Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 29, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ AiÉÆúÀ£À EvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉjUÉ DVzÀÝjAzÀ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä fÃ¥À £ÀA. PÉJ-23/JA-4132 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¨É¼ÀUÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀÄAmÁ¥ÀÆgÀÄ zÁn ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ fæUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ¨ÁgÀzÀ mÉÊgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÝjAzÀ fæ£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀÄ §¸ÀÖð DV ZÁ®PÀ¤UÉ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À VqÀPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉà CAvÁ AiÉÆúÁ£ï ¸Á. AiÀÄgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2011 PÀ®A. 279, 338, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 23.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:29-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è D£Àéj UÁæªÀÄzÀ £ÀAzÀAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ PÀ¸ÀºÁPÀĪÀ w¥ÉàAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 wAUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÀ ªÀÄgÀt ºÀÆA¢zÀ ºÉtÄÚ ²±ÀĪÀ£ÀÄß £ÀAzÀAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ EªÀgÀ PÀ¸ÀºÁPÀĪÀ w¥ÉàAiÀÄ°è ©¸ÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ . D zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÀA¢UÀ¼ÀÄ w£ÀÄߪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ²æà ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî ªÀAiÀiÁ; 45 eÁ;°AUÁAiÀÄvÀ G;.¥sÉÆÃlÆUÁæ¥sÀgï.¸Á;D£ÀéjUÁæªÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ ºÀA¢UÀ½AzÀ ©r¹. £ÀAvÀgÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2011 PÀ®A 318 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ d¯ÁAzÀgÀ, J¸ï.¹. 28 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: eÁVÃgÀ¥À£ÀÆßgÀÄ FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃuÉ EzÀÄÝ ¸ÁPÀµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÁUÀÆå ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°®è. CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ 28/10/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fGUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ CAiÉÆÃr£ï OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À« ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæU¤¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/10/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ r. ZÀAzÀÄæ vÁ¬Ä ªÀĺÁ®Qëöä, J¸ï.¹. ¸Á: PÉÆãÁ¥ÀÆgÀ¥ÉÃmÉ ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 42/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:-27-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAqÀgÀV vÁAqÀ ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà 30 ªÀµÀð eÁ-®ªÀiÁt FPÉAiÀÄÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆÃgÀlUÀ CzÉà vÁAqÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄt 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw UÀAUÀªÀÄä E§âgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀÄä¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤Ã°¹ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J¼ÉzÀr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrgÀÄvÀÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ£ÀªÀÄä¼ÀÄ °TvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£À£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 144/ 2011 PÀ®A- 341,323, 504 s¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:28/10/11 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAlUÉ ¹vÀªÀÄä vÁAqÀzÀ°è CzÉ vÁAqÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÉêÀÄtÚ 32 ªÀµÀð ºÉÆÃmɯï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆÃmɯïUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀÀPÀÌgÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ¥ÀÆr vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃgÀmÁUÀ «gÀÄ¥ÀtÚ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á.vÀĪÀÄä£ÀªÀÄgÀr FvÀ£ÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À£ÀÄß ¤®è¹ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨Á¬ÄUÉ,vÀnUÉ,ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Àß £ÀA.243/2011 PÀ®A 341.504.324 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:28/10/11 gÀAzÀÄgÁwæ 19-30 UÀAmÉUÉ ¸Á¹éUÉÃgÁ PÀjªÀÄgÀr ºÀwÛgÀ N§tÚ vÀAzÉ ZÀÄPÀÌ¥Àà 28 ªÀµÀð eÁw. ®ªÀiÁt G;- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;- ¸Á¹éUÉÃgÁ PÀjªÀÄgÀr FvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ZÀÄPÀÌ¥Àà¤UÉ C¥ÀjavÀ PÉ. J--26/6064 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄÀ »A¢¤AzÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀļÀÄ«£À ªÀÄUÀ N§tÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2011 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L JA « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 16-30 UÀAmÉUÉ vÁÀ£ÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ DgÉÆæ ¨ÉAUÁªÀ®Ä PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2011 PÀ®A 302 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀAzÁå£ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ M¼À ±ËZÁ®AiÀÄzÀ°è ºÉÆÃUÀĪÀ £ÉÃ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ªÀÄAUÀªÀÄä ªÀÄ.ºÉZï.¹. gÀªÀjUÉ eÉÆÃgÁV £ÀÆQ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CvÀÛ EvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄAUÀªÀÄä ªÀÄ.ºÉZï.¹. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2011 PÀ®A 224 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

  ¢£ÁAPÀ:- 27-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄz ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ §gÀªÀÄ¥Àà 25 ªÀµÀð ¨ÉÆë ºÁUÀÆ EvÀgÉ 34 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ. ¸Á: dAUÀªÀÄgÀºÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 31,550/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2011. PÀ®A:-87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢: 28-10-11 gÀAzÀÄ 10-15 ¦.JªÀiïUÉ, °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À LzÀ£Á¼À ±ÀgÀt¥Àà£À §mÉÖ CAUÀr ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ ²æÃPÀȵÀÚ DUÉÆæà KeÉ¤ì ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CAzÀgï §ºÁgï JAzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÉAPÀmÉñÀ gÉrØ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ªÀAiÀiÁ: 21, PÀªÀiÁä G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ & EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4200/-gÀÆ, ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/11 PÀ®A .87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

    ¢: 29-10-11 gÀAzÀÄ 01-15 J.JªÀiïUÉ, °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À °AUÀ¸ÀÄUÀÆj£À ¨Á¯Áf ªÀPïìð ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CAzÀgï §ºÁgï JAzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÀ¨É C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1) gÀÄzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 25, °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ & EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 21700/-gÀÆ, ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥sÀÄÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/11 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ 127 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-10-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : ¢£ÁAPÀ 29-10-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. KPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§ÝgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ É PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁwðPÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð E£Àß;H 9 d£À J®ègÀÆ J®ègÀÆ ¸Á PÉÆqÀA§® JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 3620/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 211/2011 PÀ®A 143, 323, 504, 498(J) eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. 3& 4 r.¦.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤îªÀiÁä UÀAqÀ ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á PÉÆüÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ DgÉÆæ ®ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 0CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀgÀƪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß 1 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹.187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÆÝ® gÀºÉêÀiÁ£À vÀAzÉ EµÁä¬Ä® ¸Á§ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉî¸À ¸Á ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨ÁA¨É ©®ØrAUï PÀqɬÄAzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqÉUÉ M§â ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/PÉ-6326 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®Ä CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §® ªÀÄÄUÉÊUÉ, JqÀPÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2011 PÀ®A PÀ®A 504, 506, (II), eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ɹPÀ¯Á UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ C¯ÉÝ 30 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¹¹ð (J) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd @ ¨Á§Ä vÀAzÉ CqÉ¥Áà C¯ÉÝ ºÁUÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ vÉeÉ¥Áà C¯ÉÝ EªÀgÀ ªÀÄzÀå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 175, 324- 305 £ÉzÀgÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-16 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ©ÃzÀgÀ ¹«® £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ ¸ÀºÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 25/10/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd @ ¨Á§Ä vÀAzÉ CqÉ¥Áà C¯ÉÝ ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ vÉeÉ¥Áà C¯ÉÝ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 305 gÀ°è eÉÆüÀ ©vÀÄÛwzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/2011 PÀ®A 323, 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/10/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁ vÀgÀ£À¼Éî, ¸Á ºÀÄtf(PÉ) EªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀªÉð±À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÀiÁ°¥Án¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÁ±À@C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà §§bÀr E§âgÀÄ PÀÆr §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è¬ÄzÀÝ PÀ§Äâ PÀqÉAiÀÄĪÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ¸ÀªÉð±À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÀÄd, gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/10/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ AiÉÄ®è¥Áà PÉÆêÀiÁj ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀªÀiÁ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ¨sÁvÀA¨Áæ ¸ÀzÀå : ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¸ÀAPÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀªÀiÁ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨Á®åzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è eÁj ©zÀÄÝ CªÀ¼À ªÉÄzÀ½£À°è UÁAiÀĪÁV CªÀ¼ÀÄ CgÉ ºÀÄZÀѼÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ : 26/10/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì gÉïÉé ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʪÀAvÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà MAmÉ ¸Á: ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀA¥ÀvÀ @ ¸ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ eÁÕ¤ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EªÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è £ËPÀj ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 26-10-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® n.«.J¸ï £ÀA§gÀ PÉ.J 39/ F 1018 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ºÀ©Ã§«ÄÃAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀiÁ¹ªÀĸÁ§ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® n.«.J¸ï ¸Á: ¨Á宺À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÀAUÀªÀiÁä EªÀ½UÉ mÉÆÃAPÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ §® mÉÆÃAPÀPÉÌ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀAZÁ®À ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw: ¥ÀAZÁ¼À G: §rUÉvÀ£ÀÀ ¸Á: qÉÆÃAUÀgÀV EªÀgÀÄ ªÀiÁåQÀìPÁå§ PÉ.J-28/1909 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ C°AiÀÄA§gÀ ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQÀìPÁå§ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÁAiÀÄUÉÆÃAqÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: UÉÆAqÀ ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQÀìPÁ姣ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ¹ªÁgÀzÀ°è MªÉÄä¯É ªÀiÁåQPÁå§ ªÉÃUÀzÀ°è ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ ªÀiÁåQìPÁå§ MªÉÄä¯É ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §®UÉÊ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtQnÖ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄäzÀ SÁ¯ÉR vÀAzÉ ªÀĺÉvÁ§ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 50 ºÁUÀÆ EPÀ£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2750/- gÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀಮತಿ ಮರೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಣ್ಣಮರೆಪ್ಪ ಪೋತರಾಜ ಸಾ: 8 ನೇ ಕ್ರಾಸ ತಾರಫೈಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಮರಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೋಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಯಪ್ಪ, ಮರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಪೋಷಪ್ಪ, ಮುತ್ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಪೋಚಪ್ಪ, ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಾಮಿ ಅಮಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಯಪ್ಪ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಮಲಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಮಲಪ್ಪ, ಹಾಗೂ ಸೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಿಚ್ಚಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಯಾಕೇ ಬೈಯುತ್ತಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೋಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಮ್ಮ ಇವರು ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೂ ಸಹ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲದೇ ಕೈಯಿಂದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 191/2011 ಕಲಂ :143, 147, 354, 323, 324, 506, ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಸಾಮಿ ಪೋತರಾಜ ಸಾ: 8 ನೇ ಕ್ರಾಸ ತಾರಫೈಲ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಮರಗಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಮುಂದಿನ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ದುರ್ಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಯರ್ರಪ್ಪ ಪೊತರಾಜ ಸಂಗಡ ಇನ್ನೂ 4 ಜನರು ಕೂಡಿ ಬಂದವರೇ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿದ್ದು ಆಗ ಅಮಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಚಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಇವರು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಕೈಯಿಂದ, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ, ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 192/2011 ಕಲಂ :143, 147, 504, 354, 323, 506, ಸಂ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಪ್ರಕರಣ:
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ 22/10/11 ರಂದು ಮದ್ಯಾನ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಹಿಟಕರ್ ವ:40 ಜಾ: ವಡ್ಡರ ಉ:ಖಣಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮದಕಲ್ ತಾ:ಸೇಡಂ ಮನೆಯಿಂದ ಮದಗಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಶಹಾಬಾದದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊದವನು ಮದಗಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗದೇ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಹಿಟಕರ್ ಸಾ:ಶಿಬರಕಟ್ಟಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 160/11 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತತೆ ಭಂಗ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ :

ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ : ಪಾಪುಲರ ಪ್ರಂಟ ಆಫ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಸೀರ ಹುಸೇನ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 100-150 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಲಾಖೆಯ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಷರ ಜೀಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಹುಮನಿ ಕೋಟೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಜಮಾಯಿಸಿ, ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ತಡೆದು ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಭಿಮಾಶಂಕರ ಕಣ್ಣಿ ಸಾಃ ಭಾರತ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 224/2011 ಕಲಂ 143,147,447,283,341,149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2011 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÀ §AiÀÄ®Ä §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ¥Àà vÀAzÉ dUÀzÉêÀ¥Àà J°ÃUÁgÀ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw ¹éÃ¥ïÖ PÁgï £ÀA. PÉJ-37/JA-4484 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÀqÉUÉ CwÃeÉÆÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÇzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉaÑ£À ¨É¼ÀPÀÄ EgÀĪÀ ºÉqï ¯ÉÊmï£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É eÉÆÃgÁV PÁgÀ£ÀÄß vÀ£Àß §®UÀqÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®ªÀÄUÀ먀 vÉVΣÀ°èzÀÝ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ£À §® JzÉUÉ, §® ¸ÉÆAlPÉÌ, §® vÉÆqÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀiÁvÁðAqÀ¥Àà J.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:

¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ 19:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÁzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §qÉUÉÃgÀ ¸Á: ºÀÄ®UÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉÃAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀgÁzÀ ºÀÄ®UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ GªÉÄñÀ ºÁUÀÄ §¸À°AUÀAiÀÄågÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 37-PÉ- 7019 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄtÚ£À PÁAiÀÄð ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀĪÁUÉÎ ¸ÀAeÉ 18-20 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¢AzÁ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÉÎ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ 1/2 Q.«Ä. CAvÀgÀ EgÀĪÁUÉÎ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÁ lA.lA. ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 37-6738 gÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀå §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÁºÀ£À JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ CUÀ ªÁºÀ£À »A¨sÁUÀ ¨ÁrAiÀÄ ¨sÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §®UÀqÉAiÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgÀ DV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÁ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ E¤ß§âjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÄ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ±ÉÃR ªÀÄ»ªÀÄƧ J.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ.ಓಂಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ನೂರಂದಪ್ಪNN ಮಲಕೊಡ ಸಾ|| ನೇರು ಚೌಕ ಆರ್,ಬಿ.ರೋಡ ಶಾಹಾಬಾದ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಪೂರ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 20/08/2011 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮತ ಹೊಟೇಲ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಲ್ 4264 ಅ||ಕಿ|| 30,000/- ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಮತ ಹೊಟೇಲ ಒಳಗಡೆ ಹೊಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 204/2011 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯೋಗ; ಶಿಕ್ಷಕ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರ ವಿಳಾಸ;-ಅವರಾದ (ಬಿ) ತಾ;ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸದ್ಯ|| ವಿಠಲರಾವ ಜೈಶಟ್ಟಿ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲೂನಿ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ.27-10-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅವರಾದ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆನೆ. ದಿನಾಂಕ. 28-10-2011 ರಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಗುರುಬಸ್ಸಪ್ಪಾ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರು ನನಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾಣು ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೊಂಡಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳು ನಗದು ಹಣ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 320/2011 ಕಲಂ 457,380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಳಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಲೆಂಡೆ ಸಾ: ಜವಳಗಾ ಗ್ರಾಮ ರವರು ನಾನು ಉಮರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಖಸಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಕುಳಿತ ಬಸ್ಸು ಲಿಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ನ ಡಿಗ್ಗಿ ಇವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಸ್ಸ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀ ವೇಗದಿಂದ ಹಾಗು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಬಂದು ಬಜಾಜ ಎಂ80 ಸವಾರನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಗಾತ ಮಾಡಿದನು ನಾವು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡಲಾಗಿ ಬಜಾಜ ಎಂ80 ವಾಹನ ನಂ ಎಂಹೆಚ್-12 ವಿ.ಎ-1397 ಇದ್ದು ಅದರ ಸವಾರ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಡಕಲೆ ಇದ್ದು ಅಪಗಾತದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ತಕರ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ-32, ಎಕ್ಸ್- 6096 ಇದ್ದು ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿರರುತ್ತವೆ. ಉಪಚಾರ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಪರಮೇಶ್ವರನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನನೆ ನಂ: 250/2011 ಕಲಂ 279, 337, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.