Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 12, 2011

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :

gÀlPÀ® oÁuÉ :²æà ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ gÁåªÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á||gÀlPÀ® gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ MlÄÖ ªÀÄÆgÀÄ d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢jUÉ 2 gÀƪÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ RįÁè eÁUÀ §A¢zÀÄÝ. £Á£ÀÄ §¸Àì ¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉƸÀªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛ£É. ¸ÀzÀj ªÀÄ£É ¥Á®zÀ ¸ÀA§AzsÀ £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°è£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ £À£Àß PÀnAUÀ zÀÄPÁ£À JzÀÄgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.