Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 25, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-11-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-11-2018

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA. 28/2018, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁ: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è DUÁUÀ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉzÀj¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, C¤Ã® EªÀ£ÀÄ aPÀ̤AzÀ¯É MAzÀÄ jÃw ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 15-11-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ C¤Ã® EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀĪÉÄß PÀĽwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ aÃgÀĪÀÅzÀÄ PÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä C¤Ã® EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄAiÀÄuÉÚ vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ DvÀ£À ¨ÉAQ Dj¹ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aPÉvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤® EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-11-2018 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 82/2018, PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :- 
¢£ÁAPÀ 24-11-2018 gÀAzÀÄ UÀrUËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÄvÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀªÉÄðAzÀgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀÄrªÁ¼À, 2) ªÀįÁèj vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ²æêÀiÁ¼É, 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ, 4) CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ¨sÁªÀgÁªÀ C¯ÉÝ, 5) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ eÁÕ£ÀgÀrØ ªÀÄĸÁ£É ºÁUÀÆ 6) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ¨ÉÆÃgÁ¼É J®ègÀÄ ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ UËvÀªÀÄ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,160/- gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 252/2018, ಕಲಂ. 279, 338 ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 23-11-2018 ರಂದು ಕಪಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಮಪ್ಪಾ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ ರವರು ಖಾನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಪೂಜೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪಾ ಶೀಲವಂತ ವಯ: 65 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಅಗಸಲ, ಸಾ: ಜಾಂತಿ, ಸದ್ಯ: ಭಾಲ್ಕಿ ರೋಡ ನೌಬಾದ ರವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗುಂಡಮ್ಮಾ ಹಾಗು ಸೊಸೆ ಗೀತಾ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಹರ್ಷಿತ ತಂದೆ ಪ್ರದೀಪ ವಯ: 7 ವರ್ಷ ಇತನು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕುರಿತು ಖಾನಾಪೂರ ಮಳಚಾಪೂರ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊದಾಗ ಖಾನಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಎಮ್-8081 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹರ್ಷಿತ ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಕಾರನ್ನು ರಿವರ್ಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಮಳಚಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಹರ್ಷಿತ ಈತನ ಎಡಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಹರ್ಷಿತ ಇತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬೀದರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಔರಾದ(ಬಿ) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 146/2018, ಕಲಂ. 14(ಎ) 3 ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಯ್ದೆ 1986 :-
ದಿನಾಂಕ 24-11-2018 ರಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರಸನ್ನ ತಂದೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಸಾ: ಬೀದರ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 24-11-2018 ರಂದು ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೂತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತಂದೆ ಅಡೆಪ್ಪ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಘಟಕ ಬೀದರ, ಸುನೀಲ ತಂದೆ ಶೆಂಕರರಾವ ವಾಗ್ಮರೆ ಔರಾದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈನ ಸಮಯೋಜಕರು ಔರಾದ ರವರು ಹಾಗೂ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ ಯವರಾದ ಬಾಲಾಜಿ ಮೇತ್ರೆ ಔರಾದ ರವರು ಮತ್ತು ಔರಾದ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶೇಷೆರಾವ ಸಿ.ಎಚ್.ಸಿ-624 ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿ  ಔರಾ ಪಟ್ಟಣದ ಸಪ್ತಗೀರಿ ಹೋಟಲನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು 1) ಆಕಾಶ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಆಡೆ ಸಾ: ಆಮದಿನ ತಾಂಡಾ, ತಾ: ಭೋಕರ, ಜಿ: ನಾಂದೇಡ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು, 2) ನೀತಿನ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಲಸ್ಕರ ನಾಯ್ಕಿ ತಾಂಡಾ ಔರಾದ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದನು, ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಸಪ್ತಗೀರಿ ಮಾಲಿಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಅಪರಾಧ ಸಂ. 253/2018, ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಸನ್ನ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮೆಟಗೆ ಸಾ: ಜೈಲ್ ಕಾಲೋನಿ ಬೀದರ ರವರ ಕಂಪನಿ ವತಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಲೆನೊವಾ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಅ.ಕಿ 40,000/- ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಲ್ಯಾಪಟಾಪನ ಸಿರಿಯಲ್ ನಂ. ಪಿ.ಜಿ.015.ಜೆ.ವೈ.ಎ,  ಮಾಡಲ ನಂ. ಇ.470 ಮತ್ತು ಡಿ.ಪಿ ನಂ. 13269 ಇರುತ್ತದೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 21-11-2018 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಲಬುರ್ಗಿಯ ಕೆಂದ್ರ ಬಸ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 2030 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ-ಬೀದರ ಬಸ ನಂ. ಕೆಎ-32/ಎಫ್-2425 ನೇದರಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಿಂದ ಹಿಂದೆ 5 ನೇ ಸಿಟ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲೆನೊವಾ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬ್ಯಾಗನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕನ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ, ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ, ಕಂಪನಿಯ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಸ್ಸು 2250 ಗಂಟೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಸಿಟ್ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಸದರಿ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಸಿಟ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಿಂದಬಂದಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಸಹ ಬ್ಯಾಗ ಸಿಟ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು,  ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದು 2315 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಸ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಸಿಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಟ್ಟ ಬ್ಯಾಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಬಸ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬಸ ನೀಲ್ಲಿಸಿ ಬಸನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿ ನೊಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ, ದಿನಾಂಕ 21-11-2018 ರಂದು 2250 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2315 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಲೆನೊವಾ ಕಂಪನಿಯ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ಅ.ಕಿ 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೇದನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 181/2018, PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 13-11-2018 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¥sÀd¯ï«ÄÃAiÀiÁå vÀAzÉ ¥sÀPÀÆæ¢Ý£À ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁeÉƼÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ £ÁfÃAiÀiÁ ºÀ¹Ã£Á vÀAzÉ ¥sÀPÀÆæ¢Ý£À ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÁeÉƼÁ UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁUÀ ºÉý ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ 5 ¦üÃl 2 EAZï JvÀÛgÀ, UÉÆ¢ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¨ÁzÀ«Ä §tÚzÀ ZÀÄrzÁgÀ mÁ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉVãÀì, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ NqÀt zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, DPÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24-11-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.