Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 3, 2015

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-04-2015

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-04-2015

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2015, PÀ®A 498(J), 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಜಾಕ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಉಮರ ಪಟೇಲ ವಯ: 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ:  ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಾ: ಓತಗಿ ರವರ ಮಗಳಾದ ರೇಷ್ಮಾ ಬೇಗಂ ವಯ: 26 ವರ್ಷ ಇವಳಿಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಸಿರುದ್ದಿನ್ ಮೂಗೆ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಮಗು, ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಹೀಗಿರಲು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ರೇಷ್ಮಾ ಇಕೆಯ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯಾದ ನಜಬುನ ಬೀ ಇಬ್ಬರು ನೀನು ನೋಡಲು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನಸೀಕ ಹಾಗು ದೈಹೀಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಗಂಡನಾದ ನಸಿರುದ್ದಿನ್ ಇವನು ರೇಷ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಹೀಗುರವಾಗ ದಿನಾಂಕ 02-04-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ದುಬಲಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಳಿಯನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮರಳಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮಗಳು ಆರೋಪಿತರಾದ ಗಂಡ 1) ನಸಿರುದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಇಮಾಮುದ್ದಿನ್ ಮಾಗೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಅತ್ತೆ 2) ನಜಬುನ್ ಬೀ ಗಂಡ ಇಮಾಮುದ್ದಿನ್ ಮಾಗೆ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ, ಇಬ್ಬರು ಸಾ: ದುಬಲಗುಂಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾನಸೀಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇತನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ತಗಡದ ದಂಟೆಗೆ ಓಡನಿಯಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2015, PÀ®A 3 & 7 E.¹ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02-04-2015 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¤Ã½ §tÚzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÀgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ n.J¯ï.¸ÀĨsÁµÀ, ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ (DºÁgÀ) vÁ®ÆPÁ PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÀ®Ä¦ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è MAzÀÄ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ ¢UÀªÁ® ªÀAiÀÄ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: G¥ÁgÀ, ¸Á: ¥ÀPÀÌ®ªÁqÁ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîUÀ¼À°è MAzÀÄ °Ãlj£À ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál®UÀ¼À°è ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¤Ã½ §tÚzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤£Àß ºÀwÛgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EªÉ CxÀªÁ E¯Áè JA¨Á §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîUÀ¼À°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è MAzÀÄ °Ãlj£À MlÄÖ (25) ¥Áè¹ÖPÀ ¨Ál®UÀ¼À°è MlÄÖ 25 °ÃlgÀ ¤Ã½ §tÚzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ C.Q 500/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2015, PÀ®A 419, 420 L¦¹ eÉÆvÉ 66(¹)(r) Ln PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 31-11-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀlß½î, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9902563219 £ÉÃzÀPÉÌ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ 08757488798 £ÉÃzÀjAzÀ PÀgÉ ªÀiÁr £Á£ÀÄ Dgï.©.L ¨ÁåAQ¤AzÀ ªÀiÁvÁÛqÀÄwÛzÉÝãÉ, ¤ªÀÄä ¨ÁåAPÀ rmÉîì PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ, ¤ªÀÄä J.n.JA PÁqÀð £ÀA. & ¦£ï £ÀA ºÉý CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÁåAQUÉ §AzÀÄ ºÉüÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ EªÁUÀ rmÉÃ®ì ºÉüÀzÉà ºÉÆÃzÀgÉ ¤ªÀÄä ºÀtªÀÅ ¤£ÀUÉ ¹UÀĪÀÅ¢¯Áè D£ÀAvÀgÀ ¤Ã£ÀÄ ¥ÀgÁå±Áå¤ DUÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀgÀÄ ¤dªÁUÀ®Ä Dgï.©.L ¨ÁåAQ£ÀªÀgÉ EzÀÝgÀ §ºÀÄzÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ w½zÀÄ vÀªÀÄä J.n.JA PÁqÀð £ÀA. & ¦£ï £ÀA§gÀ£ÀÄß ºÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ SÁvÉ ¸ÀASÉå 10738192291 F SÁvɬÄAzÀ gÀÆ 36,567/- gÀÆ¥Á¬Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ SÁvɬÄAzÀ CAvÀgÀeÁ®¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-12-2014 gÀAzÀÄ ¨ÁåAPÀ SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ ¨ÁåAPÀ SÁvɬÄAzÀ 36,567/- ¸Á«ÃgÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÉÆøÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÁÝ£É, ¸ÀļÀÄî ºÉý £Á£ÀÄ Dgï©L ¨ÁåAQ£À C¢üPÁj EzÉÝÃ£É JAzÀÄ ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-04-2015 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2015, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮°vÁ UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ eÁw: gÉrØ, ¸Á: vÉðUÀ°è ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß UɼÀwUÉ ªÁQAUÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÀgÉAiÀÄ®Ä vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ C£ÀߪÀÄä¼À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¤Ãj£À SÁ° ¨Ál¯ï EvÀÄÛ, C£ÀߪÀÄägÀ ªÀÄ£É UÉÃn£À ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ C£ÀߪÀiÁä CAvÀ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ »AzÉ §AzÀ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CµÉÆÖAzÀÄ UÀªÀĤ¸À°®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr C£ÀߪÀÄä½UÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ PÀ¼Àî »A¢¤AzÀ §AzÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£À 23 UÁæA C.Q 56,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ J¼ÉzÀÄ PÀrzÀÄ zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ eÉÆÃgÁV PÀ¼Àî £À£Àß PÉÆÃgÀ½£À°è EzÀÝ ZÉÊ£À PÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁ£É CAvÀ ajzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄjUÉ £ÉÃUÉt ¸ÀgÀ¼Á gÀªÀgÀÄ EzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¸À UÀÄr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÀÆUÀ£ÀÄß PÉý ¸ÀgÀ¼Á gÀªÀgÀÄ, ¨sÁªÀ£ÀªÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ CªÀjUÉ PÀgÉzÁUÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ G¸Áä£À UÀAd PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄß £ÉÃUÉt ¸ÀgÀ¼Á ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ fãÀì ¥ÁåAl ºÁUÀÆ ¤Ã° §tÚzÀ ±Àlð zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É, CAzÁd 25-28 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ©½ ªÉÄʧtÚ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2015, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 03-04-2015 gÀAzÀÄ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ zsÀƼÀ¨ÁgÁªÀ PÁ¼É EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ J¸À.J£À ¦.J¸À.L d£ÀªÁqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ¢AzÀ ªÀĹâAiÀÄ §½ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¨ÁgÁªÀ PÁ¼É, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ, ¸Á: ZÁA¨ÉÆüÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀĹâAiÀÄ »AzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀi°è aîUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ, DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ, DvÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ aîzÀ°ègÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛ«£À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ, EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj PÁl£À£ÀÄß ©aÑ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï. MlÄÖ 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ. EªÀÅUÀ¼À C.Q 1800/- gÀÆ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur DIstrict Reported Cimes

                                                 
                                 

   ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ:-02-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ; ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¹jUÉAiÀĪÀgÀÄ, 55ªÀµÀð, eÁw; £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀgÀrUÀÄqÀØ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð.  FvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è£À ºÀwÛ f¤ßAUï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁr DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 36 ©. 0290 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÀrUÀÄqÀØ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À PÀjUÀÄqÀØzÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CAdļÉÆÃgÀzÉÆrØAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr ªÉÄÃ¯É JªÉÄäUÀ¼ÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÁUÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ JªÉÄäUÀ½UÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀªÀÅ dRAUÉÆAqÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀݪÀgÀÄ PɼÀUÀqÉ ©zÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §® Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DmÉÆà ªÀÄÄA¨sÁUÀ dPÀAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA. 68/2015  PÀ®A.279, 337, 338, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

              ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æÃ.ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ DAf£ÉÃAiÀÄå ªÀ: 30 ªÀµÀð,eÁw: AiÀiÁzÀªÀ, ¸Á: ºÀÄt¹ºÁ¼À ºÀÄqÁ UÁæªÀÄ.EªÀರು ತನ್ನ ಬಜಾಜ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36/ಇಡಿ.9457 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾವ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಈತನನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮಾನ್ವಿ ಕಡೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 01.04.2015 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಮಾನ್ವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಸ್ಬೆ ಕ್ಯಾಂಪನ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ನಂ.ಎ.ಪಿ.22/ ಕೆ.8110 ನೇದ್ದನ್ನು ಅವರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಗೆ ಹೊರಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರನ ಹಿಂದಿನ ಎಡಗಾಲಿ ಬಡಿದು ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಜಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಎಡಬುಜದ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವೂದೇ ಗಾಯಗಳು ಅಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ  ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2015PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
:            ದಿ.02-04-2015ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಗಾಯಾಳು ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಈತನು ತನ್ನ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆ.-36/ಆರ್-1709 ಮೇಲೆ ಮೃತ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳು ಶರಣಬಸವನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಕ್ಕಲದಿನ್ನಿಯಿಂದ ಸಿರವಾರ ಕಡೆಗೆ ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ಬಸವ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿ ರುವಾಗ  ²ªÀtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ eÁw:PÀÄA¨ÁgÀ, zÉêÀzÀÄUÀð r¥ÉÆà PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.§¸ï £ÀA§gÀ.PÉ.J-36/J¥sï-756gÀ ZÁ®PÀ ¸Á::GªÀĽ ºÉÆøÀÆgÀÄ, vÁ:ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಬಸ್ ನಂಬರ.ಕೆ.-36/ಎಫ್-756 ನೇದ್ದನ್ನು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತವಾಗಿ ಮೂರು ಜನರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಮರೇಶನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಸ್ಸಿನ ಗಾಲಿ ಹಾಯ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಂಜನೇಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಇವರು ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀರ್ವ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು CzÉ CAvÁ ²æà £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¦PÁ¹AiÀĪÀgÀÄ eÁw:£ÁAiÀÄPÀ,  ªÀAiÀÄ-40ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:dPÀÌ®¢¤ß gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2015 PÀ®A: 279,337,338,304[J] L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಈತನ ಮಗಳಾದ ನಾಗಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈಕೆಯನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಮ್ಮನಾದ ಸಣ್ಣ ದುರುಗಪ್ಪನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಸಂಸಾರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದೇ ಜಗಳವಾಡಿ ನಾಗಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈಕೆಯು ತನ್ನ 3 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ  ಬಿಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು,  ಸದ್ರಿ 3 ವರ್ಷದ ಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು ಅಂತಾ ನಾಗಮ್ಮ @ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡ ಸಣ್ಣ ದುರುಗಪ್ಪನಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾರದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 32ªÀµÀð, eÁ®UÁgÀ, «ÄãÀÄ »rAiÀÄĪÀzÀÄ ¸ÁB zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ FvÀನೇ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ದುರುಗಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದಿನಾಂಕ 02-04-2015 ರಂದು 5-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ 1]§¸Àì¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾದ ಕೊಡಲಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಡೇಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಂದೆಯಾದ ನಾಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ  ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆ ಕಣ್ಣು ಉಬ್ಬಿನ ಹತ್ತಿರ, ನಡುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಕೈಯಿಂದ ಎದೆಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ಯಮ್ಮಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮೈ, ಕೈ,ಗೆ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಕೂಸನ್ನು ನಮಗೆಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2015 PÀ®A.143,147,148,504,326,324,323,506 gÉ.«.149 L.¦.¹.   £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                      
              ಪಿರ್ಯಾಧಿ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ @ ¸ÀvÀå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁ; eÁ®UÁgÀ G: «Ä£ÀÄ »rAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á: zÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ  ಮತ್ತು 1) zÉÆqÀØzÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà  2) ¸ÀtÚ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà  3) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà 4) CrªÉ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ¥ÀÆeÁj  5) £À«Ã£ï vÀªÀÄzÉ CUÉ£À¥Àà  6) ¨ÁµÀ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÁgÀlV 7) ¸ÀvÀåªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 8) ªÀiÁvÀgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀvÀå¥Àà ¸Á; J®ègÀÆ zÀqɸÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ನೆಂಟಸ್ಥರಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ: 02-04-15 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ತಾನೂ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಾಗಮ್ಮ ಕೂಡಿ ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಸನ್ನು ಕೊಡಲು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮೂದಿತ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವದು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕೂಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಚಾಕು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ತೆಲೆಗೆ ಹಣೆಗೆ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಸಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಪಡಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2015 PÀ®A.143,147,148,504,323,324,326, 506, gÉ.«. 149 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢:02-04-2015 gÀAzÀÄ 19-40 ¦ JªÀiï UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î zÉøÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ 1) ¨Á®AiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄPÁ²AiÀĪÀgÀÄ 57 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 J®ègÀÄ ¸Á:eÁ®ºÀ½î d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï CAvÁ £À¹Ã¨ïzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 1) 12150 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®  2055 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CzsÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ dÆdÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 36/2015 PÀ®A 87 PÉ ¦ PÁ¬ÄzÉ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.
           ದಿನಾಂಕ 02.04.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7.15 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೂ ಗುರುರಾಜ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ,ಎಸ್, ಮಸ್ಕಿ ರವರು ಮುದಬಾಳ ಕ್ರಾಸಿನ ಹತ್ತಿರ 1] ಶಂಬುಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆಈಶ್ವರಪ್ಪಹೊಳೇಆಚೆರ್ಲಿಂಗಾಯತ45ವರ್ಷಸಾ.ಮುಸ್ಲೆಕಾರಲಕುಂಟಿ.2] ಗುಂಡಪ್ಪ ತಂದೆ ಹೊಳೇಪ್ಪ ಬಿಂಗಿ 45 ವರ್ಷ ನಾಯಕ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ. ಹೂವಿನಭಾವಿ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ನಂಬರನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಬರೆದ ನಗದು ಹಣ 6080/- ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನ, ಮತ್ತು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಸ್  ಠಾಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 8.45 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 40/15 ಕಲಂ 78 (111) ಕೆ.ಪಿ ಯಾಕ್ಟ ಮತ್ತು 420 .ಪಿ.ಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
             ¢:02-04-2015 gÀAzÀÄ 4-45 ¦ JªÀiï UÀAmÉUÉ ªÁZÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÀÄqÀØzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) gÉrØ vÀAzÉ ºÉãÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁ:®ªÀiÁt G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á:ªÁZÀ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ PÀÆr 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï CAvÁ £À¹Ã¨ïzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 1) 2320 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®  18-45 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CzsÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ dÆdÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2015 PÀ®A 87 PÉ ¦ PÁ¬ÄzÉ.¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ. 
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಖಂಡೋಜಿರಾವ್ ತಂದೆ ಬೈರೋಜಿರಾವ್ 74ವರ್ಷ, ಜಾ;ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠ, ಸಾ:ಹನೂರ ತಾ:ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಹಾ;:ಟೈಪ್ -5-323 ಕೆಪಿಸಿ ಕಾಲೋನಿ ಶಕ್ತಿನಗರ FvÀ£À ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ 64ವರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ಹೃದಯಸಂಬಂದಿ ಖಾಯಿಲೆ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರೂ ಗುಣಮುಖವಾಗದೇ ಇದುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಜೀನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದಿ  ದಿನಾಂಕ:02.04.2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಕೆಪಿಸಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಟೈಪ್ -5 ಮನೆಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. AiÀÄÄrDgï £ÀA: 02/2015 PÀ®A 174 ¹Dg惡ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.04.2015 gÀAzÀÄ   69 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  10,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.