Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 8, 2011

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ: 08.09.2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ  ಪಿ.ಡಿ.ಎ.ಕಾಲೇಜ ದಿಂದ ನಾಗನಳ್ಳಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊರಂಟಿ ಹನುಮಾನ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ತಿರ ಶ್ರೀ ಮತಿ  ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ತಂದೆ ದಿಲೀಪ  ಪವಾರ  ಸಾ:ಜೈ ಹನುಮಾನ ತಾಂಡಾ  ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಇವರ ಮಗನಾದ ರಾಹೂಲ ವ: 8 ವರ್ಷ ಈತನು ಶಾಲೆ ಹೋಗಲು ರೋಡದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಎಕ್ಸಎಲ್ ಮೊ/ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಯು6506 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವೆನೆ ರಾಹುಲ ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ

ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 08-09-2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಗಂಡ ಮನೋಹರ ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 02 ಜನ ಅಪರಿಚಿತರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆದರಿಸಿ ನಮಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿಯವರು 20 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇದ್ದು ಒಬ್ಬನು ದಪ್ಪಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದದವನಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ತೆಳ್ಳಗೆ ಇದ್ದು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವನಿದ್ದನು ನೋಡಲು ಮುಸ್ಲಿಂರಂತೆ ಇದ್ದು ಅಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-09-2011

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2011 PÀ®A: 109, 201, 302 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªï, 58 ªÀµÀð, ¸Á. §PÀZËr gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ §PÀZËr UÁæªÀÄzÀ CªÀÄÈvÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV HgÀ°è ºÉüÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwgÀĪÀÅzÀjAzÀ, CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ NAPÁgÀ, ±ÉʯÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04.09.2011 gÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® PÀªÀÄoÁuÁ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼ÀÄ £Á±À¥Àr¸À®Ä ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À DzsÁgÀ¢AzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ M§â C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV PÉÆ¯É ªÀiÁr ¹QAzÁæ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀ¥Àà ºÀ½î gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ©¸Ár ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ(.) JAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07.09.2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ CqÉ¥Áà ºÉÆÃPÁæuÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À DzsÁgÀ¢AzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/11 PÀ®A 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07-09-2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ¼ÁzÀ ²æªÀÄw. UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, J¸À.¹.(zÀ°vÀ), ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 06-09-2011 gÀAzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÁ¸ÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ V¯ÁªÀ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ zÀAqÉ, ºÉÆÃVzÀÄÝ C±ÉÆÃPÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀĺÀr ªÉÄÃ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉêzÁæ¨ÁzÀ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 07-09-2011 gÀAzÀÄ 0610 UÀAmÉUÉ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÀæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/09/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ 28 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ©üêÀÄgÁªÀ E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ05ºÉJ¥sÀ8690 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÉʯÁ¸À ±ÉÆÃgÀƪÀiï UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ©üªÀÄgÁªÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, ©ÃzÀgÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛ zÁn ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ CmÉÆà £ÀA. PÉJ38/193 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ªÉÆüÀPÉÊUÉ ºÁUÀÆ ©üêÀÄgÁªÀ EªÀjUÉ §®ªÉÆüÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2011 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/09/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á ¥Ánïï 45 ªÀµÀð ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÉAPÀl EªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ39eÉ6502 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀgÀªÀnÖUÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ªÉAPÀl FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £Àqɹ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁè¹ÃPÀzsÁ¨Á ºÀwÛgÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀPÉÌ JqÀUÀ®èPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ªÉAPÀl EªÀ¤UÉ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À §®©zÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/09/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸À¯Áä¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀĪÀÄvÁd ºÀĸÉãÀ 20 ªÀµÀð ¸Á: C°¥ÀÄgÁ ªÀÄĸÁ£ÀUÀgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ [J¦] ºÁUÀÆ CªÀgÀ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀAV E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ï £ÀA. PÉJ34J¥sÀ921 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ QlQAiÀÄ PÀqÉUÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÉÛÃzÀªÁðdzÀ gÉʯÉéUÉÃl ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. J¦09qÀ§Æè4278 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¯Áj PÀlÖ ºÉÆqÉzÀjAzÀ QlQAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢vÀ¼ÁzÀ ¸À¯Áä¨ÉÃUÀA EªÀ¼À §®PÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆgÀĨÉgÀ½UÉ ¯ÁjAiÀÄ ¸ÀgÀ¥À½ ºÁUÀÆ §¹ì£À UÁdÄ MqÉzÀÄ ºÀwÛzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ CzÀðªÀÄzÀð PÀrzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/09/2011 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ «oÀ® ªÀiÁ£ÀPÁj, 28 ªÀµÀð, «zÁåyð ¸Á: ±Á¹ÛçãÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ²¯Áà vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CmÉÆÃjPÁëzÀ zÁjPÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ CµÀÖgÀ°è ªÉÄÊ®ÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯ÁqÀUÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ36eÉ4301 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ ±ÉùgÉÃSÁ EªÀ½UÉ PÀÆr¹PÉÆÃAqÀÄ PÀªÀiÁ£À M¼ÀUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CmÉÆà £ÀA. PÉJ38/6057 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉÃR C¯ÁÛ¥sÀ FvÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ C¯Éèà ¤AvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ²¯Áà EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀĨsÁµÀ¤UÉ JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀ¥sÀ¸À°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²Ã¯Áà EªÀ½UÉ JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ±ÉùgÉÃSÁ EªÀjUÉ JqÀvÀ¯ÉUÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ,JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/11 PÀ®A 279,337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 07/09/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É EAd¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀÄ : 21 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ 32, 4531 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ gÁeÉñÀégÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ vÀVΣÀ°è ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É G©âzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಸಚೀನ ತಂದೆ ರಮೇಶ ಎಡಕೆ   ಸಾ: ಐ ವಾನ ಈ ಶಾಹಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾವು ಮೂರು ಜನರು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ ಮೇನ ರೋಡ ಕಡೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಟೌನಹಾಲ ಕ್ರಾಸ್  ಹತ್ತಿರ ಜತಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಯು 1016 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ವಿವೇಕಾನಂದನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ನಾಗಪ್ಪ  ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಸಾ: ಬಿದನೂರ ತಾ:ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡಿ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಗೋವಾ ಹೊಟೇಲ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಸಲ್ ಜೀಪ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಎಮ್.2096 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಮಾಣಿಕರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ವ:34 ಸ: ಬೇಲೂರ(ಜೆ) ತಾ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊರಟಾಗ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಇತನು ಬಂದವನೇ ಅವ್ಯಾಚ್ಛ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ತಲೆಗೆ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  

ಜಭರಿ ಸಂಭೋಗ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಫರಹತಾಬಾದ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀಮತಿ ಪಮ್ಮುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಾ ಬಡಿಗೇರ ರವರು ಸಾ: ಬಸನಾಳ  ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 05-09-2011 ರಂದು 6-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೋರವೇಲ್‌ದಿಂದ ನೀರು ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಸಿದ್ರಾಮ, ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪಾ ಇವರು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡು ಇಲ್ಲವಾರದೆ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು, ನಾನು ನಿರಾಕಸಿದಾಗ ಏ ಎತ್ತೋ ಮಾದಿಗ ಸೂಳಿಗೆ ಎಂದು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಚಿರಿದರೆ ತಲವಾರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಯ ಹಾಕಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆ ತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದವನೇ ಆದ ಜಟ್ಟೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಇದ್ದನು. ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೂವಿನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಸವಂತಪ್ಪಾ ತಿಳಗುಳ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕ್ರೂಜರ ಮುಖಾಂತರ ಜಟ್ಟೇಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಸಾಯಬಣ್ಣಾ,  ಹಾಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜಟ್ಟೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪಾ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಶರಣ ಸಿರಸಗಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಜಟ್ಟೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಈತನು ನನಗೆ ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ: 6-9-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೆರಟಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 12-30 ಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜಟ್ಟೇಪ್ಪನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಹೋಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12-00 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು. ರಾತ್ರಿ 1-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಮಣ್ಣಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ ಮತ್ತು ಚಂದಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬಸವರಾಜ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಈತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೈಕ್ ನಂ, ಕೆಎ - 32 ಎಕ್ಸ್ – 9437 ಮೇಲೆ ಬಂದರು. ಮತ್ತೆ ಜಟ್ಟೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ, ಚಂದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಬೈಕಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೆರಟಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ  ಬಂದರು. ನಂತರ ಜೆರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರೂಜರದಲ್ಲಿ ಭೀಮಶಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪಾ, ಚಂದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಟ್ಟೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಜಟ್ಟೇಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ: 7-9-2011 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಂದು ಊರಿನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೀವದ ಭಯ ಹಾಕಿ ಹೋದರು. ಆಗ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಭಯ ಹಾಕಿ ಅಪಹರಿಸಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದವನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.