Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 22, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಯಡ್ರಾಮಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅನೀತಾ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅತ್ತಿಗೆಯಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಹಾಗೂ ಹೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಇತರ 5 ಜನರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ  ಗ್ರಾಮದ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಗರಳ್ಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಡೆಯಲು 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುರಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ದಿನಾಂಕ:21-02-2013 ರಂದು ಮುರಗಾನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪೂಜೇಪ್ಪ ಒಡೆಯರ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಕಬ್ಬು ಕಡೆದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನಲ್ಲಿ ತುಂಬಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆಎ-32/ಟಿ-995 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಗಣೇಶ, ರಂಜಿತ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಶಿವಪೂಜೇಪ್ಪ ಒಡೆಯರರವರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋರಟಿದ್ದು, ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಚಾಲಕ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮುಗಾನೂರದ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾಳಗಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಕೆನಾಲನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ನನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣಾ ಇತನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಡೆದಿದ್ದು, ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಭಾರಿಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಜೇವರ್ಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ನನ್ನ ಮಗನು ಮೃತಪಟ್ಟನು ಗಾಯ ಹೊಂದಿದ ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಜೇವರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಚರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಯುನಾಯಿಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಟೇಲ್ ಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸಂಜಯ ತಂದೆ  ಭೀಮರಾಯ ಪವಾರ ಸಾ:ಅಸ್ಟಾ ತಾ||ಲೋಹಾರ ಜಿ:ಓಸ್ಮಾನಾಬಾದ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:35/2013  ಕಲಂ 279,337, 338,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-03-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-02-2013

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ »¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: PÀëwæÃAiÀÄ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ PÀëvÀÄæWÀ£À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ »¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀëwæÃAiÀÄ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆAqÁ ±Áå»£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-8459 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæî ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ©.J¸ï.J¸ï.PÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀ½îSÉÃqÀ(©) gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±ÀAPÉæ¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n §¸ï £ÀA. PÉJ-38/J¥sï-774 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²æñÉÊ®¥Áà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÀëvÀÄæWÀ£À EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2013, PÀ®A 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ  gÀhÄgÀt¥Áà ¹AzÀ§AzÀV ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀuÁÚ EvÀ¤UÉ ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ ²ªÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀgɬĹzÀ ªÉÄÃgÉUÉ FgÀuÁÚ EvÀ£ÀÄ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ FgÀuÁÚ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ÆègÀÄ ¸Á: PÉʯÁ±À £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Áà ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ FgÀuÁÚ EvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¥ÉÃmÉÆæî ºÁQ PÀrجÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀÝjAzÀ FgÀuÁÚ EvÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-02-21013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-   
¢£ÁAPÀ 21-2-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀiÁqÀV, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ n«J¸ï JPïì.J¯ï £ÀA. J¦-23 /Jf-5740 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßKSÁ½îUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ gÁ.ºÉ £ÀA. 9gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. J¦-09/©J- 4055 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÉÃR SÁeÁ gÀºÉªÀÄvÀįÁè ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ°èAiÉÄà ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉý ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2013 gÀAzÀÄ aPÀÌ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʯÁgÀ°AUÉñÀégÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ gÁdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà OAmÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¸ÀÄj£À ¹¦L ªÀÄAoÁ¼À ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É aPÀÌ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÉÄʯÁgÀ°AUÉñÀégÀ QgÁuÁ CAUÀr¬ÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DvÀ¤AzÀ 24 £ÁPËmï ¸ÁÖçAUï ©AiÀÄgï 330 JA.J¯ï ªÀżÀî ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2013, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ eÉʨsÀªÁ¤ zsÁ¨sÁzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¸ÀÄj£À ¹¦L ªÀÄAoÁ¼À ªÀÈvÀÛ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¸ÀzÀj zsÁ¨Á¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, 2) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀj§âgÀÆ ¸ÀzÀj zsÁ¨ÁzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 EvÀ£ÀÄ C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ C.Q 8692/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2013, PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506, 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-02-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉqÀgÀ (J¸ïn), ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀ ªÁr EªÀgÀÄ PÉÆû£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦ºÉZï¹ AiÀÄ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¨sÉÆvÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ªÁ°¨Á® DqÀĪÁUÀ JqÀUÉÊ ºÀ¨ÉânÖUÉ ¥ÉmÁÖV UÁAiÀĪÁVzÉ aQvÉì ¤ÃqÀÄ JAzÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆæUÉ aQvÉì ¤ÃrzÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä qÁPÀÖgÀ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ ±ÁåªÀÄgÁªÀ wjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ C°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ w½¹zÁUÀ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ DgÉƦ ¸ÀAvÉÆõÀ J¸ï ¨sÉÆvÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀļÀÄî KPÉ? ºÉüÀÄwÛ CAvÁ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ, CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, eÉÆÃgÁV vÀqÉzÀÄ, £ÉÆQ, £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÀqÉ«, §®UÁ°£À ZÀ¥Àà° vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ EvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® zÀªÀqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 21-02-2013 gÀAzÀÄ 20.20 UÀAmÉUÉ UÉdÓ¯ÁUÀlÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) FgÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ªÀAiÀÄ: 60ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀ G: UËAr PÉ®¸À ¸Á; UÉdÓ¯ÁUÀlÖ UÁæªÀÄ.2) ªÀĺÀäzï gÀ¦üà ºÀaUÀ PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ ¸Á; ºÀnÖ PÁåA¥ï. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¥ÀAZÀgÀ gÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä FgÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 1780/-2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ E¯Áè .3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè EªÀÅUÀ¼ÀÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÀäzï gÀ¦üà ºÀaUÀ PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ £ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ. zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 21/02/2013 gÀAzÀÄ 19-45 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀÄ eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄB38 ªÀµÀð MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¨ÁUÀ®ªÁqÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 520/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄlPÁ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 21/13 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼À »AzÉ gÁdÄ vÀAzÉ zsÀ£ÀPÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ EªÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢¸ÉÆãÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdÄ ªÀAiÀÄB20 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁBºÀqÀUÀ° vÁAqÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¹ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÁdÄ vÀAzÉ zsÀ£ÀPÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ 2]²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀPÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. 3]PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀPÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. 4]®Qëöäà UÀAqÀ zsÀ£ÀPÀ¥Àà ®ªÀiÁt ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. 5] zsÀ£ÀPÀ¥Àà ¸ÀºÀ²ÃPÀëPÀgÀÄ ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÀPÀ̪À¼À®è, CAvÁ ¢£ÁAPÀ 21/11/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ¸ÀÄqÀÄj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 4 vÉÆ° §AUÁgÀªÀ£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2012 PÀ®A 498 (J)¸À»vÀ149L.¦.¹ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

gÁZÀ¥Àà vÀAzÉ ¢: CAiÀÄåtÚ PÉÆgÀ« 28 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ,¸Á:ZÁUÀ¨sÁ« FvÀ¤UÉ FUÉÎ 1 wAUÀ¼À »AzÉ PÁå£Àìgï UÀqÉØAiÀiÁVgÀĪÀ §UÉÎ UÉÆÃvÁÛVzÀjAzÀ CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-02-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀUÀ΢AzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²æêÀÄw  AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ ¢: CAiÀÄåtÚ PÉÆgÀ« 60 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ZÁUÀ¨sÁ« PÁåA¦ vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 04/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ.21-2-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ¥Àà ¸Á: PÀjªÀÄgÀr vÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆr L© PÀqɬÄAzÀ §¸ÁåöåAqï PÀqÉUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DmÉÆà £ÀA.PÉ.J.36/7074 £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÀZÁjUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2013 PÀ®A: 279,337,338, L.¦.¹. ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 21-02-2013 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA. ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Àà vÀAzÉ vÀÄgÀĪÀÄAzÉ¥Àà 25ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆr ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ®è PÉÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ) §AqÉ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ, s¸Á; «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà¤UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ E§âgÀÆ ¸ÉÃj fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À   ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2013 PÀ®A. 504, 323, 324, 506 gÉ.«. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.02.2013 gÀAzÀÄ 120 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾದರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸಾ|| ನಂದ ಗೋಕುಲ್  ಎನ್ ವಿ ಲೇಔಟ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗು ಅರುಣಾಚಲ್ ಭಟ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟನರ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಸೋಸಿಯಟ್ಸ ಬಜಾಜ ಅಟೋ ಶೋ ರೂಮ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ದಿನಾಂಕ:20/02/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯಶ್ವಂತ ಹೊಸಮನಿ ವಾಚಮನಗೆ ಶೋರೋಮ ಚನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೋಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆವೆ. ದಿನಾಂಕ:21/02/2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸಮನಿ ವಾಚಮನ ನನಗೆ ಪೋನ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಆರು ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಶೆಟರ ಮುರಿದು 90,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಶೊರೂಮ್ ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಮುಂದಿನ ಶೆಟರ  ಮುರಿದು 90,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಜವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:36/2013 ಕಲಂ, 395 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.