Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 23, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-08-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-08-2016

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 24/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄÊ£À¼Éî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ vÀªÀÄÆägÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 184/1,2 gÀ°è 5 KPÀgÉ d«ÄäzÀÄÝ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 179 £ÉÃzÀgÀ°è 2 KPÀgÉ 20 UÀÄAmÁ d«ÄãÀÄ MlÄÖ 7 KPÀgÉ 20 UÀƪÀiÁmÁ d«Ää£À°è MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F ªÀµÀð ªÉÄà wAUÀ¼À°è ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉƤAiÀiÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAQ£À°è 1 ®PÀë 20 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, F ªÀµÀð ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸Á® ºÉZÁÑVzÀÄÝ FUÀ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀjAiÀiÁV ¨É¼É ¨ÉüÉAiÀÄzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸Á® ºÉZÁÑVzÀÄÝ UÀAqÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀzÁ aAvÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 22-08-2016 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©lÄÖPÉÆAqÀÄ JwÛ£À ¨sÀAr PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ HlzÀ §ÄwÛ PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ZÀAzÀæPÁAvÀ E§âgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 184 £ÉÃzÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ eÉÆÃvÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ, FUÀ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ JvÀÄÛ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀºÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÊ£À¼Éî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ, gÀªÀgÀÄ ¨ÁåAQ£À°è ¥ÀqÉzÀ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ JvÀÄÛ ¸ÀºÀ ¸ÀwÛzÀjAzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzɬÄAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀzÉà ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2016, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22-08-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ J®PÉ ¸Á: ¨ÉÆgÁ¼À, vÁ: OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ fUÁð(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸À«ÃvÁ ºÁUÀÆ Hj£À ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ, £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀÄZÀPÀÆj gÀªÀgÉ®ègÀÄ fUÁð(PÉ) UÁæªÀÄzÀ gÁeÉ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉ¸ÀgÀÄ gÁ² ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §gÀ®Ä DmÉÆà £ÀA. JA.JZï-26/n-6073 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀĪÁUÀ DmÉÆà ¢£ÉñÀ ¸Á: ±ÉA¨É½î FvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ »ÃUÉ J®ègÀÆ ©ÃzÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É fUÁð (©) UÁæªÀÄzÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj ¸À»w Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É., ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ §®UÉÊ, JqÀUÉÊUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛªÉ, JqÀUÀqÉ, PÀtÂÚUÉ, ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ JzÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ¨É¤ß£À §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PɼÀUÉÎ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ½UÉ JqÀUÀqÉ QëAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ Hj£À ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ºÁUÀÆ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀļÀ¥Áà ªÀÄZÀPÀÆj gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £ÉÆÃr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ®Qëöä¨Á¬Ä, £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä gÀªÀjUÉ MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 22-08-2016 ರಂದು ಹೊಂಡೈ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ ನಂ. ಎಂ.ಹೆಚ-26/ಟಿಸಿ-77 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ gÀªÉÄñÀ  vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ Z˺Át JA.L.r.¹ PÁ¯ÉÆä ¯ÁvÀÄgÀ ¸Á; ¯ÁvÀÄgÀ (JA.J¸ï.) ಇತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಸಾವಳಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ರೋಡಿಗೆ ಕಾರನ್ನು ಬೀದರ ಕಡೆಯಿಂದ  ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕದ ಮಾವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಡಿಕಿ ಹೊಡೆದಿರುವದರಿಂದ ರಮೇಶನಿಗೆ ಎಡಭುಜದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಡ ಕಿವಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅನಿಲ ಗುಂಜಟ್ಟೆ ಸಾ: ಉಮರ್ಗಾ ಈತನ ಬಾಯಿಗೆ, ಗಟಾಯಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಂಡು ಎರಡೂ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಕಮಲನಗರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ದೌಲತರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಅಳಂದಿ ರವರು ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 135/2016, ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 22-08-2016 ರಂದು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದ ರೇವಣಸಿದೇಶ್ವರ ಮಂದಿರದ ಕಪೌಂಡ ಗೊಡೆ ಕಟ್ಟಲು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ ತರಲು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಪ್ಪಾ ಪರಿಟ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಅಗಸ, ಸಾ: ಚಾಟಿವಾಡಿಗಲ್ಲಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಮಹಿಂದ್ರ ಅರ್ಜುನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ. ಎಪಿ-01/ಎನ್-2447 ನೇದರ ಚಾಲಕ ಕಲಿಮ ತಂದೆ ಮಕ್ತುಮಸಾಬ ಚುಡಿವಾಲೆ ಸಾ: ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರು ಹೋಗಿ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಮೇಲೆ ಸಿಮೆಂಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಂದಿರದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ಕಲಿಮ ಇತನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಕೊಂಡು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪಟ್ಟಣದ ಐಬಿ ಎದುರಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಫಿಯಾ್ದಿಯು ಟ್ರಾಕ್ಟರನಿಂದ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ಪಾದದ ಮೇಲಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟೈರು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗಾಲ ಮೋಳಕಾಲ ಕೇಳಗೆ ಮತ್ತು ಪಾದದ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ಗಾಯ, ಬಲಗಾಲ ಪಾದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಡೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎಡಗಾಲ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 22-08-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹಿರಿ ಮಗ ಮಂಜುನಾಥ ಈತನು ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ ಪ್ರೋ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.ಎ-32/ಇ.ಎಫ್-3610 ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಿಗರಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ 4;15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚತರು ನನ್ನ ಮಗನ ಮೂಬೈಲನಿಂದ ನಮಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಇದೀಗ 4;00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಆಲೂರ ದಾಟಿ ಮಹಿಬೂಬಸುಬಾನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮೀಪ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇತರೆ ಮೈ ಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮಿತ್ರಾ, ನನ್ನ  ಕಿರಿ ಮಗ ಯಮನಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕಿಯ ಸಕ್ರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುರಗೆಪ್ಪ ಬಂಕಲಗಿ, ಹಾಗು ನಮ್ಮೂರ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ರವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವನ ಹಣೆಯ ಮೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಡೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ವಾಗಿದ್ದು, ಬಲ ಮುಂಡಿಗೆ, ಬಲ ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೆ, ಬಲಗೈ ಹಸ್ತದ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆಗ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಖಾಸಗ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕಲಬುರಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಲೈಫ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 23-08-2016 ರಂದು 12;25 ಎ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉಪಚಾರ ಫಲಿಸದೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಕ್ರೆಪ್ಪ ರಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ಬಂಕಲಗಿ ಸಾ|| ಕರಕಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಯಡ್ರಾಮಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 22-08-2016 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಗುರುದೇವ ಇಂಗಳಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-32 ಇಎ-3795 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸಲುವಾಗಿ  ಜೇವರಗಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ನಾವಿಬ್ಬರು ಅದೇ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಜೇವರಗಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣಪೂರಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆವು. ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಗರುರದೇವ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೇನು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಮಂದೇವಾಲ ದಾಟಿ ಕೇನಾಲ್ ಹತ್ತೀರ ಜೇವರಗಿ-ಸಿಂದಗಿ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಎದರಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಾರು ಚಾಲಕನು ಕಾರನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದನು. ನಾವು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರೋಡಿನ ಬಾಜು ಬಿಳಲು ಕಾರಿನ ಟೈರ ಗುರುದೇವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿ ಕಾರ ಕ್ಯಾನಲದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ,ಎಡ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎದೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದವು. ಗುರುದೇವನಿಗೆ ತಲೆ ಒಡೆದದು ಮೆದಳು ಹೊರ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜನರು ಬಂದಾಗ ಕಾರ ಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದನು. ಅವನ  ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಕಾರಿನ ನಂ ಜೆಎ-08 ಇ-8864 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಜೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಯಲಬಾ ಸಾ : ನಾರಾಯಣಪೂರ ತಾ : ಜೇವರಗಿ   ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೆಲೋಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಿರಾಜೋದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಖಾಜಾಮೈನೊದ್ದಿನ್ ಸಾ. ಹಾಗರಗಾ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು  ದಿನಾಂಕ 21-08-2016 ರಂದು ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದ ವಾಸವದತ್ತಾ ಸಿಮೇಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಮೇಂಟ್ ತುಂಬಲು ಬಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 22-08-2016 ರಂದು ಸಿಮೇಂಟ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋರೆಟ್ಟದು ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ ಲಾರಿ ನಂ ಎಂಎಚ್ 24 ಜೆ 4422 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ. 56 / 0070 ನೇದ್ದಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಸಿ ಅಪಘಾತ ಪಡೆಸಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಸೇಡಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಹೊಸಮನಿ ಇವರ ಮದುವೆಯು 09-10 ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದ್ದು, ಅವಳ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ ಇತನು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ 22/08/16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 09-00 ಗಂಟೆ ಸುಮರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವಳ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಕೊರೆದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳ ತಲೆ ಕೂದಲು, ಮುಖ, ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ, ಎರಡು ಕೈಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾಲು ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಾಗಿ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರಗಳ ಜಪ್ತಿ :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 21-08-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ  2 -00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರೋಡಿನ ಮುಖುಂತಾರ ಚೌಡಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿಪ್ಪರಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳು (ಉಸುಕು) ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮೀ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಪಿ, ಎಸ್‌, ವನಂಜಕರ್‌‌  ಪಿಎಸ್‌ಐ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್  ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಹಡಗಿಲ ಹಾರುತಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಫಜಲಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಾಚ (ಕಾಯುತ್ತಾ) ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ  ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಅಂದಾಜು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 03-15 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೌಡಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ 4 ಟಿಪ್ಪರಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂಶಯ ಬಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಾಗ ಈ 4 ಟಿಪ್ಪರಗಳ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ, ತಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋದರು. ನಂತರ ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳು ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಟಿಪ್ಪರಗಳ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ  1) ಟಿಪ್ಪರ ನಂ ಕೆಎ-33,ಎ-4427 2) ಟಿಪ್ಪರ ನಂ ಕೆಎ-33 ಎ- 4396 ಇದ್ದು 3) ಟಿಪ್ಪರ  ನಂ ಕೆಎ-32 , ಸಿ- 1416 ಇದ್ದು 4) ಟಿಪ್ಪರ  ನಂ ಕೆಎ-32, ಸಿ- 5093  ಇದ್ದು  ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಂತೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವು ದಿಲ್ಲಾ ಈ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ವ ಹಣವನ್ನು ಭರಿಸದೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ  ಅಂತಾ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಿಪ್ಪರಗಳ ಅ.ಕಿ. 5,00,000/-ರೂ  ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಮರಳಿನ (ಉಸುಕಿನ) ತಲಾ ಟಿಪ್ಪರ ಅ.ಕಿ. 8000/- ರೂ ಗಳಂತೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 32 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಂಕರಗೌಡ ತಂದೆ ಮಲಕಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ : ಹಂಗರಗಾ(ಬಿ) ತಾ : ಜೇವರ್ಗಿ ಇವರ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-56 ಎನ್-0170 ನೇದ್ದರಲ್ಲ್ಲಿ ಸೈಟ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು  ನನ್ನೋಂದಿಗೆ ಶರಣಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಹಾಂತೇಶ,ನಂದಿಕೋಲ ಹಾಗೂ ಚಾಲಕ ಸುರೇಶ ರವರೊಂದಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಫಿರೋಜಾಬಾದ ದರ್ಗಾದ ಮುಂದಿನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ-28 ಎನ್-5420 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಓಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಆಗ ಸಮಯ ಮದ್ಯಾನ್ಹ 4-10 ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಪಗಾತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ  ಸಾದಾ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಪಗಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ಚಾಲಕನು ವಹಾನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರಾತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮೊಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಗಂಡ ಪ್ರಭು ಮಾಳಗಿ ಕಿರಿಯ ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ :ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಐಟಿಐ ಕಮಲಾಪೂರ ರವರು ಕಮಲಾಪೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕಿರಿಯ ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ :. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಐಟಿಐ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು. ಕಮಲಾಪೂರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಸಂ. 0459101024941 ನೇದ್ದು ಹೊಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 10-08-2016 ರಂದು 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಬೈಲ್ ನಂ. 9900421244 ನೇದಕ್ಕೆ, ಮೋಬೈಲ್ ನಂ ಗಳಾದ 7797511013 ಮತ್ತು 8051330203 ನೇದ್ದವುಗಳಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ ಬ್ಲಾಕ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಕಾರ್ಡನ 16 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಂಬರ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ ನಂ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಂಬರ ಕೇಳಿದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,04,736 ರೂ ಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2016 PÀ®A. 379 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 22-08-2016 gÀAzÀÄ 10 J.JªÀiï PÉÌ  ²æà ¸ÀÄ¤Ã¯ï ªÀÄÆ°ªÀĤ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀ, E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-08-2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-10 J.JªÀiï PÉÌ  UËqÀUÉÃgÁ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁzÀVj PÀqÉUÉ AiÀiÁgÉÆà PÉ®ªÀgÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CªÀgÀÄ ±Á¹Ûçà ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆÃlð PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwäà ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ²æà «oÉÆèÁ ºÉZï.¹-86 ªÀÄvÀÄÛ ²æà gÀ« ¦¹-269 ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ  oÁuɬÄAzÀ 8-15 J.JªÀiï PÉÌ ºÉÆgÀlÄ PÉÆÃlð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ PÁqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À PÀqÉUÉ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À »AzÉ ºÉÆÃVªÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ PÁqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ PÁqÀÆègÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ¥ÀA¥À¢AzÀ EZÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è G¸ÀÄPÀÄ SÁ° ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀ£ÀÄß   »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) SɪÀiÁå vÀAzÉ gÀƪÀiÁå gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ:20 eÁ: ®A¨Át ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ£ÀÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 2) ªÀÄAUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ:24 eÁ: ®A¨Át ¸Á: E§âgÀÆ UËqÀUÉÃgÁ vÁAqÁ  vÁ:f: AiÀiÁzÀVj CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CªÀgÉà G¸ÀÄPÀÄ SÁ° ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÁV ºÉý PÀ½¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÀÄ. ¸ÀzÀj G¸ÀÄQUÉ ¸ÀA§A¨sÀü¥ÀlÖ zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀgÀÀÄ. ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA§gÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ½UÉ £ÉÆAzÀt ¸ÀASÉÉå EgÀ°¯Áè.  ¥Àj²½¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV 1) ªÀĸÉì ¥ÀUÀÆåð±À£ï PÀA¤ mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA:MEA8CCA1CF2041781 ªÀÄvÀÄÛ EAfÃ£ï £ÀA:   S3251G32072 CAvÁ  EzÀÄÝ CzÀgÀ mÁæAiÀÄ°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ 2) ªÀĸÉì ¥ÀUÀÆåð±À£ï PÀA¤ mÁæöåPÀÖgÀ EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA:MEA8CCA1BG2081755 ªÀÄvÀÄÛ EAfÃ£ï £ÀA:    S3251G94188  CAvÁ  EzÀÄÝ CzÀgÀ mÁæAiÀÄ°UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÀA§gÀ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À C:Q: 2 ®PÀëöå ºÁUÀÆ JgÀqÀÆ C°è SÁ° ªÀiÁrzÀ JgÀqÀÆ mÉæöÊ° G¸ÀÄQ£À C:Q: 600-00 gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ.  ¸ÀzÀj ZÁ®PÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà DPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ JgÀqÀÆ mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼ÀÄ G¸ÀÄPÀÄ ªÀµÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F «ªÀgÀªÁzÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß 8-30 J.JªÀiï ¢AzÀ 9-30 J.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÉù£À ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV  ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ  d¦Û¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2016 PÀ®A 143,147,148,341,323,324,307,504,506 ¸ÀA. 149 L¦¹:-¢£ÁAPÀ:20/08/2016 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÁªÀÄ®¥Àà E§âgÀÄ PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀ£ÀÄß JA¢£ÀAvÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖPÉƼÀÄîwzÉݪÀÅ. ªÀÄzsÀåºÀß 12 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ºÉªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §gÀĪÀAvÀ PÁ®ÄªÉ ¤ÃgÀÄ §AzÀ ªÀiÁr FUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ¨ÉÃPÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ¢¯Áè, CAvÁ CAzÀgÀÄ. ¤£Àß ºÉÆ®PÉÌ FUÁUÀ¯Éà ¤gÀÄ ©lÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ® ºÀzÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ FUÀ £ÀªÀÄUÉ ¤Ãj£À CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÉÄä£É E°èAzÀ ºÉÆVj ¥ÀjuÁªÀÄ £ÉlÖUÁUÀ®è CAvÁ CAf¹zÁUÀ £Á«§âgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÁ±À¥Àà vÀAzsÉ eÁÕ£À«ÄvÀæ J®ègÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁr ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉUÉ PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ wªÀiÁð¤¹zɪÀÅ.
   EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21/08/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀÀ PÁ±À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä  vÀAzÉ PÀÆr ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÀ® 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ£ÀßAiÀÄå vÁvÁ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É §gÀÄwzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÀUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ, ºÁPÀj ºÉÆqÉAiÀÄÄvÀÛ £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ CqÀØ UÀnÖ K¯É ¨ÉƸÀr ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆUÀÄw¢Ýj gÀAr ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄäzÀÄ HgÀ°è ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ. CAvÁ CAzÀªÀgÉ CªÀgÉ®ègÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÀ®°è 1)gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉÉ D±À¥Àà ¯ÁqÀè¥ÀÆgÀzÉÆÃgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ JqÀ UÀqÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀvÉÛ£À¥ÉÆà CAvÁ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ 2) ºÉªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà eÉÃd¥Àà£ÉÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. 3) CAd¥Àà vÀAzsÉ PÁ±À¥Àà ¸ÀuÉÚ£ÀªÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ 4)¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀ§Q EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ  mÉÆAPÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. E£ÀÆß½zÀ 5) PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ¥ÉÆ®¥Àà ¸ÀuÉÚ£ÀªÀgÀ 6)D±À¥Àà vÀAzÉÉ ©üêÀÄAiÀÄå ®qÁè¥ÀÆgÀzÉÆgÀ 7)CAd¥Àà vÀAzsÉ ©üêÀÄAiÀÄå ¢rØ 8)¸É椀 vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Àà ¸ÀuÉÚ£ÀªÀgÀ 9) ®PÀëöä¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfªÀ¥Àà 10) FgÀ¥Àà vÀAzÉÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÉÆlVgÉgÀ 11) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà vÀ§Q 12) PÁ±À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà dQÌ EªÀgÉ®ègÀÄ C¯Éèà EzÀÄÝ F ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃrj HgÀ°è EªÀgÀzÀÄÝ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀÄvÀÄÛUÀnÖ PÁ°¤AzÀ MzÀÝgÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÁªÀÄÄ®¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁvÀðAqÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä CqÀØ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉÉ D±À¥Àà ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀzÉÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà eÉÃd¥Àà£ÉÆgÀ EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÉÆ©âzÁUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÉ CUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £À£Àß vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Àà £À£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÁ±À¥Àà J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ£ÀÄß ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. DUÀ CªÀgÀÄ FUÀ G½¢¢Ýj E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ¹Vj ¸ÀƼɪÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ agÁqÀÄvÁÛ C°èAzÀ ºÉÆzÀgÀÄ. £À£ÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ £À£Àß vÀAzÉ vÀªÀÄä PÁ±À¥Àà J®ègÀÄ PÀÆr £À£ÀUÉ 108 CA§Ä¯É£Àì ªÁºÀ£ÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀPÉÌ AiÀiÁzÀVj ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆÃqÉÃPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2016 PÀ®A:  109 ¹Dg惡 :- PÁ¼À¥Àà JªÀiï.§rUÉÃgÀ DgÀPÀëPÀ G¥À ¤jÃPÀëPÀgÀÄ PÉÆqÉÃPÀ®è ¥ÉưøÀ oÁuÉ vÀªÀÄä°è ¸ÀgÀPÁgÀzÀ vÀ¥Éð ¦AiÀiÁ𢠸À°è¸ÀĪÀzÉ£ÀAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ  ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹- 319 «±Àé£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ ªÉÄúɧƧ° ºÉZï f - 353 gÀªÀgÀgÀÆA¢UÉ oÁuÉÃAiÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-33 f-153 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:22/08/2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¥ÉlÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ F ¢ªÀ¸À PÉÆqÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §eÁgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ 10.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CmÉÆà ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV £ÀªÀÄä fÃ¥ÀÄ £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀĪÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀÄvÁÛ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr DvÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ  10:45 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À PÉüÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ« vÀAzÉ ®PÀªÀÄ¥Àà ¸Á:ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä UÀzÀj¹ «ZÁgÀuÉUÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ vÀ£Àß ¤d ºÉ¸ÀgÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ ªÀ:28 ªÀµÀð eÁ:®ªÀiÁt G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:ºÀUÀgÀUÀÄAqÀ vÁAqÁ vÁ:ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À ºÁ:ªÀ:¨Áå°VqÀzÀvÁAqÁ ªÀiÁgÀ£Á¼À vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ FvÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀzÀÄ CUÀvÀå ªÉ¤¹zÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22.08.2016 gÀAzÀÄ 11:00 UÀAmÉUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¥Éưøï oÁuÉUÉ 11:30 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2016 PÀ®A 109 ¹ Dgï ¦ ¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2016 PÀ®A 379 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ 22/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlPÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢üd£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄPÀÆr AiÀiÁzÀVj-UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï §¸ï r¥ÉÆÃzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¹§âA¢ü d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV, MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ ¨sÀÆ«Ä¥ÀÄvÀæ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉ.J 33 n.J 3862, ºÁUÀÆ mÁæöå° £ÀA PÉ.J 33 n.J 3863 CAvÁ EzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀÄÝ EvÀÄÛ. mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ©üêÀıÀ¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ, CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ C®èzÉà mÁæöåPÀÖgÀ ªÀiÁ°PÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, eÁ|| PÀ§â°UÀ G|| mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA PÉ.J 33 n.J 3862, ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÀA PÉ.J 33 n.J 3863, gÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á|| ¨ÉÆÃgÀ§AqÁ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV £Á£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀÄ ºÉýzÀAvÉ, £ÁgÀAiÀÄt¥ÉÃl gÉÆÃqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀtÚ ºÀ¼ÀîzÀ°è CPÀæªÀĪÁV, AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À vÀÄA§zÉÃ, ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ gÁAiÀÄ°ÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÝjAzÀ, MAzÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁæöåPÀÖgÀ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð ¦gÁå¢üAiÀiÁV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                           
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2015 PÀ®A.379 L.¦.¹.:- ದಿನಾಂಕ:04-08-2016 ರಂದು 20:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:05-08-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಯ ಮದ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದರಾಳ  ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಅಳಿಯ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಕ್ಟರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನಂ.ಕೆ.ಎ.33 ಟಿ.9275 ಅ.ಕಿ.40000/- ನೇದ್ದನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ.


±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/2016 PÀ®A279.337.L¦¹  ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.«.AiÀiÁPïÖ:- ¢£ÁAPÀ 22/08/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-15 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ vÀ¹èêÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁd ªÀÄ£À¸ÀÆgÀ ¸Á|| ¢VΨÉÃ¸ï ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ°è mÉÊ¥sÀ ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/08/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ ¥ÀmÉî vÀqÀ¥À½î ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀÄAiÀÄå £ÉÆùãï vÀAzÉ ZÁAzÀ ¥ÀmÉî vÀqÀ¥À½î E§âgÀÆ UÉÆÃV ¥ÉÃl UÁæªÀÄ¢AzÀ PÉ.J¸À.Dgï.n.¹.§¸À£À°è ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ºÀ¼É §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹.¦.J¸À.±Á¯É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ © UÀÄr gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛÃgÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ ©üà UÀÄr PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÀ M§â PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛÃgÀĪÀ £À£Àß CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÁ¯ÉÃdÄUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÀ £Á£ÀÄ DvÀ£À ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §®UÉÊ ºÀ¸ÀÛPÉÌ, ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C¥sÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ,«¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ £ÀA§gÀ UÉÆwÛÃgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀì ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀĺÀäzÀ AiÀÄÄ¤Ã¸ï ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀÄAiÀÄå £ÉÆùãÀ £ÁªÀÅ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr UÁAiÀļÀÄ ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀ®§ÄjVUÉ C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.