Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 26, 2009

Bidar District : Daily Crime Update : 26-05-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-05-2009

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/09 PÀ®A 323, 504, 498 (J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/05/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĵÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ¸Á; ªÀÄÄUÀð (PÉ) ¸ÀzÀå ªÀÄÄvÀSÉÃqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨ÁÄ ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£Àß ®UÀß ¢£ÁAPÀ 06/06/2004 £Éà ¸Á°£À°è vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á; aPÀªÀÄÄUÀð EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄ£ÀĸÁgÀ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ®UÀߪÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ,ªÀiÁªÀ UÉÆëAzÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁzsÀªÀ, CvÉÛ «zÁåªÀw UÀAqÀ UÉÆëAzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ, ¨sÁªÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ, £ÉUÉÃt ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀwõÀ eÁzsÀªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ, ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄ ªÀiÁªÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ eÁzsÀªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ §AUÁgÀ, ¸ÉÊQ®ªÉÆÃmÁgÀ, ªÀÄvÀÄÛ r.Jqï. PÀ°AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÀt PÉüÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. EzÀgÀ §UÉÎ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ MAzÉgÀqÀÄ ¸À® ºÀt ¥ÀÆgÉÊPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɹPÉƼÀîzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©üùzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rJqï ²PÀët PÀÄjvÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è EnÖgÀÄvÁÛgÉ. F CªÀ¢üAiÀÄ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DUÁUÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÁUÀ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ rJqï vÀgÀ¨ÉÃw ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄvÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ £ÉëĹzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄÄvÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. vÀÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ UÀAqÀ£À ªÀÄ£É aPÀªÀÄÄUÀð UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ G½zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£É AiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉà (£ÀqɹPÉƼÀîzÉÃ) F J¯Áè d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 11/10/2008 gÀAzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁÄAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀĪÀ §UÉÎ ºÁUÀÄ £ÀqɹPÉƼÀî¢gÀĪÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀqɹPÉƼÀÄîªÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¸ÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 25/05/09 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 25/05/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ²æÃ. «ÃgÀ§¸À¥Àà ¦.J¸À.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨sÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀlÖqÀzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹.¦.¹. 1616 ¸ÀAvÉÆõÀ, ¹¦¹ 1504 ¥ÀæPÁ±À gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ºÀ®UÀÄqÉ ºÁUÀÄ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¸ÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ ¥ÀgÉ® JA§ £À¹©£À E¸Éàl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1350/-gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÄ E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ DgÉÆÃ¥ÀvÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 5/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/05/09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÀgÀAf(©) UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¤AUÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ ¥ÀzÀä±Á° ªÀ:55 eÁ: ¸ÉtUÉÃgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÀgÀAf(©) EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ zÀªÀÄÄä ¨ÉãÀÄ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹gÀÄvÁÛ¼É ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 25/5/09 gÀAzÀÄ 0135 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ. ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/05/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀ»ÃªÀiÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ ªÀÄ. ªÀÄĹgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ §UÀzÀ®PÉÌ §gÀªÀÅ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ¥ÀÆeÁ SÁ¸ÀV §¸Àì £ÀA. PÉJ-39/6918 gÀ°è PÀĽvÀÄ §UÀzÀ®PÉÌ 1515 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦ ¥ÀÆeÁ §¹ì¤AzÀ ¦üAiÀÄ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ E½zÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ PÁ®PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¹£ï vÀAzÉ ªÀÄ. ªÀÄĹgÀ«ÄAiÀiÁå 2 ªÀµÀð, ¸Á/ UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ vÁ/ OgÁzÀ §¹ì£À ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀiï°è ¤AwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀÆeÁ §¸À ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁ mÁæªÉÃ®ì £ÀA. PÉJ-39/6918 ¸Á/ ¨sÁ°Ì. EªÀ£À ¤®PÀëðvÀ¤AzÀ EvÀgÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ DvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ£À PɼÀ ºÉÆmÉAiÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ UÀÄ¥ÁÛAUÀPÉÌ ªÁºÀ£ÀzÀ mÉÊgÀÄvÁV ¨sÁj N¼À UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ©ÃzÀgï f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÉÃgÀ¥ÀqɪÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzsÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄ WÉƲ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/09 PÀ®A 78 (III) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 25/05/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£ÉA§ RZÀw ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ²æÃ. PÀ¦Ã® zÉêÀ gÀªÀgÀÄ, ¹§âA¢ü ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Áwä CAvÉ DgÉÆæ eÁÕ£ÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ nPÁ¯É ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ EªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À D¢üãÀ¢AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2500/- gÀÆ , MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn , PÁ§ð£À ¥ÉÃ¥sÀgÀ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-05-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.±ÀAPÀgÉ¥Áà vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¥Ánî, ¸Á:CwªÁ¼À ¸ÀzÀå £ÀÆå ºË¹AUÀ PÁ¯ÉÆä ºÀ¼É §¸Àì ¤¯ÁÝt »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É ©ÃUÉ ºÁQ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æÃ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÁZÀ¥Áà ¥Ánî ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 26-05-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉƨÉÊ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°è EnÖzÀ 1) jªÁ®égï 0.32 £ÉÃzÀÝgÀ 10 UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ(PÁmÉæÃdUÀ¼ÀÄ) (2) 12 UÁæA §AUÁgÀzÀ Q« N¯É ºÁUÀÄ jAUÀ C.Q: 12500/- gÀÆ 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,400/- gÀÆ¥ÁÄ 4) r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ ©ÃzÀgÀ£ÀÀ UÉÆÃzÉæÃd ¯ÁPÀgÀ£À Qð »ÃUÉ MlÄÖ 23,900/- gÀÆ¥ÁÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :¢ 24-05-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ©ÃªÀıÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Áà ºÉÆmÉ® ¸Á|| PÁ£ÁUÀqÁØ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ®UÀ®Ä PÀgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Éè «ÃgɱÀ ºÉÆl®zÀ ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ D±À¥Áà PÀ¯Á® ºÁUÀÄ CªÀgÀ CtÚ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ¢ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQ¹PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.