Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 4, 2009

Bidar District Daily Crime Update 05-08-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 04-08-2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/09 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ : -
¢::03/08/09 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ©üªÀiÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 31/07/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°è ¸ÀĤî vÀAzÉ ²ªÁf , £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ²ªÁf ºÁUÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÁf EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¸ÀĤî EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯ÉèAiÉÄ ©¢ÝzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §® UÀtÂÚ £À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj 4 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/09 PÀ®A 409 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/08/09 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ¥Áà ¥À¸ÁVð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ £ÉÃzÀgÀ 1994-95 jAzÀ 96-97 ¸Á°£À ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ¸ÀAQë¥ÀÛ «ªÀgÀªÉãÉAzÀgÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ £ÉÃzÀgÀ°è 1994-95 jAzÀ 96-97 ¸Á°£À CªÀ¢üAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀ D¥Á¢vÀgÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ ¯ÉPÀÌ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀgÀ¢¬ÄAzÀ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. 1] r.ªÁAiÀÄ. ©gÁzÁgÀ ªÀiÁf ReÁAa ºÁUÀÄ «±Àé£ÁxÀ ªÀqÉØ ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÄ gÀÆ. 12,815=00 2] ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ªÀiÁf ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÄ gÀÆ. 744090=00 «±Àé£ÁxÀ ªÀqÉØ 3] ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀiÁf PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÁUÀÄ «±Àé£ÁxÀ ªÀqÉØ 111205=00 J®ègÀÆ ºÁ®Ä GvÁàzÀPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¸ÀAWÀ ¤AiÀÄ«ÄvÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ MlÄÖ 868110=00 gÀÀªÀgÀÄ F ªÉÄð£À ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ Qæ«Ä£À¯ï zÁªÉ ºÀÆqÀĪÀAvÉ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03/08/09 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¨sÀAUÀÆgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÁKSÉýîUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÉÆUÀzÁ¼À ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¥ÁµÁ«ÄAiÀiÁå ºÀªÁ¯ÁÝgÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-3149 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ DmÉÆ »rvÀzÀ°è EnÖPÉƼÀîzÉ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ zÉÆrØ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/08/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥ÁPÀë¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á-ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27,28/07/09 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 272 £ÉÃzÀÝgÀ°è MAzÀÄ UÉÆzÁªÀÄzÀ°è JgÉqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ©½ §tÚ KuÉÚ ZÀÄPÉÌ, Rr SÉÆÃqÀÄ, ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ PÀj ºÀAqÀ SÉÆÃqÀ CUÀ® ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ JwÛ£À QªÀÄävÀÄÛ 25,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 50000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ¹zÁÝuÁÚ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ EªÀgÀ MAzÀÄ ºÉÆÃj ©½ ºÀAqÀ M¼ÀUÀqÉ PÀ¥ÀÄà §tÚ, C.Q.10,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ »UÉà MlÄÖ 60,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 82/09 PÀ®A 394 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ: 03/08/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd 30 ªÀµÀð, ¸Á. ZÁA¨ÉÆüÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀßzÉà M«Ä¤ PÁgï ¸ÀA. PÉJ-32/JªÀiï-7153 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À UɼÀAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÀzÁÝ¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï zÁnzÀ §½PÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ 4 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁé°¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ PÀAnæ ªÉÄÃqï ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ M«Ä¤ PÁgï£À°èzÀݪÀgÀ ºÀwÛgÀzÀ 2 ªÉƨÉʯï, 30 UÁæA. §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 5800/- MlÄÖ C.Q. 44,800/- £ÉÃzÀµÀÄÖ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ(.) CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ, UÀȺÀt zÀÆgÀÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀÄAqÀ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà PÁ¼Á¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¥ÀwßAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹, DUÁUÉÎ ¥ÀwßUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ, ¢£ÁAPÀ:02.08.2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àw & ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ EvÀgÉà E§âgÀÄ ¸ÉÃj, ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ »A¸ÉUÉƼÀ¥ÀlÖ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:03.08.2009 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

: ¥ÀævÉåÃPÀ 2 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, E§âgÀ ¸ÁªÀÅ :

¢£ÁAPÀ:03.08.2009 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁåQìPÁå¨ï ¸ÀASÉå:PÉJ.33, 1638 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀĹÌ-PÀ«vÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ £ÁUÀ®¢¤ß ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36, PÀÆå.2262 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĮ̣ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï 34 ªÀµÀð vÁvÁÌ°PÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ, ¸Á: ¸ÀÆUÀÆgÀÄ, vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ ¸Á: ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:03.08.2009 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀgÁd ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, nJ.8383 £ÉÃzÀÝPÉÌ £ÀA§gï §gɬĸÀzÉà EgÀĪÀ mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 8 ªÀµÀðzÀ ¨Á®PÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES.

£É¯ÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ: ¢:-3/8/09 2 ¦JªÀiïPÉ̲æà UÀÄgÀĨÁ¬Ä UÀA/ zÉêÉAzÀæ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀ:40 G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:PÉÆAqÀUÀƽ vÁ: eÉêÀVð f: UÀÄ®§UÁð¦AiÀiÁð¢zÁ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ºÀÆUÁgÀ ¸Á: AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ EªÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆlÖzÀÄÝ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ®UÀßzÀ MAzÀÄ ªÀµÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è,¸ÀjAiÀiÁV®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¢:3-8-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄ®èªÀÄä EªÀ¼ÀÄ AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄ CzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ, ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/09 PÀ®A 498(J) 306 ¸ÀA/34 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÉÆÃV ¥ÉưøÀ oÁuÉ: EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-09-2009 gÀAzÀÄ 5 ¦JA PÉÌ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀÆ«ð UÀAqÀ dAiÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ ¹vÁ¥ÀgÀ ¸ÁB- ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 03-08-09 gÀAzÀÄ lA.lA. £ÀA. PÉJ-33-5599 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ UÉÆÃV eÁvÉæUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÉÆÃV PÉ.E.©. ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀgÀĤAzÀ lA.lA. £ÀA. PÉJ-33-6432 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä lA.lA. UÉ §®ªÁV rQÌ ¥ÀqɬĹ £À£Àß §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß lA.lA. C£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ ªÀiÁ£À¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀ ¸ÀªÀÄzÀ ¸ÁB- UÉÆV(PÉ) EªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽî CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀaÑ£À.J¸ï. ZÀ®ªÁ¢ ¦J¸ïL EªÀgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 134(J&©),187 LJA« DåPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:03/08/096 gÀAzÀÄ CfðzÁgÀgÁzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ºÉÊ ¸Á:±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §ÆªÀÄgÉrØ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉzÀÄ CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ ºÉÆðUÉ AiÀÄAvÀæUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ mÉîgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è MlÄÖ 16 d£ÀgÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀjzÀÄÝ vÁ£ÀÄ F PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß 13 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É.¤£Éß ¢£ÁAPÀ:03/08/09 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ vÀ£Àß CAUÀrUÉ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvÀÛ ¸ÀàµÀð¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ªÀĶ£ï,¥sÁå£ÀÄ.PËAlgï,UÁè¸ï ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd£ÀPÀgÀÄ ºÉÆðAiÀÄ®Ä ºÁQzÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ C.Q 5 ®PÀëzÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ ¥ÀæPÀgÀt 10/09 £ÉßÃzÀzÀ£ÀÄß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
¢£ÁAPÀ: 3-8-09 gÀAzÀÄ ¨É°îUÉÎ 11:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¨Á¼ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀĮ̥Àà ºÁUÀÆ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉë UÀAqÀ C¥ÁàgÁAiÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¢AzÀ ªÀÄqÀQUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV vÁªÀgÀUÉÃgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ C°èAzÀ §¹ìUÉ ºÀvÀÄÛªÀ ¸À®ÄªÁV UÀÄ®§UÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ zÁlĪÀ PÁ®PÉÌ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¨ÉÆïÉgÉÆà fÃ¥À £ÀA PÉJ 25 J£ï 5195 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FgÀAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á¼ÀªÀÄä EªÀ¼ÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CªÀ¼À JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ §ÄdzÀ ºÀwÛgÀ §®UÁ® PÀ¥sÀUÀAqÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV §® JzÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ vÀÄvÀÄð aQvÁì «¨sÁUÀzÀ°è ªÉÊzÀågÀÄ G¥ÀZÀj¸ÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Á¼ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ. F §UÉÎ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀÄjPÉÆÃmÁ ¸Á:ªÀÄqÀQ vÁ;D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®§UÁð EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/09 PÀ®A. 279 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:
¢£ÁAPÀ 3/08/09 gÀAzÀÄ 2-45 ¦.JªÀiï.PÉÌ avÁÛ¥ÀÄgÀzÀ ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj ZËPÀzÀ°èè DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÉÆçgÀÄ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.


¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ: EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-08-2009gÀAzÀÄ 4.15¦JªÀiïPÉÌ        PÀgÀtV UÁæªÀÄzÀ°è À DgÉÆævÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ C§PÁj zÁ½ £Àqɹ »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 10° PÀ¼Àî¨sÀnÖ CQ 300=00gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è 32,34 PÉ.E. DPÀÖ CrAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.