Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-02-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08/02/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A 307, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 08-02-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæªÉÄñÀðªÀgÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á/ EAZÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 07/02/10 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛÃgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ dUÀvÁ¥À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: EAZÀÆgÀ vÁ/ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ¤UÉ J ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤ÃªÀÅ F ªÉÆÃzÀ®Ä 4 wAUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹¢Ýj F ¢ªÀ¸À ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EvÀ£À gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ UÉƽ¹ CzÉ §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §® PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÁUÀ C¯Éè EzÀÝ zÀvÁÛ ¸ÁUÁªÉ, ²æêÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ, ¨Á¯Áf ¨ÁªÁ, ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä CªÀÄgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/10 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/02/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ªÀAiÀÄ:48 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: J£À.f.M PÁ¯ÉƤ £ÀÆå eÉêÀgÀV gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀgÁªÀ ¸ÀgÁ¥sÀ ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð, ¸Á:±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÉÆA¢UÉ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À PÁgÀ £ÀA PÉJ-32, JA-6137 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁvÀÆgÀzÀ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄ£À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 9gÀ ªÀÄÆSÁAvÀgÀ ¯ÁvÀÆgÀ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1840 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀ¸Áj PÁ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ D®zÀ ªÀÄgÀUÀ¼À §½ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J.¦.-09, ªÁAiÀiï.-3802 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ PÁ£ÀðgÀ EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀzÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁj£À JzÀÄjUÉ ZÁ®PÀ£À ¸ÉÊrUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ PÁgÀÄ ¥ÀÆwð dfÓ ºÉÆÃV PÁgÀÄ ZÁ®PÀ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀtÂÚUÉ, §®Q«UÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/10 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ. ¥ÀArvÀ vÀAzÉ eÉʪÀAvÀ ªÀÄ®UÉ ªÀ 44 G DmÉÆà £ÀA. PÉ.J/39/6711 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁåw J¸ïì.¹. ªÀiÁ¢UÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt ¢AzÀ vÀ£Àß UÁæªÀÄ ªÀÄgÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1745 UÀAmÉUÉ PÉ®ªÀÅ QrUÉrUÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ @ PÀ¦Ã® vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ, 2) ¸ÀwõÀ @ ªÁ¸ÀÛªÀ vÀAzsÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÉÆzÉ, 3) zÀvÁÛvÉæ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀÄUÁªÉÃ, 4) ¨Á¼ÀÄ PÀÄ®PÀtÂð, 5) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ¸À£ÀÄäPÀ¥Áà ®zÉÝ, 6) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÁgÁªÀÄÄAUÉ, 7) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄÄgÁ¼É, 8) D±ÉÆÃPÀ ªÀÄqÉØ, 9) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÁ°, 10) ²ªÀÅ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¯ÉÆRAqÉ, 11) zsÀªÉÄðAzÀæ vÀAzÉ ±Á®ªÁ£À ªÀAPÉ E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÉÊ WÉÆõÀ PÀÆUÀÄvÁÛ J®ègÀÄ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆà £ÀA§gÀ. PÉ.J/39/6711 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ CªÁZÉÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¤UÉ PÉüÀUÉ E½¹ DmÉÆÃzÀ »A¢£À ºÁUÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁdÄ MqÉzÀÄ 1500=00 gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ ºÁ¤ ªÀiÁr ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiËTÃPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/10 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07/02/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ²æÃ. £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÉÆÃgÉ ªÀ 32 G DmÉÆ £ÀA. PÉ.J/39/3027 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁåw ºÀjd£À ¸Á D±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¨sÁ¯ÉÌñÀégÀ ªÀÄA¢ºÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® vÀ£Àß DmÉÆ £ÀA. PÉ.J/39/3027 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1845 UÀAmÉUÉ PÉ®ªÀÅ QrUÉrUÀ¼ÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ @ PÀ¦Ã® vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ, 2) ¸ÀwõÀ @ ªÁ¸ÀÛªÀ vÀAzsÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÉÆzÉ, 3) zÀvÁÛvÉæ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀÄUÁªÉÃ, 4) ¨Á¼ÀÄ PÀÄ®PÀtÂð 5) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ¸À£ÀÄäPÀ¥Áà ®zÉÝ, 6) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÁgÁªÀÄÄAUÉ, 7) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄÄgÁ¼É, 8) D±ÉÆÃPÀ ªÀÄqÉØ, 9) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÁ°, 10) ²ªÀÅ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¯ÉÆRAqÉ, 11) zsÀªÉÄðAzÀæ vÀAzÉ ±Á°ªÁ£À ªÀAPÉ E£ÀÄß 10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj eÉÊ WÉÆõÀ PÀÆUÀÄvÁÛ J®ègÀÄ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆà £ÀA§gÀ. PÉ.J/39/3027 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀ¤UÉ PÉüÀUÉ E½¹ DmÉÆÃzÀ »A¢£À ºÁUÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁdÄ MqÉzÀÄ 1500=00 gÀÆ. UÀ¼ÀzÀÄÝ ºÁ¤ ªÀiÁr ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiËTÃPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/10 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 06/02/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á§uÁÚ ºÀĪÀÄ£ÁߨÁzÉ ªÀ 55 ªÀµÀð G ªÁZÀ ªÉÄãÀ PÉ®¸À eÁw PÀÄgÀ§ÄgÀ ¸Á vÀqÉÆüÁ ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì PÉÆlð PÀlÄÖwÛzÀ PÀlÖqÀPÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁQ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C°èAiÉÄà PÀĽvÁUÀ PÀlÖqÀzÀ ªÀiÁå£ÉdgÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á ²ªÀt ¸ÀzsÀå ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §AzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ 3 ¢ªÀ¸À¢AzÀ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁV¢AiÀÄ AiÀiÁjUÉ PÉý ºÉÆÃV¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-02-2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ZÀgÁmÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ZÀgÁmÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ºÉÆïÉAiÀÄ GzÉÆåÃUÀ: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀÆeÁj ¸Á: ªÉÄÃqÀ¥À½î EªÀgÀ ªÀÄzÀå ªÉÄÃqÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¥Áèl ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05-02-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ ±Á¯ÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀUÁå£À vÁAqÁ ²ªÁgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ vÉÆî ªÀÄ¹Û §A¢zÉ CAvÀ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ £ÀÆQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀzÀ ²æêÀÄw C°ÃªÀiÁ UÀAqÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ UÀ¥sÁgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, G// ¯ÉçgÀ ¸Á ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ ¸ÀzÀå ¥sÉÊd¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÉÄÊvÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ UÀ¥sÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£Á®Ä ºÉÆmÉÖUÉ ¸ÀjAiÀiÁV Hl ªÀiÁqÀzÉ PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ºÀt ªÀÄ£ÉUÉ vÀgÀzÉ ¢£À«r ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 04/02/10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ HjUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ C£Àß«®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ UÀÆ£À½î gÀ¸ÉÛ UÉÆÃgÀ£À½î ²ªÁgÀzÀ°è ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ £ÀµÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 05, 06/02/10 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«¯Áè CAvÀ ¤rzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02/10 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 07/02/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ®Qëöä UÀAqÀ §¸ÀégÁd ºÁªÀVgÉ, ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, ¸Á ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀ¼ÀUÉ 2-3 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ GAmÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07/02/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ CwAiÀiÁV vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ JAqÉÆøÀ¯Áà£ï QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁðPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆÃA¢gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸Á«vÁæ UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ¨sÁ¯ÉÌ, 45 ªÀµÀð, eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ vÁ§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-02-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æÃ. «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ zÉêÀ¥Áà ¸Á: eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¹Öî C®ªÀiÁgÁªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀ 1) ¨É½îAiÀÄ °AUÀzÀ PÁ¬Ä CQ:400/-gÀÆ 2) ¸ÀtÚ §PÉÃl ¹Öî ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CQ:600/-gÀÆ 3) 2 UÁæA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ CQ: 3000/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 4000/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/10 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/02/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ²æ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀgÉÆÃr «Ä¯ï ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁgÀªÁr G: ¹Öî ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/02/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ CªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÀ ºÉÆAqÀ ¹.r 100 J¸ï.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-38/E4173 C.Q. 5000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ r.¹.¹ ¨ÁåAQ£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ ¨ÁåAQ£À M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 1200 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C°è E°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°è¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 07-02-10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹¦.L ªÀiÁPÉðl ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ°è, ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÀ±ÉéÃgÀ ªÀÈvÀÛ ¢AzÀ UÁA¢üUÀAd PÀqÉ ºÉÆUÀĪÀ gÉʯÉé ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ 5 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àl eÉÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝjAzÀ RavÀªÁzÀ PÉÆqÀ¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ C§Äݯï gÀ²ÃzÀ ªÀAiÀÄ- 25 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ÆègÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 330=00, 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/10 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-02-2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÁf dUÀvÁ¥À ¸Á/ EAZÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TÃvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢:07/02/10 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛÃgÀ PÀĽvÁUÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÁªÀ ¥Ánî eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: CmÉÆ ZÁ®PÀ ¸Á: EAZÀÆgÀ vÁ/ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° »rPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÄß PÉÆ®ÄèvÉÛÃ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/10 PÀ®A: 279, 337, 338, L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 08/02/10 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ vÀqÉƼÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: ºÀAzÁæöå¼À(PÉ) vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-1422 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÀAVAiÉÆA¢UÉ ºÀAzÁæöå¼À(PÉ) UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 9gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ §¸Àì £ÀA PÉJ-33/2572 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ D §¸Àì »AzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¤°è¸ÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£É ªÀiÁqÀzÉ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÆqÀ ¨ÉæÃPÀ ºÀZÀÄѪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj §¹ìUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §¹ì£À »AzÉ §rzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/10 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹:-
¢£ÁAPÀ: 08/02/10 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ gÉÆÃr£À zsÉÆé WÁlzÀ PÀ£ÀðgÀ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ §AUÁgÉ ¸Á;£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄÃAzÀ CAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉÃJ-32/PÉ-8648 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-02-10 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ zÁzÀ£À¨Á¬Ä ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ OgÁzÀ¢AzÀ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉJ-32-1153 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ UÀÄAdnÖ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ vÁ:¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÁfð zÉøÁ¬Ä ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æÃqÀØ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ agÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä E§âgÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ vÉUÉzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀĮĸÀÄA© PÁ¯ÉÆä §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¤Ã¯ÉÆÃUÀ¯ï 58 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 28 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ 4 ªÀµÀð C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¥Àwß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ G¥ÀªÁ¸À EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÁ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÆqÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¥ÀwßAiÀÄÄ ¹AiÀiÁvÀ¯Á§ §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆÃj UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀȺÀt gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀÄlÄA§ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÝjAzÀ UÀȺÀt zÁjAiÀÄ°è ¨sÉÃnAiÀiÁzÀUÀ¯É®è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:06.02.2010 gÀAzÀÄ 07.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀȺÀtÂAiÀÄÄ ¥ÀÄwæ ¤½£Á¼ÉÆA¢UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀUÀgÀzÀ CeÁw ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¹zÀÝ¥Àà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, vÀ£Àß ¨Ál°AiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß UÀȺÀtÂÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄwæ £À½£Á¼À ªÀÄÄRPÉÌ ºÀaÑzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÀtÚ-¸ÀtÚ UÀļÉîUÀ¼ÁV ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:07.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ªÀÄĪÀÄäqÀ¯ï EªÀ£ÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¨Á®AiÀÄå vÀAzÉ ®APÉAiÀÄå PÀ®ªÀįÁ ®ªÀgï ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼À£ÀÄß 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ CzÉ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07.02.2010 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á®AiÀÄå vÀAzÉ ®APÉAiÀÄå PÀ®ªÀįÁ ®ªÀgï ªÀÄvÀÄÛ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ¸ÉÃj EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, ¨ÉvÀÛ & PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ªÀÄĪÀÄäqÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå, ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á®AiÀÄå, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå, gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, ²ªÀPÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUÉ, ¨ÉvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ªÀÄĪÀÄäqÀ¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:07.02.2010 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀAzÁå£À UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸ÀtÚ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï EªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£À-PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ wgÀÄUÁrzÀ ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï, eɹ© NqÁrzÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹, £ÀgÀ¸ÀtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®ètÚ, ²ªÀ¥Àà & ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ, ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¥Éưøï¥Ánïï EªÀgÀ 35 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ ¥ÀAzÁå£À UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ PÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ K£ÉãÉÆà ºÉý dUÀ¼Á ºÀZÀÄÑwÛÃAiÉÄãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzɼÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:07.02.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÁ¬Ä ZÀÄ£ÀߪÀÄä, eÁQÃgÀ vÁ¬Ä C®èªÀÄä, §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁåPÀ¯ï ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á: CgÀPÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ¥ÀÆeÁj ¸Á: §Ä¢Ý¤ß, gÁWÀªÉÃAzÀæ ¸Á: ªÀįÉèzÉêÀgÀUÀÄqÀØ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀ§¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝ wªÀiÁägÉrØ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà 21 ªÀµÀð «zsÁåyð ¸Á: CgÀPÉÃgÁ EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹¢ÝÃgÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ¸ÀtÚ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ wªÀiÁägÉrØ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:07.02.2010 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ¨sÀAV ¸Á: CgÀPÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÁd£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ²ªÀgÁd£À ¥ÀwßUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ J°è EzÁÝ£É £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÁÝ£É CAvÁ PÀÆUÁr ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzɼÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06.02.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 01.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ eÉÃgÀ§Ar UÁæªÀÄzÀ°è £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀÄvÀÛ PÀĽwzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á:eÉÃgÀ§Ar EªÀgÀ 30 ªÀµÀðzÀ ¥ÀwßAiÀÄ »AzÉ PÀĽwzÀÝ «gÉñÀ vÀAzÉ GªÀiÁ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®ètÚ vÀAzÉ ¤AUÀtÚ ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸Á¼ï EªÀgÀÄ ¸ÀtÚ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÉ¢zÀÝjAzÀ ¤ªÀÄUÉ CPÀÌ-vÀAVAiÀÄgÀÄ E®èªÉãÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzɼÉzÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀȺÀt ¢£ÁAPÀ:07.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 07.02.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á: ºÀ½î ºÉƸÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, eÉ.6427 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: J¯ï.PÉ.zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¹gÀªÁgÀUÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, PÀqÀ¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: ºÀ½îºÉƸÀÆgÀÄ EªÀ¤UÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «gÀÄ¥ÁQë PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ UËgÀA¥ÉÃmÉ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ ªÀiÁ£À¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà 40 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.02.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ¯É¸ÀÄwÛzÀAvÉ DV ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ 2-3 ¢£ÀUÀ½AzÀ ©üPÉë ¨ÉÃqÀÄvÀÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ CAzÁdÄ 65-70 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:06.02.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÁ¹UÉ ºÁ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄ®VzÀÝ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ¸ÉPÀÆåjn ¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊdgï ¢£ÁAPÀ: 07.02.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ±ÀªÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CAzÁdÄ 65-70 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ¬ÄzÀÄÝ, ¸ÁzÁPÀ¥ÀÄà §tÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, vÀ¼Àî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ vÀ¯É ¨ÉÆý¹zÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ ZËPÀrAiÀÄļÀî ©½ ±Àlð, ¤Ã° §tÚzÀ ZËPÀr ®ÄAV, £Á² §tÚzÀ PÀA§½ ºÉÆA¢zÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST. REPORTED CRIMES

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :²æêÀw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀĪÀiÁ®±Á ªÀÄgÀ¨É ¸Á: gÀhļÀQ(©) ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ©¸À«Ä¯Áè EªÀjUÉ 1.UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ dªÀ½(r) 2.¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀtÚ ¥ÀÆeÁj dªÀ½ (r) 3.ªÀÄAdÄ£ÁvÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ zÉÃUÁAªÀ ¸Á: gÀhļÀQ(©) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£Á®Ä ªÉƨÉʯï£À°è ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 11-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀvÁæ QvÀÄÛºÁQ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä vÀA¢lÖ 5,000/- §½AiÀÄ UÀAlÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ©¹zÀgÀÄ. vÀ£Àß UÀAqÀ gÀĪÀiÁ®±Á FvÀ¤UÉ ¨sÀÆl UÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ §rUɬÄAzÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ MqÀ¤ ºÀj ºÉÆqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À»¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æà PÉÆ£À¥ÀmÉïï vÀA/C£À¸ÀgÀ¥ÀmÉÃ¯ï ºÀ¼ÉªÀĤ (CAUÀ«PÀ®) ¸Á; gÀAdtV gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-02-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀA.±ÀgÀt¥Àà £ÁUÀ« ¸Á: gÀAdtV EªÀ£ÀÄ zÁgÀÄ PÀÄr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ zÁgÀÄ PÀÄr¸ÀÄ CAzÁUÀ £À£Àß ºÀwÛgÀ gÀÆ¥Á¬Ä E®è CA¢ÝzÀÝPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ gÀWÉÆÃf ¸Á. £ÉºÀgÀÄUÀAd UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¨sÀªÁ¤ ªÉÆÃlgÀì n.«í.J¸À. ±ÉÆà gÀƪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ð¹AUÀ CAUÀr £ÀUÀgÀzÀ £ÉºÀgÀÄ UÀAdzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉAlæ® ªÉÃgÀºË¸À JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß    ¢£ÁAPÀ

06-02-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ±ÉÆÃ-gÀƪÀÄ CAUÀrAiÀÄ ¸ÉÆÖÃjUÉ, D¦üøÀ PÉÆÃuÉUÉ EgÀĪÀ ±ÉlgÀUÀ½UÉ QðºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀªÀÄä CAUÀrAiÀÄ ¸ÉÆÖÃgÀ CAUÀrUÉ MAzÀÄ zÉÆqÀØ UÁf£À TqÀQ EzÀÄÝ ªÀÄzsÀågÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ QqÀQAiÀÄ UÁè¸À PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CzÀjAzÀ MAzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå ºÉÆUÀĪÀµÀÄÖ ºÉÆî ªÀiÁr ¸ÉÆÖÃgÀ£À°è ElÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ n.«.J¸À.PÀA¥À¤ÃAiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ©r¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ºÉqï ¯ÉÊl ºÁUÀÆ EvÀgÉ MlÄÖ 74, 379/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 07-02-2010 gÀAzÀÄ UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ±Ànð£À UÀÄArAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ KgÀÄ zÀѤAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀjPÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÁªÀðf¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀÅAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj D¥Á¢üvÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨ÁåAiÀÄ£ÀªÀgÀ ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¨Á¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉêÀÄä¢ ºÁ¼ÀĪÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 07-02-2010 gÁwæ dUÀvï ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉzÀjPÉ ºÁQ, gËrvÀ£À ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1.PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà UÀÄAqÀUÀÄwð, ¸Á|| UÀÄAqÀUÀÄwð, ºÁ||ªÀ|| ¨sÁUÀå £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð, 2.²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¨ÉîÆgÀ, ¸Á||UÀÄAqÀUÀÄwð CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉÃAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄzÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.