Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, November 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-11-2010

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 143, 147, 153, 451, 352, 308, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀ ¹¦¹ 1613 ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 28-11-2010 gÀAzÀÄ PÀ£ÁðlPÀ UÀr C©üªÀÈ¢üAiÀÄ CzsÀåPÀëPÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨É¯ÁèzÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀjUÉ ¥ÀæªÁ¸À PÉÊPÉÆAqÀÄ ºÀ©ìPÉÆÃl Cwy UÀȺÀzÀ°è §AzÀ ¸ÀAzÀ±ÀðPÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ £ÀªÀ¤ªÀiÁðt ¸ÉÃ£É ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ²æÃzsÀgÀ gÉrØ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 14 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨É®èzÀ gÀªÀjUÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ CªÀgÉ®ègÀ UÀÄA¥ÀÄ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨É¯ÁèzÀ PÀ£ÁðlPÀ UÀr ¥ÀæzÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢ü ¥Áæ¢üPÁgÀ CzsÀåPÀëPÀgÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ vÀªÀÄä «eÁÕ¥À£É ¥ÀvÀæ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁVzÉ JAzÀÄ £ÉÃ¥À ºÉý zÀÆgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CzsÀåPÀëgÀ ªÁ¸ÀzÀ Cwy PÉÆÃuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀæªÉò¹ CzsÀåPÀëPÀjUÉ UÀr ¥ÀæzÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ DUÀÄwÛ¯Áè ¤£ÉãÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁqÀÄwÛ J¯Áè PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀÄAnvÀUÉÆArzÉ, ¤Ã£ÁåPÉ E°èUÉ §A¢¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ f¯ÉèUÉ §AzÀgÉ fëvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉý DgÉÆæ ²æÃzsÀgÀ gÉrØ JA§ÄªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉʬÄUÉ PÀ¥ÀÄà ªÀĹAiÀÄ ¸ÀÄlÖ EAeÉ£À D¬Ä® Mj¹PÉÆAqÀÄ CzsÀåPÀëPÀgÀ ªÀÄÄRzÀ JqÀUÀqÉ UÀ®èPÉÌ MgɬĹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/10 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ gÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀ¥Áà ¨ÁgÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÉÆAqÁgÀ, vÁ: GzÀVÃgÀ, f: ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ ¥ÀæPÁ±À mÉÆuÉÚ gÀªÀgÀ UÀÄgÀÄ mÉæÃrAUÀ CqÀvÀzÀ°è ªÀÄĤªÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj CqÀvÀ ¥ÀPÀÌzÀ CqÀvÀ ªÀiÁ°ÃPÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd ªÀUÀzÁ¼É ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ §gÀĪÀ VgÁQUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁPÉà ¤Ã£ÀÄ vÀqÉzÀÄ ªÀÄvÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ, fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.CAiÀÄħ vÀAzÉ gÀºÉªÀÄvÀÄÛ¯ÁèSÁ£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: E¸ÁäA¥ÉÃl NAUÀ® f¯Á ¥ÀæPÁ±ÀA [J.¦.] EvÀ£ÀÄ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ¢AzÀ G¼ÁîUÀrØ ¯ÉÆÃqï vÀ£ï ¯Áj £ÀA: J¦-27/AiÀÄÄ-8969 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß NAUÉÆî PÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà £ÀA: J¦-28/ªÁAiÀiï-1031 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwõÀ ¸Á: ¥ÁAUÀj [JªÀiï.J¸ï] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠯Áj »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA J¦-29/nJ-8477 £ÉÃzÀÝPÀÆÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ mÉA¥ÉÆà Qè£Àgï UÉÆÃPÀÄ®¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2010 PÀ®A 406 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/11/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁ°ÃzÀ «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, ¸Á; ±ÀºÁ ºÀĸÉãï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄ £Éʸï gÉÆÃqï ªÉʸï mÁæ£ïì ¥ÉÆÃmïðzÀ°è jÃPï «ÄPïì PÀ¯Áå«ÄPÀ¯ï vÀÄA©PÀÄAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÁqÁ £ÀUÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄzsÁå£ï ªÉüÉAiÀÄ°è ©lÄÖ CAzÁdÄ gÁwæ 0230 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè J£ïJZï £ÀA.9gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ C«ÄãÉƢݣï CzÉÆÞ¤ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀUÀqÉ ¤°è¹ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà UÀÄvÉÛzÁgÀ G: ¯Áj Qè£Àgï, ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ C°è ªÀÄ®UÀ®Ä ºÉý, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ gÁwæ ªÀÄ®V ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä, ¸ÀzÀj eÁUÀzÀ°è ¤°è¹zÀ ¯Áj ºÁUÀÆ ¯Áj Qè£Àgï EgÀ°è®è. ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è jÃPï «ÄPïì PÀ¯Áå«ÄPÀ¯ï£À C.Q ` 2,17,770/- ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ C.Q. ` 15,00,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ EzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/11/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ dmÉÖ¥Áà ªÁrPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 68 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì D£ÀAzÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¨sÀÆgÉ EªÀgÀ mÁæ° lA.lA. DmÉÆÃzÀ°è »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è ºÀ¼É ¨sÁ°ÌAiÀÄ PÉÆgÉAiÀÄgÀ NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß lA.lA. DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¸À PÉÆAqÀÄ ºÀÆUÀĪÁUÀ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÁUÀ DmÉÆÃzÀ PÁå©£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÉÖÃ¥À¤ mÉÊgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ZÉÃgÀ (ªÀȵÀt) ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀȵÀt G©zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ £À£ÀUÉ C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:28.11.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ«vÁ¼À-¹gÀªÁgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÀÛAiÀÄ°è ªÀÄ®èl ¹ÃªÉÄAiÀÄ ²ªÀ¥Àà£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀiÁjªÀÄÄvÀÄÛ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀªÀÄt FvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA§gÀ n.J£ï 30 J eÉqï 4825 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 «-8069 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw gÁeÉñÀéj ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ «£ÉÆÃzÀ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀtÚ ¸Á: ZÁUÀ¨Á« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 27.11.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2400 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 28.11.2010 gÀ ªÉüÉAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀÄPÀ̼À D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æà JªÀiï Dgï, ¸ÀÄgÉñÀ PÁA¨Éè EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆÃl®zÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆoÀrAiÀÄ°èzÀÝ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 20,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æà ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

    ¢£ÁAPÀ 28.11.2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ PÀ«vÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀqÀè ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ®¥Àà ¸Á: ªÀqÀØgÀ Nt ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J¹ PÉ J 36 J £ÀA 8198 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁmÁ J ¹ dRAUÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ gÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßÃvÀgÀ 4 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 27.11.2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ZÉAzÀ¥Àà ,48 ªÀµÀð, G¥ÁàgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CqÀPÀ®UÀÄqÁØ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ J 36 PÀÆå 7047 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CgÀPÉÃgÁ C¯ÉÆÌÃqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°èzÀÝ VqÀPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw ZÀAzÀªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.         

    ¢£ÁAPÀ 28.11.2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¤gÁ²ævÀ ¸ÀAvÀæ¸ÀÜgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ EzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÉAPÉÆç,zÉêÉÃAzÀæ, w¥ÀàtÚ , CªÀÄgÉñÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉAPÀmÉñÀ , ¤AUÀªÀÄä, UÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ ºÀ£ÀäAvÀ EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVj, £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄAdÄgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄ£É ¹QÌ®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 28.11.2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ eÁVÃgÀ ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¤gÁ²ævÀjUÁV ºÉƸÀzÁV PÀnÖzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §gÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ GªÀiÁ¥Àw, £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄ ªÉAPÉÆç,gÁªÀÄtÚ, CªÀÄgÉñÀ, UÀAUÀ¥ÀàgÀªÀgÉÆA¢UÉ ¤AvÀÄ PÉÆArzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ w¥ÀàtÚ£À CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¨ÁåqÀgï ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà HgÀ°è ¤ªÀÄäzÀÄ 10 ªÀÄ£É E¯Áè ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀÄ£É PÉüÀ®Ä §A¢j CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr,PÉʬÄAzÀ , ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ CªÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÉÆç¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà w¥ÀàtÚ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß :-

¥sÀgÀvÀ¨ÁzÀ oÁuÉ : ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄåt CqÀQ ¸Á: ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ vÁ:f: UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ CAiÀÄåt FvÀ¤UÉ CPÁ°PÀ §Ä¢ÝªÀiÁAzÀªÀå£ÁVgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆqÁ DVgÀĪÀÅ¢®è. £À£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ®Äè FvÀ¤UÉ zÀvÀÄÛ ¥ÀÄvÀæ CAvÁ vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ C¸ÀÆAiÉÄà ªÉʵÀªÀÄå GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà 4-5 UÉÆ°UÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝ UÉÆ°UÀ¼À£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¥ÀædÕ vÀ¦àzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV zÀ£ÀéAvÀj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.© £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


 

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:-

¤A§UÁð oÁuÉ :- ²æà UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ dªÀiÁzÁgÀ ¸ÁB zsÀÄvÀÛgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ vÁB D¼ÀAzÀ gÀªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ vÀAVAiÀiÁzÀ PÀÄB ZÀAzÀæPÀ¯Á vÀAzÉ §¸ÀtÚ dªÀiÁzÁgÀ EªÀ¼À£ÀÄß ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á vÁ¬Ä CA§ªÀé EªÀ½UÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.


 


 

PÉÆ¯É & CvÁåZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÉÃqÀA oÁuÉ : ²æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ @ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÀ®UÁå£ÀªÀgÀ ¸Á|| aAvÀPÉÆn ºÁ||ªÀ|| ªÉÃAPÀlgÀrØAiÀĪÀgÀ vÉÆÃlzÀªÀÄ£É ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀ UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀgÀÄ ªÉÃAPÀlgÀrØ ªÀQîgÀÄ ¸ÉÃqÀA EªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÁAiÀÄÄvÁÛ vÉÆlzÀ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ £ÀªÀÄVAvÀ ªÉÆÃzÀ®Ä ®Qëöäà UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á|| aªÀÄä£ÀZÉÆqÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀÄjPÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ®Qëöäà EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉ E§âgÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÉÆÃA¢UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉÃUÉ §AzÀÄ ªÀQîjUÉ ¨ÉÃnÖ DV ºÉÆUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ gÁwæ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°è G½zÀÄ gÁwæ ®Qëöäà ºÁUÀÄ CªÀ¼À eÉÆÃvÉUÉ EzÀݪÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÀiÁrPÉÆüÀÄîwÛzÀÝgÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ AiÀiÁPÉ? dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj dUÀ¼ÀªÀiÁqÀĪÀzÁzÀgÉ E°è EgÀ¨ÉÃrj ºÉÆVj CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ºÁUÀÄ ®Qëöäà EªÀ½UÉ CvÁåZÁgÀªÉ¸ÀV PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÃqÀA oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.