Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 25, 2013

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢;24-10-13 gÀAzÀÄ 16-00 UÀAmÉAiÀÄ dA¨sÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°î ªÀÄÈvÀ gÀAUÀAiÀÄåvÀAzÉPÀgÀtUËqÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀðeÁ: F½UÉÃgÀÄ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:dA¨sÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀqÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀÄrzÁUÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É CAvÁ MzÁÝಡಿ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄvÉì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è QæëģÁ±ÀPÀOµÀ¢AiÀÄ£ÀÄßMzÁÝqÀĪÁUÀ¦AiÀiÁ𢠣ÉÆÃr zÉêÀzÀÄUÀðD¸ÀàvÉæUÉ CA§å¯Éøïì £À°è E¯ÁdÄ ¥Àr¹ ºÉÃaÑ£À E¯ÁdÄPÀÄwgÀÄgÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁªÀÄR 24-10-2013 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUɪÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°èAiÀiÁgÀ ªÉÄðAiÀÄÆAiÀiÁªÀÅzÉvÀgÀºÀzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÀUÉÊgÉEgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2013 PÀ®A-174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.¢£ÁAPÀ 24-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀÄAl CAiÀÄå¥Àà, 60 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UÀAUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¥ËqÀgÀ ¸Éë¹ C¸Àé¸ÀÞ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 6-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 41/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
     ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 24-10-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ°AUÀ¥Àà UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 23, eÁw: F½UÉÃgÀ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀAvÉ §eÁgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ2) AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàtÚ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 21, eÁw: F½UÉÃgÀ G: PÀÆ° ¸Á: ¸ÀAvɧeÁgï °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁlªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L.°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ D¥Á¢vÀjAzÀ 15 gÁAiÀįï UÉÆïïØ PÀ¥ï w槯ï JPïì gÀªÀiï 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C"Q: 720/- gÀÆ, 9 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 432/- gÀÆ, 21 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì rîPïì 180 JªÀiï.J¯ï£À «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 924/- gÀÆ. 19 UÉÆïïØ PÀ¥ï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 912/- gÀÆ, 8 UÉÆïïØ PÀ¥ï w槯ï JPïì gÀªÀiï 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 352/- gÀÆ, 08 Njd£À¯ï ZÁAiÀiïì rîPïì «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï£À ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C:Q: 352/- gÀÆ, MlÄÖ 3692/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 293/13, PÀ®A. PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
25-10-2013 gÀAzÀÄ 8-00 J.JA.PÉÌ C®§£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ZÀAzÀ¥Àà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 35ªÀµÀð, PÀÄA¨ÁgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸ÁB C®§£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAV ªÀÄAdļÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ,¸ÁB C®§£ÀÆgÀÄ vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è £ÁåAiÀÄ §UɺÀj¹ £À£Àß ªÉÄÃ¯É «£Á PÁgÀt C¥ÀªÁzÀ ºÉÆÃj¸ÀÄwÛÃAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉà ªÀÄAdļÁ FPÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀÄAiÀiÁðzÉUÉ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀwð¹, E£ÉÆߪÉÄä £À£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ JwÛzÀgÉ PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 276/2013 PÀ®A. 504, 323, 354, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁärPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

 
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:25.10.2013 gÀAzÀÄ 119 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 14,300/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-10-2013


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-10-2013

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24-10-2013 gÀAzÀÄ UÀÄqïì mÉA¥ÉÆ £ÀA. PÉJ-17/©-6700 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲ãÀÄgÀrØ vÀAzÉ CAeÁgÀrØ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁAdjUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: d»gÀ¥ÉÃl PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆzÀ°è PÉÆý ºÁQ SÁ° ªÀiÁqÀĪÀ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è mÉA¥ÉÆzÀ°è CªÀj§âgÀÆ ¸ÉÃj PÉÆý ¯ÉÆqÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°èAiÉÄà PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ ZÁ®PÀ PÁAvÀÄ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è PÉÆý ªÁå¥Áj ¸À°ÃªÀÄ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ PÉÆý E½¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉPÉAzÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - §UÀzÀ® gÉÆÃqÀ PÁqÀªÁzÀ ²ªÁgÀzÀ ZÀl£À½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦ügÉÆÃd EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ KQ§A¢zÉ CAvÁ CAzÁUÀ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹zÁUÀ ¦ügÉÆÃd EªÀ£ÀÄ KQªÀiÁr §AzÀÄ mÉA¥ÉÆà ºÀvÀÄÛªÁUÀ ZÀl£Àß½î PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ ªÀiÁfPï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-39/1021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÉÆÃd£À »A¨sÁUÀzÀ PÀÄArwPÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦ügÉÆÃd£À »A¨sÁUÀzÀ PÀÄArwPÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¦ügÉÆÃd¤UÉ vÀªÀÄä mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj 108 CA§Æå¯Éãïì vÀj¹ ¦ügÉÆÃd¤UÉ CzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: d»gÀ¥ÉÃl PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 27/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸À°ªÀiÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ AiÀÄĸÀÄ¥sï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ªÉÄúÀgÁd ¨ÉUÀA vÀAzÉ JªÀiï.r. AiÀÄĸÀÄ¥sï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ CAzÁdÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¥ÀÆwðAiÀiÁV UÀÄt ªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É K¼ÀÄwÛzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄúÀgÁd EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀzÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ ºÁQgÀĪÀ PÀnÖUÉUÉ MqÀt¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß £ÉÃt¤AzÀ ©r¹ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ªÉÄúÀgÁd EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, EªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: PÀgÀAf[©] EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀĪÀiÁgÀ C©üµÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ OgÁzÀ[©] UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ±ÁAvÀgÉrØ §ÄgÀÄUÀ¥À¼Éî gÀªÀgÀ fæ£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀgÀAf[PÉ] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ C°èAzÀ £ÉÃgÀªÁV OgÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÀgÀAf [PÉ] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀgÀAf[©] ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀAf[PÉ] UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzÀå gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¥Àæ±ÁAvÀgÉrØ §ÄgÀÄUÀ¥À¼Éî ¸Á: PÀgÀAf[©] fÃ¥À ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ fæ£À°è PÀĽvÀ C©üµÉÃPÀ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¨sÁj  gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¨Á¬ÄAiÉƼÀV£À 5 ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 363/2013, PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 24-10-2013 ರಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ಜೋಶಿ ನಗರದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ ಹನುಮಂತಪ್ಪಾ ಎ.ಎಸ.ಐ ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ gÀªÀjUÉ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಇಬ್ಬರು ಪಂಚgÀ£ÀÄß ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ಭಾಲ್ಕಿಯ ಜೋಶಿ ನಗರದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೊಡಲು ಅಲ್ಲಿ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ಬಾಬು ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಎನಗೆ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾw: ವಡ್ಡರ, ಸಾ: ಪಾಪವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ, 2) ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಾ ¸Á: ಪಾಪವ ನಗರ ಭಾಲ್ಕಿ, 3) ರಾಜು ತೊಗರಿ EªÀgÉ®ègÀÆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತೆವೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಫುಸಲಾಯಿಸಿ ಜನರಿಂದ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಚಿಟಿ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂqÀÄ CªÀgÉ®ègÀ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿzÁUÀ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೊಡಿ ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಅಂಗ ಜಡ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿ  CªÀjAzÀ 1) 130/- ನಗದು ಹಣ, 2) ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ, ಮತ್ತು 3) ಒಂದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ ಇರುವ ಚೀಟಿ  4) ಒಂದು ಸೇಲಕಾನ್ ಮೊಬೈಲ ಇದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು  ಒಂದು ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಂಚರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸಿ ಜ¦Û ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಗುರುಕಾರ  ಸಾ: ಯಾಳವಾರ ದಿನಾಂಕ: 24-10-2013 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಳವಾರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಗುರುಕಾರ ಇಬ್ಬರು  ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ದಸ್ತಗಿರ ಸಾಬ ತಂದೆ ಸೈಪನ ಸಾಬ ಕೊಡಗೊಳಿ ಇವನಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 22-10-2013 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೊಡೆದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅರೋಪಿತರೂ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ  ತಾಯಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ  ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವರದಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಗಂಡ ಚೇತನ ಮಾನೆ  ಸಾ; ಕಮಲಾಪೂರ ತಾ; ಜಿ; ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯದ ಲಾತುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಲಂಗಾದ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ ಇದ್ದು,  ಈಗ ಸುಮಾರು 06 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಚೇತನ ಮಾನೆ ಇತನ ಸಂಗಡ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನಗೆ ಪ್ರೀತಮ ಅಂತ 04 ವರ್ಷದ ಗಂಡು ಮಗು ಇದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಚನ್ನಾಗಿ ನೊಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ನಾನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಕೋಡದೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ನಂತರ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು    ನಮ್ಮುರಿನಲ್ಲಿನ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರು ಮೋಬೈಲ ಅಂಗಡಿಯಸಲುವಾಗಿ4 ಲಕ್ಷ ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೊಡೆಬಡೆಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನಾನು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂ ತರದೆ ಇರುವದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 07-10-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 07-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸಗುಡುಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಂಡ ,ಅತ್ತೆ,ನಾದಿನಿ, ಮಾವ, ಮೈದುನ ಎಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ತನ್ನ  ಮೈ ಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ  ಸಾ : ಜಾಂತಿ ತಾ :ಬಾಲ್ಕಿ ಜಿ : ಬೀದರ  ರವರು ದಿನಾಂಕ 22-10-2013 ರಂದು  ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30 ಎ,ಎಮ್,ಕ್ಕೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ,, 39 ಜೆ9962 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕುರಿಕೋಟ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಸಮೀಪ ಸ್ಕಿಡಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ ಹಿಂದಿನ ಟೈರ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೋಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಲಗಾಲ ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂಔ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಚೌಕ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದೆ ಸೈಬಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ ಜೆ.ಆರ್ ನಗರ ಆಳಂದರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ & ಕಂಪನಿ ಅಡತಿಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ  ಸಾಃ ದಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಃಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇತನು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಕೊಡದೆ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು,  ನೀನು ಅವನು ಕೂಡಿ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಮುಳಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅಂದವನೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಮಚ್ಚು  ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಹಿಡಿದು ಮಗನೆ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಖಲಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎಡಭಾಗದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ಎಡಗೈ ಅಡ್ಡ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಡಗೈ ಅಂಗೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತರಚೀದಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿಯವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಯಬೇಕೆನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚೌಕ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.