Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 5, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-10-2018


ದಿನಂಪ್ರತಿ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿ ದಿನಾಂಕ: 05-10-2018.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt ¸ÀASÉå 70/18 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/10/2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîV£À eÁªÀ 03-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀĸÀÄì: 37 ªÀµÀð eÁw: eÉÆù G: ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ £Án ªÉÊzÀå ¸Á: F±ÀégÀ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀzÀå zÀvÀÛ ªÀÄA¢gÀ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrgÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÛ ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀÆeÁj ªÀÄvÀÄÛ £Án ªÉÊzÀå PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03/10/2018 gÀAzÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 10B00 UÀAmÉ M¼ÀUÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ FvÀ£ÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ gÁwæ 11B00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁV®Ä §qÉzÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ FvÀ£ÀÄ ªÀĺÁgÁd ¨ÁV® vÉgɬÄj CAvÁ CªÁd ªÀiÁrzÁUÀ   PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀ PÀÆqÀ¯É AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ 4 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÀwÛUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀîUÉ £ÀÄVÎ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß  PÉÆgÀ½UÉ ºÀaÑ “CªÁd £À» PÀgÀ£Á, £À» vÉÆà RvÀA PÀgÀvÉ” CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÁUÀ CªÀgÀ CªÁd£ÀÄß PÉý £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ JZÀÑgÀUÉÆAqÁUÀ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß vÉÆj¹ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ £ÀªÉÄäîègÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¨Éä£À »AzÉ mÉæ¤AzÀ PÀnÖ ºÁQ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ “¥ÉʸÁ PÀºÁ gÀPÉ ¨ÉƯÉÆ” CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀPÁr ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁè¦°è ªÀiÁr ¨ÉÃzÀjPÉ  ºÁQ C®ªÀiÁj Qð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 70,000/- gÀÆ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ J®èjUÀÆ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è PÀÆr ºÁQ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ Qð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¯Áè ¥ÉÃnUÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¯Á ¥ÉÃnUÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt CAzÁdÄ 30,000/- gÀÆ ºÁUÀÄ   ¸ÉAmÉÆæ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.ºÉZï-12/©.f-7476 CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 40,000/- »ÃUÉ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,00,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 40,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ PÁgÀ£ÀÄß ºÉÃzÀj¹ zÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

ಮನ್ನಾಏಖೇಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ. 07/18 ಕಲಂ 174 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. :-

ದಿನಾಂಕ: 04-10-2018 ರಂದು ನಿರ್ಣಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಬಕ್ಕಣ್ಣಾ ವಯ: 36 ವರ್ಷ ಇತನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಗಡದ ದಂಟೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಗ್ಗದಿಂದ  ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮೃತನ ತಾಯಿಯಾದ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಲಾವತಿ ಗಂಡ ಬಕ್ಕಣ್ಣಾ  ವಯ: 60 ವರ್ಷ ರವರು ನೀಡಿದ ಮೌಖಿಕ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.