Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, July 20, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-07-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-07-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A 323, 324, 326, 504 L¦¹ :-   
¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆgÉ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁªÀÄwxÀð, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ (J¦) EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁªÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr ºÉƤßPÉÃj ¹zÉÝñÀégÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ²ªÀgÁªÀÄ EªÀgÀ C½AiÀÄ gÁWÀªÉAzÀæ ªÀeÁæöå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ £ÀqɬÄj £À£Àß ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀj¹j CAvÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ²ªÀgÁªÀÄ FvÀ¤UÉ DgÉÆæ gÁWªÉÃAzÀæ @ ªÀdæöå vÀAzÉ ¹zÀæªÀÄ¥Áà ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ  EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV FUÀ PÀ½¸ÀzÉ £ÁlPÀ DrÛAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼ÀAzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ²ªÀgÁªÀÄ FvÀ£À §®PÁ®, JqÀ ªÉÄîÄPÀÄ, JqÀ Q«, JqÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀPÁ® ¨ÉgÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2012 PÀ®A 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼Á ±ÉÆèsÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÁrPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt [©] EªÀgÀ ºÉÆ® ºÁUÀÆ EªÀgÀ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ DgÉÆæ gÀAUÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ªÁrPÀgÀ ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(©) EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ Hj£À ²ªÁgÀzÀ°èzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ ¸ÀgÀPÁj UËoÁt d«ÄãÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀzÀ°è CzÀPÉÌ ºÀwÛzÀÝ d«ÄãÀzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀºÀ C°èAiÉÄà zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 15/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj UËoÁt d«ÄãÀzÀ°è ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ gÀAUÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ªÁrPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉëzÁ¸À ªÁrPÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E¯ÉèÃPÉ? DPÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀÄwÛ¢Ý £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄìĸÀĪÀ eÁUÀzÀ°è ¤Ã£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ E°èAiÉÄà ªÉÄìĸÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ D£ÀAzÀ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨Á¬ÄAzÀ  PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ ¨ÁªÀÅ §AzÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ HgÀ d£ÀjUÉ ºÉý ¥ÀAZÁ¬ÄwUÉ PÀgɸÀÄwÛj ¤ÃªÀÄUÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ M§â§âjUÉ ºÉÃUÉ? fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ£ÀÄß 07 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ¸Á¯É ©gÀß½î, vÁ: vÁ®ÄPÁ aZÉÆA½ EvÀ£À eÉÆÃvÉUÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, £ÁzÀtÂ, ªÉÄÊzÀÄ£À gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ, ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÀPÀ̪À¼À¯Áè CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DzÀÄzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EUÀ 1 wAUÀ½¤AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀÄvÁÛ¼É »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 19/07/12 gÀÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®èuÁÚ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ CªÀgÀ ¥ÉÊQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E°è J£ÀÄ ªÀiÁqÀÄw¢Ý £À£Àß eÉÆÃvÉ §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ºÁUÀÄ £ÁzÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À PÉʬÄAzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/07/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥À¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀÄgÉñÀ E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä £Áå£ÉÆ PÁgÀ £ÀA PÉJ-32/ J£ï-1789 £ÉÃzÀgÀ°è PÀA¥À¤AiÀÄ «ÄnAUÀ EzÀÝ PÁgÀt ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É UÀAr zÀUÁð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÉæöÊ®gÀ ¯Áj  £ÀA JªÀiï.ºÉZï-43/ªÁAiÀiï-882 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁj£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ¤UÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄE vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18,19/07/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPÀ £ÁUÀÆgÀzÀ Qð ºÁUÀÄ QlQAiÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀĺÁQ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÁåAQ£À°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ MlÄÖ ºÀt 70,359=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀgÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ £ÁUÀÆgÁ EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
  UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w
                   ¢£ÁAPÀ 19-07-2012 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ 1) ¯Á®¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ (2) ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ E§âgÀÆ eÁwB ¦AeÁgÀ GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB UÀÄrºÁ¼À EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è gÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ £ÀA¢ºÁ¼À ªÀAiÀÄB40 eÁwB ¦AeÁgÀ GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB UÀÄrºÁ¼À  FvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ,CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2012 PÀ®A 341,504,323,324 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ:- 19-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj ²æà ªÀÄw GªÀiÁzÉë UÀAqÀ: UÉÆëAzÀ¥Àà, ®ªÀiÁtÂ, 30ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: vÀÄA§®ªÀÄgÀr vÁAqÀ( §AqÉUÀÄqÀØ )ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄĤ±ÀªÀÄä ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢ ZÀAzÀªÀÄä PÀÆr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæ ¥ÀvÉÛ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw qÁPÀªÀÄä E§âgÀÆ, §t«AiÀÄ°è zÀ£À ©¢ÝzÀÝgÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §t«AiÀÄ°è zÀ£À ©zÀÝgÉ K£Á¬ÄvÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄwÛgÉãÀÄ, CAvÁ CAzÀÄ ¥ÀvÉÛ¥Àà£ÀÄ ªÀÄĤ±ÀªÀÄä½UÉ PÉʬÄAzÀ UÀÄzÀݺÀwÛzÀ£ÀÄ, DUÀ qÁPÀªÀÄä¼ÀÄ GªÀiÁzÉëAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ¼ÀÄ, ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢ ZÀAzÀªÀÄä½UÉ ¥ÀvÉÛ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÀAzÀªÀÄä¼À JqÀUÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹,  CzÉà PÀ°è¤AzÀ GªÀiÁzÉëUÉ ºÉÆqÉzÀÄ  UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2012 PÀ®A,323,324,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                ¢£ÁAPÀ: 19-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉAiÀÄ°è dUÀ¢Ã±ï vÀAzÉ w¥ÀàtÚ , ªÀAiÀÄ: 28ªÀ, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ,G: ªÉÄùÛç PÉ®¸À, ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DvÀ£À  zÉÆqÀØ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ f.FgÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà , f.GªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà , f.gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ºÁUÀÆ  ¨Éë£ÀºÁ¼ï ªÀĺÁAvÉñï J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¢Ã±À£À ¸ÀAUÀqÀ  ºÉÆ®zÀ MrØ£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ vÀĽzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   UÀÄ£Éß £ÀA.161/2012 PÀ®A. 341, .504 , 323, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ 19/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà vÉÆqÀQ ªÀAiÀÄ: 30 PÀÄgÀħgÀÄ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:£ÁUÀgÀ¨ÉAa vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀ  FPÉAiÀÄ ¨sÁªÀ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà vÉÆqÀQ ¨sÁªÀ£À ºÉAqÀw ±ÀAPÀgÀªÀÄä, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ®QëöäÃ, ¢Ã¥Á, UÁå£À¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉzÉêÀgÁzÀ ºÁUÀ¯ÁݼÀ ©üÃgÀ¥Àà zÉêÀ¸ÁÝ£ÀPÉÌ £ÁUÀgÀ¨ÉAa UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä¼À ¨sÁªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J-36 JPÀì-8422 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃjPÁë §AzÁUÀ DUÀ ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J-36/9844 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉêÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄʪÉÄÃ¯É §A¢zÀÝjªÀÄzÀ E§âgÀÆ ¤AvÀæt vÀ¦à PɼÀPÉÌ ©zÀÄÝ ©üÃgÀ¥Àà FvÀ¤UÉ  JqÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÆVUÉ gÀPÁÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, EvÀ£À ºÉAqÀw ±ÀAPÀæªÀÄä½UÉ §®UÉÊ §ÄdPÉÌ M¥ÉmÁÖV »AzÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀ¥Àà FªÀÀ¤UÉ JqÀvÀ¯ÉUÉ,gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 90/12 PÀ®A.279.337.338 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ: 19.07.2012 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.JA. ¥ÉzÀÝ¥ÀÄr PÁåA¦£À°è vÉÆÃlzÀ £À©¸Á§£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀZÁÑ vÀ¸ÉÛAiÀÄ°èºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ  9 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄ£ÀßlV PÀqɬÄAzÀ  DvÀ¤UÉ JzÀÄgÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ,£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ ¸Á: ¥ÉzÀÝ¥ÀÄr PÁåA¥ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 212/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
           ¢£ÁAPÀ 20/02/1995 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¹ÃªÉÄAiÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 347/1 gÀ°è 250 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæPÉÆÌøÀÌgÀ ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄUÉ ¸ÀÄvÀÛ®Æ PÀA¥ËAqï ºÁUÀÆ PÀlÖqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ 1999 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 16/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå DzÀåPÀëPÀgÀÄ PÀ.gÉÊvÀ ¸ÀAWÀ f¯Áè ¸À«Äw gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæzÀ DªÀgÀtzÉƼÀUÉ £ÀÄVÎ CwPÀæªÀÄt ªÀiÁr ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀÄÝ ¥ÉÆæÃ¥sɸÀgï ¦.¨sÁ¸ÀÌgï «±ÉõÀ C¢üPÁj ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀjUÉ  «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ gÉÊvÀgÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀÄzÁ£À CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ¢®è DzÀÝjAzÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ PÉÃAzÀæzÀ DªÀgÀtzÀ°è G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ DUÀĪÀ¢®è £ÀªÀÄUÉ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆqÀĪÀªÀgÉUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ¤°è¸ÀĪÀ¢®è CAvÁ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀjAzÀ £ÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÉ®¸ÀUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÁvÁªÀgÀt ºÁ¼ÁUÀÄwÛzÉ £ÀªÀÄä PÀÄ®¸ÀaªÀgÉÆA¢UÉ «ZÁj¹ ¢£ÁAPÀ: 19.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  133/2012 PÀ®A. 143, 147, 447, gÉ/« 149 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 19.07.2012 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ Dgï. ºÉZï. PÁå¥ï £ÀA:-2 gÀ°è ¸ÀgÀPÁj zÀªÀSÁ£É  ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ zÁåªÀtÚ vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸À¥Àà ¸Á: ºÀgÉÃl£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 6 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ: 4,800/-ºÁUÀÆ 4 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 213/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.07.2012 gÀAzÀÄ  106    ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr     20,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣೇಮ್ಮ ತಂದೆ ದಿ: ಸಾಯಬಣ್ಣ  ನಂದಿಕೂರ ವ: 21 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಕಪನೂರರವರು ನಾನು ದಿ: 19/07/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ನಂದಿಕೂರ ಇನ್ನೂ 2 ಜನರು ನಮ್ಮ  ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು  ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಂಕರ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅವ್ಯಾಚ್ಛವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಈರಮ್ಮ, ದೇವಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 236/12 ಕಲಂ 323 324 504 506 ಸಂ/ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ರೇವೂರ ಸಾ|| ಝಳಕಿ (ಕೆ) ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ  ರೇವಬಾಯಿ ಮಠಪತಿ,  ಅನಿತಾಬಾಯಿ, ಬುದ್ದಮ್ಮ,  ಶೇಖರ, ಬಸವರಾಜ, ಶರಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು 3-4 ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಳಂದದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೀಲಿಪ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಕೊಚಿ ಇವರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-23, ಎಮ-4209 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಮರ್ಜಾ ಕೆನಲಾ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶರಣಪ್ಪ ನೀಲೂರ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ರೇವಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಠಪತಿ ವ|| 40 ವರ್ಷ, ಸಾ|| ಝಳಕಿ ( ಕೆ) ಗ್ರಾಮ ಇವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅನಿತಾಬಾಯಿ, ಬುದ್ದಮ್ಮಾಮತ್ತು ಶೇಖ ಇವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಸದರಿಯವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 56/2012 ಕಲಂ 279, 337, 338, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಮ.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.