Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 7, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ:31.05.2011 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ nn PÁ¯ÉÆä ¤ªÁ¹ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ UÀt¥ÀwgÁªï ºÁ:ªÀ: ªÀÄÄA¨ÉÊ (ªÀĺÁgÁµÀÖç) EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÉÆÖÃgïªÉ¯ï gÀƪÀiï£À°ènÖzÀÝ C.Q.gÀÆ:18,500/-ªÀiË®AiÀÄzÀ 10 UÁæA §AUÁgÀ, C.Q.gÀÆ:4000/- ªÀiË®åzÀ 10 vÉÆ° ¨É½î, £ÀUÀzÀĺÀt:1000/- MlÄÖ J¯Áè¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:23,500/- ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¢£ÁAPÀ:06.06.2011 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06.06.2011 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ PÀ£ÁߥÀÆgÀÄ ºÀnÖ EªÀ£ÀÄ, DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,9664 £ÉÃzÀÝgÀ mÁ¥ï£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀPÁj ¥ÀÄnÖUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ D²ºÁ¼ï §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹, ¥ÀÄnÖUÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©Ã¼ÀÄvÀÛªÉ ¥ÀÄnÖUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ E½¸ÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ §AqÉ¥Àà §AiÀiÁå¥ÀÆgÀÄ 60 ªÀµÀð ¸Á:§Ar¸ÀÄAPÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, DmÉÆÃzÀ mÁ¥ï ªÉÄðzÀÝ ¥ÀÄnÖUÀ¼À£ÀÄß PɼÀUÉ E½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀÄnÖUÀ¼À£ÀÄß E½¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ªÀÄÄAzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¥ÀÄnÖ E½¸ÀÄwÛzÀÝ §¸À¥Àà£ÀÄ DmÉÆÃzÀ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥ÀÄvÀæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:05.06.2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï ¸ÀASÉå:PÉJ.32,J¥sï.1572 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¸Á:UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ, UÀÄ®§UÁð-°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.28, ©.2761 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgÀÄZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀ @ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ 37 ªÀµÀð, ¸Á:PÉA¨sÁ« vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥Á¥ÁAiÀĪÀÄä, zsÀ£À®QëöäÃ, zÁªÀÄÄ, ZÉjµÁä, £ÁUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ¥Àà EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÁgÀÄZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀ @ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:06.06.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉÆqÀØAiÀÄå vÀAzÉ vÉÆÃlAiÀÄå £ÀªÀ°ªÀÄoÀ ¸Á:DªÀÄ¢ºÁ¼ï EªÀ£ÀÄ PÁgÀÄ ¸ÀASÉå:PÉJ.36, JA.4969 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¨É½îºÁ¼ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV PÁgÀÄ dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÀAzÀUÀ¯ï ¸Á:DªÀÄ¢ºÁ¼ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:05.06.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ PÁqÀ°AUÀ¥Àà ¸Á:gÉÆÃqÀ®§AqÁ (vÀ) EªÀ£ÀÄ, CzÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨É®èzÀªÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MqÀÄØ ºÁQzÀÄÝ, ¤ÃgÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ MqÀÄØ ºÁQzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt°AUÀ¥Àà, zÉêÀPÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ PÁqÀ°AUÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt°AUÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ PÀ®Äè PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:05.06.2011 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨É®èzÀªÀgÀÄ, ¸Á:gÉÆÃqÀ®§AqÁ (vÀ), gÀ«, ªÀiÁ¼ÀªÀÄä vÀAzÉ w¥ÀàtÚ, zÉêÀªÀÄä vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ gÀ« J®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ PÁqÀ°AUÀ¥Àà EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÀjAiÀÄÄwÛgÀÄ ªÀļÉAiÀÄ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:05.06.2011 gÀAzÀÄ 06.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 39 ªÀµÀð dÆå¤AiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ»zÀįÁè ªÀPÀð E£ïì¥ÉPÀÖgï, GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà, ¨Á§Ä ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ªÁ¯ï D¥ÀgÉÃlgï ¸ÉÃj £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀzÀ°è PÀmï PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ JA.PÉ.¨Á§gï ªÀiÁf £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ, ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ mÁåAPï£À°è ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄ EzÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹, 06.30 UÀAmɬÄAzÀ 08.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ J°èUÀÆ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ PÀÆrºÁQ ¤ªÀÄä C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ §gÀĪÀªÀgÉUÀÆ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢UÀâAzÀ£À ºÁQ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÀȵÀÚ¥Àà dÆå¤AiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï ¢£ÁAPÀ:06.06.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè PÀĵÀÖV vÁ®ÆPÀ ªÉÄÃtzÁ¼ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±Áå«ÄzïC° vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ ºÀĸÉãï 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ 2007£Éà ¸Á°£À°è £ÀUÀzÀĺÀt:50,000/- ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ vÉÆ° §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÁ¤¨ÉÃUÀA 27 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ C£ÉÆåãÀåªÁVzÀÄÝ ¨ÉÆAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ DgÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀªÀÄvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¸Á®UÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:02.06.2011 gÀAzÀÄ ±Á«ÄÃzï C°, CªÀ£À vÀAzÉ EªÀiÁªÀĺÀĸÉãï, vÁ¬Ä eÉÊ£Á©, vÀAV U˹AiÀiÁ, vÀªÀÄä AiÀÄƸÀÆ¥sï, ¨sÁ£ÀÄ© UÀAqÀ ºÀĸÉÃ£ï ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ ¸Á:¸Á®UÀÄAzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¸Á®UÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÀȺÀtÂAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ UÀȺÀt £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:06.06.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ±ÁªÀAvÀUÀ¯ïUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, «gÉñï vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ «gÉñÀ 25 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, DmÉÆÃjPÁë PÀAvÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ºÀt vÀgÀ¢zÀÝgÉ ¸Á¬Ä CAvÁ ¸ÁAiÀÄ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝjAzÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉ ¢£ÁAPÀ:05.06.2011 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß CgÀPÉÃgÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀtÚ PÀjUÀÄqÀØ ¸Á:ªÀÄgÁoÀ, vÁ:ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVzÀÝ ¨Á®Q ¥ÀvÉÛ:

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï-4 ¤ªÁ¹, ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ zsÀªÀ£ï vÀAzÉ ±ÀÄQ zsÀªÀ£ï 20 ªÀµÀð £ÀªÀ±ÀÆzÀæ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.10.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï-2 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æà zÀÄUÁðzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §A¢zÀÝ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï-2 £ÉÃzÀÝgÀ ¤ªÁ¹, CdAiÀiï±ÀªÀiÁð vÀAzÉ dUÀ£ÁßgÁAiÀÄt ±ÀªÀiÁð EªÀgÀ 16 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ZÁA¢¤±ÀªÀiÁð 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV £ÀA©¹, ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ CdAiÀiï±ÀªÀiÁð ¢£ÁAPÀ:17.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVzÀÝ ¨Á®QAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:06.06.2011 gÀAzÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É.


 

¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zsÁ½ªÀiÁr zÁR°¹gÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

²æà ªÉÊ.J¸ï. KUÀ£ÀUËqÀgï ¹¦L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.06.2011 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÉÃA¢ü PÀÄrAiÀÄ®Ä §A¢zÀݪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ 21 ªÀµÀð ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ü, CzsÀð PÉf ¹ºÉZï ¥ËqÀgï, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:50/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀªÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV zÉêÉÃAzÀæ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ²ªÀgÀrØ 31 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÀrØ E§âgÀÄ ¸Á:AiÀÄgÀUÉÃgÁ CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà JA.eÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzï ¦J¸ïL ªÀiÁ£À« oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:06.06.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄrð UÁæªÀÄzÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÀiÁPÉÃðmï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ §¸ÀtÚ 25 ªÀµÀð, gÀAUÀtÚ vÀAzÉ ªÁ¸À¥Àà 28 ªÀµÀð, ºÀ£ÀĪÉÄñï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 20 ªÀµÀð, ºÀ£ÀĪÉÄñï vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 22 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀظÁé«Ä vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 32 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á:PÀÄrð EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:2,500/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦ÛªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

²æà J£ï.±À²PÀĪÀiÁgï ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07.06.2011 gÀAzÀÄ 121 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr gÀÆ¥Á¬Ä: 21,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£À jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDAE 07-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-06-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöät qÁAUÉå ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ºÁ®»¥ÁàgÀUÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÀzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ qÁAUÀå ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ° ¨É¼ÀUÉÎ 0530 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ¥Á®ÄªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ, ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁUÀgÀ EvÀ£À ºÉ¨ÉâgÀ½£À ªÀÄzsÀå ºÁªÀÅ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjPÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è 1230 UÀAmÉUÉ ¸ÀAUÁgÉrØ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï.©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ RArPÉÃj PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁd gÁªÀįÉ, 2) ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà gÁªÀįÉ, 3) CqÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁºÁAvÀ¥Áà UÉÆÃgÀ£Á¼É J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî§nÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q 600-/ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÁUÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹A§A¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ VÃvÁ UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Áà ZÀl£Á¼É ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §UÀzÀ®, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ ¥ÀæAiÀÄPÀÛ §A¢zÀÄÝ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÁ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06/6/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁåªÀÄgÁªÀ J.J¸ï.L. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÉ ªÉÄÃgÉUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ J£ï.ºÉZï.£ÀA.9 gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ £Áå±À£À¯ï zsÁ¨sÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ »AzÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄĵÀgÀ¥sï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï RAiÀÄĪÀÄ ªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 2) UÀįÁªÀÄ gÀ¸ÀÆ® vÀAzÉ C§ÄݼÀ fÃd §¼ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, 3) RAiÀiÁ ªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ªÀÄĤÃAiÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, 4) ªÀĺÀäzÀ ®¬ÄÃPï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ C§ÄÝ® ªÀAiÀÄ: 31 J®ègÀÄ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀÄqÀÄØ ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁzÀ 4 d£ÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr CªÀjAzÀ 1640=00 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/06/2011 gÀAzÀÄ ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄj¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ NAPÁgÀ ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁzsÁ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ DPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ JqÀUÁ® »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 06-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄįÁÛ¤ vÀAzÉ PÉñÀ¥Àà ºÉÆ£Àß ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀ®Ä ªÁºÀ£À ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-1768 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¨sÀÄdPÉÌ, JqÀgÀnÖUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, §®ªÉƼÀPÁ°£À §®¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ PÀ¥ÀUÀAqÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ :-
ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಳವಾರ ಸಾ|| ಮುತ್ತಗಾ ರವರು, ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ,ಅತ್ತೆ,ಮಾವಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಮುತ್ತಗಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದೇವು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅತ್ತೆ ನಿಂಗಮ್ಮಾ ಮಾವ ನಾಗಣ್ಣಾ ಮಾವನ ತಮ್ಮ ನಿಂಗಣ್ಣಾ ಇವರು ಆಗಾಗ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿ:20-05-11 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಗಂಡ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಮಾವನ ತಮ್ಮ ಕೂಡಿ ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದು, ನಿನಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ, ಮಾವನ ತಮ್ಮ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಸರಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :-
ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಗಾಜರೆ ಸಾ: ತಿಲಕ ನಗರ ಕಾಲೋನಿ ಕುಸನೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ದಿ: 06-06-11 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿವೇದಿತ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕೇತಕಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗು ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ 8-20 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ ಕಾಲೂನಿಯ ಆಲದ ಮರದ ಸಮೀಪ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕೈಹಾಕಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 3 1/2 ತೊಲೆ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಅಂದಾಜು 72,000/- ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವದನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಸದರ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಕಳುವಾದ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :-
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಸಾ: ತಂಬಾಕವಾಡಿ ರವರು, ದಿ: 06-06-11 ರಂದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಇತನು ಮತ್ತಿತರ ಜನರ ಜೊತೆ ಆಳಂದದಿಂದ ತಂಬಾಕವಾಡಿಗೆ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎ 5152 ರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಡಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಚಾಲಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಸನಗುಂದಿ ಇತನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಚಾಲಕನು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :-
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಅಂಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ವಿಠೋಬಾ ಅಂಕಲಗಿ ಸಾ : ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ನಾನು ದಿ: 5-6-11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಂ. ಕೆಎ 32 ಎಲ್ 9340 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಜಿಜಿಎಚ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಬಿ 4260 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಆಟೋ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.