Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, March 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18-03-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 18-03-2011

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA .48/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 17-3-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dĨÉÃzÁ ¨Á£ÀÄ UÀAqÀ CfÃd C° ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: EgÁ¤ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀÆ¸É ¸ÀQãÁ UÀAqÀ £ÀvÀ«ÃgÀ ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-3-2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/2011 PÀ®A 182, 420, 465, 468, 471 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-3-2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÁæªÀÄ ZÀl£À½î vÁ: f¯Áè ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸ÀjUÉ §A¢zÀ »jAiÀÄgÀ D¹Û ¸ÀªÉð £ÀA. 257/1 3 JPÀgÉ 17 UÀÄAmÉ. 257/6 MAzÀÄ JPÀgÉ 12 UÀÄAmÉ. 259/1 2 JPÀgÉ 30 UÀÄAqÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ 1979 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ¸ÀgÁÄ PÀÄr¹ ªÉƸÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀqÉ° DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀiÁtÂPÀ¨ÁÄ EªÀgÀÄ ªÉÆøÀ¢AzÀ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ gÉÃf¸ÉÖçõÀ£ï, ªÉÆÃmÉõÀ£ïUÀ¼À £ÀPÁ±É zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ°AiÀiÁV ¹zÀÝ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ Cfð PÉÆlÄ UÁæªÀÄ ¯ÉÃPÁÌ¢üÃPÁjUÀ½AzÀ ªÉÆmɱÉãï DUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ zÀÆgÀÄzÉñÀ¢AzÀ vÀqÉUÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17/03/2011 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨ÉÆgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á zsÀ£ÀÆßgÀ EªÀ£ÀÄ ZÀAzÀæ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ 8 JPÀÌgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß 2 ªÀµÀðPÉÌ 92 ¸Á«gÀ gÀÆ AiÀÄAvÉ ¯ÁªÀtªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ªÀµÀð ªÀÄ¼É ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼É ºÁ¤AiÀiÁVzÀjAzÀ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉA§ aAvÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«ÄãÁ±ÀPÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17-03-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ gÀ»ÃªÀÄ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 7-1-13, vÀ¯ÉÆÃr, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ fUÁð (PÉ) UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 24/J zÀ°è ¨Á« vÉÆÃr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæ £ÀA.2 ªÉƺÀäzï £À© ¸Á: ªÉĺÀA¢¥ÀnßA EªÀgÀÄ ¥ÀgÀZÀ«zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀgÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ w½¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæ £ÀA.1 UÀįÁªÀÄ gÀ²ÃzÀ SÁ£À @ ¥Á±Á ¨sÁÄ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ C¥sÀd® SÁ£À EªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁr¹, J®ègÀÄ PÀÆr fUÁð(PÉ) ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV, DgÉÆæ £ÀA.1 EvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä d«ÄãÀ°è vÁªÀÄæzÀ PÀqÀa EzÀÄÝ CzÀgÀ vÀÄA¨Á §AUÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ CzÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á« vÉÆÃrzÀgÉ ¤ÃgÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ E®èè¢zÀÝgÉ ¤ÃgÀÄ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÀÄUÁð¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ zÀÄUÁð ªÀiÁeÉ ªÀÄÆwðUÉ 17 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ºÁQzÀgÉ ¸ÀzÀj PÀqÀa ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀÄvÉÛ CAvÀ ºÉý ¢£ÁAPÀ 10-01-2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀA.1 EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀÆeÁ ªÀiÁr ¨ÁV® ªÀÄÄaÑ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸À £ÀAvÀgÀ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀgÉ §AUÁgÀzÀ PÀqÀa ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹ DgÉÆævÀgÁzÀ 3) ¸ÉÆãÀÄ ¸Á: ¹QAzÁæ¨ÁzÀ (J.¦), 4) ªÀÄÄfèï vÀAzÉ ±À©âgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: ¹¢ÝvÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ 5) ±À«ÄÃgÀ gÉrAiÀÄlgï ªÉÄPÁå¤Pï @ ¸À«Ä JgÀUÀqÀØ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ (J.¦). EªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA±ÀAiÀħAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä, §AUÁgÀ EgÀ°¯Áè ªÀÄvÀÄÛ §j vÁªÀÄæzÀ PÀqÀa EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.¦ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/03/2011 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ L © PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è MlÄÖ 1215/- gÀÆ UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀgÁÄ ¨ÁmÉîUÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ¼Àî ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ D£ÀAzÀgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÀrØ ¥ÉƯÁPÉ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÁÄUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ PÁUÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä PÉýzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¸ÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 05/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀÀ : 12-2-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁįÉÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄvÀÛ eÁÕ£À vÀ¦àzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©¢ÝzÀjAzÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ aQvÉìÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16-3-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Áà ªÀÄdÓUÉ, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 17/03/2011 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ±ÀºÁf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄgÁoÁ, ¸Á ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ZÀºÁ ºÉÆmÉ® PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EªÀgÀ Hj£ÀªÀgÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁ : ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ EªÀ£À »AzÀÄUÀqÉÄAzÀ CAzÀgÉ GªÀÄUÁð PÀqÉÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥sÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ¦PïC¥À UÀÆqÀì£À J¦-23, qÀ§Æè- 0398 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯ÁÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ EªÀ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ JgÀqÀÆ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ GªÀÄUÁðPÉÌ MAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 18/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ £ÀAd®¢¤ß UÁæªÀĤªÁ¹, zÉêÀgÁeï EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ºÀAa£Á¼I UÁæªÀÄzÀ ²æà F±ÀégÀ °AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ vÀÄUÀή¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ªÀÄÆPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ 23 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ DzÁV¤AzÀ ¥Àw-¥Àwß C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:09.03.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ K£À£ÀÄß ºÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §A¢gÀĪÀÅ¢®è. FªÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ ¥Àw ¢£ÁAPÀ:17.03.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆgÉèÁ¼ï PÁåA¥ï ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¥ÀzÀäeÁ UÀAqÀ §æºÀäA, ®Qëöäà UÀAqÀ ¯ÉÆÃPÀ£ÀUËqÀ, ¸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À, ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ G®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj aÃn ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CzÉ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹, eÉ.«dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ PÉñÀªÀ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ aÃn ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¸ÀzÀ¸Àå¼ÁUÀ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr, ªÀÄÆgÀÄ SÁ° ¸ÁÖA¥ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀÆ:2,20,000/- ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ aÃn ªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÉ, SÁ° ¸ÁÖA¥ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸À» ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¨ÁAqïUÀ¼À£ÀÄß ªÁ¥Á¸ï PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:20.02.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨ÁAqï ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀzÀäeÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:17.03.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆgÉèÁ¼ïPÁåA¥ï ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À, 35 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà, 35ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸ÉÃj aÃn ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CzÉà PÁåA¥ï ¤ªÁ¹,«. ¹ÃvÀªÀÄä UÀAqÀ C¥Àà®gÁdÄ, 85 ªÀµÀð EªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ aÃn ªÀåªÀºÁgÀzÀ°è ¸ÀzÀ¸Àå¼ÁUÀ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr 3 SÁ° ¸ÁÖAUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1,50,000-00 ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ aÃn ªÀåªÀºÁgÀzÀ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉ ¹ÃvÀªÀÄä½AzÀ §gɬĹPÉÆAqÀ ¨ÁAqï ªÁ¥À¸ÀÄ PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¨ÁAqï ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:17.03.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17.03.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ©.D£ÀAzÀ vÀAzÉ C¥ÁàgÁªï 24 ªÀµÀð, ¸Á:ºÉÊzÁæ¨Ázï, ºÁ:ªÀ:§AUÁj PÁåA¥ïEªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.37, eÉ.5842 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è PÉ.D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄtgÁªï 21 ªÀµÀð, ¸Á:§AUÁj PÁåA¥ï EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÉõÀAiÀÄå 32 ªÀµÀð, ¸Á:UÉÆgÉèÁ¼ï PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå: PÉJ.36,J¸ï.5028 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÉêÉÃUÀzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ½UÉ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïZÁ®PÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ PÉ.D£ÀAzÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÉ.D£ÀAzÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17.03.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á®gÁeï vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:J¦.23, J¯ï.7863 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 29 ªÀµÀð ¸Á:AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï EªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ dAVè¸Á¨ï zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥À°ÖAiÀiÁV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ E§âjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17.03.2011 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ, EArPÉÃlgï ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄPÀÛ¢ÃgïSÁ£ïvÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±Á§Ä¢ÝãÀSÁ£ï 32ªÀµÀð, ¯Áj £ÀA§gÀ: PÉJ.35,J.3519 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: J¸ïJ¸ïUÀÄlÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ C¤Ã¥sï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ aÃvÀgï 27ªÀµÀð, ¯Áj¸ÀASÉå:J¦,12.AiÀÄÄ.9799 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¥Ár±ÀjÃ¥sï ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¯ÁjUÀ¼À£ÀÄß ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄß UÀªÀÄ£À¹zÀ ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17.03.2011 gÀAzÀÄ 13.00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzÀ C° vÀAzÉ UÉÆÃPÀÄ®¸Á¨ï, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5 d£À J®ègÀÄ ¸Á:CgÀPÉÃgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¤ªÁ¹, UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ, 35ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀ¸ÀUÀÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ PÀ¸À UÀÆr¸ÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:16.03.2011 gÀAzÀÄ 21.00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉ 6 d£À J®ègÀÄ ¸Á:»gÉÃPÀqÀ§ÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀuÉÚ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀÄÄjzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:17.03.2011 gÀAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:17.03.2011 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ¥ÁzÀ¯ï ¸Á:¨ÉƪÀÄä£Á¼ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ£ÀUËqÀ EªÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ C±ÉÆÃPÀ¤UÀÆ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀ£ÀUËqÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÀÄAd½îUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:14.03.2011 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£À ±ÀªÀ ¢£ÁAPÀ:17.03.2011 gÀAzÀÄ §Ä¢ð¥Áqï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è zÉÆgÉwzÀÄÝ, UÉÆëAzÀ¥Àà£ÀÄ ºÉAqÀ PÀÄrAiÀÄÄ ZÀlzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, ºÉAqÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è DPÀ¹äPÀªÁV £À¢AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¸ÁªÀ£ÀߦàgÀÄvÁÛ£ÉÆà JAzÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹, ªÀÄÈvÀ£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ CgÀ¹PÉÃgÁUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ®PÀëöät vÀAzÉ ¥Á®AiÀÄå 40 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:16.03.2011 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀ CªÀÄ°£À°è zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV eÉÆðºÉÆÃV, PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ§AzÀÄ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥Àwß dAiÀĪÀÄä ¢£ÁAPÀ:17.03.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ :17.03.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄtÚ 16 ªÀµÀð
¸Á:ªÀÄlªÀiÁj EªÀ£ÀÄ
vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀ£À vÀAzÉ vÁAiÀÄtÚ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è §AzÀÄ ¤AvÀÄ ¥ÀwßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¢£Á®Ä EzÉà jÃw PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛ ¤£ÀUÉãÁzÀgÀÆ §Ä¢Þ EzÉAiÀiÁ? J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ vÁAiÀÄtÚ£ÀÄ £À£ÀUÉ §Ä¢Þ ºÉüÀ®Ä §gÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¹nÖUÉzÀÄÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ MtPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£Á®Ä ¤£Àß PÁ¯ÁUÀ ¸ÁPÁVzÉ ¤£ÀߣÀÄß EAzÀÄ R¯Á¸ï ªÀiÁr©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý MtPɬÄAzÀ vÁAiÀÄtÚ£À »AzɯÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ Q«AiÀÄ »AzÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C°èAiÉÄ EzÀÝ d£ÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ vÁAiÀÄtÚ£À ¥Àwß PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà PÉ.¦.gÀÄzÉæñÀ ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 17.03.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄzsÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀݪÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ F.ºÀÄ°UÀ¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ UÀzsÁgÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà, 38 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á:¢¤ßUÁæªÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 180 JA.J¯ïzÀ 40 PÉÆqÉÃ¸ï «¹ÌAiÀÄ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 1310/-, ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt gÀÆ.100/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : f¯Áè PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/03/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ ªÀgÉUÉ f¯Áè DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§ PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼À PÁAiÀiÁð®AiÀÄ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀ DgÉÆÃUÀå ªÉÄðéZÁgÀPÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:05/03/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ gÀÆ.20,000/- ªÀiË®åzÀ PÀA¥ÀÆålgÀ PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

ªÁr oÁuÉ :²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÀnÖªÀĤ ¸Á|| ²gÁAiÀÄ ZËPÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ ¢£ÁAPÀ: 15-03-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉ JzÀÄÝ PɼÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁV®UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°nÖzÀÝ 81 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 95,000/- »ÃUÉ J®è MlÄÖ ¸ÉÃj 20,6000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

E¸Éàmï dÆeÁl zÁ½ :

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ.«ÃgÀtÚ JªÀiï PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ ¢£ÁAPÀ: 17/03/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå gÀ« L.¦.J¸ï ¥ÉÆæèÉõÀ£Àgï, J¸À.¦ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ, «í.© aPÀ̪ÀÄoÀ, ¦.L ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ, qÁ|| ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¦.J¸ï.L ZËPÀ oÁuÉ, ºÁUÀÆ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ SÁeÁ £ÀdªÉÆâݣÀ, gÁdPÀĪÀiÁgÀ, ªÀĺÁAvÉñÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À CvÀÛgÀ PÀA¥ËAqÀ PÀoÉÆÃj QgÁt CAUÀrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr. dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄgÉ¥Àà PÀnÖªÀĤ, ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ£ÀUÀ®è, zÉëAzÀæ ªÀiÁqÀ§Æ¼À, FgÀtÚ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî, C±ÉÆÃPÀ ªÉÆÃgÉ, PÀqɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÉÆgÉvÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ.gÁAiÀÄUÉÆAqÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¸ÀA¨Á, ¥ÁæZÁAiÀÄðgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃd f¯Á£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À «zÁåyð¤AiÀiÁzÀ »Ã£ÁP˸ÀgÀ CªÀ¼À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæ KPÉ PÉÆnÖ®è CAvÁ CªÀ¼À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ eÉÆvÉUÉ 7-8 d£À ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀªÉ gÁdå G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ CAvÁ ºÉýPÉÆAqÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.    

PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ: ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÁ¬Ä ¥ÀÄvÀ¼À¨Áw ºÉƸÀä¤ ¸Á: ªÀÄÄgÀUÁ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄgÀUÁ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤Ãj£À zÉÆqÀØzÀ ºÀ¼Àîz°è ºÀÄqÀUÀgÉÆA¢UÉ ¤Ãj£À°è DlªÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¤£É߬ÄAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :qÁ|| ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ CtÚgÁªÀ ¥Ánî ¸Á|| UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ©.Dgï. PÁ¯ÉÃdzÀ°è G¥À£Áå±ÀPÀ£ÁVzÀÄÝ,
JA¢£ÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 05/03/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ »ÃgÉÆ
ºÉÆAqÁ ¸ÉàïÉAqÀgï ¢é-ZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ-32 DgÀ- 6861 £ÉÃzÀÄÝ PÁ¯ÉÃf£À CªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ ¥ÁQðAUÀ zÀ°è ¤°è¹ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ , ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ
CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.