Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, June 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29/06/2010
PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2010 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ ¸ÀzsÀå PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw @ «ÄãÁ UÀAqÀ ¸ÀĤî ©gÁzÁgÀ ¸Á: gÁZÀ¥ÀÀà UËAqÀUÁAªÀ ¸ÀzsÀå PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À DzÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ½UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ EµÀÖ EgÀ¯ÁgÀzÀjAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ JA.J¸ï.qÀ§Äè. «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F ªÀµÀð CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¥ÀjÃPÉë PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è JgÀqÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è ¥sÉïÁVzÀjAzÀ ºÁUÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 600 UÀAmÉUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ªÉÄʸÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2010 279,337,338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 25-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1530 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ lAlA CmÉÆà £ÀA. PÉJ-39-892 £ÉÃzÀÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄqÀ© gÉÆÃr£À E½eÁj£À°è vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀªÀjUÉÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ . DzÀgÉ ¸ÀzÀgÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀ¼É ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EvÀ¤UÉ GªÀÄUÁð SÁ¸ÀV PÁ£ÀqÉ D¸ÀàvÀæUÉ PÀ¼ÀĺÀ¹¯Á¬ÄvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ: 28-06-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ GªÀÄUÁð ¥ÉÆ°¸ï oÁuɬÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÀ¼É EªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 26-6-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ GªÀÄUÁð AiÀÄÄ.r,Cgï ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ªÀÄgÁp AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ PÀlPÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §®ÆègÀ(eÉ) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ UËgÀªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÆmÉÖ£ÀªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: §®ÆègÀ(eÉ) EªÀ¼ÀÄ ºÉÆîPÉÌ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀÄÆV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁå£À 1415 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ fæ £ÀA PÉJ-39-JªÀiï-509 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UËgÀªÀiÁä EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UËgÀªÀiÁä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦. ¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 2350 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄgÀ°zsÀgÀ vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ªÁ¼ÀĪÁ¯É ªÀAiÀÄ 56 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÉÆÃzÀ®£É ºÉArwUÉ ©lÄÖ JgÀqÀ£É ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀ ºÁQ vÀ£Àß UÀAqÀ£À D¹ÛAiÀÄ°è CzsÀð ¥Á®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ G½zÀ 3 JPÀÌgÉ ºÉÆ® vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÉ¸Àj£À°è EgÀĪÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀ£É ºÉAqÀwAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®ªÉ®è ¨ÉgÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è EgÀÄvÀÛzÉ vÁªÀÅ EzÀÄÝ J£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ºÀÄ°èUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ PÁ®PÉÌ 2200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 457. 380 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 28-06-10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀÆUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G: UÁæ.¥ÀA CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á : ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ £ÀªÀÄÆägÀ ®Qëöä zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ 5 PÉ.f »vÁÛ¼É ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ 2 zÉêÀgÀ WÀAmÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 143. 147. 448. 341. 326. 324. 504. 506. eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ dmÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¹ÃvÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁVV ¨ÉÊzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ ¤®Äè CAvÁ ºÉýzÀÝgÀÄ J£ÀÆßvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 143. 147. 448. 324. 504. 506. eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ¸Á ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉÆmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄ ¤AvÀÄ ¤ªÀÄäuÁÚ UÉ¢ÝzÁ£É EªÀvÀÄÛ ¤AUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉªÉ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdªÀÄvÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉĺÀªÀÄÆzÀ C° ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á zÀUÁð¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/JA-1493 £ÉÃzÀÝgÀ°è d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁj£À°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä, ºÉAqÀwUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 105/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 23-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ²ªÀgÁd JgÀ¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á UÉÆÃgÀ£À½î UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà JgɨÁ¬Ä ¸Á UÉÆÃgÀ£À½î EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ MzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ »ÃUÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀPÉÌ ¤ÃªÀÅ F gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛj £ÉÆrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É MAzÀÄ ªÉÃ¼É F gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 106/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁt UÁæªÀÄzÀ UÁæA.¥ÀA. PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzsÉ ªÉÄÊ£Ád 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzsÉ vÀÄPÀÌ¥Áà 3) ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw 4) «¯Á¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ 5) PÀjêÀĸÁ§ vÀAzsÉ ªÀiÁgÀÆ¥sÀ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á PÀªÀÄoÁt EªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5200=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 28/06/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ¸Á: PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆlgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA PÉJ-39/E-2832 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÁgÀA¥À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ PÀnÖªÀĤ n.«.J¸ï. ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA PÉJ-39/E-2832 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; PÀ®ÆègÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 354, 323, 504, 307 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃzÉë UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÀÄ¸É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆæ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà §¸À°AUÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨ÉÃl ¨Á®PÀAzÁ UÁæªÀÄ vÁ: §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ PÉʸÀ£Éå ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/06/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ dVÎzÀ£ÀÄ DUÀ ªÉÄÊzÀÄ£À ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ FgÀuÁÚ EªÀgÀÄ D£ÀAzÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ 3 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀÄUÉÆÃ®Ä »rzÀÄPÉÆAqÀÄÝ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝPÉÌ CªÀgÀ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAUÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 279, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPïÖ ;-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦ü¦AiÀiÁ𢠸ÀÄ¢üÃgÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀ gÁªÀ ¨sÁ¨Éæ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ ; ¨ÁæºÀät G: ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉî¸À ¸Á: ¹QÃAzÀæ¨ÁzÀ (J¦) ¸ÀzÀå ¥ÀÆ£Á EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA JªÀiï,JZï 12-¹,ªÁAiÀiï 6797 £ÉzÀÝgÀ°è ¹QÃAzÀæ¨ÁzÀ¤AzÀ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀªÀÄä PÁgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¤wãÀ vÀAzÉ £Á£Á ²æøÁUÀgÀ PÁgÀ £ÀA JªÀiï JZï-12/ssssssss¹.ªÁAiÀiï-6797 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ¥ÀÆ£Á EªÀgÀÄ PÁgÀ£ÀÄß gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ PÁj£À »rvÀ vÀ¦à VqPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À EAf£ï ºÁ¤ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁj£À ZÁ®PÀ PÁgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/10 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ f¯Á¤ vÀAzÉ UÀįÁ§¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ:30 G; ¸ÉÃPÉæÃlj PÉ®¸À ¸Á: avÀÛPÉÆmÁ (©) vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/ JA- 279 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ªÀÄAoÁ¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ EªÀiÁªÀÄ ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj G:n¥ÀàgÀ £ÀA JA.¹.AiÀÄÄ-4175 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢ fæUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ: 28-06-2010 gÀAzÀÄ 1.£ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 2.¸ÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Áà 3.¸ÁAiÀÄ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 4.¥Àæ¸ÁzsÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 5.ºÀtªÀÄ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 6.gÁªÀÄÄ®ªÀiÁä UÀÀAqÀ ºÀtªÀÄ¥Áà 7.£ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Áà 8.£ÀgÀ¸ÀªÀiÁä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 9.©üêÀĪÀiÁä vÀAzÉ ºÀtªÀÄ¥Áà 10.ªÉAPÀlªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄ¥Áà 11.ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ®¥Áà 12. D±À¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ®¥Áà 13. ±ÁåªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ 14.ºÀtªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Áà 15.¸ÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ ±ÁåªÀÄ¥Áà 16.±ÁåªÀÄ¥Áà vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Áà 17.gÁªÀÄÄ®Ä vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Áà 18.©üêÀÄÄ®Ä vÀAzÉ §ÄUÀÎ¥Áà 19.ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ 20.ªÀiÁtÂPÀ¥Áà 21.¸ÉʧuÁÚ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄ¥Áà 22.D±ÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Áà 23.¦üÃgÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà J®ègÀÆ ¸Á|| EmÁè¥ÀÄgÀ [J.¦] gÀÄzÁæªÀgÀA UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ «ÄãÁQë EªÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄVUÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄÄV¹¢j £ÁªÀÅ ¤ªÀÄUÉ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀtªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Áà, PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ «ÄãÁQëAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Áà EvÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉæqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀßwÛzÁUÀ EªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁV PÁ±À¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ºÉÆ®zÀ UÀ¢ÝAiÀÄ°è NqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß JwÛºÁQ EvÀ£À vÀ¯ÉUÉ dfÓ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤zsÀðAiÀĪÁV PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÈ»tÂUÉ QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀ DvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉ :ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ «ÄãÁQë UÀAqÀ PÁ±À¥Áà ªÀ|| 22 ªÀµÀð ¸Á|| gÀÄzÁæªÀgÀA EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1.PÁ±À¥Áà UÀAqÀ ¸ÁAiÀÄ¥Áà 2.ZÉ£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ PÁ±À¥Áà 3.PÁ±ÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà J®ègÀÆ ¸Á|| gÀÄzÁæªÀgÀA vÁ| ¸ÉÃqÀA EªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©qÀzÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr wêÀæ jÃwAiÀÄ°è QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ EzÀPÉÌ ¨ÉøÀvÀÄÛ «ÄãÁQë EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè:-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á|| ¥ÀgÀvÁ¥ÀÄgÀ vÁ|| §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt f|| ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢UÁÎAªÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð EzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-06-2010 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¢UÁÎAªÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1.²ªÀªÀÄÆwð vÀAzsÉ gÁªÀÄtÚ ±Á¹Ûç 2.¨Á±ÀÄ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ ¨sÀAPÀ®V ¸ÀAUÀqÀ M§â£ÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ ¢UÁÎAªÀ EªÀgÀÄ 2008-09 gÀ ¸Á°£À G½vÁAiÀÄ ºÀtzÀ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ, PÁªÀÄUÁjAiÀiÁzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ©®Äè PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀPÉÌ vÁ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà 50,000/-gÀÆ PÉÆnÖzÀÄÝ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁrgÀĪÀ¢¯Áè. ©®Äè PÉÆqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ PɸÀj£À°è £ÀÆQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ J¼ÉzÀÄ vÀAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ° PÀÄr ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀvÀðªÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ®Æè CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æäªÁ¸À ¨ÁgÀ & gɸÉÆÖÃgÀAlUÉ SÁ£À¥Àà ¦¹ 207 ¸ÀAUÀqÀ ¦.¹-1604, ¦.¹-1613 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ C°è ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¥ÉưøÀ£À ªÀÄUÀ EzÀÄÝ E¯ÁåPÉ ¤Awj ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀtÚ°è SÁgÀzÀ ¥ÀÄr JgÀa PÁf£À ¨Ál°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ £À£Àß ¸ÀÄ¢ÝUÉ §AzsÀgÉ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄUÀ£É CAvÀ CAzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÄgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ªÀįÉèò vÀAzÉ ºÀÄ£ÀZÀ¥Áà ¹AUÉ ¸Á: ±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ ¨sÀAPÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä n.«.J¸ï. ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA:JªÀiï.E.¦.6064 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®âUÁð ¢AzÀ ±ÁAvÀ£ÀUÀgÀ ¨sÀAPÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀ£À vÉUÀΣÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ »gÉƺÀÄAqÁ ªÉÆ.¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-04/E.r.9482 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¤A¨Áf ¥ÀªÁgÀ ¸Á: ¥ÁuÉUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ & JqÀUÉÊ ºÀ¸ÀÛzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß CtÚ UÉÆ¥Á®¤UÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ®£À ¸ÀªÁgÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä EªÀ½UÀÆ PÀÆqÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £Á£À¥Àà U˽ ¸Á: ±ÀºÁ¨ÁzÀ UÁA¢ü ZËPï ±ÀºÀ¨ÁzÀ vÁ: avÁÛ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ32/Dgï.1985 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¯Á®UÉÃj PÁæ¸ï ¢AzÀ ±ÀºÀ§eÁgÀ £ÁPÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.39/PÉ6518 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ FvÀ¤UÉ rQÌ¥Àr¹ UÁAiÀÄUÉƽ¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉ :ªÀĺÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¤d°AUÀ¥Àà ¨É«£ÀVÃqÀ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ vÁ: eÉêÀVð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ; 28-06-2010 gÀAzÀÄ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ £ÁnÃPÁgÀ ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ vÁ: eÉêÀVð EªÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÀ¸ÁÛjPÁæ¸ï ºÀwÛgÀ fÃ¥ï £ÀA PÉ-J-32-J-9596£ÉßÃzÀÄÝ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄqÁæ«Ä oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉ :±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ©gÀdzÁgÀ ¸Á: ¤A§UÁAªÀ vÁ: CPÀÌ®PÉÆÃmï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀĪÀiÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀA¨Á ¢AzÀ ¤A§UÁAªÀ PÀqÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀgÀ¸ÀA¨Á Hj£À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹ÌqÁV ¨sÁjÃWÁAiÀiÁªÁVzÀÝjAzÀ CªÀgÀ¤UÉ AiÀıÉÆÃzÁ D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À G¥ÀZÁgÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀgÀPÁj ¹«¯ï D¸ÀàvÉæ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ ¢£ÁAPÀ 07.06.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁzÀ£À »¥ÀàgÀUÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀë G¥ÁzsÀåPÀëgÀ ZÀÄuÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè :-

¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉ :²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ªÀiÁ¯Á Dgï. J¥sï. N ¸ÁªÀiÁfPÀ CgÀtå UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ DzÉñÀzÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-6-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÉÆÃd¨ÁzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ £ÀÆvÀ£À CzsÀåPÀëgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëPÀgÀ DAiÉÄÌ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ²æà ¥ÀæPÁ±À ©. PÀÄzÀj G¥À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ £ÁqÀ PÀbÉÃj ¥sÀgÀºÀvÁ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ ²æà ±ÀgÀt§¸À¥Áà UÁæªÀįÉÃR¥Á®gÀÄ ¦ügÉÆÃd¨ÁzÀ £ÁªÉ®ègÀÆ ºÉÆÃVzÀÄÝ ZÀÄuÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ ¸ÀzÀå¸À£ÁzÀ ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ £ÀÆvÀ£ÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ¸ÀzÀå¸ÀgÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ EzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ CAvÀºÀ ¸ÀzÀå¸ÀjUÉ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ E®è CAvÁ ªÁUÁÝ£À ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀiÁ¼À¥Áà ¥ÀÆeÁj gÀªÀjUÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¸ÀܽAiÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄðzÀ²ð gÀªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ©¯ïPÀ¯ÉÃPÀÖgÁzÀ C§Äݯï gÀeÁPÀgÀªÀjAzÀ £ÀÆvÀ£ÀªÁV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀå¸ÀgÀ£ÀÄß UÀÄwð¹zÀÝgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄvÀzÁ£À ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F ªÀÄvÀzÁ£ÀPÉÌ PÀqÁØAiÀĪÁV ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÉãÀÄ. DzÀgÀÆ PÀÆqÁ ¸ÀzÀj ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ¥Áà ¥ÀÆeÁj FvÀ£ÀÄ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ CzsÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ G¥ÁzsÀåPÀëgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸À®ÄªÁV ¸À°è¹zÀ 4 £ÁªÀÄ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ d§gï zÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀjzÀÄ ºÁQzÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥sÀgÀvÁ¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 28.06.2010 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ¹Ì -ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÉÊ®ÄUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è «Ä¤ ¯Áj £ÀA PÉJ 36 /5642 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ «Ä¤¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊ®ÄUÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤°è¹zÀÝ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV®£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÀvÀÄÛwÛgÀĪÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ rQÌ PÉÆlÄÖ §®UÀqÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ,¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À CtÚ£ÁzÀ ²æà UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 28.06.21010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ M¼À§¼Áîj UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ PÉ.dAiÀÄgÁªÀÄgÀrØAiÀÄÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 36/n©-398 £ÉÃzÀÝjAzÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ® ¯ÉªÀ¯ï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß MªÀÄä¯É »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆArzÀÝjAzÀ ,»AzÀÄUÀqÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÀrØUÉ mÁæöåPÀØgÀzÀ ¯ÉªÀ¯ï ¨ÉèÃqï vÀUÀÄ° PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà w¥ÀàgÀrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    .¢£ÁAPÀ 28.06.2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ-UÀÄ®¨UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ 03/J-7477 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢ ¤°è¹zÀÝ mÁmÁ J¸ï ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ 36/845 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ,J¸ï ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀÄå ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: vÉÆÃgÀ®¨ÉAa vÁ: °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÀAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 22.06.2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ E.eÉ, ªÀÄļÀÆîgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw CA§ªÀÄä UÀAqÀ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï ºÉÆÃzÁUÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥ÀªÀ£ÀÄß UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀzÀj ¢Ã¥À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ , ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27.06.2010 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄzÀ£À¥Àà s¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.