Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 29, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:28-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¹AzÀ££ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄÄZÀѼÀPÁåA¦£À UÉÆñÁ¯Á ºÀwÛgÀ gÁªÀÄQæµÀÚ UÉÆÃzÁ«Ä£À°è gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgï ®ªÀiÁtÂ,ªÀAiÀÄ:38ªÀ,G: ¯Áj £ÀA. PÉJ-32/J-7217 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¸ÀÆ®½î vÁ: avÁÛ¥ÀÄgÀ f: UÀÄ®âUÁð. £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ gÁd²æà ¹ªÉÄAmï PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 15 l£ï ¹ªÉÄAmï£ÀÄß mÁåAPÀgï £ÀA. PÉJ-32/J-7217 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV C£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÀA¥À¤UÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ mÁåAPÀgïzÀ°è ¹ªÉÄAmï G½¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀA¥À¤UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ²æäªÁ¸ÀgÉrØ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ²æà «ÃgÉÃ±ï «, ¨É¼ÀªÀr r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ²æäªÁ¸ÀgÉrØ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgï £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ C.Q.gÀÆ.3,30,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ¸ÀzÀj mÁåAPÀgï ªÀÄvÀÄÛ 50 PÉ.fAiÀÄ 123 ¹ªÉÄAmï aîUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.201/2011 PÀ®A.420 , 420 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀªÁgÀ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¨ÁæºÀA qÁ¨ÁzÀ PÁ®ÄªÉà ºÀwÛgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¢£ÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÀtÚ ªÀAiÀÄB 31 ªÀµÀð eÁwB ¥ÀÄvÀæ£ï GB ¨ÉPÀj ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï JPÀë¯ï £ÀA PÉJ-36/«-8141 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV C¨ÁæºÀA qÁ§zÀ PÀqÉ §®PÉÌ ¸ÀUÀß¯ï ªÀiÁr wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ªÀAiÀÄB 25 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ GB qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ.36/JPÀë-6307 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB ªÀÄ®èzÉêÀgÀ UÀÄqÀØ vÁB zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ.36/JPÀë-6307 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÝjAzÀ ¢Ã£ÉñÀ¤UÉ & «ÃgÉñÀ¤UÉ ¸ÁzsÀ & wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¢Ã£ÉñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 198/2011 PÀ®AB 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÀ.


 

ªÀÄ®èªÀÄä 50 FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, DPÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ DVgÀ°®è. DPÉAiÀÄÄ M§â¼Éà ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É »rzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DUÁUÀ B AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ¢: ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 56 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: DgÉÆð vÁ: ªÀiÁ¤é ºÁ:ªÀ: C±ÉÆÃPÀ r¥ÉÆà ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ:-27-11-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢£À ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉUÉ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAV ªÀÄ®èªÀÄä½UÉ ZÀºÁ PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÄÝ PÀÆV ¨ÁV®Ä ¸ÀA¢¤AzÀ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß vÀAV ªÀÄ£ÉAiÀÄ n£ï ±ÉrØ£À ZÉwÛUÉ ºÁQzÀ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖUÉ §mÉÖ¬ÄAzÀ PÀnÖ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ZÁAzï FvÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ®èªÀÄä ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄÄAzÉ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀÆ £ÉÆqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÀ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.11.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄzÀ°è AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA:18. /2011 PÀ®A: 174 ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 28-11-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤A§tÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¥Àà, vÉÆÃgÀt¢¤ß, ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ C¯ÉÆÖ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ ºÉƸÀ PÁj£À°è §¼Áîj¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀ£Áßj PÁæ¸ï-§Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥À £ÀqÀÄªÉ J£ï. ¹ÃvÀgÁªÀÄAiÀÄå£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ 407 ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-03-©-7125 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ 407 ªÁºÀ£À gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÁV PÁgÀ dRAUÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¤AwzÀÄÝ PÁj£À°èzÀÝ ¤A§tÚ ºÁUÀÆ E¤ß§âjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ 407 ªÁºÀ£ÀzÀ°è 13 DqÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À CzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 40,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ

¤A§tÚ £ÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 393/2011 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.


 

£ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ¸Á. ªÀÄAqÀ®UÉÃgÁ FPÉAiÀÄÄ ¢: 26.11.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÉÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÁݼÉÆà CxÀªÁ ºÁªÀÅ PÀaÑzÉAiÉÆà CAvÁ w½¯ÁgÀzÀ PÁgÀt G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ jªÀiïì ¨sÉÆÃzÀPÀ D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ: 28.11.2011 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉUÉ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ²æÃ. ©üêÀÄAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 29.11.2011 gÀAzÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¢: 28-11-11 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆÃvÁß¼À UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁ£À«gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀiÁ§ÄC°¸Á¨ï @ ªÀiÁ§° vÀAzÉ ªÉÆ¢£ï¸Á¨ï, ¸Á: ¥ÉÆÃvÁß¼À ºÁ.ªÀ. AiÀiÁ¥À®¥À«ð EªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢zÀÄÝ DvÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉå ¥ÀnÖ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4500=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£ÀÄ §gÉ ªÀÄlPÁ alAiÀÄ£ÀÄß SÁdtÚ »nÖ£À VgÀt ªÀiÁ° ¸Á: gÁUÀ®¥À«ð £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ £ÀA§gï ©zÀÝgÀÄ ¸ÀºÁ £ÀA§gï §A¢®è CAvÁ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀzÁV w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ DvÀ£ÉÆA¢UÉJ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 270/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢B 28-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-10 UÀAmÉUÉ CAPÀt £ÀA§gÀ 7 gÀ°è ¹gÀªÁgÀ EA¢ÃgÁ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀÄ°UɪÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÀgÀ E¸ÉàÃmï dÄeÁl DqÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CdÄð£À vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð ªÀqÀØgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt¢AzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 4 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀUÀ¼ÀÄ CQ.3500/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛPÉÆAqÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 197/2011 PÀ®AB 87 PÀ.¥ÉÆÃ..PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

¢: 28-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.45 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ gÀ»ÃªÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ £ÁUÀªÀÄä QgÁt CAUÀr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀAiÀÄ:27ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: Dgï.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà UËqÀ ªÀAiÀÄ:20ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: Dgï.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄ.¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 2588/- gÀÆ , ªÀÄÆgÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ.1500/-, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ.E¯Áè, ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè.ºÁUÀÆ ºÁAqÀ ºÁAPï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï CQgÀÆ.20000/-d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¸À¯ÁV £ÁUÀ¥ÀàÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀAiÀÄ:34ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: C§ÄݯÁè PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄ. (¥ÀgÁj) FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½zÀħA¢zÀÄÝ ,£ÀAvÀgÀ zÁ½¬ÄAzÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2011 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:28-11-2011 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ªÉÄ®Vj ²ªÀtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀð¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÀȵÀÖzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L zÉêÀzÀÄUÁð gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ gÉÆA¢UÉ vÉgÀ½ zÁ½ ªÀi ÁqÀ¯ÁV E¨Áæ»A ¸Á¨ï vÀAzÉ: ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï, 30ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÀÆ°PÉ®¸À( D£ÀAzï mÁQÃ¸ï ºÀwÛgÀ) ºÁUÀÆ 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀÝ 1,130/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 265/2011 PÀ®A: 87 PÉ.¦.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.11.2011 gÀAzÀÄ 291 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 49,900/- UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-11-2011

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀvÀÛwæ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÉæ, 2) «¯Á¸À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉÆüÉUÁAªÉ, 3) ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ eÁzsÀªÀ, 4) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨Á§¼À¸ÀÆgÉ, 5) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ, 6) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á§uÉÚ, 7) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ®PÀ̱ÉnÖ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr 2 d£ÀgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, G½zÀ 5 d£ÀjUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ ºÀt 6,600/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹zÉÝñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¹zÉÝñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÀ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 2) ¨Á§Ä vÀAzÉ FgÀ¥Áà §qÀÆgÉ, 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà dªÀ¼ÁUÉ, 4) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ VÃgÀå¥Áà VÃgÀUÀAmÉ, 5) ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà GzÁ£É J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 700/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è ©.¸ÉƪÀÄ£À ºÀj±Àé ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ D¦üøÀ PÉÆuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr D¦üøÀ£À°ègÀĪÀ C®ªÀiÁgÀ MqÉzÀÄ CzÀgÉƼÀUÉ EgÀĪÀ ±Á¯ÉAiÀÄ Drä±À£À gÀf¸ÀÖgÀ ªÀÄvÀÄÛ n.¹ ¥sÉÊ¯ï ºÁUÀÄ PÉ®ªÀÅ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ 15,000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ¸Áé«Ä ªÀÄÄSÉÆÃ¥ÁzsÁåAiÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯É ºÀA¢PÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è T°vÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 51/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 27/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ PÀmÉÆÖÃ¼É ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ wªÀÈ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁªÀÄqÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀégÁd vÀAzÉ CqÀªÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀV, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ «Ä¤qÉÆÃgÀ DmÉÆà £ÀA PÉ.J-38/3010 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¸Á: ªÀiÁªÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ ±ÀªÀIJAiÀiÁ £ÀUÀgÀ (ªÀrØ) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj «Ä¤ qÉÆÃgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÁfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ PÉÆæÃdgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå JA.ºÉZï-13/J.gÉhÄqï-1680 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CåPïÖ :-¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ©üêÀıÁå §ÄqÀvÁ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, eÁw J¸ï,¹ ºÉÆïÉAiÀÄ, ¸Á: «ÄãÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀqÀÄPÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ/J¦-23/J¹-5505 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É «ÄãÀPÉÃgÁ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §gÀĪÁUÀ ¥ÉÃmÉÆæî SÁ°AiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ J¸ï,©,L ¨ÁåAQ£À JzÀgÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀÄwzÁÝUÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ eÁ£ÀrÃgÀ mÁåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-3298 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA PÉJ-39/n-3299 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: UÀqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÆüÀPÉÊUÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ PÀȵÀÚ¤UÉ §®PÁ® vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, §® ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, ºÉÆmÉÖUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýzÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2011 PÀ®A 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ zÉñÀªÀÄÄPÀ ¸Á: aªÉÄÃUÁAªÀ EªÀjUÉ J¸ï.©,JZï,¨ÁåAPÀ OgÁzÀ ±ÁSɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉAiÀÄzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ zÀÄUÀðzÁ¸ÀgÀªÀgÀÄ SÁvÉ £ÀA 62178152245 ¢AzÀ 75000/-ºÀt vÉÃUÉzÀÄ CzÀgÀ°èAzÀ 68000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ JA.J¸ï.L.J¯ï.¨ÁåAPÀ UÀÄ®âUÁð ±ÁSÉAiÀÄ°è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ zÀÄUÁðzÁ¸À gÀªÀgÀÄ ¸Á® JwÛzÀ ºÀt PÀnÖj CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ PÉÆÃnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¸ï.©.JZï.¨ÁåAPÀ PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÁåUÀ ElÄÖ, £À£Àß ºÀt PÀnÖ ¨ÁåUÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁåUÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, UÁ§j¬ÄAzÀ PÀĽvÀ d£ÀjUÉ «ZÁj¹, ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀƽAiÀÄÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁåV£À°è 68,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, vÀªÀÄä£À ªÀÄgÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÀiÁ»w ¥À¸ÀÛPÀ EgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÁåUÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2011 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ªÀÄAoÁ¼É ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀAUÁ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÉAV£À ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ CªÀÄÈvÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÉrØ @ ºÁ¸ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á; «zÁå²æà PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£Àß UɼÉAiÀÄ gÀ« ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÉ DvÀ¤UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¥ÁoÀ PÀ°¸ÀÄvÉÛãÉ, CªÀ¤UÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ gÀ« ZÀAzÀ£ÀPÉÃj EvÀ¤UÉ ªÀÄÄV¸À®Ä ¸ÀÄ¥Áj PÉÆnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ C£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ F «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀ« ZÀAzÀ£ÀPÉÃj ¤£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤£ÀUÉ ºÉüÀÄwÛzÉÝãÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÀ« ZÀAzÀ£ÀPÉÃj EªÀjUÉ E¯Éè PÀgɬĸÀÄvÉÛÃ£É CªÀ¤UÉ ¤Ã£Éà £ÉÃgÀªÁV ºÉý©qÀÄ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವು:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಕವಾಲ್ದರ ಸಾ: ಕೊಡಚಿ ತಾ: ಜೇವರ್ಗಿ ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮಾ ಗಂಡ ಹುಲಗಪ್ಪಾ ಸಾ: ಕೊಡಚಿ ವಯಸ್ಸು 38 ವರ್ಷ ಇವರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಇವರನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 22/11/2011 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಶೋಭಾ ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಾ|| ಶೋಭಾ ಪಾಟೀಲ ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಫರೇಶನ್ (ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ) ಮಾಡದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಫರೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತ ಶ್ರಾವ ಆಗುತ್ತರಿದ್ದ ಡಾಕ್ಟರವರೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೆರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು , ಅಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣಮುಖವಾಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ : 24/11/2011 ರಂದು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಸಿರುತ್ತೆವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಇವಳು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೊರಾಡುತ್ತ ದಿನಾಂಕ: 28/11/2011 ರಂದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೊಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಗುರೆಕಾರ ಇವಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 127/2011 ಕಲಂ 269, 337, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ