Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 6, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-10-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-10-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄqÉØ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ±ÉA¨É½î EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÉA¨É½î UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ËÖ  ªÉÄÃ¯É ZÀºÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ ¸ËÖ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 04-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠧½gÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀĸÉä ªÀqÀUÁAªÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: aQè(eÉ) EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ±Á ZËqÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, vÁ: f: UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ CAzÁdÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CgɺÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, FUÀ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÉÆÃeÁ UÀAqÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÀ¯Áåt ¥ÀªÀð ¥ÀæZÁgÀPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ §zÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀgÀ DgÉÆÃUÀå ¸ÀÄzsÁj¸À§ºÀÄzÉAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀĺÁ ªÀÄ£É UÀ« ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀPÉÌ ±Á°¤AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 376, 494, 498(J), 313, 317, 342, 143, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ CA¨Éæ¥Áà vÁgÉ ¸Á: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw vÁgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, EPÉUÉ £ÀA©¹ ¢£ÁAPÀ 04-04-2003 jAzÀ ¸ÀvÀvÀªÁV CPÀæªÀÄ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà ¸ÀĪÀuÁð EPÉAiÀÄ EZÉÒAiÀÄ «gÀÄzÀÞªÁV UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀzÉà D±ÀæªÀÄPÉÌ vÉÆgÉzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ G½zÀ PÉ®ªÀÅ DgÉÆævÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÉ CAvÀ w½zÀgÀÆ PÀÆqÀ E£ÉÆߧ⠺ÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉUÉ ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ, PÀÄlÄA§ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°èlÄÖ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝ®èzÉà fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 235/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ @ ²ªÀÅ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæ ºÉÆ®PÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉÆÃgÀªÉ®UÉ C¼ÀªÀr¹gÀĪÀ ¸ÁÖlgï ªÉÆÃmÁgÀ EgÀ°¯Áè F §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ UÀt¥Àw UËAr ¸Á: a¢æ EvÀ£ÀÄ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ºÉÆzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃn ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ºÀĪÀÄ£Á£Á¨ÁzÉ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÆ §ºÀ¼À ºÉÆvÀÛ ¨ÉÆÃgÀªÉ® ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ£ÀÄß £Á£ÀÄ zÀÆgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀt¥Àw UËAr eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ¸ÁÖlgï ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉç® ªÉÊgÀ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁÖlgï ªÉÆÃmÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉç® ªÉÊgÀ C.Q 15,000/- gÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ PÉÆAr¨Á PËmÉ ¸Á: ¹zsÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À vÀAV UÀAUÀÄ EªÀ¼ÀÄ ¹ªÉÄ JuÉÚ vÀgÀ®Ä CPÀÌ GµÁ EªÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è ºÉÆVzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E°èªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆqÀ®Ä CªÀ¼À ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2012 PÀ®A 143, 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ UÉÆÃR¯É ¦L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ   gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É gÉïÉé ¤¯ÁÝtzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ eÉÆò £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸À zÁnzÀ §½PÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁdgÀ C° vÀAzÉ ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ vÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: qÉÆÃgÀUÀ°è ¨sÁ°Ì, 2) C§ÄÝ® ±À«Ä vÀAzÉ d°Ã®«ÄAiÀiÁå ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á : ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì, 3) CqÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁºÀAvÀ¥Áà UÉÆÃgÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥ÁvÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ PÀÆV d£ÁPÀµÀðuÉ ªÀiÁr d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ, C°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ EzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 30-40 ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ PÀÆqÁ EzÀÝgÀÄ, CzÀgÀ°è 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ 0 ¬ÄAzÀ »rzÀÄ 99 gÀªÀgÉUÉ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä aPÀÌ-aPÀÌ £ÉÆÃl §ÄPÀ£À°è ªÀÄvÀÄÛ aÃnAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ±À«Ää vÀAzÉ d°Ã®«ÄAiÀiÁå£Àß »rzÁUÀ G½zÀªÀgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, C®èzÉ C°è ºÀt PÀlÄÖwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ ¸À»vÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ  £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ »rzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀgÀ ºÀwÛgÀ MlÄÖ 1235/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ºÁUÀÆ 3 ¨Á® ¥Á¬ÄAl ¥É£Àß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÀ®ªÁqÀ(PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ °AUÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd E£ÁªÀÄvÉ EvÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹r-100 J¦-21/JªÀiï-1416 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁzÀ®¨ÁzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/ºÉZÀ-7188 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ °AUÀgÁd EvÀ£À ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr vÁ£ÀÄ PÀÆqÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ°AzÀ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ °AUÀgÁd EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÀzÀÄ ¤ÃrzÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢:05-10-12 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d¯Á® £ÀUÀgÀzÀ°è UÀAUÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀÄ, 25ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ 2] gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ a£ÀßAiÀÄå 25ªÀµÀð, ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄPÁ¥ÀÄ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀ ( DgÉÆæ £ÀA: 2 ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ.) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV  zÁ½ ªÀiÁr   »rAiÀÄ®Ä UÀAUÀgÁAiÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ  1] 200°ÃC.Q.gÀÆ.2000/-¸ÉÃA¢ vÀÄA©zÀÝ ¥Áè¹ÖPï ¨Áågɯï, 2] ¹Öïï dUï, 3] £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.100/-£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀÄgÉrØ FvÀ£ÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ   DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉð AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:67/2012 PÀ®A:273, 284 L¦¹ 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.10.2012 gÀAzÀÄ 53 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes


ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸುಭಾಸ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪ ವ|| 22 ವರ್ಷ, ಜಾ|| ಎಸ್.ಸಿ ಸಾ|| ಭೂಸನೂರ ರವರು ಐ.ಟಿ.ಐ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಎನ.ಎಸ್.ಎಲ ಸುಗರ್ಸ ಭೂಸನೂರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ 05/10/2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಇಂಟರವೀವ ಕೊಡಲು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ.ಆರ್ ವಿಭಾಗದ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಆದ ರಾಜೆಂದ್ರಸಿಂಗ ಇವರ ಆಫೀಸನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ  ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಂತರ ಎಸ.ಸಿ ಕಾಸ್ಟ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯ ಎಂಬ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಅಂತಹ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ ರವರು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿವಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಜಗದೀಶ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮೂರ ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗ ಹಾಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಬೇಡಿ ಸರ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ ರಾಜೆಂದ್ರಸಿಂಗ ರವರು ಹೊಲೆ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಯಾಕೆ ಸರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಗೆಟ ಔಟ ಅಂತ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ನೂಕಿದ್ದರಿಂದ ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 87/2012 ಕಲಂ 323, 324, 504 ಸಂ. 34 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.     
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ರಾಜೆಂದ್ರಸಿಂಗ ತಂದೆ ಹೋರಿ ಸಿಂಗ ವ|| 56 ವರ್ಷ, ಜಾ|| ಜಾಡ, || ಮ್ಯಾನೇಜರ (ಹೆಚ್.ಆರ್ & ಎ.ಡಿ.ಎಮ) ಎನ.ಎಸ್.ಎಲ. ಸುಗರ್ಸ ಲಿಮಿಟೇಡ ಘಟಕ – 02 ಭೂಸನೂರ, ಸಾ|| ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮ, ಪೋಸ್ಟ || ಗಜುರಲ್ಲಾ, ತಾ|| ಹಸನಪೂರ, ಜಿ|| ಅಮರೋಹಾ ( ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೇ ನಗರ ) ರಾಜ್ಯ|| ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಹಾ||ವಾ|| ಎನ.ಎಸ್.ಎಲ. ಸುಗರ್ಸ ಲಿಮಿಟೇಡ ಘಟಕ – 02 ಭೂಸನೂರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 05/10/2012 ರಂದು ತಮ್ಮ ಆಫೀಸನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸುಭಾಸ ಈತನು ಬಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆ ಇಂಟರವೀವ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರವೀವ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆಗ ಸುಭಾಸ ಈತನು ಟೇಬಲ ಮೇಲಿದ್ದ ಪೇಪರ ವೇಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಬಲಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಕನ್ನಡಕ ಒಡೆದು ಮೂಗಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆರೋಪಿತನು ನಾನು ಎಸ್.ಸಿ ಕಾಸ್ಟದವನಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 86/2012 ಕಲಂ 341, 323, 324 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶಿವರಾಯ ತಳವಾರ  ರವರು  ದಿನಾಂಕ: 05-10-2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ   ತನ್ನ ಮೊ/ಸೈಕಲ್  ನಂ: ಕೆಎ 32 ಎಲ್ 9246 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹರೀಶ ಈತನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವಿ ನಗರ ಕಾಸ್ ಧಾಟಿ ಹೋಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ಹರೀಶ ಈತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಶಾಹಾಬಜಾರ ನಾಕಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಎಕ್ಸ.ಎಲ್. ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಕ್ಯೂ 524 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋ/ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಸವಾರ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 102/12  ಕಲಂ: 279,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ: 187 ಐ.ಎಮ್.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ನೀಲಿ, ವಯ; 62 ವರ್ಷ, ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ , ಸಾ: ತಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ  ರವರ ಸೇವಕರಾದ  ಪೂಜಾರಿ ಬಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಮೃತ, ನಾಗಣ್ಣ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೋರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 27-09-2012 ರಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ಹೋರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ  ನನಗೆ ಪೋನ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕಿಯ ಬಣ್ಣದ ಹೊರಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದ ಹೋರಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 45,000/- ರೂ ಗಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೋರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ  316/12 ಕಲಂ 379  ಐಪಿಸಿ   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2012 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ²æà eÉ.Dgï.¤PÀÌA, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvɧAiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÁªÀÅ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸À §AzÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjUÉ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ N.¹. ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ vÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÁV ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀjUÉ w½¹ oÁuɬÄAzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 375, 426, 25 gÀªÀgÉÆA¢UÉ 5-45 ¦JAPÉÌ oÁuɬÄAzÀ ¥Éưøï fÃ¥ï £ÀA:PÉJ;37 f-347 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀlÄ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C°¸Á§ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥ï ¤°è¹, J®ègÀÆ fæ¤AzÀ E½zÀÄ C°¸Á§ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ " £À¹Ã§zÁl £ÀA§gï ©zÀÝgÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ" CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 6-00 ¦JAPÉÌ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ §gɬĸÀ®Ä §AzÀªÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgï vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À, ªÀ:27ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ, G: M.¹. §gÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉ §AiÀÄ®Ä UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß CAUÀ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ 01] MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ºÁ¼É CA.Q. E¯Áè. 02] MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß CA.Q. E¯Áè 03] ªÀÄlPÁ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,500-00 gÀÆ. zÉÆgÉwgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2) AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2012 PÀ®A. 15(J), 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 05-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ¢ªÁå ¥ÁågÀqÉʸï gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå¥Á£À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃrzÁÝUÀ ²æÃ. ¸Àwñï JZï.J¸ï ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀj gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°èAiÀÄ gÀÆA£À°èzÀÝ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ gÀÆA£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV mÉç¯ïzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÁè¹£À°è PÁ®Ä ¨sÁUÀzÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå«zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÁélðgï ¨Ál°AiÀÄ°è CzsÀð ¨Ál°AiÀĵÀÄÖ ªÀÄzsÀå«zÀÄÝ gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï PÀA¥À¤AiÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj gÉøÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgï mÉç¯ïzÀ ºÀwÛgÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 180 JA.J¯ï.zÀ 02 gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ CA.Q. 236/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ zÀµÀÄÖ ªÀÄzsÀå ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3) PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 05-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà DAxÉÆägÁeï vÀAzÉ E£ÀßAiÀÄå ªÀAiÀiÁ 59 ªÀµÀð eÁ.Qæ²ÑAiÀÄ£ï G.ZÀZÀð ©µÀ¥ï ¸Á.PÀAmÉÆãïªÉÄAmï KjAiÀiÁ P˯ï§eÁgï §¼Áîj ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÁzÀ ºÉ¤æ r¸ÉÆÃeÁ, ¥sÁzÀgï zÁ£À¥Àà, C¯É²µï gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÀĵÀÖVUÉ vÀªÀÄä §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.PÉ.J.34/JA.-8581 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀĵÀÖV ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è CdAiÀÄ qÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÁdð vÀAzÉ ¯ÁgÀ£ïì FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.37/JA-1201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁªÀzÉà ¹UÀß¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É PÉÆqÀzÉà fÃ¥ï£ÀÄß CdAiÀÄ qÁ¨Á PÀqÉUÉ l£Àð ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ fÃ¥ï ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ CAxÉÆägÁeï gÀªÀjUÉ §®Q«UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÉ¤æ r¸ÉÆÃeÁ gÀªÀjUÉ JqÀ PÀtÂÚUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¥sÁzÀgï zÁ£À¥Àà gÀªÀjUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §Ä¯ÉÃgÉÆà ZÁ®PÀ eÁdð gÀªÀjUÉ ºÀuÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C¯É²µï gÀªÀjUÉ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà fÃ¥ï ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ M¼À¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj fÃ¥ï £ÀA.PÉ.J.37/JA.-1201 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ §Ä¯ÉÃgÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.34/JA-8581 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ eÁdð gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ¸ÀvÀå¥Àà J.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 264/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ:- 05-10-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÉZï. £ÁUÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 03-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÉZï. £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ §»zÉð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAfêÀ¥Àà£À CAUÀrAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ f. ¸ÁA¨sÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 41 ªÀµÀð, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÀÄ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ AiÀÄÄ-4941 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁV, §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä qÁ: ¨Á®¸ÀħæªÀÄtåA D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV UÀAUÁªÀwAiÀÄ qÁ: ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ°èzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃr «µÀAiÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ FUÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.