Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 15, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15/05/2010
RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 14/05/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ PÁ§zÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ ¸Á qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄÀ qÁªÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¬Ä ºÁUÀÆ vÀAV ¥À«vÁæ¨Á¬Ä vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ PÁ§zÉ ªÀAiÀÄ-18 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: «zsÁåy𤠸Á qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ-13/5/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2215 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀt ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ¥À«vÁæ¨Á¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ JAQªÉÆgÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÀZÀ£Á PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä 2330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV E®è¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¥À«vÁæ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-13/5/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmɬÄAzÀ 2330 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀĪÀAvÉ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 353, 504, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 14/05/10 gÀAzÀÄ 2010 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ FUÁUÀ¯Éà wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzsÀå¢AzÀ 55 CrUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁr PÀlÖqÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä PÀlÖqÀ ªÀiÁ°PÀjUÉ F »AzÉ ¸ÀÆZÀ£É ¤Ãr CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß vÉgÀªÀÅ UÉƽ¹gÀ°¯Áè EAvÀºÀ PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àjò°¹ ¥ÀÄ£ÀB ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSÉAiÀÄ EAf¤AiÀÄgÀ ºÁUÀÄ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ EAf¤AiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ F »AzÉ UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁQgÀĪÀzÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB ¥Àj²Ã°¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DgÉÆæ E¸Áä¬Ä¯ï ¨É¼ÀPÀÄt EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/5/10 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ C¸ÉÛ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄgÁoÀ, G:J®.L.¹. JeÉAl, ¸Á «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ CvÉÛ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/ 6340 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CmÉÆãÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/5/10 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.r. ¸ÀĨÁ¤ vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¥sÀÄgÀ¸Á§ SÁ¢ÃªÉĪÀAiÀÄ: 38 ¸Á gÁeÉñÀégÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/ 5466 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁ.ºÉ.£ÀA 9gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ mÁmÁ »ÃmÁa AiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¥sÀ¼ÀPÁVAvÀ 8 EAZÀ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ »ÃmÁaAiÀÄ ¸ÉÆAr®Ä EnÖzÀÄÝ CzÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉÃÉ jÃwAiÀÄ PÉA¥ÀÄ zsÀéd CxÀªÁ ¥ÁQðAUÀ ¯ÉÊl ºÁPÀzÉ CxÀªÁ EArPÉÃlgÀ ºÁPÀzÉ ¤°è¸ÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À°è ¸ÀzÀj ¯Áj PÁt¸ÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj C¥sÀWÁvÀQÌqÁV ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸Á gÁeÉñÀégÀ EvÀ¤UÉ ºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 333. 504. 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 15-05-10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉ¥Áà aãÀPÉÃgÁ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgï/PÀAqÀPÀÖgï ¨sÁ°Ì r¥ÉÆà ¸Á SÉÃtÂgÀAeÉÆüÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-05-10 gÀAzÀÄ §¸ï £ÀA PÉJ 38 J¥sï 375 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨sÁ°Ì-ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï£ÀÄß ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÉ §AzÀÄ »¯Á®¥ÀÄgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ gÉÆÃrUÉ ¸ÉÊrUÉ §¸ÀÄì ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 1100 UÀAmÉUÉ §¸ï ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ 6-7 d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ §AzÀÄ §¸ÀÄì »AzÀPÉÌ vÉV £ÀªÀÄUÉ CgÀeÉAmï ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ E½AiÀÄÄwÛzÁÝgÉ ¸Àé®à vÀqÉ DmÉÆà ºÉÆÃUÀ®Ä §ºÀ¼À eÁUÀ EzÉ CAzÁUÀ DgÉƦUÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆøÀ §¸ï ºÁQ £ÁªÀÅ MAiÀÄÄåwÛzÀÝ ¥Áå¸ÉAdgï J¯Áè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ J®ègÀÆ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄ£À§AzÀAvÉ §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃgÀ¼Ár¹zÀÝgÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢ aÃgÀÄwÛzÁÝUÀ §¸À¤AzÀ E½AiÀÄÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ d£À §AzÀÄ D ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ±À²PÁAvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥ÀªÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 6 d£À J®ègÀÆ J¸ï.¹ ¸Á »¯Á®¥ÀÄgÀ CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀÄîªÀAvÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå & ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå EªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ªÉÆâ£À©ü UÀAqÀ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀÆàwð ¥sÉÊ£Á£ïì£À°è gÀÆ¥Á¬Ä LzÀÄ ®PÀëPÀÆÌ ªÉÄîàlÄÖ ºÀt ¸Á® JwÛ vÀ¯Á gÀÆ:1000/- ºÀt PÉÆlÄÖ G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ, ¥sÉÊ£Á£ïìUÉ ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀzÉà 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ:29.04.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÉÆâ£À©ü UÀAqÀ ªÀÄÄvÀÄðeÁ¸Á§ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:14.05.2010 gÀAzÀÄPÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:13.05.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥ÀàvÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁåA¥ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ PÁåA¥ï£À gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ PÉAZÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ gÀªÉÄñÀ£À CtÚ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÀªÉÄñÀ ¢£ÁAPÀ:14.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.05.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 50 ªÀµÀð ¸Á:zÉÆéUÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀÄvÀæ £ÁUÀgÁd 30 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ §¸ÀªÀ dAiÀÄAwUÉ ¨ÁåAqï ¨Áj¸À°PÉÌ ºÉÆÃUÀÄ, ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ MªÉÄä¯É ¹nÖUÉ §AzÀ £À£ÀUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄqÀÄvÀÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è DlªÁqÀÄwÛzÀÝ 7 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄvÀæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄß JwÛ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É J¸É¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ, vÀÄnUÉ, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.05.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ ¸Á: ºÉqÀV¨Á¼ïPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À¸ÀASÉå: PÉJ.01, «.2754 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ zÀÄzÀÄÝ¥ÀÄr ªÀÄ»¼Á PÁ¯ÉÃeï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ.36,PÉ.7867 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀÄt¸ÀÄwÛzÀÝ ©.«±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¨ÉÆÃUÀÄ® 28 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¦.£À«Ã£ï EªÀjUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©.«±Àé£ÁxÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:14.05.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà 18 ªÀµÀð, ¸Á: D¯ÁÝwð, vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð EªÀ£ÀÄ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.51, PÉ.38 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀð-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀÄ®ÝPÀ¯ï PÁæ¸ïºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå: PÉJ.36,ºÉZï.2260 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ¸Á:§APÁ¥ÀÆgÀÄ, vÁ: ¹UÁÎAªï, f¯Áè:ºÁªÉÃj ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ SÁeÁ¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ®PÀÌA¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ 55 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:09.05.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀÌA¢¤ß ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:13.05.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ²ªÀ¥Àà ¢£ÁAPÀ:14.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:06.05.2010 gÀAzÀÄ 10.35 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ gÁfêÀUÁA¢ü PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ U˸À¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀĺÀ§Æ§¸Á§ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ UÀÄr¸À°UÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ vÀUÀÄ°zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr U˸À¥ÁµÁ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß £ÀA¢¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CVß±ÁªÀÄPÀ ªÁºÀ£À §A¢zÀÄÝ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¨ÉAQ £ÀA¢¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è U˸À¥ÁµÀ, F±À¥Àà, £ÁUÀgÁd, ±ÉÃR ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï & C£ÀߥÀÆtðªÀÄä EªÀgÀ UÀÄr¸À®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:2,18,500/- £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ U˸À¥ÁµÁ ¢£ÁAPÀ:14.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :

CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:UÀÄ®§UÁð ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉAiÀÄ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀwUÁV 1)ªÀÄAdÆgÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ G¸Áä£À ¥ÀmÉî ¸Á||E¸ÁèªÀiÁ¨ÁzÀ PÁ¯ÉÆä. 2) gÁdÄ PÀļÀUÉÃj, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ AiÀÄĪÀ ºÉÆÃgÁl ¸À«Äw CzsÀåPÀëgÀÄ UÀÄ®§UÁð, 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ¸Á||¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ, UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁgÉ ªÀÄAdÆgÀ ¥ÀmÉî JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ gÁdÄ PÀļÀUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ºÁUÉAiÉÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ²æÃ.JªÀiï.©üêÀÄgÁAiÀÄ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :

QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ:14/05/10gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ UÀeÉð, ¸Á||±ÀºÁ¨ÁzÀ, 2) ¨Á§Ä vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ dªÀiÁzÁgÀ, ¸Á||PÉÆUÀ£ÀÆgÀ, ºÁ||ªÀ|| UÀAUÁ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¹.n §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀzÀ £ÁUÀgÀPÀmÉÖ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzsÀÄgÀ«ÃuÁ JªÀiï.J¯ï r.J¸ï.¦ 'J' G¥À-«¨sÁUÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9600/- MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ïß, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ aÃn EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj oÁuÉ:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ 14-05-10 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ E¸ÀÆ¥À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥À ¸ÁB«ÄdUÀÄj UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J47E1411 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ qÀAPÁ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À ¹ÃvÁgÀ ¥sÀ¤ðZÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ JªÀiï.J.n PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ SÁ¸ÀV §¸ï £ÀA PÉ.J23/.9184£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ²æà ªÀĺÀäzÀ E¸ÀÆ¥À gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzsÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:²æà UÀ¥ÀÆgÀ¸Á§ vÀA. PÀÄvÀÄ§Ä¢Ý£ï ±ÉÃSï ¸Á||ªÀÄgÀvÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ¢||10/5/10gÀAzÀÄ ªÀÄgÀvÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀ£À vÉUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåPï ºÀwÛgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ²æà UÀ¥sÀÆgÀgÀªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ PÁgÀt UÀ¥ÀÆgÀ¸Á§gÀªÀgÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzsÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ 11/5/10gÀAzÀÄ ²æà ºÁf PÀjêÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ±ÉÃR ¸Á|| ±ÀºÁ¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ gÁªÀÇgÀ¢AzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁUÀðªÁV gÉʯÉéÃUÉÃl ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ fÃ¥ï £ÀA PÉJ32/JªÀiï 1678£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà ºÁf PÀjêÀÄ gÀªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ UÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ gÀPÁÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzsÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ 14/5/10gÀAzÀÄ ²æà ºÀÄ°AiÀÄ¥Áà PÀÄgÀÄqÉPÀgï ¸Á||±ÀºÁ¨ÁzsÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £Á° ¤ÃgÀÄ ¤AwzÀÝPÉÌ £Á° ¤ÃgÀÄ vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ¤ÃgÀÄ AiÀiÁPÉ ©qÀÄwÛgÀÄªÉ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀVJ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¨ÁzsÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ 14/5/10gÀAzÀÄ ²æà ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¨ÉÆÃgÀªÀÄ¥À½î ¸Á|| ±ÀºÁ¨ÁzsÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢gÀĪÀ zÀÄUÀð¥Áà ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã® EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ £Á° ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸Á¥sï ªÀiÁr ©üêÀÄgÁAiÀÄgÀªÀgÀ ªÀÄ£É UÉÆÃqÉUÉ ºÀwÛ £Á¯É ªÀÄqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©üêÀÄgÁAiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ©lÄÖ £Á° ªÀiÁrj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ C¤®£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:¢£ÁAPÀ:13-5-10gÀAzÀÄ mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA MH 06/AC2948 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C°gÁd vÀAzÉ UÀįÁªÀĺÀäzÀ C£Áìj vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß PÉƯÁè¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¸ÉÃqÀAUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀÀ ªÀÄAzÉêÁ® ºÀwÛgÀ mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀÄAzÉêÁ® PÁå£Á¯ï ©æÃqïÓUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¯ÁjAiÀÄÄ §ÄqÀªÉÄïÁV ©zÀÄÝ mÁåAPÀgÀ dRAUÉƽzÀ §UÉÎ ²æà CªÀÄ® vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ UÁAUÀ® ¸Á;vÀ¯ÉUÁAªÀ,(ªÀĺÀgÁµÀÖç)gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2010 PÀ®A 279, 337, 427 L¦¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÉÆqÀØ¥Àà vÀA/ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ºÉƸÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.GªÀĽgÁA¥ÀÄgÀ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-05-2010 gÀAzÀÄ §Ar vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ GªÀĽgÁA¥ÀÄgÀ ¢AzÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ qÀA§Ä vÀgÀ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 04.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ - ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀlÖzÀ¸ÁéªÉÄÃgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J 31 / 6456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÉ §ArUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §ArAiÀÄ°èzÀÝ ªÀiË£ÉñÀ PÀA¨ÁgÀ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà FZÀ£Á¼À EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, §ArUÉ PÀnÖzÀÝ JgÀqÀÆ JvÀÄÛUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 14-05-10 gÀAzÀÄ 01-30 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀƪÀiÁjUÉ J¸ï.ºÉZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀÇgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¨ÉêÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀtUÉÃj PÀqÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: DmÉÆÃjPÀë £ÀA PÉ.J-29/3262 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀtUÉÃj vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. vÀ£Àß DmÉÆà jPÁë ªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¨ÁdÄ EgÀĪÀ JqÀUÀqÉ VqÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. zÀÄUÀð¥Àà ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸ï PÀAlPÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ qÉæöʪÀgï ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2010 PÀ®A 323, 324, 353, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹:.

§¸Àì £ÀA§gÀ PÉ.J 37/J¥sï-382 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¢£ÁAPÀ: 14-5-10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ ºÁ¸ÀUÀ®è ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀ¯ÉAzÀÄ §¸Àì£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁ¸ÀUÀ®è UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è UÀÆqÀì DmÉÆà £ÀA:PÉ.J.37/7402 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÉÊêrUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÉÊqÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ¤Ã£Éà ¤£Àß §¸Àì£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ §¹ì¤AzÀ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀ¯É PÀÆzÀ®ªÀ£ÀÄß »rzÀÄ dVÎ §rzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ £À£Àß JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ vÀ£Àß ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀ°è¤AzÀ §®ªÁV PÀaÑzÀ£ÀÄ. C®èzÉà PÀtÂÚUÉ PÉʬÄAzÀ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ £À£ÀUÉ ©qÀ¨ÁåqÀgÀ¯Éà EªÀ£Àß EªÀvÀÛ E¯Éè ªÀÄÄV¹ ©qÉÆÃt CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀgÀPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä PÀAqÀPÀÖgÀ ªÀÄÈvÀåAdAiÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå «gÀPÀÛªÀÄoÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¹®Ä §AzÁUÀ dUÀ¢Ã±À¤UÉ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. dUÀ¢Ã±ÀÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æãÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ ¥ÉÊQ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀæªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr vÀ¯É PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ §rzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉ¸ÀgÀÄ ²æãÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¨Á¬ÄAiÀÄ ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑÑ PÀtÂÚUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æãÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß gÀmÉÖUÉ PÀaÑzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀªÀÄä PÀAqÀPÀÖgÀ¤UÉ J¼ÉzÁrzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æãÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÀ«ÃAzÀæ £ÁxÀ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.