Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, March 11, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

J¸ï.¹/ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 10-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀzÀ°è CA¨ÉÃqÀÌgï PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ C¤¯ïPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ºÀÄ°UÀ¥Àà , eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, ªÀAiÀÄ:23ªÀ, G: mÁmÁ J¹E ZÁ®PÀ , ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgï £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   FvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvï ªÀÄvÀÄÛ gÁWÀªÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ ªÉƸÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆ®ègÀ CA§tÚ£À ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄrzÀ ¤µÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¥Àæ±ÁAvï¤UÉ ¨sÀÄd vÀUÀÄ°¹zÀÝjAzÀ ¥Àæ±ÁAvï£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¹nÖUÉzÀÄÝ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÁ ¥Àæ±ÁAvï¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ , DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ UÉÆ®ègÀ CA§tÚ£À ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   ¤AzÉãÀÄ ¸ÀÄ¢Ý J¯É ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr zËdð£ÀåªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA, 47/2013 PÀ®A: 504 , 323 , 324 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ & 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ 1989 gÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÁßPÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

  ¦gÁå¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà zÀÄUÀÄ£ÀÆgÀÄ 26 ªÀµÀð,eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ, G:-JQì¸ï ¨ÁåAPï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ©.r.F CAvÁ PÉ®¸À,¸Á;-ºÀ¸ÀäPÀ¯ï vÁ:-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .ªÉÆÃ.£ÀA.8050157120.ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ;-09/03/2013 gÀAzÀÄ  gÁwæ 11-30 UÀAmɬÄAzÀ  ¢£ÁAPÀ;-10/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ¨sÁUÀ°UÉ ºÁQzÀ Qð ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÀ©âtzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ læAQ£À ¥ÀvÀÛ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6000/- ºÁUÀÆ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¥ÁåAn£À ¥À¸Àð£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7600/-gÀÆ¥Á¬Ä  PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¥À¸Àð£ÀÄß zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dUÀ°AiÀÄ ªÉÄïɠ ElÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 33/2013.PÀ®A.457,380.L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ   


 

¦gÁå¢ wgÀĤîPÀAoÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 76 ªÀµÀð, eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á;-ºÀ¸ÀäPÀ¯ï vÁ:-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .ªÉÆÃ.£ÀA.97311287270 FvÀ£ÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ ¯ÉPÁÌ¢üÃPÀëgÁVzÀÄÝ,  ¢£ÁAPÀ;- 09/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ QðAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ¢£ÁAPÀ;-09/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmɬÄAzÀ  ¢£ÁAPÀ;-10/03/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÀ©âtzÀ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ ¹PÉæÃmï ¯ÁPÀgï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀVzÀÝ 1).11-UÁæA G¼Àî §AUÁgÀ 4-eÉÆvÉ Q«AiÀÄ N¯ÉUÀ¼ÀÄ CA.Q.15000/- 2).1/2-vÉƯɠ §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ CA.Q.10000/- 3).5-UÁæA.§AUÁgÀzÀ 1-eÉÆvÉ ¨ÉAqÉÆð CA.Q.3000/- 4).3-UÁæA.§AUÁgÀzÀ 1-eÉÆvÉ Q« UÀÄAqÀÄ CA.Q.3000/-   5).3-UÁæA §AUÁgÀzÀ vÀÄtÄPÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q.2000/- 6).5-vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ §lÖ®ÄUÀ¼ÀÄ CA.Q.1000/-  7).£ÀUÀzÀÄ ºÀt 48000/ MlÄÖ 82,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 32/2013.PÀ®A.457,380.L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   DgÉÆæ a£ÁßgÉrØ vÀAzÉ zÀAiÀÄA ZÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 43 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr FvÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ 30 ªÀµÀðzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ EwÛvÀÛ¯ÁV gÁwæ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀ¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ¸À»vÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 10.03.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¹UÉAzÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ CªÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¸ÀƼÉà J°èUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛà ¨Á CAvÁ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:32/2013 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.

                                                           
 


 

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_


 

¢£ÁAPÀ: 11.03.2013 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀĺÉÃAzÀæ mÁæPÀÖj mÁæ° £À°è vÀªÀÄä UÁæªÀĸÀÜgÀ ±ÉÃAUÁ ªÀÄvÀÄÛ G¼ÁUÀrØ AiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ. ¸Á: §°ZÀPÀæ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CtÚ ªÀĹAiÀÄ¥Àà ,zÉêÀ¥Àà PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 10.03.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ AiÀÄzÁè¥ÀÄgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ  ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ M§â PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ ¥ÁlPïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæPÀÖj£À°èzÀÝ vÀªÀÄäUÁåjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢¯Áè. PÁgï ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®Q« JqÀUÀqÉ ºÀuÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2013 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. .

    

  PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:11.03.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ06.00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀzÀ §AiÀÄ®Ä ¥ÀæzÉñÀzÀ UÀÄqÀØzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 42 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: wªÀiÁä¥ÉÆgÀÄ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ JqÀPÀtÂÚ£À G©â£À ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æêÀÄw ªÀÄĤAiÀĪÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ 45 ªÀµÀð ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2013 PÀ®A: 302 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.03.2013 gÀAzÀÄ 33 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-03-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-03-2013


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/13 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/03/2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÀ£Àß±ÉmÉÖ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: QgÀuÁ CAUÀr ¸Á: wãÀ zÀÄPÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/03/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß QgÀuÁ CAUÀr §AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¢£ÁÀAPÀ 10/03/2013 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄgÀÄ¢zÀÄÝ ¥ÀPÀÌzÀ CAUÀrAiÀĪÀgÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÁgÀ¨Áj ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁV® vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä UÀ®èzÀ°ègÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/- gÀÆ, UÉÆêÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀgÀ UÀÄlPÀ 6 ¥ÀÄr C.Q. 600/- gÀÆ , ¹UÀgÉÃl 2 ¥ÀÄr C.Q. 4800/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ ©Ãr 20 ¥ÀÄr C.Q. 4200/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 11600/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/13 PÀ®A 15(J),32,34 PÉ.E. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 10/03/2013 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥ÀÄlÖªÀįÉè,  45 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÀ, ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á/ ¤lÆÖgÀ (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýzÀgÀ   ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 09/03/2013 gÀAzÀÄ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á/ ¤lÆÖgÀ (©) gÀªÀgÀ ¥sÁå±À£À »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J. 39 eÉ 1558 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À EzÀÝ ¤«ÄvÀÛ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ®§UÁðPÉÌ ¸ÀAeÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ £ÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜgÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ºÀtªÀıÉÃnÖ ªÀÄÆ®UÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ EgÀĪÀ ±ÉÃjAiÀÄ°è ElÄÖ §¸Àì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ;10/03/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ²æà «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀÄÆ®UÉ EªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J. 39 eÉ 1558 £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÀPÉÌ vÀPÀët ºÀ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® C.Q. 24,000=00 £ÉÃzÀÄÝ  PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ RavÀ ¥ÀnÖzÀjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/13 PÀ®A 279,336, L¦¹ eÉÆvÉ 66,192 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢: 10/03/2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀzÀ°è  ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÁUÀ  ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ 1545 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 38/1170 £ÉÃzÀÝgÀ°è 8 JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹®Ä ¨Á§Ä «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ JªÀÄ.r ºÀ¤Ã¥sÀ 45 ªÀµÀð, ¸Á/ alUÀÄ¥Áà CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ªÁºÁ£ÀzÀ zÁR¯Áw ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÁºÁ£ÀzÀ°è ¸ÁV¸À®Ä ¸ÁjUÉ E¯ÁSɬÄAzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÁºÁ£ÀzÀ PÁå©£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ d£ÀjUÉ C¥ÁAiÀÄ EzÉ CAvÀ w½zÀÄ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AAzÀ ªÁºÁ£À ZÀ¯Á¬Ä¹zÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀ®A 279,336, L¦¹ eÉÆvÉ 66, 192 LJªÀiï« JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀVzÀÄÝ zsÀÈqÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ¤UÉ eÁ£ÀĪÁgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¨sÀAzÀ¥ÀlÖ ¸ÀܼÀPÉÌ vÀ®Ä¦¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀgÁzsÀªÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/13 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/03/2013 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAPÉ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð ¸Á: ªÀiÁ±ÉmÉÖ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/03/2013 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÁ ¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ zÀ±Àð£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓ EªÀ½UÉ ©nÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É ªÉÊf£ÁxÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ EAzÀÄ 0745 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£É ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è EzÀÝ C®ªÀiÁgÁ MqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 41000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 20 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½AiÀÄ ®Qëöä ªÀÄÆwð C.Q. 4000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 45000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
 
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/13 PÀ®A 392, 302 L.¦.¹ :-

¢: 10-03-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ SÁ¹ÃªÀÄC°Ã vÀAzÉ ªÀĺÀäzïC°Ã ªÀĺÀäzï C°ÃªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð £ÁªÀÅ ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G:  ¥sÀ¹ð ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ²ªÁgÀzÀ°è 12 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀĺÀäzÀC°Ã vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£ÀC°Ã gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄĤߨÉÃUÀA ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 50 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ AiÀĪÀjUÉ gÉÆnÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀ ºÁUÉ  ¢: 10-03-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀªÀÄÆägÀ°è M§â ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞgÁzÀ ²æêÀÄw d»ÃgÀ©Ã UÀAqÀ C¯ÁèªÉÇâݣï gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ CªÀgÀ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ HgÀ°èAiÉÄà EzÉ. ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 1400 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á¨ÉÃgÀC°Ã vÀAzÉ CºÀäzïC°Ã gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤ªÀÄä vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ E£ÀÆß EµÀÄÖ ºÉÆvÁÛÛzÀgÀÄ gÉÆÃnÖ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  §A¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀjAzÀ ºÉÆ®zÀ ²ªÁgÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆägÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Äà gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÀÄ£À: £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÁUÀ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀ 6-00 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ±ÀjÃgÀzÀ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É , ºÀuÉ, £Á°UÉ, JgÀqÀÄ Q«UÀ¼À ªÉÄïÉ, PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ w«zÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ JgÀqÀÄ Q«UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV DPÉAiÀÄ Q«AiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ Q« N¯ÉUÀ¼ÀÄ QwÛPÉÆArzÀÝjAzÀ UÁAiÀĪÁV Q« ºÀjzÀAvÉ EgÀÄvÀÛªÉ ¥sÀªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ (®bÁ), PÁ®°èzÀÝ ¨É½î PÁ®ÄAUÀgÀÄ ¸ÀºÀ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ CAzÁdÄ 4 UÁæA CzÀgÀ C.Q 12,000/-gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î PÁ®ÄAUÀgÀ CAzÁdÄ 10 UÁæA CQ. 500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 12,500/-gÀÆ. ªÀiÁ®Ä zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.