Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 18, 2010

Bidar District Daily Crime Update - 18-01-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-01-2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A 3 eÉÆvÉ 25 EArAiÀÄ£À DªÀäìð DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17/01/2010 gÀAzÀÄ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ vÀÄgÀÆgÉ ¸Á/ PÉÆlªÀiÁ¼À EvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀvÉÛ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁj ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¢UÀA§gÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ jªÁ®égÀ, MAzÀÄ zÉò ¦¸ÀÆÛ®. 5 ªÀÄzÀÄÝ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨ÁåUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2010 PÀ®A 324, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-01-10 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C£ÀĵÁAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸À£ÀÄßR ¯ÉÆúÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16-01-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §»ðzɸÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀıÁ® ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃgÉ , §¸À¥Áà ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃgÉ, gÀªÉÄñÀ ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃgÉ, ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀiÁªÀÄ£ÀPÉÃgÉ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ ZÀAzÀæPÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è EzÀÝ PÉÆqÀ¯É PÁ«¤AzÀ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 17-01-2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀèvÀÛ¢AzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ²æêÀÄw. ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ eÁ£ï ¸Á: ªÀiÁvÀ£ÀPÉÃj gÀªÀjV rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 06/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17/01/10 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É §qÉñÁ SÁQ ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü gÀ»ªÀÄSÁ£À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀÆgÀSÁ£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ reÉî vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-26 ºÉZï-6003 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀi£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀÆgÀSÁ£À gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16,17/01/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà ºÉƸªÀĤ ¸Á: UÉÆgÀ£À½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀwßAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÉƼÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆVgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ C°è EzÀÝ UÉÆÃzÀgÉÃd C¯Áäj N¼ÀUÀqÉ EzÀÝ 14,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-01-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà dUÀvÀgÀ ¹AUï vÀAzÉ PÀ¯Áåt ¹AUÀ oÁPÀÄgÀ ªÀAiÀÄ 124 ªÀµÀð ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤rzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ PÁé°¸ï PÁgÀ ZÁ® vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É mÉÊgï MqÉzÀÄzÀÝjAzÀ 2-3 ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀÄ VqÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ M¼ÀUÉ PÀĽvÀªÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ U˸ï EvÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18/01/10 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ªÉÄãÀ gÉÆÃqÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¸À£Á ZÁºÁ ºÉÆÃmÉ® JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠤eÁªÉƢݣï vÀAzÉ U˸ÉÆ¢Ý£ï ¸ÉÆAqÀPÉ ¸Á: zÁgÁUÀ°è gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39 ºÉZï- 8549 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-51, PÀÆå-1548 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ JqÀUÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¨Á®Q C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä.

¢£ÁAPÀ 14.01.2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ²æà £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¨sÀvÀÛ®AiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÀ®ÆègÀ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAw ,14 ªÀµÀð, FPÉAiÀÄÄ §ÄdÓªÀÄä ºÁUÀÄ ¨sÁUÀå²æ EªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÀwÛ ©r¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÀ AiÀÄAPÀtÚ ¸Á:PÀ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ , C®èzÉ DPÉAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀݪÀjUÉ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F «µÀAiÀÄzÀ°è ²æà £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÁªÀÄtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀÄAPÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 5 d£ÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

        
 

             PÀÄqÀÄPÀ UÀAqÀ¤AzÀ QgÀÄPÀļÀ ¥Àwß zÀÆgÀÄ.

²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀäAvÀ 35 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ,¸Á: ªÀÄ®èzÀPÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16.01.2010 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ 17.01.2010 gÀ 1300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ¨Á«UÉ ©zÀÄÝ ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀÅ.

¢£ÁAPÀ 15.01.2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 16.01.2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æêÀÄw VjdªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄÄAqÀgÀV ºÁ.ªÀ. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ aAvɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¨sÁ«UÉ fVzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ²æà «ÃgÀtÚ vÀAzÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¸Á: ªÀÄÄAqÀjUÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

E¸ÉàÃl dÆeÁl ,6200/- gÀÆ d¦Û DgÉÆævÀgÀ §AzsÀ£À

¢£ÁAPÀ 17.01.2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «gÀÄ¥ÁPÀëgÀrØ vÀAzÉ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L ²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ,DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 6200/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/10 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 5-00 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ zsÁgÀªÁqÀPÉÌ ºÉÆÃV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå f¯Áè PÉÃAzÀæ ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPïUÀ¼À ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ £ËPÀgÀgÀ AiÀÄĤAiÀÄ£ï (j) gÀªÀgÀ 5 £Éà ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ªÀÄÄV¹, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀªÉÄñÀ JA.ºÉZï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ©.r.¹¹. ¨ÁåAPÀ ²gÀÄUÀÄ¥Áà ±ÁSÉ ¸Á: vÀ£ÉÆßÃ½î ¸Á: ¹AzsÀV f. ©eÁ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸ï ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ PÉ.J-35/JA-5856 ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ®UÉÃj UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è J£ï.ºÉZï-63 gÀ°è ZÁ®PÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ªÀÄgÀPÉÌ §rzÀÄ, zÁj ºÉÆÃPÀ¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀé ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀÝ°èzÀÝ 1) ©.ºÉZï gÀªÉÄñÀ 2) ¥ÀzÀä£Á¨sÀ 3) ªÀĺÁAvÉñÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, EvÀgÉ ªÀÄƪÀjUÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ ¸ÀvÁÛgÀ¸Á§ PÁvÀgÀQ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. gÀ«ÃAzÀæ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 17-01-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ SÁzÀgÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¸Á: §æºÀäzÉêÀ£ÀªÀÄqÀÄ vÁ: ²AzÀV f: ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: PÉÊgÀªÁqÀV vÁ: °AUÀ¸ÀÆgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¥Àæ¨sÀÄgÁd ºÉZï.¹-18 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 16-01-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥sÀAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦ÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ¸Á: ©eÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J-28 J-7770 £ÉÃzÀÝgÀ°è fAzÁ®¢AzÀ ¸ÁàAeï LgÁ£ï ¯ÉÆÃqÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁºÁgÁµÀÖçzÀ eÁ®£ÀPÉÌ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAzÁæ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ UÁ½ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤°è¹zÁÝUÉ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Á: ºÀħâ½î »A¢¤AzÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA§gï PÉ.J-25/ ©-4775 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ d£ÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¨Á§ÄgÁªï ºÉZï.¹. 105 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ : ²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á: ºÀÄ®ÆègÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ vÀªÀÄä §¸À¥Àà PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 13-1-2010 gÀAzÀÄ §¸À¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ ¤AUÀ¥Àà vÀA. ¨ÉÊ®¥Àà zÉÆqÀتÀĤ E£ÀÄß 20 d£ÀgÀÄ ¸Á; J®ègÀÆ ºÀÄ®ÆègÀ

F ªÀÄÄzÀ°¤AzÀ®Æ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨ÉüɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ G¥ÁAiÀÄ ªÀiÁr UÀÄA¥ÀÄà PÀnÖPÀÆAqÀÄ PÉÆqÀ°, gÁqÀÄ, §rUÉUÀ½AzÀ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ, vÁ¬Ä ¸ÀvÀåªÀé, vÀªÀÄä §¸À¥Àà, vÀAV AiÀÄ®èªÀÄä, EªÀjUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉÃ, ©r¸À®Ä §AzÀ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà ®PÀëöät, zÉÆqÀتïé ªÀĮ̪Àé EªÀjUÀÆ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ.UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ zsÀªÀÄÆägÀPÀgï, ¸Á||§æºÀä¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 32 E 6312 C||Q|| 25,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀÄ®§UÁð ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðmï ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EnÖzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :²æà E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¹zÀÝQ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ f¯Áè:©ÃzÀgï EªÀgÀ vÀÀAVAiÀiÁzÀ dįÉÃSÁ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ 2008£Éà ¸Á°£À CPÉÆÖçgï wAUÀ¼À°è dgÀÄVzÀÝ SÁeÁ §AzÉãÀªÁd GgÀÄ¸ï £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ £ÉgÉ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ, zÀUÁðzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ Rjâ¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁuÉ DVzÁݼÉ, §AzsÀÄ §¼ÀUÀ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w zÉÆgÀPÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖ. :- ºÉ¸ÀgÀÄ : dįÉÃSÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPï, 19 ªÀµÀð, JvÀÛgÀ 5' 4", ©½ §tÚ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ GzÀÄð, »A¢, PÀ£ÀßqÀ,