Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, March 22, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ದೋಚಿಕೊಂಡ ಹೋದ ಪ್ರಕರಣ:
ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಸ್ವಾದಿ ಉ ಟೀಚರ ಸಾಮನೆ ನಂ 9-544/6/22 ಬಿ ದತ್ತ ನಗರ ಶಹಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 22.03.2012 ರಂದು 11.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಮವಸ್ತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಆದರ್ಶ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು & ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೀಚರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತವನು ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ 50 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಅಕಿಃ 1,25,000/-ರೂ ನೇದ್ದನ್ನು ಕಿತ್ತಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೊನಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮಾರು 22-25 ವರ್ಷದವರಿದ್ದು ತೆಳ್ಳಗೆ, ಎತ್ತರ .ಕೆಂಪು ಮೈಬಣ್ಣ. ಜಿನ್ಸ ಪ್ಯಾಂಟ , ಕೆಂಪು & ಆನಂಧಿ ಕಲರ ಟಿ-ಶರ್ಟ ಧರಿಸಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 34/2012 ಕಲಂ. 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಹಾಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಜಾಕನಳ್ಳಿ ಸಾಭೂತಪೂರ ತಾಸೇಡಂ ರವರು ನನ್ನ ಮಗ ಶಶಿಕುಮಾರ ಇತನು ಮುದ್ದಡಗ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ದಿ: 20/03/2012 ರ ರಾತ್ರಿ 9:30 ಪಿ.ಎಮ್ ದಿಂದ ದಿನಾಂಕ; 21/03/2012 ರ ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ವೈರದಿಂದಾಗಲೀ ಸುತ್ತಿ ಯಾರೋ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತನ ಶವ ನಾಗೂರು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 29/2012 ಕಲಂ 302, 201 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


 

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UÀªÀÄä @ «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà , ªÀAiÀÄ: 23ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: PÀ«vÁ¼ÀA J.¦ ºÁ.ªÀ: ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA.1 £ÀgÀ¸À¥Àà CUÀ¸Àgï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:27-02-2011 gÀAzÀÄ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ºÁUÀÆ 02 vÉÆ¯É §AUÁgÀ , 25,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À HgÁzÀ DAzÀæzÀ PÀ£ÀÆð¯ï f¯ÉèAiÀÄ DzÉÆä vÁ®ÆèQ£À PÀ«vÁ¼ÀAzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CfÓ , CvÉÛ , ªÀiÁªÀ , ¨sÁªÀ , £ÉUÀtÂÚAiÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ 6 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ. ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 19-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÀgÀ¸À¥Àà CUÀ¸Àgï , 2) ªÀiÁgɪÀÄä CUÀ¸Àgï , 3) FgÀ¥Àà CUÀ¸Àgï , 4) UËgÀªÀÄä CUÀ¸Àgï , 5) C±ÉÆÃPï CUÀ¸Àgï , 6) ¥sÀQÃgÀªÀÄä CUÀ¸Àgï J®ègÀÆ ¸Á: PÀ«vÁ¼ÀA , f:PÀ£ÀÆð¯ï , DAzÀæ¥ÀæzÉñï . ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀzÉà vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA.121/2012 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2012 PÀ®A.498(J) , 448, 323 , 504 , 506 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.3 , 4 ªÀ.¤ PÁAiÉÄÝ. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


 

    ¢£ÁAPÀ: 21.03.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Á¢vÀ £ÀgÀ¹AºÀÄ®Ä vÀAzÉ rPï¥ÀÄPï wªÀÄä¥Àà 26 ªÀµÀð, ¸Á. PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä FvÀ£ÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L ²æÃ. «.J¸ï.»gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 21 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ C.Q. 210/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 273, 284 L.¦.¹. & 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 21.03.2012 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] E¨Áæ»A ¸Á§ vÀAzÉ ªÉƺÀäzï C° ¸Á. eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâ ºÀnÖ 2] gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸Á. eÉwÛ ¯ÉÊ£ï EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ JA§ £À²Ã§zÀ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ²æÃ. ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ¼Éà & ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ ºÀt 845/- ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ & MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2012 PÀ®A. 78[3] PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2012 gÀAzÀÄ 120 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-03-2012

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 09-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉ« UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ PÁqÁ¢ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/212 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪Á»ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ WÁA¹ ªÀAiÀÄ : 26 ªÀµÀð, ¸Á : zÁ§PÁ [¹] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀr ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀr »A¢£À vÀUÀqÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ j¥ÉÃjUÉ §AzÀ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï C.Q 1500/- gÀÆ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ j¥ÉÃjUÉ §AzÀ ¥Á«ÄðPÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆãï C.Q 700/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ UÀ¯ÁèzÀ°è£À 43 gÀÆ ¹PÁÌUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 2243/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2012 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À ¥sÉÆÃzÁÝgÀ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð, eÁw : ¸ÉÆãÁgÀ, ¸Á: GzÀVÃgÀ [JªÀiï.J¸ï] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀr ±Élgï ªÀÄÄaÑ GzÀVÃgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀr ±Élgï Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 5 Q«AiÀÄ°è£À ºÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ C.vÀÄPÀ 4 UÁæA. C.Q 10,500/- ºÁUÀÄ 4 ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ j¥ÉÃjUÉ §AzÀAvÀ PÁ®AUÀÆgÀ C.Q 1000/- »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 11,500/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ ®PÁvÉ ªÀAiÀÄ : 47 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÉÆãÁgÀ, ¸Á: GzÀVÃgÀ [JªÀiï.J¸ï] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CAUÀr ±Élgï ªÀÄÄaÑ GzÀVÃgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀr ±Élgï Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÉ EzÀÝ ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä ZÉÊ£ÀÄ C.vÀÄPÁ 25 UÁæA. C.Q 700/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¨Á vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå PÀ¸ÁgÀ ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð, G : ¨sÁAqÉ §vÀð£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á : zsÁ§PÁ [¹] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨sÁAqÉ zÀÄPÁ£À ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀr ±Élgï Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆV 1] MlÄÖ 28 ¹PÁÌ gÀÆ. C.Q 36/- 2] MAzÀÄ »vÁ¼ÉAiÀÄAvÀºÀ aPÀÌ ¨sÀªÁ¤ zÉêÀgÀ ªÀÄÄwð C.Q 50/- 3] ºÀ¼ÉAiÀÄ 4 ¹Öïï PÁ®Ä ZÉÊ£ï C.Q 50/- »ÃUÉ MlÄÖ 136/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2012 PÀ®A 504, 323, 324, 326 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¨s˪ÀågÁªÀ ©gÁzÁgÀ PÁzÉÃ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¢UÀA§gÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¨ÉÆÃAqÀUÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ºÁUÀÆ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£À ¸Á: °A¨Á¥ÀÄgÀ, M§â ¸Á: PÉÃgÀÆgÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉƪÀÄä¤UÉ ºÉzÀj¸ÀÄwÛ CAvÀ zÀªÀÄä EzÀÝgÉ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄ JazÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À ±Àlð »rzÀÄ fAgÀhiÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAzÀ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ, £ÀavÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2012 PÀ®A 447, 420, 463, 468, 506(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀt¥Àw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÉÄÃvÀæ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¥ËæqÀ ±Á¯É ©ÃzÀgÀ, 2) ±ÀAPÀæªÀiÁä UÀAqÀ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, 3) ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 19-4-488 ºÀ¼É £Ë¨ÁzÀ, 4) £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÉUÉÎ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ £Ë¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥Áèl £ÀA 26 ¸ÀªÉð £ÀA 60/3 ¹JA¹ £ÀA 19-4-326/1 MlÄÖ 2736 ZÀzÀgÀ Cr «¸ÀÛtðzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¥ÁèlzÀ £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸Àȶ׹ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠫ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ® ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À, ¸Á: PÉÆlUÁå¼À, ¸ÀzÀå: £ÀdgÀvÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀģɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉAqÀw ®QëöäèÁ¬Ä EªÀgÀÄ DgÉÆæ PÉJ¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-486 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£À §¸ï¤AzÀ £ÀdgÀvï PÁ¯ÉÆä ZÀZïð ºÀwÛgÀ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉaqÀw PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ºÉ¨Áâ¼À ¦.J¸ï.L alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É alUÀÄ¥Áà ¨ÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ ªÀÄPÀÆâ® vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ªÀÄlPÁ £À¹Ã©£À dÆeÁl £ÀqɸÀwzÀݪÀ£À ªÀÄK¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 520/- gÀÆ¥Á¬Ä, 4 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3& 4 r.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ¯Á²æà UÀAqÀ ±ÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: °AUÀ¸ÀægÀ, ¸ÀzÀå: alUÀÄ¥Áà EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÁAPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ºÉý «£ÀB PÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ eÉÆvÉ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ZÀAzÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À UÀ°èAiÀÄ°è£À ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¤ÃjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀUÉ JgÀqÀÄ £À¼ÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ £À¼ÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÀÄÝ, E£ÉæßAzÀÄ £À¼ÀPÉÌ DgÉÆæ 1) U˸Áå© UÀAqÀ £ÀÆgÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ zÉÃUÀ®ÆgÉ EªÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÀÄÝ, DUÀ DPÉAiÀÄ PÉÆqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ ºÁjzÀÄÝ DUÀ U˸Áå©ÃAiÀÄÄ PÀÄrAiÀÄ°èPÉÌ ¤ÃgÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÉÝ£É ºÉÆ®w £ÀªÀÄä PÉÆqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤ÃgÀÄ ºÁPÀvÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É ºÁUÀÆ DPÉ vÀÄA§ÄwÛzÀÝ PÉÆqÀ C¯Éè ElÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV DgÉÆævÀgÁzÀ 2) CdUÀgÀ vÀAzÉ ¸Á®gÀªÀÄAiÀiÁå zÉÃUÀ®ÆgÉ, 3) ¥sÀAiÀiÁd vÀAzÉ ¸Á®gÀ«ÄAiÀiÁå zÉÃUÀ®ÆgÉ, 4) CfêÀÄ vÀAzÉ £ÀÆgÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ zÉÃUÀ®ÆgÉ, 5) ¥sÁgÀÆPÀ vÀAzÉ £ÀÆgÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ zÉÃUÀ®ÆgÉ, 6) ¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ ¥sÀAiÀiÁd zÉÃUÀ®ÆgÉ EªÀgÉ®èjUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉæqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀåªÁVG ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÉÄÊAiÀÄ°èzÀÝ ¨Ëèd ºÀjzÀÄ ºÁQ, JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ E¸ÀPÉÆ §ºÁgÀ ¤ÃPÁ¯ÉÆ ªÀiÁjAUÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 20-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ ²æà ±ÉÃRU˸À¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃSïºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ ªÀAiÀÄ: 32, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¦.qÀ§Æèr SÁ¸ÀV UÀÄvÉÛÃzÁgÀ PÉ®¸À, ¸Á|| CUÀr ¸ÀAUÀtÚ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ C°SÁ£ï vÀAzÉ CPÀâgÀSÁ£ï ªÀ:48 ¸Á: ªÀqÀØgÀ Nt UÀAUÁªÀw ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J¸ï © JZï ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¥ÀæUÀw §ÄPï ¸ÁÖ¯ï ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA PÉ.J-37-Dgï-5740 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊqï §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ C°SÁ£ï EªÀjUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®PÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ §®ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §® ZÀ¥ÉàUÉ, JqÀZÀ¥ÉàUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, C°SÁ£ï EvÀ¤UÉ §® JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖUÀ¢zÀÄ §®PÉÊ £ÀqÀÄ«£À ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ ¦.J¸ï.L-2 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

d§j PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2012 PÀ®A. 341, 504, 506, 392 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-03-2012 gÀAzÀÄ 1-45 ¦JA PÉÌ ¦gÁå¢zÁgÀ ºÀ£ÀªÀÄgÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀiÁzÀ£ÀÆgÀÄ, ¸Á: gÁdÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß ¹éÃPÀÈvÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-03-2012gÀAzÀÄ 9-30JJA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁ«£À VqÀzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ïzÀ J¼É ºÁUÀÆ gÀÆ 10,000-00 UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆArzÀÄÝ, AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤ªÉÆä¼ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÄѪÀzÀÄ, ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ £À£Àß PÉ®¸À ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ°¸ÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ, d§gÀzÀ¹Û¤AzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÈwÛ¬ÄAzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁQzÉÝãÉ, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀªÀ¯Áè ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄgÉñÀ J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.