Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 12, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄA§gÁeÉÃgÀzÉÆrØ, UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ ಮಗನಾದ ಮೃತ PÀÄ. ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 15 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: vÀÄA§gÁeÉÃgÀzÉÆrØ, UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ಈತನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಖಾನಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 11-12-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ವಾಪಸ್ ತೇಲಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ನೋಡಿ 108 ಅಂಬ್ಯೂಲೆನ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ರಾತ್ರಿ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದು ಇದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 30/2015 PÀ®A 174  ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

       ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆ.ಬಾಬು ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 45 ವರ್ಷ, ಜಾ- ಕುರುಬರು , ಉ- ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ- ಪುರತಿಪ್ಲಿ   ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರು EªÀ ಭಾವ£ÁzÀ ಮೂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಬಣ್ಣ 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ- ಕುರುಬರು, ಉ-ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ-  ಮಟಮಾರಿ ಹಾ.ವ. ಪುರತಿಪ್ಲಿ  ತಾ.ಜಿ. ರಾಯಚೂರು.   ಇತನು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ವಣಗಿದ್ದರಿಂದ  ಬೇಳೆ ಸಾಲದ ಬಾದೆಯಿಂದ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 11/12/2015 ರಂದು  ಸಂಜೆ 18-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ  ದಿನಾಂಕ 11/12/2015 ರಂದು ಸೇರಿಕೆಯಾಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿಯವನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅಗ ಅಂದಾಜು ಸಮಯ 20.40 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ .  AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ.  ಯು.ಡಿ.ಅರ್.ಸಂಖ್ಯೆ 18/2015 ಕಲಂ 174 ಸಿ,ಆರ್,ಪಿ,ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              10/12/15 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ, «±Àé£ÁxÀ PÉÆïïÖ ¸ÉÆÖÃgÉÃeï ºÀwÛgÀ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á®¸Áé«Ä, 19 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄĢݣÀUÀÄqÀØ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-36 r-1820 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝ jAzÀ GªÉÄñÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® PÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11/12/15 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ZËgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÁæAa¸ï 52 ªÀµÀð  eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ (UÁæ) oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                   ¢£ÁAPÀ 11/2/15 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0530 UÀAmÉUÉ J-1/ ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ C¥ÀàtÚ ¥ÀÆeÁj ¸Á:vÀA¨ÁPÀ ªÁqÀ vÁ: D¼ÀAzÀ f¯Áè PÀ®§ÄgÀV FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ-32 J-5803 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì ¨ÉÊ¥Á¸À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀ¸À¨Á °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ zÁn ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ J-2 £ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÉÆlV ¸Á: CAPÀ£Á¼À vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-32  J-5006 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E§égÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 1) £ÁUÀgÁd ¸Á: CAPÀ£Á¼À 2) FgÀtÚ 33 ªÀµÀð ¸Á:¸Á£ÀUÀÄAzÀ & J-1 ¹zÀÝ¥Àà EªÀjUÉ wêÀæ ºÁUÀÆ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆArzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ J-1 ¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ°è aQvÉì  ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 11/12/15 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.319/15 PÀ®A 279, 337,338, 304(J) L.¦.¹  C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀ¯ÁVzÉ. 
²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¦gÁå¢zÁgÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ UËqÀUÉÃj 30 ªÀµÀð  eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: vÉÆÃl PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á:±ÁSÁ¥ÀÆgÀ ºÁ°ªÀ¹Û CgÀPÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ  gÁd±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á:CgÀPÉÃgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 9/12/15 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÉÆÃlzÀ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr D ¢£À gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÉÆÃlzÀ°èzÀÝ ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À ¥ÉÊQ 3 ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 10/12/15 gÀAzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì  vÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃV vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥ÀÄ£ÀB AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ 7 ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, »ÃUÉ MlÄÖ 10 ²æÃUÀAzsÀzÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ CA.Q.gÀÆ. 8 jAzÀ 10 ®PÀë  ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.272/15 PÀ®A 379 L¦¹ & 86, 87 PÀ£ÁðlPÀ CgÀtå PÁ¬ÄzÉ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2015 gÀAzÀÄ 117 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,000/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2015 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ: 11-12-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÁß 4.20 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦üAiÀiÁ¢ü ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® rVæÃPÁ¯ÉÃd QæÃqÁAUÀtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü UɼÀgÀAiÀÄ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£À DmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ.J 33 3122 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV QæÃqÁAUÀtzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ DmÉÆà §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ «£ÉÆÃzÀ FvÀ£À DmÉÆà ZÀ¯Á¬Ä¹ DmÉÆêÀ£ÀÄß UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ® ¥ÀĸÀ¨sÉ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÀÄäAzÀªÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ ¹Ìqï ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è ZÁ®PÀ£À ºÀwÛgÀ PÀĽwzÀÝ «£ÉÆÃzÀ FvÀ¤UÉ §® Q« ºÀjzÀÄ ©¢zÀÄÝ Q«¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §®vÉÆqÉ ¨Áj N¼À ¥ÉmÁÖV ªÀÄÄPÀPÉÌ vÀÄnUÉ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ C¥ÀgÁzÀ.
AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 291/2015 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ :- ¢£ÁAPÀ 09/12/2015 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ FgÀ¥Áà  UÀt¥ÀÆgÀzÉÆÃgÀ ªÀAiÀiÁ:23 eÁ: ¨ÉÃqÀgÀ G: PÀÆ° ¸Á: ºÀwÛPÀÄt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀ¼ÉAiÀÄgÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ºÉý ¥sÉÆä£À°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¦ügÁå¢üà ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2015 110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ :- ¢£ÁAPÀ:11/12/2015 gÀAzÀÄ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹-92 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ºÁUÀÆ f¯Áè ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ AiÀiÁªÀ ªÀÄUÀ Nl ºÁPÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÉZÁÑV PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ®A:110 (F&f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2015 PÀ®A 143,147,148,323,324,354,504,506 ¸ÀA, 149 L¦¹ :- £Á£ÀÄ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ gÀvÀߥÀà PÉÆÃwAiÀÄgÀ ªÀ|| 45 G||MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw||PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á|| vÀÄgÀPÀ£ÀzÉÆrØ vÁ|| f|| AiÀiÁzÀVgÀ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è «£ÀAw¹PÉƼÀÄîªÀzÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:10/12/2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃoÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èlÄÖ, £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄÆäj£À ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. gÁwæ 9 ¦.JªÀiïzÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆà ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ±À§Ý eÉÆÃgÁzÀ zÀé¤ PÉý §gÀÄwvÀÄÛ, ¸ÀzÀj zÀé¤AiÀÄ£ÀÄß PÉý £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £Á£ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ £ÀªÀÄä JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CtÚvÀªÀÄäQAiÀĪÀgÁzÀ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ªÉAPÀƧ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆgÀªÉÃ¯ï ¥ÉÊ¥ï ¤ÃgÀÄ ¸ÉÆÃjPÉ ¸À®ÄªÁV £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CA¨ÉæñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀjUÉ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ, ªÀÄUÀ£Éà ¤AzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼ÀªÁVzÉ CAzÀÄ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯É §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÉAPÀƧ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£ÁzÀ vÁAiÀÄ¥Àà EvÀ¤UÉ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£À ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ¥ÀzÀäªÀÄä UÀAqÀ ©üªÀÄgÁAiÀÄ §ÄqÀªÀÄä£ÀªÀgÀ EªÀ½UÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß PÉʬÄAzÀ J¼ÉzÁr MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ §® gÀmÉÖUÉÉ, §® PÁ°£À »A§rUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä EªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, JzÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ gÀ« vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ, UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ ©qÀ¨ÉÃrj EªÀjUÉ §ºÀ¼À¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ EªÀgÀ£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃqÀj CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄÆäj£À w¥ÀàtÚ vÀAzÉ D±ÀtÚ PÉÆwAiÀĪÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ zÉÆqÀØ D±ÀtÚ PÉÆwAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÄïÁÌt¹zÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÁªÀÅ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÀªÀÄUÉ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¸À®Ä «£ÀAw¹PÉƼÀÄîvÉÛ£É. EAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛz
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 157/2015 PÀ®A 341,323,354,504,506 ¸ÀA, 34 L¦¹ :- £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà PÉÆwAiÀÄgÀ ªÀ||32 ªÀµÀð, eÁw||PÀÄgÀħÄgÀ G|| MPÀÌ®vÀ£À ¸Á||vÀÄgÀPÀ£ÀzÉÆÃrØ vÁ||f|| AiÀiÁzÀVj EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¹PÉƼÀîªÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ. £ÁªÀÅ DgÀÄ d£À CtÚvÀªÀÄäA¢gÀÄ EzÀÄÝ £ÁªÀÅ MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆr EgÀÄvÉÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä JgÀqÀ£Éà CtÚvÀªÀÄäQgÁzÀ gÀvÀߥÀà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ¥ÀPÀÌzÀ zÁjAiÀÄ°è ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä wjUÁqÀÄvÉÛÃªÉ FUÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ DUÁUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀAUÀqÀ zÁj ¸ÀA¨sÀAzÀ Qj Qj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr ºÉÆgÀUÀqÉ wjUÁr ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 10/12/2015 gÀAzÀÄ 9 ¦.JªÀiï. zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀvÀߥÀà vÀAzÉÉ ºÀtªÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ¥ÀPÀÌzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ gÀvÀߥÀà EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É EzÀÄ zÁj ¤ªÀÄä C¥ÀàAzÉ£À¯Éà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀÄl UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  vÁAiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¨É¤ßUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ gÁWÀªÉAzÀæ vÀAzÉ gÀvÀߥÀà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä zÉÆqÀ¥Àà£ÁzÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà EvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ «±Áé£ÁxÀ¤UÉ vÁAiÀÄ¥Àà£ÀÄ PÉʬÄAzÀ gÀnÖUÉ ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä UÀAUÀªÀÄä EªÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ vÁAiÀÄ¥Àà PÉʬÄAzÀ zÉÆ©âzÁUÀÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÀuÉUÉ gÀmÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. gÀvÀߥÀà EvÀ£ÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CAzÁUÀ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ EvÀ£ÀÄ F ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀ ¨ÉÃqÀj CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆäj£À SÁzÀgÀ¥ÁµÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§C°, vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀjdºÀ£À ªÀ|| 55 ªÀµÀð EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »jAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ FUÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð PÉÆnÖgÀÄvÉÛãÉ.  ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÁªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 317/2015 PÀ®A 279.337.338 :- ದಿ:11/12/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.20 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಹಾಪೂರದಿಂದ ಎಮ್.ಎಲ್ ಸಿ ಅದೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 06.35 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಹುಲಿಸನ್ ವಯ:35 ಉ:ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ನಂ:223 ಶಹಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಾ:ಗೋಗಿ ಕೆ ತಾ:ಶಹಾಪೂರ  ಇವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು 06.40 ಎ.ಎಮ್ ದಿಂದ 07.40 ಎಮ್ ದವರೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ದಿ:10/12/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08.00 ಗಂಟೆ ರೋಲ ಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಓ ರವರು ನಾಳೆ ದಿನಾಂಕ:11/12/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.00 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಡಿಪಿ.ಓದಲ್ಲಿ ಪರೇಡ ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಡಿ.ಪಿ.ಓ ಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಅದರಂತೆ ನಾನು ಇಂದು ದಿ:11/12/2015 ರಂದು ಗೋಗಿ ಕೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಹಾಪೂರ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶಹಾಪೂರದಿಂದ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಬಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಹುಲಿಸನ್ ಸಾ:ಗೋಗಿ ಕೆ ಇತನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ:ಕೆಎ-33 ಕ್ಯೂ-6626 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05.30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಗೋಗಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಟೇವು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಇತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದನು ಬರುವಾಗ ಶಹಾಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.00 ಎಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡ ಒಂದು ಹಂದಿ ಓಡಿ ಬಂತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸದರಿ ಚಾಲಕನು ಕೂಡಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದನು ಇದರಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಿಬ್ಬರು ಕೇಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೆವು ಪರಿಣಾಮ ನನಗೆ ಎಡಬುಜದ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಕೇಳಗೆಡ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಗಾಯ ವಗೈರೆ ಆಗಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಕೂಡಲೆ ಸದರಿ ಚಾಲಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಇತನು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಮೀಪದ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಯ್ದು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ ಇತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದಲೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 317/2015 ಕಲಂ: 279.337.338 ಐ.ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು. 
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 318/2015 PÀ®A: 279.337L¦¹ :- ದಿನಾಂಕ 11/12/2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಶಿವಪ್ಪ ಹೆಚ,ಸಿ,70 ರವರು ಕಲಬುರಿಗಿ ಯುನೈಡೇಡ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಗ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಳು ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ಮೀನುಗಾರ ಸಾ||ಹಳಿ ಸಗರ ಶಹಾಪೂರು ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 12-30 ಗಂಟೆಗ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಧಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಅಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 2018/2015 ಕಲಂ 279.337 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 360/2015 PÀ®A; 109 ¹.Dgï.¦.¹ :- £Á£ÀÄ DAd£ÉÃAiÀÄ ¹¦¹ 80 ¸À°è¸ÀĪÀ ªÀgÀ¢ K£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/12/2015 gÀAzÀÄ 02:00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¨sÁUÀ¥Àà ¹¦¹ 82 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÀwÛgÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÁàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄgɪÀiÁZÀĪÀ zÀȶ׬ÄAzÀ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ DUÀ £ÁªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ gÉʯÉéà ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ 02:30 ¦.JªÀiï PÉÌ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV M§â£ÀÄ ¸Á§tÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ¸Á|| CjPÉÃgÁ (PÉ) CAvÁ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÀÛ ºÉýzÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ£ÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄÄ®Ä ¸Á|| AiÀÄqÀؽî CAvÁ vÀqÀªÀj¸ÀÄvÁÛ ºÉýzÀ£ÀÄ. E§âgÀÆ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ vÀ¥ÀÄà vÀ¥ÁàV ºÉüÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄvÉÛ ¥ÀÄ£ÀB PÀÆ®APÀµÀªÁV «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀA 1} GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄzÁæ¹ gÁdÄ ªÀAiÀiÁ, 20 ªÀµÀð, eÁ, gÉrØ, G, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á, PÉÆPÀl¥À°è vÁ|| vÁAqÀÆgÀ f, ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. E£ÉÆߧâ 2} ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ZÀwæ ªÀAiÀiÁ, 21 ªÀµÀð, eÁ, ªÀÄgÁoÀ, G|| ¸ÉnæAUï PÉ®¸À, ¸Á|| MAn PÀªÀÄ£À vÁ|| avÁÛ¥ÀÆgÀ f|| PÀ®§ÄgÀV CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 03:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ°è ªÀgÀ¢ ¸À°è¸À¯Á¬ÄvÀÄ.  ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ 11/12/2015 gÀAzÀÄ 03:30  ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 360/2015 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.