Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 3, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03/10/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03/10/2010
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄf PÁ¼É ¸Á: ªÀÄÄQð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ PÁ¼É ¸Á: ªÀÄÄQð EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ªÉÄìĸÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ E¯ÉèÃPÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©lÄÖ ªÉÄìĹwÛ¢Ý £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ½UÉ £ÁªÀÅ ºÀÄ®Äè ©nÖzÉÝÃªÉ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ, JqÀ Q«AiÀÄ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁªÀÅ §AzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 02/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgÀ ²æÃRAqÉ ¸Á: vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄ EªÀj§âgÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ¢AzÀ vÀ¥À±Áå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-29/PÉ-3931 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹ ºÁ®½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è ¨ÉÆêÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ZËPÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279, .338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀB 02/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀiÁåf vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ SÉüÀV ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA ¦©-02/JAiÀÄÄ-1295 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ §jÃzï ±Á» UÁqÀð£ï PÀqÉUÉ EgÀĪÀ ¥À©èPï ¸ÀÆ̯ï PÀqÉUÉ wgÀÄUÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-8267 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï C¯Éè ©lÄÖ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è, JqÀ PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, ªÀÄÆVUÉ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §® ¥ÁzÀPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ, §® vÉÆqÉ M¼À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV §® Q«AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨sÁj M¼ÀUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-10-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ dªÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀqÀUÁAªÀ CA¨ÉqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹PÉƼÀÄîªÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄPÀæªÀÄ, 2) ªÉƸÀA, 3) C¸ÀèA, 4) ªÁ¹A EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ E°è ¤£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ°è, ¨É¤ß£À°è, JqÀ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ªÁ¹ÃªÀÄ EvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÁUÀ JqÀUÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/10/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÉÆAqÀ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀ®ÆègÀ EvÀ£ÀÄ gÀhÄgÀ£ÁxÀ gÀªÀgÀ mÉ®gï CAUÀr ºÀwÛgÀ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ®ÆègÀ EªÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ªÀgÀzÀQëuÉUÁV ¥ÀwßAiÀÄ PÉÆ¯É :-

ªÁr oÁuÉ :²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á®zÀAqÀ¥Àà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| ºÀAa£Á¼À gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀĸÀÆAiÀÄ JA§ÄªÀ½UÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ¸Á|| §¼ÀªÀqÀV EªÀjUÉ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 25,000/-` ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ. gÀªÉÄñÀ vÀ£ÀUÉ ¸Á® DVzÀÄÝ ¸Á® wÃj¸À®Ä ¤ªÀÄä vÀAzɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQët gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ CzÀPÁÌV £Á£ÀÄ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýzÀÄÝ EzÉÃ. ¢£ÁAPÀ 01-10-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀĸÀÆAiÀĽUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:01.10.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ UÀ«UÀmï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ ªÀiÁªÀ¤ WÀlPÀzÀ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¥sï.357 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ZÁAzÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ ¨sÁµÁ ¸Á:ªÀÄlªÀiÁj, vÁ:f¯Áè: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ §¸ï£À ¨ÁV®°è ¤AwzÀÝjAzÀ CªÀÄgÁªÀw PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ M¼ÀUÉ §gÀĪÀAvÉ w½¹zÀ ¤ªÁðºÀPÀ PÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ §¸ï£À ¤ªÁðºÀPÀ PÀĪÀiÁgÀ ¢£ÁAPÀ:02.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:02.10.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¸Á:¨É½îºÁ¼ï EªÀ£ÀÄ mÁªÀiïmÁªÀiïDmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,nDgï.181 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄPÀÄÛA© ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ E®PÀ¯ï-ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¨É½îºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¤AiÀÄvÀæt vÀ¦àzÀ DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄPÀÄÛA©, CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀfAiÀiÁ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ±À»Ã£Á© EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄPÀÄÛA© PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:02.10.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ n.£ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.35, eÉ.3988 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥Àwß ªÀĺÁzÉëAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÝ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.09, ªÉÊ.4996 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ n.£ÁUÀgÁd¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀzÉ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ¯Áj ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt£ÁzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥Àwß ªÀĺÁzÉë PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:02.10.2010 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CPÀâgïSÁ£ï vÀAzÉ ¨sÁµÁ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¹ÃA vÀAzÉ ¨sÁµÁ¸Á E¸ÁèA£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉƼÉvÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀÄvÀÄÛ mÉƪÉÄÃmÉÆà ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀA¥ÁPÁA¥ÉèPïìzÀ°ègÀĪÀ f.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀgÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ºÁQzÀÝPÉÌ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt£À ¥Àwß f.®QëöäÃAiÀÄÄ FjÃw CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÉƼÉvÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀÄvÀÄÛ mÉƪÉÄÃmÉÆà ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃr CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ®QëöäÃUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄĶ֪ÀiÁr ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆZÉð§AzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ ®QëöäÃAiÀÄ ¥ÀÄvÀæ f.²ªÀ¥Àæ¸Ázï EªÀ¤UÉ vÀÆPÀzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ f.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:02.10.2010 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ¸Á:UÉÆãÀ ªÁmÁè vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, qÁPÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÁëöå£ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà E§âgÀÆ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ qÁPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ AiÀÄgÀæAzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ qÁ£ï qÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà 20 ªÀµÀð, ¸Á: PÁvÀgÀQ, vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ qÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ C§ÄÝ¯ï §¶Ãgï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÉgÉAiÀÄ ¤Ãj£ÀAiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ, PÉgÉAiÀÄ°è ¹QÌPÉÆAqÀÄ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ CzÉ qÁ¨Á ºÉÆÃl¯ï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÄʯÁgÀ¥Àà, ªÀÄAdÄ, ºÀÄ°UÉ¥Àà, zÉêÀgÁdÄ, PÉAZÀ¥Àà, ºÉêÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀtzÀ¥Àà J®ègÀÆ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¤ÃgÀ®V ªÀÄvÀÄÛ PÁvÀgÀQ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ zÀAqÉAiÀÄ°è ºÁQzÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÁÝUÀ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ ²æà zÀÄUÁðzÉë CZÀðPÀgÀÄ ¸Á:PÁvÀgÀQ, EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:02.10.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ CªÀÄÈvÀ ¸ÁªÀf SÁ£ÁªÀ½ »A¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¸Á: ¸ÀÄtUÁgÀ NtªÀÄ¹Ì EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, CQgÀÆ:817/- ªÀiË®åzÀ 90 JA.J¯ï£À NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 43 ªÀÄvÀÄÛ CQgÀÆ:342/- ªÀiË®åzÀ 180 JAJ¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ NgÀf£À¯ï ZÁAiÀiïì ªÀÄzsÀåzÀ 9 ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ªÀĺÀäzï ¹gÁeï ¦J¸ïL ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁA:02.10.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÁlgï ¥ÀA¥ïºË¸ïºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà ¯ÉçgÀPÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:6000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà CdgÀÄ¢ÝÃ£ï ¦J¸ïL §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁA:02.10.2010 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÉqÀV£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀPÁðj ªÀ¸Àw UÀȺÀUÀ¼À ºÀwÛgÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:1020/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¥ÀmÉîªÁrAiÀÄ §ÄUÀÄlUÉÃj NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÉæêÀÄgÁd ¸ÉÃoÀ @ ºÀÄ° ¸ÉÃoÀ, EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀªÀÄ£ÉUÉ ¢£ÁAPÀ:12.09.2010 gÀAzÀÄ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:02.10.2010 gÀAzÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß £ÀPÀ° ©ÃUÀ¢AzÀ vÉgÉzÀÄ M¼À ¥ÀæªÉò¹ C¯ÁäjAiÀÄ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ C®ägÁzÀgÀ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ.60.000/- ªÀiË®åzÀ 4 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, CQ gÀÆ.60.000/- ªÀiË®åzÀ 4 PÉf ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, C.Q.gÀÆ.3000/-ªÀiË®åzÀ §tÚzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ n.«, C.Q.gÀÆ.500/-ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ UÁå¸ï¹¯ÉAqÀgï,C.Q.gÀÆ.1500/-ªÀiË®åzÀ ¹Öð£À ¥ÁvÉæ §mÉÖ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q.gÀÆ.1.25.000/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.10.2010 gÀAzÀÄ PÀAZÀ£À¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÉæêÀÄgÁd ¸ÉÃoÀ @ ºÀÄ°¸ÉÃoÀ, eÉÊ£À, ¸Á: ¥ÀmÉîªÁr §ÄUÀÄnUÉÃgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ DeÁzÀ£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ¸Áé«ÄEªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01.10.2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ ¢£À gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁUÀ°£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ C®ªÀiÁgÀzÀ ¯ÁPÀgï£À°èzÀÝ C.Q.gÀÆ: 98,000/- ªÀiË®åzÀ ¨É½î §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå ¢£ÁAPÀ:02.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.