Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 29, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME


ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಇಂಗಳಗಿ ವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾವು ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅಂಬಿಕಾ ಇವಳು ನನಗೆ ಸಂಡಾಸ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಳು.ನಾವಿಬ್ಬರೂ  ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕಾ ಅಮ್ಮಾ ಅಂತಾ ಚೀರಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನೊಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಬಿಕಾಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಹರಿಜನ ಕೇರಿಯ ಪರ್ದಾನಿ ಹೊನಗುಂಟಾ ಮತ್ತು ಮೊನಪ್ಪಾ ತಳಗೆರಿ ಇವರು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದರು ಪರ್ದಾನಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಾಯಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದನು ಆಗ ನಾವು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದೆವು ಊರ ಹೊರಗೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೊದರು ನಾವು ಹುಡುಕಾಡಿದರು ನನ್ನ ಮಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೊಡಲಾಗಿ ಅಂಬಿಕಾಳ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಳಿಯನಿಗೆಂದು ತಂದಿರುವ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೆಟ10  ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರೂಗಿಸ ಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:78/2012 ಕಲಂ 366(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes


 

FUÉÎ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀÄgÉÊAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ RÄgÉö ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ ªÀĺÀäzï RÄgÉö FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ 2 wAUÀ¼ÀzÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ C°èAiÀÄÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉà UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸À»vÀ C°èUÉ §AzÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2012 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2012 PÀ®A: 504, 498(J), 323, 114 ¸À»vÀ 149 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 28.05.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ FvÀ£À CtÚ¤UÉ ¢£ÉñÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¢£ÉñÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬĪÀÄzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A: 323,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 


 

gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÁègÉrØ ªÀ: 26, FPÉAiÀÄÄ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀ: 49, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À SÁ¸À CtÚ£À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀ: 49, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3 d£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ºÉÆ® ¥Á®ªÁmÉßAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀįÁègÉrØ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ,gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ ªÀįÁègÉrØ ªÀ: 26, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀ: 40, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀ:28, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á: VtªÁgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 132/1 PÉëÃvÀæ 00-38 UÀÄAmÉ d«Ää£À vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà ¸ÀzÀj d«ÄãÀ°èAiÀÄ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¨É¼ÉzÀAvÀºÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000/. gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß C£ÀĪÀÄw E®èzÉ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA: 58/2012 PÀ®A 447, 323 504, 506 379 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

  ¢£ÁAPÀ 28/05/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1.30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÃmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ 1] gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥À஥ÉÃmÉ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð GB ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À ¸ÁB ªÀiÁZÀ¯Áð [§½UÉÃgÀ], ªÀÄAqÀ®B UÀlÄÖ ,vÁB UÀzÁé¯ï, fB ªÀĻçƧģÀUÀgÀ [D.¥Àæ.]2] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ_20ªÀµÀð GB ªÉÄøÀ£ÀPÉ®¸À ¸ÁB ªÀiÁZÀ¯Áð [§½UÉÃgÀ], ªÀÄAqÀ®B UÀlÄÖ ,vÁB UÀzÁé¯ïfB ªÀĻçƧģÀUÀgÀ [D.¥Àæ.] EªÀgÀÄ 2 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ C£ÀĪÀiÁ£À¸ÁàzÀªÁV ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ CQ 50,000 ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2012 PÀ®AB 41 [1][r] ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2012 gÀAzÀÄ 156 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,100 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 

 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-05-2012

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/05/2012 gÀAzÀÄ PÉÆüÀÄîgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÉÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 50ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ PÀrAiÀÄĪÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ UÁAiÀiÁªÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ(©) £ÀAvÀgÀ ªÉÊzsÁå¢PÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 20/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0125 UÀAmÉUÉ ±ÉõÉgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊzÁå£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆüÀÆîgÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2012 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì zÁzÀgÀ ºÀwÛgÀ r.PÉ zsÁ¨Á JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA PÉJ-38/795 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆlUÁå¼À ªÁr PÁæ¸ï¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁå¨ï£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉJ-38/781 £ÉÃzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁåQì PÁå¨ï£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ G½zÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj §¹ìUÉ »AzÉ qÁåªÉÄÃeï DV »A¢£À UÁè¸ï ¥ÀÆtð NqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁå¨ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/12 gÀAzÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §ÆgÁ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ºÀ¸À£À C° gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Á«AiÀÄ°èzÀÝ ºÉƼÀPÉ vÉÃUÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¨Á«AiÀÄ°è MªÀÄä¯É ªÀÄÄZÉÒð ºÉÆÃV ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀåµÁÚ vÀAzÉ CAPÀıÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½î EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀjãÁxÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ EvÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃlPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è  PÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉPÀ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ɽUÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä vÁ£ÀÄ PÀnÖzÀ JªÉÄä PÁt°®è, ¦üAiÀiÁð¢ GgÀ°è J¯Áè PÀqÉ ¸ÀÄvÁÛr £ÉÆÃrzÀgÀÄ JªÉÄä ¹UÀ°®è, ¸ÀzÀj JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 27,28/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À zÉÆrØAiÀÄ°è PÀnÖzÀ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ JªÉÄä PÀ¥ÀÄà §tÚ«zÀÄÝ, PÉÆA§ÄUÀ¼ÀÄ »AzÀPÉÌ  EgÀÄvÀÛªÉ, ¨Á® ©½ PÀÆzÀ°¤AzÀ PÀÆrzÀ ZÀAzÀæzÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 35,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2012 PÀ®A 78(J) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2012 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¤Ã¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ  dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ. UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 620/- gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥ÉÃ£ï £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  


  

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಅಕ್ಮಲ್ ತಂದೆ ಮಂಜೂರ ಅಹೇಮದ ಶಿವಪುರಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ|| ಬೀದರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಮಹ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ ಖಾನ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2:15 ಗಂಟೆಗೆ ತಂಪು ಪಾನಿಯ ಕುಡಿಯಲು ಮಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇವರ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ=32 ಎಇ-9979 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ರಿಂಗ ರೋಡನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಫಕ್ಸನ್ ಹಾಲ ಹತ್ತಿರದ ಹೋಟಲಗೆ ಹೋರಟಾಗ ಮಹಮ್ಮದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ, ನಾನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸೈಯದ ಖಾನ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಮಹಮ್ಮದ ರಫೀಕ್ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಾಗರಗಾ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎ.ಸಿ.ಇ ಕೆಎ 32 ಎ-7349 ನೇದ್ದರ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ & ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಕುಳಿತು ಹೊರಟ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್‌ಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆವು, ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಸೈಯದ ಖಾನನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:178/2012 ಕಲಂ , 279, 337, 338, 304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.