Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 3, 2008

Bidar District Daily Crime Udpate- 03-09-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-09-2008

ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ §AUÁgÀ D¨sÀgÀt PÁåªÀÄgÁ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃazÀ PÀ¼ÀîgÀÄ

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA.:188/08 PÀ®A.457,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 02-09-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2008 ºÁUÀÄ 01-09-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÆjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°è EzÀÝ 1) PÉÆqÁåPÀ rfl® PÁåªÀÄgÁ C.Q. gÀÆ. 10,000=00 2) vÀ¯Á ªÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ 2 JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛAUÀÄgÀ C,Q, 6,000=00 3) Q«ÃAiÀÄ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¨ÉAqÉÆ° 5 UÁæªÀÄ C,Q, 6,000=00 4) JgÀqÀÄ UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ aPÀÌ Q«AiÀÄ°èAiÀÄ jAUÀ C,Q, 2,400-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ »UÉ MlÄÖ 24,400=00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-08-2008 ºÁUÀÄ 01-09-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆAr ªÀÄÆjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ JA§ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƯÁVzÉ.

¥ÉưøÀgÀ zÁ½ , ««zsÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀ±À

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 02/09/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L. [PÁ,¸ÀÄ.] ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ±À²zsÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ °AUÁgÀrØ ¥ÉÆæèɵÀ£Àj DgÀ.J¸ïÀ.L. ºÁUÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è UÀuÉñÀ ºÀ§âzÀ §AzÉƧ¸ÀÛ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ 1830 UÀAmÉUÉ PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À zsÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ©Ãj (©) vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ zÀÆgÀ¢AzÀ £ÉÆÃr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À zsÁ¨ÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV zÁ¸ÁÛ£À ªÀiÁr EnÖzÀ 1) AiÀÄÄ,.J¸À. «¹Ì 180 JA.J¯ï.zÀ 13 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 429/- gÀÆ zÀµÀÄÖ.2) ¨ÉÆä ¸Àà¸À® «¹Ì 180 JA.J®.zÀ 19 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 551/- gÀÆ zÀµÀÄÖ 3) M®Ø ªÀÄAPï ¸ÉàõÀ¯ï XXX gÀªÀiï 180 JA.J®.zÀ 26 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 754/- gÀÆ zÀµÀÄÖ 4) ) £ÀA 1 ºÉ滃 ¥sÀAiÀÄ£À «¹Ì 180 JA.J®.zÀ 21 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 693/- gÀÆ zÀµÀÄÖ 5) ) ªÀiÁåPÀ qÁé® £ÀA 1 «¹Ì 180 JA.J®.zÀ 9 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 747/- gÀÆ zÀµÀÄÖ 6) QAUÀ ¦üøÀAiÀÄgÀ ¦æëÄAiÀĪÀÄÀ ©AiÀÄgÀ 650 JA.J®.zÀ 6 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 372/- gÀÆ zÀµÀÄÖ 7) £ÁPËl ©AiÀÄgÀ 650 JA.J®.zÀ 6 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 383/- gÀÆ zÀµÀÄÖ »ÃUÉ MlÄÖ 88 «¸ÀQ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J®. zÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 12 ©AiÀÄgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 650 JA.J®.zÀªÀÅUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q. 3930/- gÀÆ zÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 19/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:01/09/2008 gÀAzÀÄ zsÀ£ÀÆßgÁ UÁæªÀÄzÀzÀ°è 1730 UÀAmÉUÉ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ºÀÄ®Äè vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ ºÀÄ°è£À°è EzÀÝ «µÀPÁj ºÁªÀÅ DPÀ¹äPÀªÁV À JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:02/09/2008 gÀAzÀÄ 0345 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÉÆÃlgÀ ¨ÉÊPï CeÁUÀgÀÄPÀ ZÁ®£É ªÉÄÊ-PÉÊ UÁAiÀÄUÉƽ¹PÉÆAqÀ ¸ÀªÁgÀ

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 350/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ 2/9/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ ºÁUÀÄ ¦¹-1264 gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C¶ÖPÀgÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ gÁºÉ £ÀA.9 gÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝPÉÌ »rvÀ vÀ¦à £É®PÉÌ ©zÁÝUÀ ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JqÀUÀ®PÉÌ , PɼÀvÀÄnÖUÉ , JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ, JqÀªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-¸ÁPÀëgÀvÀ ¸À«ÄÃw ¸ÀAZÁ®PÀ ¸Á-ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ ¥Éưøï fÃ¥À£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes: ¥Àw QgÀÄPÀļÀ, ¥Àwß «µÀ ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå :

ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ªÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀĤªÁ¹, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð DgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ »AzÉ UÀÄgÀÄ-»jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ DzÉÆä vÁ®ÆPÀ PÉÆøÀVUÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄä-£ÀgÀ¸À¥Àà zÀA¥ÀwUÀ¼À ¥ÀÄwæ FgÀªÀÄä 19 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 6-7 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¥Àwß ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 02.09.2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉà £Á£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï §AzÁUÀ ¤£Àß ªÀÄÄR £À£ÀUÉ vÉÆÃj¸À¨ÉÃqÀ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä CAvÁ zÀĵÉàçÃgÀuÉ ¤ÃrzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀ FgÀªÀÄä¼ÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðjD¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä, AiÀÄ®èªÀÄä ¸Á: PÉÆùΠEªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À«oÁuÉUÀÄ£É߸ÀA: 218/2008 PÀ®A: 498(J), 504, 306, ¨sÁ.zÀA.¸ÀA Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ¨Á®PÀ PÁuÉ, ¥ÀvÉÛÃUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ :

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ¥ÀlÖtzÀ ªÀĺÀ§Æ¨ïPÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹, ªÀĺÀ§Æ¨ï¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ EªÀgÀ 14 ªÀµÀðzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ°è 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 01.09.2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ £ÀÆå ¸ÉÌöʯÁåAqï ¨Ágï ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ gÁªÀÄ®ÄgÀªÀgÀ ¨ÁgïUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ¸ÉÌöʯÁåAqï ¨ÁgïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ 2030 UÀAmÉUÉ ¨Ágï¤AzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ£À vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:02.09.2008 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀA: 170/2008 PÀ®A: ¨Á®PÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, ¥ÀvÉÛÃUÁV wêÀæ±ÉÆÃzsÀ £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ.

: mÁæPÀÖgï rQÌ, ªÀÄ»¼ÉUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 02.09.2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ mÁæPÀÖgï¸ÀA.PÉJ:36,n.1936, mÁæ°¸ÀA: PÉJ.36,nJ.6869 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ¦æAiÀiÁ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ D£ÀAzÀªÀÄä 47 ªÀµÀð EªÀ½UÉ »A¢¤AzÀ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð eÁ£ïªÉ¹è DeÁzÀ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀoÁuÉ UÀÄ£É߸ÀA: 95/2008 PÀ®A:279, 338 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA & PÀ®A 134 ¸À»vÀ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


: ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ gÀÆ. 2 ®PÀë £ÀµÀÖ :

¢£ÁAPÀ: 30.08.2008gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 0400 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ¨É¼ÀªÁmï UÁæªÀÄzÀ°è ©zÀÝ zsÁgÁPÁgÀ ªÀļÉUÉ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÆÃuÉUÀ¼À bÀvÀÄÛ PÀĹzÀÄ©zÀÄÝ PÉÆÃuÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ C.QgÀÆ:40,000=00 ¨É¯ÉAiÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üUÀ¼ÀÄ, C.QgÀÆ: 20,000=00 ¨É¯ÉAiÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ, C.Q.gÀÆ:20,000=00 ¨É¯ÉAiÀÄ mÁæPÀÖgï£À ©r¨ÁUÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆAqÀÄ MlÄÖ gÀÆ:1,30,000=00 £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀvÀÄÛ PÀĹzÀÄ©zÀÄÝ C.Q.gÀÆ:43,000=00 & ±ÀªÀgÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ UÀgÀqÀ¥Àà EªÀgÀ MAzÀÄ PÉÆÃuÉPÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ C.Q.gÀÆ:30,000=00 MlÄÖ 2,03,000=00 £ÀµÀÖ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÉAPÀmÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼ÀoÁuÉ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥ÀzÀrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST CRIME REPORTS 02nd Sept 08

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ:- PÀ¼ÀªÀÅ :-²æÃ.«PÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀæºÁè¸ï gÁAiÀiï ªÀÄAqÉÆÃgÁ ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA:13/14 dUÀ¯ÁzÀ ©°ØAUï, 4 £Éà ªÀĺÀr, eÉ.JªÀiï. PÀA¥ËAqï ¨sÉÆüÉñÀégÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ-2 ªÀĺÁgÁµÀÖçgÀªÀgÀÄ ¸ÀÆ¥Àgï ªÀiÁPÉðl£À ¸ÀÄR¸ÁUÀgÀ ºÉÆÃmɯï gÀƪÀiï £ÀA-110 gÀ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À°è 20 PÉ.f. vÀÆPÀzÀ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß UÀÄ®§UÁðzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr G½zÀ 30 PÉ.f ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁqÀÓ£À gÀÆ«Ä£À°èlÄÖ ¢:02/09/08 gÀAzÀÄ 5:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À ºÀt ªÀ¸ÀÆ°UÉ ¸ÀÆ¥Àgï ªÀiÁPÉðnUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 6:00 ¦.JªÀiï.PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÁqÀÓ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV® PÉÆAr ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ C¨sÀgÀtUÀ½zÀÝ ¸ÀÆmïPÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¨ÁåUïUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁUÀÄzÀÄÝ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉ:- C¥ÀWÁvÀ:- ¢£ÁAPÀ 02-09-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀåºÀß 1415UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÆúÀ£À ¯ÁqÀÓ PÀqɬÄAzÀ gÁµÀÖç¥Àw ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ qÁ:: ¸ÀªÀiÁætÂAiÀĪÀgÀ zÀªÁR£É PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è ¯Áj £ÀA JA.ºÉZÀ12/J.PÀÆå-2775 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ & C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥ÁzÀZÁj ®Qëöä vÀAzÉ ¸Á¬Ä§t ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ®Qëöä ¸ÀܼÀzÀ°AiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄ F §UÉÎ ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ:- ZÀAzÁægÉrØ vÀA ±ÀgÀt gÉrØ ¸Á||gÁUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 1-9-08 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁå£À 3 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ zÉëAzÀæ¥Áà vÀA.©üêÀÄAiÀiÁå PÀ¯Á® EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É F ºÉÆ® £À£ÀßzÀÄ EzÉ E°è EgÀ¨ÉqÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ 2 ºÉÆ®UÀ¼À ªÀÄzÀå EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ ºÀzÀÄÝ ¨ÁAzÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß QwÛ ©¸ÁQ fêÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄÄzsÉƼÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ

vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À : ¢£ÁAPÀ 02/*08/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉUÉ AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄĹèA¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è rªÁAiÀÄJ¸ï¦ AiÀiÁzÀVÃgÀ gÀªÀgÀ £ÉvÀÈvÀézÀ°è zÁ½ ªÀiÁr E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ UÀįÁA £À© ,D¸À¥Àà ºÁUÀÄ gÀvÁßPÀgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §A¢¹ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÀÆ 5160=00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. F §UÉÎ AiÀiÁzÀVgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ: dÆdÄPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À: ¢.02-09-2008 gÀAzÀÄ r.ªÁAiÀiï.J¸ï.¦ (J) gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁUÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L & ¹§âA¢ zsÀ£ÀUÀgÀUÀ°è PÉÆÃj ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Áå vÉUÀ£ÀÆgÀ, G|| CmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á|| zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð, 2)eÁ«zÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï lPÀ¯ÉªÁ¯É G|| ºÉÆmÉïï PÉ®¸À, ¸Á|| zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è UÀÄ®§UÁð, 3) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå E¼ÀUÉÃgÀ ¸Á|| zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 690/- gÀÆ¥Á¬Ä, 52 E¸Éàmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉ:- DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À:-EAzÀÄ ¢.02-09-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 2.30 UÀAmÉUÉ ¸ÉÖõÀ£ï §eÁgÀ oÁuÉ ¦J¸ïL ¸ÀaãÀ.J¸ï.ZÀ®ªÁ¢,JJ¸ïL ©üêÀıÁ, ¦¹gÀªÉÄñÀ¨Á§Ä, ªÀĺÁzÉêÀ gÀªÀgÀÄ RƨÁ ¥ÁèlzÀ°è DgÉÆæ fAzÁªÀ° vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÉÄÃvÉæà ¸Á||EA¢gÁ£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ. & ªÀĺÉñÀ@¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀA.VjªÀÄ®è¥Àà ¸Á||gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ¢.19-11-07 gÀAzÀÄ PÉÆÃlð ¨Ágï C±ÉÆöAiÉÄõÀ£ÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÝ 1 ºÉZï¦ PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ & ¢.01-09-08 gÀAzÀÄ «Ä¤ «zsÁ£À¸ËzsÀzÀ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÝ Jgï PÀArµÀ£ï ªÀÄ¶Ã£ï ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/08 PÀ®A. 279, 337, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPÀÖ:

¢£ÁAPÀ 2-9-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1-30 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA PÉ.J 04-J-7141 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå ¸Á: ©£Áß¼À EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀë£ÀvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÀĸÀ§ºÀAa£Á¼À ºÀ¼ÀîzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨Ázï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà UÉÆãÁ¼À ¸Á: ºÀÄ®V ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺À¼Àî¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥ÀàgÀ½PÀmÉÖ 40 ªÀµÀð ¸Á|| »gÉç¤ßUÉÆüÀ PÀÆrPÉÆAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £À°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ PÀqÉ J£ï.ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ M«ÄäAzÉƪÉÄäUÉ ¨ÉæÃPï ºÁQ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß (¹Ìqï) PÉr«zÀÄÝ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ E§âjUÀÆ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄtPÁ®Ä J®§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 27/08 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð, eÁw- ªÀqÀØgÀ G- PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆmÉæñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 2/9/2008 gÀAzÀÄ 05-00 J.JA. QÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV PÉÆmÉæñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ- 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ ¸Á: PÉÆmÉæñÀégÀ PÁåA¥ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ºÉaÑ£À ªÀÄ¼É §A¢zÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ §AzÀÄ CzÉà ¥ÀæªÁºÀzÀ°è PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.