Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, June 24, 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಆಯುಧ ಪ್ರಕರಣ :

ನರೋಣಾ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ರಂಜಾರೇ ಸಾ|| ಕಡಗಂಚಿ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 23-06-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 07-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಗಂಚಿಯ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಅಲ್ದಿ ಸಾ|| ಕಡಗಂಚಿ ಇತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲೆ ಇರುವ 10 ರಿಂದ 15 ಜನರು ಗುಂಪುವೊಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಶ್ರೀಪತರಾವ ಸಾ|| ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶವರ ಕಾಲೋನಿ ಆಳಂದ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ:23-06-20111 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಯ ಶೇಟ್ಟರ ಕೀಲಿ ತೆಗೆಯುವ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಯಾಗನಲ್ಲಿ 92 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ 9400-00 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 221000-00 ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಇರುವ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಶೇಟ್ಟರ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಬ್ಯಾಗ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:23.06.2011gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAlUÉ §¤ßUÁ£ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ±Á«ÄÃzÀ©Ã UÀAqÀ gÁd¸Á§ FPÉAiÀÄ JªÉÄäAiÀÄÄ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, mÁæ£ïì¥sÁªÀÄðgï «zÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    2005gÀ°è PÁZÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀĪÁ¹ ºÀĸÉãÀ¸Á§£À£ÀÄß ¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ºÀĸÉãÀ©Ã 25 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðzÀÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßVzÀÝ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FPÉAiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ ¸ÀºÀ «£Á: PÁgÀt CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤A¢¸ÀÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É¤ÃqÀÄwÛzÀÝ®èzÉÃ, UÀAqÀ£ÀÄ ¥ÀgÀ¹ÛçÃAiÀÄgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ FUÉÎ 10 wAUÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀºÁQzÀÝjAzÀ vÀ£Àß zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ G½zÀ 2 ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É «ÃgÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀݪÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:22.05.2011gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ FPÉAiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ Hj£À §Ä¢ÝªÀAvÀgÀÄ ¸ÉÃj §Ä¢ÝºÉý UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ©qÀ®Ä §AzÁUÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ ªÀiÁªÀ,ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÉÆrè PÁ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:23.06.2011gÀAzÀÄ gÁwæ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:22.06.2011gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà £ÁUÀ£ÀUËqÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä Hj£À §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°£À »AzÉ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀĪÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ JzÀÄj¤AzÀ CgÉÆæ vÁAiÀÄ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÁAUï ¸ÉÊrUÉ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÁ½ ªÀiÁr zÁR°¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

    ¢£ÁAPÀ:23.06.2011gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-10UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½îAiÀÄ°è£À CA¨ÉÃqÀÌgï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀzÀ PÀnÖUÉ CqÉØAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ CAzÀg狀Àgï E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÁ ¦J¸ïL. ²æà ºÉZï.©. ¸ÀtÚªÀĤgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr E§âgÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ E¤ß§âgÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÉñÀ ºÁUÀÄ ±ÀA§Ä NrºÉÆÃVzÀÄÝ »rzÀ CgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.850/- ºÁUÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:23.06.2011gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30UÀAmÉUÉ Cgï ºÉZï PÁåA¥ï £ÀA.2gÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAUÀ¯ï ªÀÄAqÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃgÁ EªÀj§âgÀÄ
ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ®èzÉÃ, §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ¦J¸ïL. ²æÃPÀgÀÄuÉñÀUËqÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆæ ªÀÄAUÀ¯ï ªÀÄAqÀ¯ï »r¢zÀÄÝ E£ÉÆߧâ CgÉÆæ NrºÉÆÃVzÁÝ£É. »rzÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1,330/- ºÁUÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ CgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:23.06.2011gÀAzÀÄ 9-30 UÀAmÉUÉ aPÀÌPÀqÀ§ÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CgÉÆæ ²ªÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ¦J¸ïL. ²æà CdgÀÄ¢ÝãïgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ gÀÆ.5,656.8/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ Mjd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ J¸ï «¹Ì ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±ÀÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.06.2011gÀAzÀÄ 77 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-06-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ RUÉð ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀAiÀÄÆåªÀiï PÀA¥ËAqÀgï EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ RUÉð ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 18/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀÄdªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉúÉÆøÀ DV ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉææAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀĪÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 323, 341, 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸À«ÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: OgÁzÀ (©) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÁªÀVgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: qÉÆtUÁAªÀ (JA), ¸ÀzÀå: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ¤£ÀÄ ¸Àj¬Ä®è, ¤£ÀUÉ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÉÆAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É, ¢£ÁAPÀ 23-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QÃgPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀgÉrØ vÀAzÉ EgÀ¥ÀàgÉrØ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ZÀAqÁPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl £À¹Ã©£À £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀªÀżÀî aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 720/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ ¨Ár ¥sÀgÉÆÃd ¸Á: §¸ÀªÀuÁÚ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ alUÀÄ¥Áà EvÀ£À vÀªÀää£ÁzÀ DgÉÆæ C§ÄÝ® ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ-39/eÉ-5842 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ alUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£Á ºÀdgÀvï zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É JzÀÄgÀÄUÀqÉ JªÉÄä §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß »rvÀ vÀ¦à ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, UÀ®èPÉÌ, §®PÉÊ, §®PÁ°UÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ï, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁßKSÉÍýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï-02/J¥sï-4485 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÍýîUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉJ-39/3558 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ§AiÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁ®£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ mÉA¥ÉÆà ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÁqÀ¥Àwæ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV PÀlÖzÉà eÉÆÃvÁqÀÄvÁÛ ©lÄÖ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀUÀÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ ¹QÌ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÁzsÁ EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀwÃxÀð¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÁ±ÉêÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀj§âgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ß§âgÁzÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ²ªÀtUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ²ªÀtUÉ E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆÃlUÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, §mÉÖ MUÉ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 78(J) PÉ.¦ DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÃPÀ EwAiÀiÁd vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀÄPÀ§Æ® ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛªÉAzÀÄ ¸Ádð¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ eÉÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqÉAiÀÄĸÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢ªÀAiÀÄgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÀÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀtPÀĪÀiÁgÀ PÀÄzÀgÉ r.J¸À.J¸À. f¯Áè ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ, ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¥Ánî eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹, CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr C¥À«vÀæUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 465, 468, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà PÁmÉ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ ¸ÀAdĪÀÅPÀĪÀiÁgÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ G: ¸ÀºÀ ²PÀëQ, ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ vÀAV ºÁUÀÆ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ dUÀzÉë UÀAqÀ UÀ«¹zÀÝ¥Áà E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ D£ÁgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀ½UÉ UÉÆwÛ®èzÀ ºÁUÀÆ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸ÉêÁ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ G¥À-£ÉÆAzÁuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 13-11-2009 gÀAzÀÄ §AzÀÄ LzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw «zsÀªÉ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý «Ã® rÃqÀ ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 302, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄð£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: CªÀÄzÀ®¥Áqï EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ Cr¬ÄAzÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ºÉʧvÉ£ÀªÀÅgÀ, 2) ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ, 3) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ, 4) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ºÉý dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÁÝUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVgÀÄvÀÛzÉ FUÀ KPÉ PÉüÀÄwÛj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀĤUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ vÀÄPÁgÀªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄð£ÀzÉÆrØ EvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 24-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :

ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಮದನಕರ ಸಾ|| ತಾಜಸುಲ್ತಾನ ಪೂರ ರವರು ನಾನು ಈ ಮೊದಲು 6-7 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೃತಿ ಎಂಬುವಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶರಣಪ್ಪ ನರೋಣಾ, ತಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ, ತಾಯಿ ಸುಜಾತಾ, ತಂದೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುತ್ತಾ ಹಾಗು ಶರಣಪ್ಪಾ ನರೋಣಾ ಇತನು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ ಮಹಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂದೆ ಇಮಾಮ ಪಟೇಲ್ ಸಾ|| ಮಿಸ ಭಾ ನಗರ ಎಮ.ಎಸ.ಕೆ.ಮಿಲ್ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ; 01-05-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಪ್ಯಾಶನ ಕೆಎ 33 ಇ-5853 ನೇದ್ದನ್ನು ಚೇತನ ಸ್ಕೂಲ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಟಕಾ ಪ್ರಕರಣ :

ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 23/6/2011 ರಂದು ನಾನು (ಸರ್ಕಾರಿ ತರ್ಪೆಯಾಗಿ) ರಮೇಶ ಸಿ ಮೇಟಿ ಸಿಪಿಐ ಅಫಜಲಪೂರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೆಚ್ ಸಿ-510, ಪಿಸಿ-684,608 ರವರೆಲ್ಲರೂ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಬಜಲಖಾನ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲಿರಿ ಅಂತಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವೇಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ, ಶಿವಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ|| ಘತ್ತರಗಾ ಮತ್ತು ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಜಮಾದಾರ ಸಾ|| ಬಂಕಲಗಾ ರವರು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವದರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಎರಡು ಮೊಬಾಯಿಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು 2410- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.