Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 17, 2014

Raichur District Reported Crimes

.      
                                 


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ-16-05-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀA¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, 30ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ,  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV.   FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ªÀiÁåjUÉ eɹ©¬ÄAzÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUɸÀÄwÛzÁÝUÀ, 1) zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ: CªÀÄgÀtÚ 2) gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ: CªÀÄgÀtÚ, 3) ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, 4) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, J®ègÀÆ eÁw; °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉÆüÀzÉqÀV. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ `` K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ɠ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁ®ÄªÉ ªÀiÁrzÀgÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ MqÀÄØ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ, PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj CAvÁ CA¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ CgÉÆævÀjUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÁ®ÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀgÉ ¤£Àß MrØUÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CAzÁUÀ, DgÉÆæ £ÀA. 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý `` ¤ÃªÀÅ PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¹zÀgÉ ¸Àj, E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè ‘’ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/2014. PÀ®A- 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34  L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

          ¢£ÁAPÀ-16-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ: CrªÉ¥Àà, 2) CrªÉ¥Àà vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, 3) ±ÀA¨sÀÄ°AvÀ vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, J®ègÀÆ eÁw: °AvÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠠²æà zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ: CªÀÄgÀtÚUËqÀ, 28ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ MrØUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è eɹ©¬ÄAzÀ PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ MrØ£À ¥ÀPÀÌzÀ°è PÁ®ÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÀªÀÄä MqÀÄØ ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CAzÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  K£À¯É ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É  £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÁ®ÄªÉ vÉÆÃrzÀgÉ ¤ªÀÄä MrØUÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÉ ºÉÆÃUÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹, ¨Á¬ÄAzÀ JqÀ vÉÆqÉUÉ PÀrzÀÄ, `` J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.83/2014. PÀ®A- 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34  L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ- 16-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀAUÀtÚ vÀAzÉ: wgÀÄ¥Àw, 18ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁàgÀ, G: «zsÁåyð, ¸Á: ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï      FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¸ÀUÀ¯ï eÁvÉæAiÀÄ°è vÉAV£ÀPÁ¬Ä MqÉAiÀÄĪÀ ¨sÀPÀÛjUÉ PÁ¬Ä aÃnAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ 1) gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ: VjAiÀÄ¥Àà  ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ `` J¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ÃªÀÅ eÁvÉæAiÀÄ°è PÁ¬Ä aÃn PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ ¤ÃªÀÅ aÃn PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ, CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ £ÁªÀÅ AiÀiÁPÉ PÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ CA¢zÀÄÝ, DUÀ DgÉÆæ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆæ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀjAzÀ ºÉÆqÉzÀgÉ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸À»vÀ CzÀjAzÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, C®èzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ `` PÁ¬Ä aÃnAiÀÄ£ÀÄß ºÀAZÀĪÀÅzÀ£ÀÄß E°èUÉ ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ E°è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè ‘’ CAvÁ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     CAvÁ PÉÆlÖ   zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.84/2014. PÀ®A-  143,147,148,323,324,308,504,506 ¸À»vÀ 149  L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                                     
           PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄ

     1) ºÉ¸ÀgÀÄ             :- CAiÀÄåªÀÄä
     2) UÀAqÀ         :- gÀªÉÄñÀ
     3) ªÀAiÀiÁ        :- 20 ªÀµÀð
     4) ¸ÀܼÀ              :- ºÀnÖ PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
     5) ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨ÁµÉ    :- PÀ£ÀßqÀ
     6) JvÀÛgÀ        :- 5 ¦Ãmï 3 EAZÀÄ JvÀÛgÀ
     7) ªÉÄʧtÚ       : PÀ¥ÀÄà ªÉÄʧtÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR

     ¢£ÁAPÀ: 16-05-2013 gÀAzÀÄ 2-45 ¦.JA.PÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ²æÃ.zÁåªÀtÚ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð  eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ºÀnÖ PÁåA¥À vÀ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥sÉÆ.£ÀA9972770182 EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 29-05-14 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ CAiÀÄåªÀÄä 20 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ºÀnÖPÁåA¦£À vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAqÁ¹UÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ 9-00 ¦.JA DzÀgÀÆ  ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÆ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ½î PÁåA¥ÀUÀ¼À°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä  J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ vÀ£Àß ¹UÀzÉ   PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 105/14 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
                             ªÉÄîÌAqÀ ZÀºÀgÉAiÀÄļÀî ªÀÄ»¼ÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §AzÀgÉ CxÀªÁ ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è vÀPÀëtªÉà F PɼÀPÀAqÀ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr w½¸À®Ä PÉÆgÀ¯ÁVzÉ.
¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï 08535-223733  
     ¸É¯ï £ÀA:     9480803862  

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          - E¯Áè -


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2014 gÀAzÀÄ 28 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-05-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-05-2014

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/2014 PÀ®A 120(©), 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 16/05/2014 gÀAzÀÄ 21:30 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt- ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «zÁå¦ÃoÀzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ºÉAUÀ¹£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛV ¦J¸ïL PÀÆqÀ¯É WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ MAzÀÄ ºÉAUÀ¹£À zÉúÀ«zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀzÉúÀzÀ ºÀwÛgÀzÀ gÉñÀ£À PÁqÀð ªÉÄðAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀªÀ½zÀÝ §UÉÎ «¼Á¸À ¥ÀvÉå ªÀiÁr «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 22:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ UÉÆÃlÄgÀ ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlUÁgÀ, G: ²ªÀA mÉAl ºË¸À, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹ £ÀAvÀgÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ HgÀ°è ²ªÀA mÉAl ºË¸À £ÀqɹPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ gÉÃSÁ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð C£ÀÄߪÀªÀ½UÉ gÀlPÀ® UÁæªÀÄzÀ «ÃgÉñÀ C£ÀÄߪÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ gÉÃSÁ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ «gÉñÀ gÀªÀj§âgÀÄ £ÀªÀÄä HgÀ°èAiÉÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ gÉÃSÁ¼À UÀAqÀ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ ¸ÀÈ¶× CAvÀ 7 ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½gÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ gÉÃSÁ¼ÀÄ Hj£À QvÀÆÛgÀÄ gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è CrUÉ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:16/05/2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ gÉÃSÁ¼ÀÄ CªÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ §mÉÖ RjâUÉAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ ºÉý ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Àȶ×UÉ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ©lÄÖ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆvÁÛVzÉÝãÉAzÀgÉ CPÀÌ gÉÃSÁ½UÉ AiÀiÁgÉÆ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÀvÀÄÛ PÉÆAiÀÄÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ «zÁå¦ÃoÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÈvÀzÉúÀªÀ£ÀÄß ©Ã¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆäj£À ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÉüÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÀ¸À£É gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ «zÁå¦ÃoÀ ¸À«Ä¥À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt- ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ CPÀ̼À JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀÄwÛUÉ PÉÆAiÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdzÀ°è, §® gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÆAiÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ, CPÀ̽UÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀvÀÄÛ PÉÆAiÀÄÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©¸Ár ºÉÆVzÀÄÝ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ, AiÀiÁgÉÆ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ¸ÀAZÀÄ gÀƦ¹ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 jAzÀ 9 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è CPÀ̽UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁgÀtPÉÌ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ PÀgɬĹ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁr PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉƯÉAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ CAvÀ ©A©¸À®Ä gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ©¸Ár ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉÆÃzÀªÀgÀ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ¥ÀvÉå ºÀZÀÑ®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2014 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 16/05/2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ «oÁ¯É, ¸Á/NvÀÛV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉªÀÄzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 16/05/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ£À  ºÉAqÀwÛ ¥ÀÆeÁ E§âgÀÄ PÀÆr ¨Á¹AUÀ ©qÀ®Ä SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʯÁgÀ ªÀÄ®ètÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ PÁ±É¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ¥Áà «oÁ¯É, EªÀgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 39 E 6837 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ  NwÛV UÁæªÀÄ¢AzÀ  0930 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ zÀħ¼ÀUÀÄAr, ºÀ½îSÉÃqÀ(©), ¨Á宺À½î, ºÁ®ºÀ½î, ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ-SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ zsÁ¨Á zÁn 200 «ÄÃlgÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆÃr£À §¢UÉ   ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹gÀÄvÁÛ£É.     ¯ÁjAiÀÄÄ   JzÀÄj¤AzÀ ¥Á¸ÁzÀ ªÉÄïɠ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ MªÉÄä¯É  »AzÀ¤AzÀ M§â ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®  »AzÉ §AzÀÄ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV  ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwÛ MªÀÄä¯É ajzÀ¼ÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠻AzÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠠ºÉAqÀw   w½¹zÉ£ÀAzÀgÉ CªÀ¼À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ  §AUÁgÀzÀ ZÀAzÀ£ÀzÀ ºÁgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ PÉÆgÀ½¤AzÀ QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.   CAvÀ w½¹zÀ¼ÀÄ   DPÉAiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÀAzÀ£À ºÁgÀ EgÀ°¯Áè.  CªÀ¼À PÉÆgÀ½£À JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÁUÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ §ºÀ¼À zÀÆgÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ,  ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gÀ £ÉÆÃr¯Áè.  CªÀ£ÀÄ PÀ¥ÀÄà n-±Àlð ¨ÁèPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊl «ÄPÀì f£Àì ¥ÉÊAl EzÀÄÝ vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É.  ªÀAiÀÄ CAzÁdÄ 25-30 ªÀµÀð EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ½£À°è EzÀÝ §AUÁgÀzÀ ZÀAzÀ£À ºÁgÀ(ZÉÊ£À ¸ÀgÁ) 4 vÉƯÉAiÀÄzÀÄÝ EzÀÄÝ C.Q. 1,20,000=00 gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄÝ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß C¥ÀjavÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ zÉÆaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀB 16/05/2014 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ °A¨ÁfgÁªÀ dªÀÄRAqÉ ªÀAiÀÄB 55 ªÀµÀð, eÁwBªÀÄgÁoÁ, GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆgÀÄ ºÉýPÉ ºÀÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä FPÉAiÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀqÉØAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÀt RZÀÄð ªÀiÁr D¥ÀgÉñÀ£ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÁÛgÉ. CzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¨ÁQ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ ªÀAiÀÄB22 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ¨ÁZÀ¥À¼Éî gÀªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è zÀÄrAiÀÄ®Ä FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ EnÖgÀÄvÁÛgÉ. E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ zÀvÀÄÛ zÀÄrzÀÄ ¸Á® wÃj¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ.        »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ DzÀgÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨ÁQ E£ÀÄß wÃj®è zÀvÀÄÛ FvÀ¤UÉ ªÀÄvÉÛ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀgÉ DAiÀÄÄÛ CAvÀ ºÁUÉ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ zÀÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀB 16/05/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ zÀvÀÄÛ ªÀģɬÄAzÀ CªÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ 3 JªÉÄäÃUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¢UÀA§gÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉAiÀÄ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ CAzÁdÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 04/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 16/05/2014 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmÉC±ÉÆÃPÀ¨Á§Ä ¹¦¹ 1216 gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ²æà ªÀiÁzsÀÄ ºÉZï.¹. 684 gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §gÀªÀiÁf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¸Á: ZÁAzÀÆj ¸ÀzsÀå ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15-05-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj C²éä ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð ±Á¯Á gÀeÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß CeÁÓ-CfÓ ªÀÄ£É »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä PɼÀUÉ ©lÄÖ C®ÄUÁr¸ÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ §AzÀÄ PÀĪÀiÁj C²éäAiÀÄ §®PÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è PÀaÑzÀjAzÀ aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 15-05-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-45 UÀAmÉUÉ  ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.  EªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 07/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 16-03-2014 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¹vÁgÁªÀÄ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ZËzÀj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ZËzÀj G;¨sÉÆïɣÁxÀ L¸ÀQæêÀÄ CAUÀr ¸Á;dUÀ¥ÉÆgÁ UÁæªÀÄ vÁ;gÁ¸À«Ä f;avÉÆÃqÀUÀqÀ gÁeÁ¸ÁÜ£À gÁdå ¸ÀzÀå zÁªÀÄÄzsÀgÀ §ZÁÑ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 16-03-2014 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÁAw¯Á® vÀAzÉ ªÀiÁAV¯Á¯ï AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw AiÀiÁzÀªÀ G; L¸ÀQæêÀÄ PÉ®¸À ¸Á; eÁ®ªÀÄ¥ÉÆgÁ vÁ:gÁ¸À«Ä f;avÉÆÃqÀUÀqÀ gÁeÁ¸ÁÜ£À gÁdå FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è L¸ÀQæêÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ CvÀ¤UÉ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvÀÛ ªÉÊgÀ ºÀwÛzÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-                                                                          
¢£ÁAPÀ ;16-05-2014 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖ£ÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É RavÀ ¨sÁwä §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ OgÁzÀ (©)- JPÀA¨Á gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©æd ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁ£É CAvÀ RavÀ ¨sÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L OgÁzÀ ªÀÈvÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹A§¢ÝAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ  fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f 205 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄÛ  ºÉÆÃV £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëêÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV  DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄaAzÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÉÆÃ¬Ä ªÀ/ 25 ªÀµÀð eÁ/ PÀ¯Á® G/ ¥Á£À±Á¥À ¸Á/ ZÀZÀðUÀ°è OgÁzÀ(©)  CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ ZÀPÀÌ ªÀÄrzÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1010-/ ªÀÄvÀÄÛ  39 AiÀÄÄ.J¸ï.180 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¨ÁåUÀ£À°è EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÉÊUÀgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè £Á£ÀÄ £À£Àß ¥Á£À ±Á¥sÀ£À°è ªÀiÁgÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ£É CAvÀ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ¹QÌgÀĪÀ AiÀÄÄ J¸ï 39 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1010-/ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 16-05-2014 ರಂದು 1700 ಗಂಟೇಗೆ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಮುಡಬಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಿ-ರೇಡ್ಡಿ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೆ ಲಯಸೇನ್ಸ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿಯ ಮೇರೆಗೆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ಖಾಸಗಿ ಅಪ್ಪಿ ಆಟೊದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಮುಡಬಿ ದಾಟಿ ರೆಡ್ಡಿ ಧಾಬಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಹ£À ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಧಾಭಾದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೊಡಲು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದ್ಧಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ 1730 ಗಂಟೇಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಠಲರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಭೋಜರೆಡ್ಡಿ ಚಾಂಮಲ್ಲೆ ವಯ 40 ವರ್ಷ ಉ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ ಮುಡಬಿ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲು 1) ಯು.ಎಸ್.ವಿಸ್ಕಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್.ವುಳ್ಳ 40 ಬಾಟಲಗಳು ಅ.ಕಿಮತ್ತು 2000/-ರೂ 2) ಐ.ಬಿ ವಿಸ್ಕಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್ ವುಳ್ಳ 9 ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು 450 /-ರೂ   3) ಎಂ.ಸಿ ವಿಸ್ಕಿ 180 ಎಂ.ಎಲ್. ವುಳ್ಳ 8 ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಅ.ಕಿ.800/-ರೂ ಮತ್ತು 4) ಟಿನ್ ನಾಕೌಟ್ ಬೀರ್ 500 ಎಂ.ಎಲ್ ವುಳ್ಳ 4 ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಹಿಗೆ ಒಟ್ಟು 3490 /- ರೂ ಬೇಲೆ ಬಾಳುವ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಗಳು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪ್ರಕಾರ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿ ವಿಠಲರೆಡ್ಡಿ ಇವನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 15-05-2014 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ²æà ¹zÀÝ¥Áà J¸ï ¨É¼ÀV ¹ ¦ L OgÁzÀ(©) ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ OgÁzÀ¢AzÀ, ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀƱÀ£ÀÆgÀ oÁuÉUÀ¼ÀUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¹§âA¢ PÀvÀðªÀå ZÉÃPïÌ ªÀiÁr ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0150 UÀAmÉUÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀvÀÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À¸ÀàzÀªÁV M¨ÉÆâçâgÀ ªÉÄÃ¯É MAzÉÆAzÀÄ ¹ªÉÄAmï aîzÀ°è K£ÉÆà ºÉÆÃvÉÆÛAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV aîUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ¨ÉãÀßnÖ M§â£ÀÄß vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ E£ÉÆߧâ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ DvÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ RAqÉÆèÁ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ:: 35 ªÀµÀð eÁ: J¸ï ¹ ¸Á:: ¸ÁªÀ½ vÁ:: OgÁzÀ (©) CAvÁ w½¹zÀ Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀįÁèj vÀAzÉ ¦gÁf ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ:: J¸ï ¹ ¸Á:: ¸ÁªÀ½ vÁ:: OgÁzÀ f:: ©ÃzÀgÀ  CAvÁ w½¹zÀ ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆæUÉ aîzÀ°è J¤zÉ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä ¢£ÁAPÀ 15-05-2014 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ VæÃ£ï ¥ÁPÀð gÉøÉÆÖÃgÉAmï §½AiÀÄ MAzÀÄ ªÉÊ£ï ±Á¥ï¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ 90 «Ä°AiÀÄ 286 AiÀÄÄ.J¸ï («¹Ì) ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 180 «Ä°AiÀÄ N®Ø mÁªÀgÉãï( N.n) ¸ÀgÁ¬Ä 42 ¥ËZï UÀ¼À£ÀÄß Rjâ¹ DAzÀæ §¸Àì ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄÆägÁzÀ ¸ÁªÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ §¸Àì PÀAqÀPÀÖgÀ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß D¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPï ºÀwÛgÀ PɼÀUÉ E½¹zÀÄÝ £ÁªÀÅ ¸ÁªÀ½ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ Rjâ ªÀiÁrzÀ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ©®è EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ E§âgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁr vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ CAvÁ EzÀÝ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


                                                               


PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 104/2014 PÀ®A-279, 338 L.¦.¹
¢: 16-05-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ PÁPÀ zÉêÀ¥Àà vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-37/PÀÆå-117 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ EgÀPÀ¯ïUÀqÁ¢AzÀ EgÀPÀ¯ïUÀqÁ JA.Dgï.qÁ¨sÁzÀ ºÀwÛÃgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.DgïÀ.n.¹ §¸ï £ÀA PÉ.J-37/J¥sï-407 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ±ÉÃRgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÁgÀt §¸ï ZÁ®PÀ ±ÀgÀtAiÀÄå EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA§gÀ 88/2014 PÀ®0 279, 338, 304(J) L¦¹.
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ. 16-05-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಕಲ್ಲೋಡ್ಡೆಪ್ಪ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋ.ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ.ಎ-37/ಎಲ್-9334 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮೂಖಪ್ಪ ಈತನನ್ನು ಕುಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಗಳಕೆರಾದಿಂದ ಹಳಶಿವಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಗಳಕೆರಾ-ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಂಬಯಯ ಇವರ ಗದ್ದೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಮೋ.ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಸು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬ್ರೀಡ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಹಂಪ್ಸ್‌ನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೋ.ಸ್ಕೀಡ್ಡಾಗಿ ಮೋ.ಸೈ ಸಮೇತ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ ಮೃತ ಕಲ್ಲೋಡ್ಡೆಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಲಗಡೆ ಕಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಲಗಡೆ ಕಿವಿಗೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮುನಿರಾಬಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದಿದು ಮೋ.ಸೈ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಮೂಖಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿ ಎಲುಬು ಮುರಿದು ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಗಾಯ ಪೆಟ್ಟುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. UÀÄ£Éß  £ÀA§gÀ 105/2014 PÀ®A- 143, 147, 427, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹  
¢£ÁAPÀ: 16-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ a®ªÁqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ aPÀ£ï ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀmÁQAiÀÄ£ÀÄß ºZÀÄÑwÛgÀĪÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ DIÄN¦vÀjUÉ E°è ¥ÀmÁQUÀ¼À£ÀÄß ºÀZÀѨÉÃrj E°è qÀ©â CAUÀrUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ CªÀÅUÀ½UÉ ¨ÉAQvÀUÀÄ° ¸ÀÄqÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀUÉ £ÁªÀÅ E¯ÉèÃAiÉÄà ¥ÀmÁQUÀ¼À£ÀÄß ºÀZÀÄÑvÉÛÃªÉ J£À¯Éà ¨sÉÆøÀÆr ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ°AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¥ÀmÁQUÀ¼À£ÀÄß ºÀaÑ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ CAUÀrUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 qÀ©â CAUÀrUÀ½UÉ ¥ÀmÁQ¬ÄAzÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ°¹ C.Q 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 137/14 ಕಲಂ. 323, 324, 326, 354, 504, 506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ.
ದಿನಾಂಕ 16-05-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 09-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕಂದಗಲ್ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮಾವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ಲಾಟನಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನಾದ ಮಹ್ಮದ ಅಲಿ ಇತನು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಲೇ ಸೂಳೇಮಗನೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ಲಾಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತೀಯಲೇ ಸೂಳೇಮಗನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂನಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹೊಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಮೂರ್ಚೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೂ ಸಹ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಬಲ ಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲಗೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತಿರುವಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ಬಲಗೈ ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಗೈಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಹಾಗೂ ಜುಬೇದಾ ಬೇಗಂ ಮತ್ತು ಝರೀನಾ ರವರು ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡಿ-ಬಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅನ್ನುಪಾಶಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಝರೀನಾ ಇವಳು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮಗನಾದ ಇಲಿಯಾಸ್ ಗೆ ಹೊಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲಿಯಾಸನ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.