Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, August 1, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ದಿನಾಂಕ 01-08-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06,30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜು ಟಿ ತಂದೆ ಸುಭ್ರಮಣ್ಯ 30 ವರ್ಷ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಸಾ, ಜಲದುರ್ಗಮ ತಾ, ಪ್ಯಾಪುಲಿ ಜಿ, ಕರ್ನೂಲ FvÀ£ÀÄ  ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂಬರ  AP-21/TY-9933 ನೇದ್ದನ್ನು ಮಸ್ಕಿಸಿಂಧನೂರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಮಸ್ಕಿಯ ಕನಕಾಚಲ ರೆಸಿಡೇನ್ಸಿ ಮುಂದಿನ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತುಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗದೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ AP-26/TC-4599 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಠಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಬಲಮೋಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಎಲುಬು ಮುರಿದಿದ್ದು , ಪಾದವು ಅಪ್ಪಚಿಯಾಗಿ ಎಲುಬು ಮುರಿದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 122/15 ಕಲಂ 279..338  ಐಪಿಸಿ   ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇದೆ,.

                   ¢£ÁAPÀ 31/7/15gÀAzÀÄ 1230UÀAmÉ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð UÀÆUÀ¯ï ªÀÄÄRågÀ¸ÀÛAiÀÄ°è ¦ügÁå¢ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå zÉêÀgÀªÀĤ, 50ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gÁªÀÄ£Á¼À FvÀ£À  ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥À vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà zÉêÀgÀªÀĤ 18ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁªÀÄ£Á¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 EE-9874 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á¹éUÉÃj 18ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁªÀÄ£Á¼À EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ  gÁªÀÄ£Á¼À PÀqɬÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ  zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ [ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è]. vÀ£Àß  PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA.PÉJ-36 J¥sï-649 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ  ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀ vÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ UÀA©ügÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ §¸ï£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.188/15  PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ 28/7/15 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï 48ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:¯Áj £ÀA.J¦-26 JPÀì-1962 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¸Á|| JA.L.f. 15, ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀ FvÀ£À vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.J¦-26 JPÀì-1962 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀ gÉÆÃr£À ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29/7/15 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä D ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÀÄqÀÄPÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 31/7/15 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ JA.r.ºÀĸÉãï vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï 30 ªÀµÀð ¸Á:PÀÄ®¸ÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ D ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß UÀ§ÆâgÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÁjAiÀÄ 10 mÉÊgïUÀ¼ÀÄ, r¸ïÌ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©aÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁå©Ã£À M¼ÀV£À lÆ¯ï ¨ÁPïì ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 2 gÉÃqÁåPïì Jgï eÁåPï & ¯ÁjAiÀÄ PÁå©Ã£ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¯ÉʯÁ£ï vÁqÀ¥Á¯ïUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 2,65,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2015   PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ದಿನಾಂಕ:31/7/2015 ರಂದು 17-15 ಗಂಟೆಯಿಂದ 18-15 UÀAmÉUÉ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೇಖರಪ್ಪ ತಳವಾರ್ ವಯಸ್ಸು 32 ವರ್ಷ ಜಾ: ನಾಯಕ ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ ಆನಂದಗಲ್ ತಾ: ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ  ಆನಂದಗಲ್    ಗ್ರಾಮದ  ನಾಗರೇಡ್ಡಿ ಇವರ  ಹೋಟೇಲ್ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ  ಮಟಕಾ ನಂಬರ್‌‌ ಹತ್ತಿರದವರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅಂತಾ ಕೂಗಾಡುತ್ತ ನಂಬರನ್ನು  ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವನ ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್‌‌ಐ PÀ«vÁ¼À gÀªÀgÀÄ  & ಸಿಬ್ಬಂದAiÉÆA¢UÉ  ಧಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆತನ ವಶದಿಂದ 1] ನಗದು ಹಣ 720 /- 2] 01 ಮಟಕಾ ನಂಬರ್‌‌ ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿ 3] ಒಂದು ಬಾಲ್‌‌ಪೆನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು , ಆರೋಪಿತನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಪಡಿಸಿ ಮುದ್ದೇಮಾಲುದೊಂದಿಗೆ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್‌‌  ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ:85/2015 ಕಲಂ:78 [3] ಕೆ.ಪಿ.ಯಾಕ್ಟ ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ:-31/07/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾಲಭೀ ಗಂಡ ಮಹಾಬಲಿಸಾಬ 30 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಮುಸ್ಲಿಂ.ಹೊಲಮನಿ ಕೆಲಸ, ಸಾ;-ಗೋನ್ವಾರ, ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ  ಮಹಾಬಲಿಸಾಬ ತಂದೆ ಸಬ್ಜಲಿಸಾಬ 35 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಮುಸ್ಲಿಂ.ಉ;-ಒಕ್ಕಲುತನ ಕೆಲಸ,    ಸಾ;-ಗೋನ್ವಾರ, ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು. ಕೂಡಿಕೊಂಡು  ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಹತ್ತಿ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಈ ಭಾರೀ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಅಂತಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು.ನಂತರ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು,ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮುಂದೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ನಂತರ ನಾನು ಮನೆಯೋಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ನವಕ್ರಾನ ಕ್ರಿಮಿನಾಷಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು  ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ  ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನಂತರ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಒಂದು ಕಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ 3-ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಹತ್ತಿ ಮೊಳಕೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಕ್ರಿಮಿನಾಷಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವೆನೆ ಮಾಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪಿರ್ಯದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.14/2015.ಕಲಂ.174.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

  
  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.08.2015 gÀAzÀÄ 103 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   13,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-08-2015
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-08-2015

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 31-07-2015 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦J¸ïL UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ f¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆÃmÉ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: nr© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj PÀqɬÄAzÀ ªÉÃUÀªÁV §gÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV CzÀÄ ¸ÀÄdÄQ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EzÀÄÝ,  £ÉÆAzÀt ¸ÀA. PÉJ-39/E304 EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃqÀ¯ÁV 2 ¥Áè¹ÖPÀ PÁåj¨ÁåUÀ£À°è 90 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì 40 ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉlUÀ¼ÀÄ C.Q 1000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ PÁåj¨ÁåUÀ£À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî N¯ïØ lªÀgÀ£ï 12 ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉlUÀ¼ÀÄ C.Q 696/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj J¯Áè ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À C.Q 1696/- DUÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ F ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÁPÉlUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁV¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£ïì EzÉÃAiÉÄ? CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ, AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀĪÀ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÉÛ zÀªÁðeÁ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦æ£ïì ªÉÊ£Àå ±Á¥À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£ÁzÀ ¥Á® vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÁ¼À ¸ÀAvÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÁUÀ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj J¯Áè ¸ÀgÁ¬Ä PÁåj ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ, DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2015, PÀ®A 323, 504, 506, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r¦ PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁð¢ qɨÉÆÃgÁ UÀAqÀ eÉPÀ§ ¸Á: ªÀÄ®UÉÆAqÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ qÉëqÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÉPÀ§ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1 ®PÀë gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 16 UÁæA §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÀgÉÆÃ¥ÀZÁgÀ EvÁå¢AiÀiÁV MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä RZÀÄð ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 22-05-2013 gÀAzÀÄ Qæ±ÀÑ£À ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÁå°AiÀÄÄ «ªï UÁqÀð£ï ¥sÀAPÀë£À ºÁ®zÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, £ÁzÀt J®ègÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÉPÀ§ vÀAzÉ qÉ«qï (UÀAqÀ), 2) J°eÁ¨ÉÃvÀ UÀAqÀ qÉëqï (CvÉÛ), 3) ªÀÄ£ÉÆgÀAd¤ vÀAzÉ qÉ«qÀ (£ÁzÀ¤), 4) qÉ«qï (ªÀiÁªÀ) ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄ®UÉÆAqÀ PÁ¯ÉÆä a¢æ ©ÃzÀgÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è, ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀA¢gÀĪÀ¢®è, ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV 1 ®PÀë 50 ¸Á«ÃgÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀzÀPÉÌ eÁUÀ E®è CAvÁ ¢£Á®Ä ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»ÃPÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƽîj CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ªÀÄ£É ºÁUÀÄ PÁgÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁqÀ¨ÉPÉAzÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, vÁvÀ£ÁzÀ ªÉƺÀ£ÀzÁ¸À EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¸À®Ä §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ zÀ©âzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 10-05-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ®UÉÆAqÀ PÁ¯ÉÆä a¢æUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁdjzÀÝ CvÉÛ, £ÁzÀtÂ, UÀAqÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÁgÉ ºÀÄAqÀ vÀA¢AiÀiÁå vÀgÀzÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉvÀA¢j CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄ®Ä ±ÀÄgÀĪÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ, vÁ¬Ä, vÁvÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EªÀjUÉ UÀAqÀ ºÀÄAqÀ vÀgÀzÉ AiÀiÁPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢j CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ £ÀÆQ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ zÀ©âgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁzÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ºÀÄAqÀ vÀgÀzÉ AiÀiÁPÉ §A¢¢ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ¨ÉgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀgÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀÄAqÀ PÉÆqÀvÁgÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆgÀUÉ zÀ©âgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß  vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-07-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÆzÀ°£ÀAvÉ ªÀw𹠤êÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj ªÀiÁrPÉƽîj ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀ¢®è MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤Ã£ÀÄ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ, zÉÊ»ÃPÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-07-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes
UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2015 PÀ®A. 110 (E) & (f) ¹.Dg惡 :- ¢£ÁAPÀ 31/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10.00 J.JªÀiï.PÉÌ UÁdgÀPÉÆl, UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÀ½î ¨ÉÃn ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, UÁdgÀPÉÆl UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, M§â ªÀåQÛ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, d£ÀjUÉ CAf¸ÀÄvÁÛ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛ UÁdgÀPÉÆl UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ  ¤AwzÀÄÝ d£ÀjUÉ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è eÉÆÃgÁV MzÀgÁqÀĪÀzÀÄ, aÃgÁqÀĪÀzÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ£ÀÄß ¨sÀAiÀÄ¥Àr¸ÀÄwÛgÀĪÀzÀÄ,¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ  D£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð, eÁ;J¸À.¹ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÁdgÀPÉÆl vÁ; f: AiÀiÁzÀVj CAvÀ w½¹zÀÄÝ ªÀÄÄ£ÉßÃZÀjPÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 11.30 J.JªÀiï.PÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÁ PÀæªÀĪÁV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2015 PÀ®A. 110 (E) & (f) ¹.Dgï ¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2015 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ :- ²æêÀÄw ¤ªÀÄð® UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ºÀÆUÁgÀ  ªÀAiÀiÁ|| 40 ªÀµÀð eÁ|| ºÀÄUÁgÀ G|| ºÉÆ® ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á|| ZÀ¯ÉÃj EzÀÄÝ. F CfðAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉãÀAzÀgÉ. £À£ÀUÉ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ. CªÀgÀ°è E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ E§âgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛgÉ.£À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀiÁ|| 45 ªÀµÀð EªÀgÀÄ Cd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è £ÀªÀÄä Hj£À ¥ÀA¥À D¥ÀgÉÃlgÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  20 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ SÁAiÀÄA £ËPÀj DVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 28/07/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ ¤Ãj£À ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁr §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgÀ »gÉÆúÉÆAqÀ ¹.r. r®PÀì £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ M§â£É ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁPÉÆ £À£Àß UÀAqÀ §gÀ°¯Áè CAvÁ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À ¥ÉÆäUÉ PÀgɪÀiÁrzÉ£ÀÄ DUÀ £À£Àß UÀAqÀ ¥ÉÆãÀ JvÀÛ°¯Áè. £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉÆà ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß D½AiÀÄ gÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ w¥ÀàtÚ EªÀjUÉ AiÀiÁPÉÆà ªÀiÁªÀ §gÀ°¯Áè ºÉÆÃV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ §jæ CAvÁ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV D¼ÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ. ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁªÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆmÁgÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ZÀ¯ÉÃj ºÁUÀÄ Cd¯Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è ¤Ãj£À ¥ÀA¥À ºË¸À ºÀwÛgÀzÀ°è §¸À¥Àà vÀAzÉ ¥ÉÆî¥Àà ¨ÁV° EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÄÝ. DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§gÀÄwÛzÉÝ CAvÁ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ Hj£À d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆÃV C°è ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢ÝzÀÝ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀ°¯Áè. ¸Àé®à ªÀiÁvÁrzÀÄÝ £Á£É ©¢ÝgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.DUÀ £À£Àß C½AiÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå. ªÀÄvÀÄÛ. ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl¢AzÀ ªÉÄÊ»§Æ§£ÀUÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ  ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¤ÃªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ. EAzÀÄ ¢:31/07/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä HgÀ°è EgÀĪÀ PÁ®PÉÌ £ÀªÀÄä ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ ±ÀAPÀgÀ CtÚ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ EAzÀÄ ªÀÄzÁå£À ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ £À£ÀUÉ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ¤UÉ w½¹zÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV PÉøÀ ªÀiÁqÉÆÃt CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁªÀ£À ¸ÀAUÀqÀ §AzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ. £À£Àß UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 28/07/2015 gÀAzÀÄ 9-15 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤Ãj£À ¥ÀA¥ÉêñÉlÖ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÁ£É ¹ÌqÁØV PɼÀV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV CzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2015 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ :- ದಿನಾಂಕ: 31/07/2015 ರಂದು 4.15 ಪಿಎಎಮ್‌ಕ್ಕೆ ಪಿಎಸ್‌ಐ ಸಾಹೇಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಪಿಸಿ 259, 323, 05, 333 ರವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರಾದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ, ಅಮರಪ್ಪ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಯ ಜಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾತ್ಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಂಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೋಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 06 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಒಟ್ಟು 6450/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 06 ಜನರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, 06 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಹಾಗೂ ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಸಮೇತ ಹಾಜರುಪಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ 91/2015 ಕಲಂ: 87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು