Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 9, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 09-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 09/09/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/09/10 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ºÀ°AUÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨ÉîÆgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ ¸ÀPÁðj ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á®ªÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨É¼ÉAiÀįÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¨É¼É QæÃ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÆRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnàgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ ºÀ°AUÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08-09-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á ªÀĺÁgÁdªÁr EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ zsÉãÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ªÀĺÁgÁdªÁr vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2010 PÀ®A 341. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08-09-10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄgÁªÀ FgÀ¥Áà §ÄqÀØ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ : J¸ï.¹ zÀ°vÀ ¸Á ¤A§ÄgÁ EªÀgÀÄ ¤A§ÄgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Á ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á ¤A§ÄgÁ EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2010 PÀ®A 324. 504. 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08-09-10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ªÀAiÀÄ: 23 G: SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀ ºÉAqÀw eÉÆÃvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÉÆä£À°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀjAzÀ DgÉÆæ ªÉÊgÀvÀéªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2010 PÀ®A: 457, 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 10-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÄÊ£ÀƢݣï @ ªÉÄÊ£ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ VtÂUÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀlV ªÀAiÀiÁ:37 ªÀµÀð eÁ:G¥ÁàgÀ ¸Á:VtÂUÉÃgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ¸À£ï¸ÀÄ¬Ä PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ®gï n.«.CA.Q:14400=00 QªÀÄäwÛ£ÀzÀ£ÀÄß ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqɺÉÆÃV PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¬ÄAzÀ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2010 PÀ®A: 279 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 08-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©üêÀĪÀé 9 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ 6 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¯É§UÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁA©PÉ zÉøÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁ¬Ä-PÀ¥ÀÆðgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉUÉ ¯ÉçUÉÃjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯ÉçUÉÃj PÁæ¸ï ¢AzÀ ¯ÉçUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄʯÁgÀ°AUÀ¥Àà£À ²RgÀPÀnÖ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.26/J¯ï-6601 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄ¥Àà CPÀ̸Á° ¸Á:C©âUÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÀAiÀiÁ: 6 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2010 PÀ®A 182, 193 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 26-4-2010 gÀAzÀÄ ²æà ¤Ã®¥Àà vÀA¢ ¯Á®Æ ZÀªÁít ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 146(©), 147(©) £ÉÃzÀÝgÀ°è MlÄÖ 14 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÁUÀĪÀ½ aÃn ºÁUÀÆ ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ 11,000/- gÀÆ. PÉýgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà jÃw PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ 6,000/- gÀÆ. ºÀt PÉýgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÀt PÉüÀĪÀ §UÉÎ RavÀ¥Àr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹ oÁuÉAiÀÄ°è aPïÌ mÉÃ¥ï gÉPÁqÀðgï ¤Ãr ºÀt PÉüÀÄwÛgÀĪÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃV ¤ªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹ DUÉÎ ºÀt PÉýzÀ°è D ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÉPÁqÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ.     F ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÀÆj£À°ègÀĪÀAvÉ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ºÀt PÉüÀzÉà ºÁUÀÆ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà EgÀĪÀÅzÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ ²æà ¤Ã®¥Àà Z˪ÁítgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆ®APÀƱÀªÁV ¥ÀAZÀ-1 «.JA.£ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ-2 a£ÀߥÀà ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV, vÁ£ÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ §½ ¢£ÁAPÀ: 27-04-2010 gÀAzÀÄ ºÉÆÃVgÀ°®è, §zÀ¯ÁV ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ UÁæªÀĪÁ¹ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ£ÀÄ w½¹zÀAvÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj §½ EgÀĪÀ ±Á¯ÉAiÉÆAzÀgÀ §½ CzÉà ¢£À vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀAvÉ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ £À£Àß PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ, D ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÁªÀÅ PÉÆlÖ mÉÃ¥À jPÁðr£ÀÀ°è jPÁðqÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÀ£Éß vÀªÀÄä §½ ¢£ÁAPÀ 22-05-2010 gÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹ EzÀgÀ°è vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÀt PÉýzÀ §UÉÎ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ EgÀĪÀÅzÁÝV ºÉýzÉ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, EzÀÝjAzÀ 1] ªÉAPÀmÉñÀ ºÀ¥ÀqÀzÀ EªÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, 2] ¤Ã®¥Àà Z˪Áít EªÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀ zÀé¤AiÀÄ£ÀÄß jPÁqÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀzÉà zÀé¤ CAvÁ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶֹ, ¸ÁªÀðd¤PÀ £ËPÀgÀ£ÁzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀļÀÄî zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.    

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2010 PÀ®A: 107 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ 08-09-10 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ, vÀ®PÀ¯ï, §¤ßPÉÆ¥Àà, ªÀÄ£ÁߥsÀÆgÀ, ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥Àà, ¸ÉÆÃA¥ÀÄgÀ, ¹zÉßPÉÆ¥Àà, ©£Áß¼À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ

1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ, 2) UÀÄqÀÄzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 3) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 4) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 5) ªÀÄjAiÀĪÀé vÀAzÉ ¯ÉAPÀ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 6) ®PÀëöäªÀévÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 7)FgÀªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ J®ègÀÆ eÁ:ªÀiÁ¢UÀ¸Á: AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À ¥ÀæwªÁ¢ £ÀA-1 FgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¢ £ÀA-7 FgÀªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ FPÉAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¤AvÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉzÀÄÝ AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀë¼ÁVzÀÝPÉÌ ªÁ¢UÀ¼À®ègÀÆ ¥ÀæwªÁ¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÉéÃóµÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà zÉëõÀ¢AzÀ CzsÀåPÀë FgÀªÀÄä ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¢UÀ¼À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ®Äè MUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ D «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 04-09-2010 gÀAzÀÄ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ ZÁPÀÆ«¤AzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CzsÀåPÀë¼À ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/10 PÀ®A 323, 324, 504, 354, 506, ¸À.ªÁ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÁV¤AzÀ ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ½UÉ HgÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ HgÀ°è ¥Àæ¨sÁ« ªÀåQÛUÀ½zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀÄqÁjUÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉưøÀgÀ ZÀ®£ÀªÀ®£À £ÉÆÃr AiÀiÁgÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀĽªÀÅ PÉÆlÖªÀjUÉ PÉÊ PÀvÀÛÛj¸ÀÄvÉÛêÉ, zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀªÀgÀ £Á°UÉ QüÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ MzÀgÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉà ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ºÁUÀÆ £ÉªÀÄä¢ ºÁ¼ÁUÀĪÀAvÉ MzÀgÁqÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ vÀªÀÄä zÉéõÀ ¸Á¢¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄR vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼É ªÁ¥À¸À HjUÉ §AzÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ MzÀgÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ ªÁ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è M§âjUÉƧâgÀÆ zÉéõÀUÉÆArzÀÄÝ, vÀªÀÄä vÀªÀÄä zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ªÀÄvÉÛ AiÀÄgÉúÀAZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÆ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr, ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉÃ, AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û¥Á¹Û ºÁ¼ÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðjà vÀ¥sÀð ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 08-09-2010 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà G¥ÁàgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀ¼ÀªÀĽî EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄÆägÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ PÉÆAqÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ£À ªÀģɬÄzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀÄj ºÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ §¸À¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw gÉÃtÄPÀªÀÄä, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁªÀÄ, ¸ÀÆAiÀÄð EªÀgÀÄ PÀÄjºÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQgÀĪÀÅzÁV DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÉÎ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ EzÉà «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼Á vÉUÉ¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄätÚ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ©r¹zÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-09-2010 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¸À¥Àà£À ºÉAqÀw gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ``F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ¤UÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀ°®è, PÀÄjºÀnÖAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛ£É" CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ``AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÀĪÀÄä £À£Àß PÀÄjºÀnÖ £À£Àß eÁUÉAiÀÄ°èzÉ" CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, DPÉAiÉÆA¢UÉ §A¢zÀÝ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ §¸À¥Àà ``EzÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀÎ ºÉý ºÉý ¸ÁPÁUÉÃw" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄUÀ gÁªÀÄ£ÀÄ ``ºÁQæ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀÎ ¨sÁ¼À DUÉÃw" C£ÀÄßvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£À E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ ¸ÀÆAiÀÄð FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÄÊ PÉÊ UÉ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ £À£Àß ªÀĪÀiÁðAUÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ »ZÀÄQzÀ¼ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èUÉ §AzÀ £ÀªÀÄätÚ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà §¸Á¥ÀÄgÀ, ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÉƪÀįÁ¥ÀÄgÀ, ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ J®ègÀÆ ``EªÀgÀÄ §A¢zÀÝPÉÌ G½¢ ªÀÄUÀ£À E°ÝzÀæ ¤£Àß fêÀ G½AiÀÄÄwÛzÀÝ®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.62/10 PÀ®A 323,324, 504,506 [2] ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 11-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ PÀ¼ÀPÀ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁ¢zÀÄÝ,, KPÉ ºÁ¬ÄÝ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. PÉÆÃmïð PÀĵÀÖV ¥ÀvÀæ £ÀA.77/10 ¢£ÁAPÀ 15-06-2010 £ÉÃzÀÝPÉÌ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA.23/10 £ÉÃzÀÄÝ ®UÀwÛ¹zÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.141/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8-9-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.-37-PÉ-9037 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁfêÀ UÁA¢üÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀzÉÝÃgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37- PÉ-9037 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£ÀÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ E§âgÀÄ ¸ÁzsÁUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ Q±À£À gÁoÉÆÃqÀ ¸ÁB PÀ®ÆäqÀ ªÉÆãÀÄ £ÁAiÀÄÌ vÁAqÁ vÁBfBUÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÁ¬Ä gÀªÀiÁ¨Á¬Ä eÉÆvÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ, RÆ§Ä vÀAzÉ ©üêÀįÁ, ¸ÉêÀÅ vÀAzÉ ©üêÀįÁ gÁoÉÆÃqÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.gÀhÄgÉÃ¥Áà vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ¸ÁB zÀħĮUÀÄAr vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ fB ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦:13, n:6807 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ®§UÁð¢AzÀ zÀħ®UÀÄArUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ QtÂÚ¸ÀqÀPÀ UÁæªÀÄzÀ zÁn ¯Áj ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ, UËvÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ UÁAiÀĪÁVzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ ¸ÀÄgÉñÀ «gÀÄzsÀÝ PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

zÀgÉÆÃqÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

«±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉ :²æà CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á:¨ÉÆüɪÁqÀ vÁ:f: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ 32 J¸ï 8076 £ÉßÃzÀÝgÀ°è UÀÄAqÀUÀÄwðUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥À®ìgï UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀ 3 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹, DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, UÁAiÀÄ¥Àr¹ £À£Àß §½ EzÀÝ 6 UÁæA§AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, MAzÀÄ ªÉƨÉʯï, ¸Áå®j mÉÆÃPÀ£ï ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ.800/- »ÃUÉ MlÄÖ 6800/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ «±Àé «zÁå®AiÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.