Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23/04/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23/04/2010

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-22/04/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀgÀ D¦üøÀzÀ ±ÉÃlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 20 EAZÀ J¯ï.f. n.«. C.Q. 9000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 34/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-04-2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¨ÉÆÃgÁ¼É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ ¸Á: «¼Á¸À¥ÀÆgÀ EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀj§âgÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ ¤Ãj£À ¥Éʦ£À §UÉÎ vÀPÁgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E§âjUÉ w½¹ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ 2) ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ 3) C¤Ã® vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt J®ègÀÆ ¸Á: «¼Á¸À¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J2 MwÛ »rzÁUÀ J1 ªÀÄvÀÄÛ J3 ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. J2 PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ¸ÉÆÃgÀ¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ(JªÀiï) EvÀ£ÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ N«Ää PÁgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZÀ-12/qÀ§Æè-1277 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ-d£ÀªÁqÀ ªÀiÁUÀðªÁV OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÁgÉ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå JªÀiï.ºÉZÀ-12/qÀ§Æè-1277 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 498 [J], L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ gÉçPÁ UÀAqÀ ¸ÀwõÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÖ£À, ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À EPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¨ÉÃgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¨É¼À¹ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PɼÀ®Ä ºÉÆzÀgÉ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀÄ¢Ý ¤£ÀUÉPÉ CAvÀ DgÉÆæ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà PÉüÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÖ£ï, ¸Á: ªÀÄgÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/02/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: £ÁUÀÆgÁ EvÀ£À ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ d«ÄãÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ªÀÄ£É £ÀA. 8-9-28 eÉʯï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ £À£ÀßzÉ ºÉÆ® EzÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2010 PÀ®A 324,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄÄQðxÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ²ªÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À CqÉ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÉĬĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DPÀ¼ÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ eÉÆüÀzÀ ¨sÀt«ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DPÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀÝgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢MAiÀÄÄ £ÀªÀÄä DPÀ¼ÀÄ ©qÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆæ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠸Á: ªÀÄÄQðxÁAqÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀ£ÀUÀ½UÉ £ÀªÀÄä eÉÆüÀzÀ ¨sÀt«Ä w¤¹ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛ CAvÁ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 28/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ vÀAzÉ ¯ÁqÀ¯É ¸Á§ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: d®¸ÀAV ¸ÀzÀå PÉÆÃgÀÄgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ £ËPÀj G½zÀ ªÀiÁ°PÀ£À ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ ¸À®ÄªÁV PÁgÀAeÁ vÉÆjUÉ PÀÆr¹zÀ ªÉÆmÁgÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¸ÀvÀÛgÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ bÉÆÃlÄ ¥ÀmÉî @ CºÀäzÀ ¥ÀmÉî, 2] U˸À ¥ÀmÉî vÀAzÉ bÉÆÃlÄ ¥ÀmÉî @ CºÀäzÀ ¥ÀmÉî 3] bÉÆÃlÄ ¥ÀmÉî @ CºÀäzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ºÀ¸À£À ¥ÀmÉî J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆÃgÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K SÁeÁ vÀÄ ªÉÄgÉPÀ£ï £ËPÀj gÀºÉÆ ¨ÉÆïÉvÉÆ G¸ÀPÉ ¥Á¸ï £ËPÀj PÀgÀvÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀmÉî ªÀPÀð ±Á¥À JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: °AUÀAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ¸ÉÆãÁ¼À EvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-5921 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-2893 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀQ«AiÀĬÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛvÀÄÛ CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉÎ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀiÁ£É, ¸Á: ªÉÆgÀRAr ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ PÁeÁ¼É, ¸Á: ªÉÆgÀRAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ºÉÆî¸ÀÄ PÉÆÃqÀÄ CAzÀgÉ PÉÆÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ £À£ÀUÉ RgÁ§ ºÉÆî¸ÀÄ PÉÆlÄÖ ¤£ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ºÉÆîzÀÄ ElÄÖPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20,21/04/2010 gÁwæ ªÉüÉÃAiÀÄ°è gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ eÉøÁÌA PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À PÀ¼ÀazÀ ¹AUÀ¯ï ¥ÉÃ¸ï «zÀÄåvÀÛ ªÀiÁ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 250 ¸ÀASÉåUÀ¼ÀµÀÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 23,000/- gÀÆ¥Á¬Ä. £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ QÃlQ ¸À¯ÁPÉUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛj¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠫gÉñÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ±ÁSÁ¢üÃPÁj eɸÁÌA gÁeÉñÀégÀ ±ÁSÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà £ÀA¢ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-2473 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄgÀ½ zÀħ®UÀÄArUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉ®¹AUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ DgÉÆæ fÃ¥À £ÀA PÉJ-32/JªÀiï-654 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 448, 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/04/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÀÄtZÀUÉÃgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ®ÆègÀ ¸ÀzsÀå PÉE© ªÀ¸Àw UÀȺÀ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À ¸Á: PÉE© ªÀ¸Àw UÀȺÀ alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉ±ÀªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ¥ÀPÀÌqÀ¢AzÀ ªÀÄÆV£À PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉʨsÀÄdzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸Á: eÁåAw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: eÁåAw EªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁÝgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-03-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: n.r.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀgÉAl ºÉÆzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ agÁqÀĪÀzÀÄ Pɽ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ®Që EªÀgÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀjPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÁUÀ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁgÉÆ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 22-04-10 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÀÄÄR ¥ÀæwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ JzÉ ºÉÆmÉÖ ¨É£ÀÄß JgÀqÀÄ PÀÆUÀ®Ä ¥ÀæwðAiÀiÁV ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 324, 504, L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ zÀ±ÀgÀzsÀ AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ®PÀët AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÀ¼É dUÀ¼ÀzÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/04/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ©gÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèªÀiï, ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ 1) ªÀĸÁÛ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÀ¸ÀÆ® ºÁUÀÆ C¯ÁªÉÇâݣÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀfÃgÀ£À ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀĸÁÛ£À EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV £À£ÀUÉ VÃqÀ PÉÆqÀ¯Áè £À¤UÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ¨ÉêzÀÄ §qÉUɬÄAzÀ £À£Àß §® gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. gÀ¸ÀÆ® §rUɬÄAzÀ §® PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, C¯ÁªÉÇâݣÀ PÉʬÄAzÀ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. F dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ C¯ÁªÉÇâݣÀ §rUɬÄAzÀ §® ¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ QëAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ F dUÀ¼À £ÉÆÃr £ÀfÃgÀ WÀÆqÀĸÁ§ ©gÀzÁgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸ÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2010 PÀ®A 78(3) PÉ. ¦. JPïÖ. :-
¢£ÁAPÀ 23-04-10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉÝãÉAzÀgÉ, D¸ÁÛ£Á gÉÆÃqÀ M¼À±ÁºÁUÀAeïzÀ°è EgÀĪÀ gË¥sï JA§ÄªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 AiÀÄAvÉ ºÉý CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåªÀżÀî aÃnUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÀ ¹PÀÌ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-65£ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¹§âAzÀAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆæ ªÀÄÄPÁÛgÉÆâݣï vÀAzÉ vÁeÉÆÃ¢Ý£ï §AzÉ° ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÁ°Ì zsÀ£ÀUÀgÀUÀ°è ¸ÀzÀå £ÀÆgÀSÁ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ 4 aÃnUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 130/- zÉÆgÉwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ: 22.04.2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÁAiÀÄPÀ, ¥ÉÆÃd¥Àà, VÃvÁ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ²ªÀUÁå¤, UÉÆêÁ¨Á§Ä, ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ zÉÆqÀØ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå zÀÄgÀÄUÀ vÀAzÉ zÉÆqÀتÀĺÁzÉêÀ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ®èlUÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå »A¢£À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀĤ°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄZÀÄÑ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 22.04.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ, ZÀAzÀÄæ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, zÉÆqÀØ ªÀi˯Á°, ®APÉAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPÀ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà, §®ªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®ètÚ, §¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ®èlUÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà EªÀ¤UÉ ºÉÆÃl¯ï£À°è ºÉÆÃV ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÉÛÃgÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄ®è¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ °AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÉqÀØAiÀÄå EªÀ£ÀÄ 8 wAUÀ¼À »AzÉ 2£Éà ¥Àwß ºÀÄ°UɪÀÄä¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁr, vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:21.04.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß 2£Éà ¥ÀwßAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ 2£Éà ºÉAqÀwAiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwUÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ 2£Éà ¥ÀwßAiÀÄ vÁ¬Ä dA§®ªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 22.04.2010 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÉ£Áß ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¹gÀªÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: §®èlV EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ zÀÄUÁð¨sÀªÁ¤ ¸ÁªÀf SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è HlªÀiÁqÀÄvÀÛ PÀĽwzÀÄÝ, ¥ÀPÀÌzÀ°è Hl ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÀĽwzÀÝ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: §®èlV ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀħ¸ÀªÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå EªÀj§âgÀÄ PÀĽwzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, gÁdQÃAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃgÉãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÀAzÀÄ £ÁUÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 22.04.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå UÀuÁZÁj ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ¥ÀÄvÀægÁzÀ «gÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸À°AUÀAiÀÄå EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄUÉ ©lÄÖPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ eÁUÉ ©lÄÖPÉÆqÀ¢zÀÝgÉ UÀwPÁt¸ÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 22.04.2010 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå UÀuÁZÁj ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀÄvÀæ «gÉñÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁvÀÄ PÉüÀÄwÛ®èªÉAzÀÄ «gÉñÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ «gÉñÀ vÀAzÉAiÀÄ «gÀÄzÀÝ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 22.04.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÁUÀ¥Àà £ÀªÀ° ¸Á: UËqÀ£À¨sÁ« ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥Àà vÉÆüÀ¢¤ß EªÀ£À ªÉÄð£À ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ §¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 22.04.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸À¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlÖ¥Àà vÉÆüÀ¢¤ß ¸Á: UËqÀ£À¨sÁ« ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 13 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¨sÁ« EªÀ£À ªÉÄð£À ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀgÁd PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:22.04.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð vÁ®ÆPÀ ªÀĸÀgÀPÀ¯ïUÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 25 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛPÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹r®Ä §rzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖ a£ÀßzÀUÀt £ËPÀgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ 22 ªÀµÀð, EªÀ¤UÉ DUÁUÉÎ ¦ümïì §gÀÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄ DV®èªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ:21.04.2010 gÀAzÀÄ a£ÀßzÀUÀtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦ümïì §A¢zÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ªÀÄ®è¥Àà ±Á¥sïÖ ºÀwÛgÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ£À£ÀÄß ºÀnÖ a£ÀßzÀ UÀt D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥ÉưøÀgÀÄ DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

²æà §¸ÀªÀgÁd JJ¸ïL £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:22.04.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.«.r PÁ¯ÉÃeï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, PÀÆå.2934 £ÉÃzÀÝgÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ¸Á: °AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ EªÀ£À£ÀÄß §A¢¹, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï, 47 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:610/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:22.04.2010 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɬÄAzÀ 06.30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ¹Ì ¥ÀlÖtzÀ ºÉƸÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï£À zÀQët¢QÌ£À°ègÀĪÀ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÁåµï PËAlgï£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:58,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¥ÁªÀÄ¥Àà ¸Á£À¨Á¼ï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸ÀAvÉÆõÀ ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀÄ¹Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

UÀæºÀtÂUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀ¼À ¥ÀæPÀgÀt :-

¤A§UÁð oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 15-04-2010 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ FgÀAiÀiÁå GzÀ£ÀÆgÀ ¸ÁB UËqÀUÁAªï ºÁ:ªÀ: ¸ÀÄAl£ÀÆgÀ EªÀjUÉ FgÀAiÀiÁå UÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀAUÀqÀ 05 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ UËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ «ZÁgÀzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ v»A¸É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¤A§UÁð oÁuÉ :²æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ CA¨ÁgÁAiÀÄ ºÀÄjPÁgÀ ¸ÁB D®ÆgÀ(©) ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÀAPÀ 20-04-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁdÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀĽwzÀÄÝ C¥ÁàgÁªÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀĽwgÀÄ« CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÉÊ»rzÀÄ dUÁÎrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¤A§UÁð oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà fvÉãÀ Dgï.f ¸Á|| n.n J¸ï.J¯ï PÉÆÃmÁj PÁA¥ÉèPïì PÉÆÃlð gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-03-2010 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ eÉêÀðV gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ ¸ÀA¢Ã¥À EvÀ£ÀÄ EvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£ÀߣÀÆß J.JªÀiï.¥ÁnîgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉ CAvÁ CAzÁUÀ CzÀPÉÌ M¥ÀàzÉÃEzÀÄÝzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ §®ªÀAvÀªÁV ¨ÉÊPÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ UÁfÃ¥ÀÆgÀzÀ J.JªÀiï.¥ÁnîgÀ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ PÀÆr ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrzÀ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà «±Á®PÀĪÀiÁgÀ @ «±Á® vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÀiÁ¯É ¸Á|| §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ dUÀvï ªÀÈvÀÛzÀ°ègÀĪÀ ¥Á£À±Á¥À CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ UÉÆêÁ ºÉÆmÉïï PÁæ¸ï gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ ±ÀgÀtÄ FvÀ£À n.«.J¸ï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°ègÀĪÀ ¹¯ÉAqÀgï ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rzÁUÀ, ¸ÀjAiÀiÁV ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ, ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï §æºÀä¥ÀÆgÀ §qÁªÀuÉAiÀÄ C£ÀߥÀÆtð SÁ£ÁªÀ½ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ n.«.J¸ï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ±ÀgÀtÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ UÉÆÃlÆgï E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà ±ÁAvÀ¥Àà UÀAqÀ PÀ®è¥Àà ZÀ£ÁßUÉÆüÀ ¸Á; »¥ÀàgÀUÁ J¸ïJ£ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ D®ªÀÄjAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ÃUÉ MlÄÖ 23,500/-gÀÆ QªÀÄäwÛ£À §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤Ãj£À mÁåAPÀ MqÉzÀÄ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ«ÄðPÀ£À ¸ÁªÀÅ :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ :²æà ªÀÄ®è¥Áà ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå, §¸ÀªÀgÁd dªÀiÁzÁgÀ EªÀgÀÄ ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-04-2010 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ZËAqÀUÀÄAqÀ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 50 ¤Ã®VqÀzÀ ¥ÀnÖ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁ£É 6-00 UÀAmɬÄAzÀ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ C¼ÀĪÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd dªÀiÁzÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆr PÀ©â£À ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß UÀ¼Áå ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¼À¥Áà ¥ÀÆeÁj EªÀj§âgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ §A¢zÀÄÝ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ §AzÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 10. 12 ¸ÉÊf£À 6 ¦üÃmï JwÛgÀ zÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ£ÀÄß PÀnÖ¹zÀÄÝ CzÀgÀ §¢AiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäïÉè qÀA CAvÁ ±À§ÝªÁV ¤Ãj£À mÁåAPÀ£ÀÄß ¤Ãj£À MvÀÛqÀPÉÌ ¥ÀÆwðAiÀiÁV MqÉzÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ J®ègÀÆ CzÀgÀ gÀ§¸ÀPÉÌ ºÁUÀÆ CzÀgÀ UÉÆÃqÉ ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ zÀÆgÀ ºÉÆÃV ºÁj ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ ºÁUÀÆ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ ªÀiÁ°PÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ZËAqÀUÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¼À¥Áà ¥ÀÆeÁj EªÀj§âgÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.