Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 26, 2019

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-08-2019


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-08-2019

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 80/2019, PÀ®A. 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzÀ d«Ä vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ £ÀfÃgÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ZÀªÀÄPÉÆÃj UÀ°è, £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÁ¬Ä ¸Á¨ÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA ºÁUÀÄ CPÀÌ ±À¨Á¨Á ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ ªÀiÁªÀÄ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CdºÀgÀ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÉð ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ¸Éè÷àAqÀgï ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-38/ qÀ§Æèöå-2609 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ¢AzÀ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ jAUï gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d»gÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ UÀÆqÀì ¯Áj £ÀA. JªÀiïºÉZï-14/fr-5995 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ¸Á¨ÉÃgÁ ¨ÉÃUÀA EªÀgÀ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ vÀ¯É »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CPÀÌ ±À¨Á£Á ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ CªÀgÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CdºÀgÀ EªÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÁUÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV CªÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ CdºÀgÀ EvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 25-08-2019 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ 09/2019, ಕಲಂ. 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 24-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಂಬಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಹುಸೇನಿ ನಾಗರಾಳ, ವಯ: 60 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ದಲಿತ, ಸಾ: ಚನ್ನೂರ, ಸದ್ಯ: ಕೂಡಂಬಲ ರವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ದಿನಾಂಕ 25-08-2019 ರಂದು 0400 ಗಂಟಗೆ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಶಿವಮ್ಮಾ ವಯ: 18 ವರ್ಷ ಇವಳ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಯ 14 ವರ್ಷ ಇಕೆಯ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಏನೋ ಕಚಿದೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎದು ನೋಡಲು ಶಿವಮ್ಮಾಳಿಗೆ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ಎಡ ಮುಂಗೈಗೆ ಏನು ಕಚ್ಚಿದೇ ಅಂತಾ ನೋಡಲು ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಬಿದ್ದು ಮತ್ತು ಶಿವಮ್ಮಾಳ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೂಡಂಬಲ ಗ್ರಾಮದ ಮನೋಹರ ಅಂಬುಲಗಿ, ಶಿವಕಾಂತ ಗೈಬಣ್ಣಾ ರವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಕೈಗಳು ಉಬ್ಬಿವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತಂದು ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ ತೊರಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಿವಮ್ಮಾ ಇವಳು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇವಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಮಗಳಾದ ಶಿವಮ್ಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 25-08-2019 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂ. 37/2019, ಕಲಂ. 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಜೊತೆ 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯ್ದೆ :-
ದಿನಾಂಕ 25-08-2019 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಲಾಲಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ಕೋರಿ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ, ಸಾ: ಪೋಲಕಪಳ್ಳಿ ರವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜೈಭವಾನಿ ಧಾಭಾಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚಾಂಗಲೇರಾ-ವಿಠಲಪೂರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಜೈ ದುರ್ಗಾ ಧಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ವಾಹನದ ಎದುರಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ವಾಹನ ನಂ. ಕೆಎ-32/ವಾಯ್-4612 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಸೈಡಿನಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ವಿಠಲಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಪಲ್ಸರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಎಪಿ-13/ಎಬಿ-8191 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-32/ವಾಯ್-4612 ನೇದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಅವನು ಬಸಿರಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಅರ್ಜುನ ಕತ್ರಿ ವಯ: 22 ವರ್ಷ ಇವನು ಇದ್ದು ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಠಲಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ ಬೇಮಳಖೇಡಾ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರೊಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ಜೊತೆ ಸದರಿ ಗಾಯಳುವಿಗೆ  ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮನ್ನಾಏಖೇಳ್ಳಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ  ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 118/2019, PÀ®A. 363 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ wªÀÄäªÀé UÀAqÀ ªÀiÁ±À¥Áà ¸Á: ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀiÁ£À ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁ±À¥Áà ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ°è J¯ÁèPÀqÉ ºÀÄqÀPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ J®è ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ PÀgÉ ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä J°èAiÀÄÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è, ±ÀAPÀgÀ EªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 119/2019, PÀ®A. 143, 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠢±Á UÀAqÀ zÀvÀÄÛ ªÀªÀiÁð ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÀÄÛ ªÀªÀiÁð E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¹ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è gÀføÀÖgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ£À°è gÀføÀÖgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÁßSÉýîAiÀÄ°è MAzÀÄ wAUÀ¼À ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAr ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ C°èAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¸ÀéAvÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ C°è UÀAqÀ£À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ 3 wAUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ DUÀ UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®¸ÀÄ £ÀÄr¬ÄAzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¢ªÀ¸À ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ zÀvÀÄÛ EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀAzÀgÉ ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÃ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ M¢ÝgÀÄvÁÛ£É, zÀÄqÀÄØ vÀAzÀgÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¨Á E®è CAzÀgÉ qÉʪÀǸÀð PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, ¢£Á®Ä gÁwæ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ vÀÄA¨Á avÀæ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ, »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 25-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ zÀvÀÄÛ ªÀªÀÄð, CvÉÛ «oÁ¨Á¬Ä, ªÀiÁªÀ CªÀÄÈvÀ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzsÀÄ£À C¤Ã® ªÀªÀiÁð EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ £ÀÄrUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ 1 wAUÀ¼À°è E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ qÉʪÉÇøÀð PÉÆqÀÄ CAvÁ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀªÀiÁð, C¤Ã®, CªÀÄÈvÀ ªÀªÀiÁð gÀªÀgÀÄ ºÉÆî¸ÀÄ £ÀÄrUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ J®ègÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 144/2019, PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨ÉüÀPÀmÉÖ ¸Á: ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ £À¸ÀÄQãÀ eÁªÀ 0315 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JZÀÑgÁV ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄUÀ D£ÀAzÀ£ÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä RįÁè EgÀĪÀzÀjAzÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÁ Qð MqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è£À §mÉÖUÀ¼É¯Áè ªÀÄ£É vÀÄA§ ©¸ÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÉƸÉUÉ J©â¹ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV C®ªÀiÁgÁ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°ènÖzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ., 10 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸À 30,000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ, ªÀÄPÀ̼À PÁ°£À ZÉÊ£ÀÄ GqÀzÁgÀ ¸ÉÃj 10 vÉÆÃ¯É C.Q 4000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Áålj C.Q 500/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ, ¦üAiÀiÁðð¢AiÀÄÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀÝ 44,500/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 99/2019, PÀ®A. 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2019 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd RAqÉ ¸Á: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ WÀÆ¼É ¯ÉÃOl£À°ègÀĪÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ PÁqÀUÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁUÀ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ½£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ UÀAl£À PÀrzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, CzÀÄ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ UÀAl£À QªÀÄävÀÄÛ 1,50,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.