Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, September 13, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY DISTRICT DAILY CRIME : 13-09-

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 13-19-2010

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¥ÀƼÀ ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð G: ¨ÁA¨É ¥À¤ðZÀgÀ PÉ®¸À ¸Á PÀªÀÄoÁt ¸ÀzÀå ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAUÀr¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-50 Cr zÀÆgÀzÀ°è è M§â ªÀåQÛ ªÀÄ®VzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DvÀ£À£ÀÄß ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â »AzÀÄ zsÀªÀÄðzÀ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 40-42 ªÀAiÀĹì£À ªÀååQÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 209/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12-09-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw.¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ ¢.C¥ÁàgÁªÀ DtzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á qÁPÀļÀV ¸ÀzÀå ªÀÄ.£ÀA:19-6-14/7 ²ªÀ£ÀUÀgÀ(G) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®è¢gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°ènÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q 19,700/-gÀÆ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12-09-2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ JA.r. CªÀÄädvï vÀAzÉ ªÀÄPÀÌ§Ä¯ï «ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ªÀiÁA¸ÀzÀ ªÁå¥ÁgÀ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á C°¨ÁUÀ gÁªÀvÁ°ÃªÀÄ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ ªÀÄfÓzÀ¢AzÀ ªÀÄįÁÛ¤ ¥Á±Áå zÀUÁðPÉÌ ¸ÀAzÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ EªÀiÁæ£À RÄgÉò ¸Á ®w¥sÀ¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀ eÉÆÃvÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆ®ræAPïì ¨Ál°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/09/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà £É®ªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð G: ºÉÆl® PÉ®¸À eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á PÀgÀPÀ£À½î vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä eÉÆÃvÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà £É®ªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð 2) £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ £É®ªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð J®ègÀÄ eÁ: PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á PÀgÀPÀ£À½î vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12/09/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á¼À vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á aªÉÄäUÁAªÀxÁAqÁ EªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ ¨ÉùUÉAiÀÄ°è aªÉÄäUÁAªÀ vÁAqÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ J¸ï.r.JA.¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt gÁoÉÆÃqï ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á aªÉÄäUÁAªÀªÁr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ zÁj vÀqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ºÁUÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©qÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 11/09/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆæ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©nÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ Hj£À »jAiÀÄ ªÀÄÄRAqÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è «ZÁj¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 12-09-2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ PÉÆý ¸Á ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀvÁÛgÀ «ÄAiÀÄå ¸ÉÃj vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-23 JZï 2444 £ÉÃzÀgÀ ZÀmÁß¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É fUÁð UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA. JªÀÄ.JZÀ26/«-1736 £ÉÃzÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀvÁÛgÀ«ÄAiÀiÁå EªÀjUÉ ¸ÁzsÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 279, 337,L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 12/09/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄrªÁ¼À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á §A§¼ÀV EªÀgÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÉÃPÀļÀV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ- 39-1631 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆüÀPÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 258/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12/09/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀA J¦-12/AiÀÄÄ-7591 £ÉÃzÀÝgÀ Qè£ÀgÀ eÁ : ºÀjd£À ¸Á ºÀ®¹ ºÀwÛUÁð vÁ ¤A®UÁ f ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiïJZï) EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆæü 1) ®PÀëöät vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ©gÁzÁgÀ ZÁ®PÀ ¯Áj £ÀA J¦-12/AiÀÄÄ-7591 ¸Á ºÀ®¹ ºÀwÛUÁð vÁ ¤A®UÁ f ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiïJZï) ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ 2) «ÃgÀ¥Àà£ï vÀAzÉ FgÀ¥Áà §¤VÃqÀ ZÁ®PÀ PÀÆædgÀ £ÀA PÉJ-36/JªÀiï-4124 ¸Á gÀAUÁ¥ÀÆgÀ vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÆSÁªÀÄÆT rQÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 12/09/10 gÀAzÀÄ 1640 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÁzÀV gÉÆÃqï ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV mÁmÁ ¸ÀĪÉÆzÀ°è UÁAeÁ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ªÀĺÀäzÀ GªÀÄgï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄwÃ£ï ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ZÁ®PÀ 2) ªÀĺÀäzÀ ªÉƹãï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: QèãÀgï PÉ®¸À E§âgÀÄ ¸Á ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 47 PÉ.f UÁAeÁ CA.Qà 47,000/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JA.ºÉZï.-04/PÀÆå-7120 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 12/09/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ¯ï ªÀÄfÃzï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀÄ£Áß£ï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð ¸Á a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ £À¢ÃªÀiï EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JªÀiï.¦-53/©-1021 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ a¢æ¬ÄAzÀ ¤uÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-0/1234 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ £À¢ÃªÀÄ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 12/09/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/PÀÆå-4347 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÄVUÉ, PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:12.09.2010 gÀAzÀÄ 11.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉÆqÀØ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á®¸Áé«Ä ¸Á: eÁ®ªÁqÀV UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽwzÁÝUÀ UÁæªÀÄzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÁqÀÄ ºÀA¢AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃmÉAiÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ§UÉÎ ¸ÀÄ¢Ýw½zÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV PÁqÀÄ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃmÉ AiÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà, ¸Á§tÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, C£ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà, ©üêÀÄtÚ ¨sÀdAwæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀjUÉ PÁqÀÄ¥ÁætÂUÀ¼À£ÀÄß ¸Á¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ C¥ÀgÁzsÀ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¤ÃªÉãÀÄ ºÉüÀÄwÛÃj CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹,PÉʬÄAzÀ, ªÀÄZÀÄÑ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÉÆqÀØ ®PÀëöät PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:12.09.2010 gÀAzÀÄ 11.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉÆqÀØ ªÀiË®¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ¨sÀdAwæ ¸Á: eÁ®ªÁqÀV UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÉßûvÀgÀÄ ¸ÁQzÀ ºÀA¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄÝ ¥Á®Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄ w½zÀ zÉÆqÀØ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á®¸Áé«Ä, zÉÆqÀØgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á®¸Áé«Ä, ¸ÀtÚ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á®¸Áé«Ä, zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, °AUÀ¥Àà UÀAzÉ ²ªÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ, ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà, ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, §¸ÀtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà, gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, «£ÉÆÃzÀgÁeï vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà, ZÀgÀtgÁeï vÀAzÉ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà, ¥ÉÆÃvÀtÚ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÉÆç EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄUÀÆ ªÀiÁA¸À PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉý MA¢µÀÄÖ ¨sÁUÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ G½zÀ ªÀiÁA¸ÀzÀ°è ªÀÄtÚZÀ°èzÀÄÝ AiÀiÁPÉà »ÃUÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹,PÉʬÄAzÀ, ªÀÄZÀÄÑ, PÉÆrè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ zÉÆqÀتÀiË®¥Àà£À vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀiË®¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:12.09.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÁPÉÆç vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà ¸Á: zsÀĪÀÄw UÁæªÀÄ EªÀ£À vÀªÀÄä£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CAd£À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 9 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÀtÚUÉ PÁgÀzÀ¥ÀÄr JgÀa, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÉÆrè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ eÁPÉÆèï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:12.09.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀĸÉãï¸Á¨ï vÀAzÉ zÁªÀ®¸Á¨ï ¨Éë£ÀVqÀzÀ ¸Á:¢VΣÁAiÀÄPÀ£À ¨Á«UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉUÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¸ÀAw¸Á§£À vÁ¬ÄUÉ PÉÆnÖzÀÝ gÀÆ:5000/- ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀĸÉãï¸Á§ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:12.09.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «dAiÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¯ÁAiÀÄgï, «zsÁå£ÀUÀgÀ ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ PÉÆêÀÄÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ «dAiÀÄ£À aPÀÌ¥Àà «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå vÀAzÉ ºÀA¥ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á: PÉÆêÀÄ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¤ÃªÉÃPÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ F ºÉÆ®zÀ°è ¤£ÀßzÉãÀÄ EzÉ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® F ºÉÆ®zÀ°è PÁ®Ä ElÖgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ «dAiÀiï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ªÀiÁqÀVj UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ 65 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:11.09.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ®°è ªÀÄÄR vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁ®Ä eÁj ©¢ÝzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ PÉ.±ÀgÀt¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà ºÉÆ£ÀßAiÀÄå JJ¸ïL ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:12.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁ¹ÛUÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¹gÀªÁgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ dPÀÌ®¢¤ß UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ±ÀªÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CAzÁdÄ 50-55 ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ±ÀªÀ«zÀÄÝ ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, 5'-3" JvÀÛgÀ, GzÀÝ£É ªÀÄÆUÀÄ, ªÀÄÆV£À JgÀqÀÄ PÀqÉ ªÀÄÆUÀÄwUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ©½PÀÆzÀ®Ä EgÀÄvÀÛªÉ. PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÁl£ï ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀħtÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À zsÀj¹gÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:11.09.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 05.00 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ : ²æà dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ°AUÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| UÀAd ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, JªÀiï.J.n. PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §AzÀ
ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå PÉJ.32 J¸ï 8292 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: dUÀvï UÀÄ®§UÁð vÀ£Àß ªÁºÀ£À£À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÁÝ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄzÀå ªÀ±À :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :dUÀvï KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀįÁ® ²æêÁ¸ÀÛªÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ ªÀÄzÀå ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÀÄÝ, ¥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ ²æêÁ¸ÀÛªÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà mÉAUÀ½, E§âgÀÆ ¸Á|| dUÀvï UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¯ÁVzÉ. §A¢üvÀjAzÀ 1. Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì 15 ¨ÁPïìUÀ¼ÀÄ 2. AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 6, 1/2 ¨ÁPïìUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 51,000/- gÀÆ. ªÀiË®åzÀ «¹Ì ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. §æºÀä¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ©.J¸ï.¥ÀgÀªÉÄñÀ G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ £ÀA.2 JA.¹.¹ nêÀiï zÀQët ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀAvÉ vÁªÀÅ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ «ÃPÀëuÉ PÀÄjvÀÄ J£ï.f.N PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃzÁUÀ §»gÀAUÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆAqÀ ªÉÄÃ®Æ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÁªÀÄVæ ©üwÛ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀivÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ºÉ¸Àj£À aÃnUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ºÀAZÀÄvÀÛ ©.eÉ.¦ C¨sÀåyð ±À²® f. £ÀªÉÆò ¥ÀgÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 32-DgÀ-1510 ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄvÀÄÛ ©üwÛ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, §»gÀAUÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©.eÉ.¦ C¨sÀåyð ±À²® f. £ÀªÉÆò ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ªÀiÁ¼ÉãÀºÀ½î. ªÀÄÄPÀÄAzÁ mÁAiÀÄgÀì «vÀgÀPÀgÀÄ ¸Á||¨sÁUÀåªÀAw £ÀUÀgÀ eÉêÀVð gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ 11-9-2010 gÀAzÀÄ CAUÀrUÉ §AzÁUÀ ¸ÉÆÖÃgÀ gÀÆ«Ä£À°ènÖzÀÝ 10 Dgï20 J¸ï3r4 JADgïJ¥sï Dgï-16 nn- 2, 10Dgï20 J¸ïLJ¯ïDgï Dgï nn -4 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ mÁAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ 1,06,600/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ mÁAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¹§âA¢AiÀiÁzÀ EªÀiÁæ£À SÁ£À EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

aAZÉÆý oÁuÉ :²æà ¹ÃªÀÄ£ï vÀAzÉ ¨Á§Ä avÁÛ¥ÀÄgÀ ¸Á|| ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV vÁ|| aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ²æÃ.ZÀAzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà gÀĸÀÛA¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà gÀĸÀÛA¥ÀÄgÀ ¸Á|| E§âgÀÆ ºÀ¸ÀgÀUÀÄAqÀV gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÁÝgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


 


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2010 PÀ®A: 107 ¹Dg惡.

¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA: /2010, ¢£ÁAPÀ:- 08-09-2010 gÀ£ÀéAiÀÄ PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. " ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA: 221 gÀ°è CfðzÁgÀgÀ 3 JPÀgÉ d«ÄäUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 210 gÀ ªÀÄÆ®PÀ EgÀĪÀ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CfðzÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄgÀÄ CfðzÁgÀ PÀÄrw¤ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ «ªÁzÀ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÁgÀt¢AzÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV C±ÁAw GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀªÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîîªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. " CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¢£ÁAPÀ:- 12-09-2010 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1 ¥ÁnðAiÀÄ 1] ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÉÆç, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. 2] ²æà AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ gÀÄPÁÓd¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ 1] PÀÄrw¤ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ EªÀjUÀÆ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA: 221 gÀ°è 3 JPÀgÉ d«ÄäUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 210 gÀ ªÀÄÆ®PÀ EgÀĪÀ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzsÀå UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ ºÀ§â £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, PÁgÀt JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2010 PÀ®A: 341, 324, 504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀ0zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ. ¸ÁgÀA±À K£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ §Ä£Á¢ PÀlÖ ¨ÉÃr CAvÁ DgÉÆævÀjUÉ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzsÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw AiÀÄAPÀªÀÄä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀvÀߪÀÄä½UÀÆ ºÉÆr-§r ªÀiÁr zÀÄR:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.187/2010 PÀ®A 341,323,324,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀ0zÀÄ 10:30 J.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ. ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:11-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ ªÁV dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ §rUÉ ¬ÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 12-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05 :00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ f£ÁߥÀÆgÀ vÁAqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA- n.J£ï-54 /1405 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ Dgï.ªÀiÁzÉñÀégÀ£ï vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀ£ï ªÀAiÀiÁ:44 ªÀµÀð ¸Á:PÁPÀ¥À¼ÉÊ f¯Áè :¸É®A EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯Áj £ÀA- PÉ.J.28/©-7086 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ F C¥ÁWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀ£À ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï DzÀ £ÁUÉñÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ Dgï.ªÀiÁzÉñÀégÀ£ï EvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.189/10 PÀ®A 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢:12-09-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ:30 ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß vÀªÀÄÆäj£À°è MAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀt¥Àw ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ MAzÉà ¢£ÀzÀ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ UÀt¥ÀwAiÀiÁVzÀÄÝ «¸Àdð£É vÀAiÀiÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÁåV AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀªÀÄÆzÀAiÀÄ ¨sÀªÀ£À EnÖjæ EAUÀ ºÁåAUÀ PÀ½¹Ûj PÀ½¹j AiÀiÁªÀ£À §jwj §gÀæ¯É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃªÉãÀÄ ¸ÉÃAmÁ PɼÀPÁ §A¢gÉè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.108/10 PÀ®A 323 324 307 504 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

§APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä, C£ÀߥÀÆtð EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ¸ÉÆ¸É «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀÄ£À : dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, DUÀ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ dUÀ¼À ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ªÀiÁªÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀzÁ ªÀiÁgÀÄw, ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 00-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÆqÀ° PÁªÀÅ, ¸À°PÉ PÁªÀÅ, PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄ®VzÀÝÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÀÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.109/10 PÀ®A 323 324 504 506 gÉqï«vï 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ¸ÉÆ¸É «dAiÀÄ®Qëöä ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä, C£ÀߥÀÆtð EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£À£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦lì PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ C®è°è vÉÆj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁUÀzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §qÀvÀ£ÀzÀ ¥Àj¸ÀÜwAiÀÄ°è aAvɪÀiÁr £Á£ÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12-09-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸É«¹ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 12-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀànÖzÀÄÝ EzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.9/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 24-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ, DUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÀÄZÀÄÑ £ÀjAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ, CªÀ¤UÉ JgÀqÀÆ ºÀÄ©â£À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ PÀaÑzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ »gÉà ¹AzÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹, ªÁ¥Á¸ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, G¥ÀZÁgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, DUÁUÉÎ MAzÀÄ jÃwAiÀiÁV ªÀwð¸ÀÄvÀÛ §AzÀÄ UÀÄt PÁtzÉ ¢£ÁAPÀ: 12-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.