Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 15, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 15/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 15/07/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/07/10 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà gÀlPÀ® ªÀAiÀÄ : 51ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: gÉõÉä ¤ÃjPÀëPÀgÀÄ vÁAwæPÀ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ PÀbÉÃj ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÈvÀ JªÀiï,PÉ.©AiÀiÁ¨Á¤ gÀªÀgÀÄ N«ÄäzÉƪÉÄä¯É ªÀÄÆZÉð ©zÀÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ PÀbÉÃjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. C°è ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀjQë¹ ¸ÀzÀj JªÀiï.PÉ.©AiÀiÁ¨Á¤ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L JA « JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀgÀ ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ;38/n 1304 n-JA.ªÁAiÀÄ,L. 9456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ªÀÄZÀPÀÆj ¸Á; ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÄAzÁ¼À ©æÃd ºÀwÛgÀ OgÁzÀ ElUÁå¼À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯ÉèAiÉÄà ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 354, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 13/07/2010£À gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁªÉÃj UÀAqÀ gÀ«ÃAzÀæ UËgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á ªÀÄAzÀPÀ£À½î ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ 1) gÉêÀt¥Áà UÉÆlÆgÀ 2) ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà E§âgÀÆ ¸Á vÀÄUÁAªÀ ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀð¢AzÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÄÝ EªÀj§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀtzÁ¤PÉ CUÁzÀ PÁgÀt FUÀ 20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV G½¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 13-7-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjUÉ ºÁQ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ, fAgÀhiÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦vÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/07/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ¸Á vÀÄUÁAªÀ ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ 1) gÀ« UËgÀ±ÉÃnÖ 2) PÁªÉÃj UÀAqÀ gÀ« UËgÀ±ÉÃnÖ E§âgÀÆ ¸Á ªÀÄAzÀPÀ£À½î ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀð¢AzÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ G½¢zÀÄÝ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀtzÁ¤PÉ CUÁzÀ PÁgÀt ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV G½¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ £ÁUÀgÁd EªÀjUÉ ªÉƨÁ¬Ä¯ï ZÁdðgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ PÁ°UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 137/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/07/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ fAzÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: SÁ¸ÀV qÉæöʪÀgÀ ¸Á: UÀAd ¨sÁ°Ì. EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ gÉêÀt¥Áà EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA PÉJ-39/JZï9016 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §AQUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G: mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ £ÀA PÉJ/39 n/815 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ gÉêÀt¥Áà EvÀ¤UÉ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 138/2010 PÀ®A 324, 504,eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/07/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð G: PÁgÀ¥ÉÃAlgÀ ¸Á: «dAiÀÄ ªÀiÁºÁAvɱÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ CªÀÄgÀ avÀæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ 1) ¢Ã°¥À ¸Á: PÀÄgÀ§SÉüÀV 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: «dAiÀÄ ªÀiÁºÁAvɱÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÁrUÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 143, 147, 324, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/07/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀPÉÆæâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§¸Á§ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð G: mÉîjAUÀ ¸Á: ¸ÀgÁ¬Ä UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀ ¥ÁèlzÀ°è ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî 2) eÉÊPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀÆf ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥Áèmï «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁUÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 140/21010 PÀ®A 143, 147, 324, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/07/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ DgÉÆæ 1) ¥sÀPÉÆæâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§¸Á§ 2) £À¹ÃgÀ vÀAzÉ d°Ã®«ÄAiÀiÁå 3) gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ¹¯ÁgÀ «ÄAiÀiÁå ºÁUÀÄ EvÀgÀG ¸Á: ¸ÀgÁ¬Ä UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ¯ÉÃPÀÑgï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÁèlPÉÌ ºÀwÛ EgÀĪÀ DgÉÆæAiÀÄ ¥Áèl EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁèmïzÀ°è §AzÀÄ PÀlÄÖwzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ CzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 14/07/10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä C¤Ã® vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ »¯Á¥ÀÆgÉ E£ÀÆß 8 d£À J®ègÀÄ ¸Á: ªÉÄúÀPÀgÀ EªÀgÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 5050/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr ¸ÀzÀj d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A 325. 504. 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á CwªÁ¼À EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ¤UÉ DgÉÆæ «oÀ×®gÁªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ±ÀªÀiÁð ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄĪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á CwªÁ¼À EªÀgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀÀgÀÄ CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAV ®vÁ EªÀ¼À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd²æà UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á CwªÁ¼À EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄuÁÚ ªÉÄîzÉÆnÖ E£ÀÆß £Á®ÄÌ d£ÀgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á CwªÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢üPÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 212/2010 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ : 14/07/2010 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÁPÉÆÃqÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð G: ¥ÀAZÁAUÀ «PÀëPÀ eÁ: eÉÆö ¸Á: eÉÆöUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è ZÁºÁ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ UÉÆÃgÀR ªÁPÉÆÃqÉ E£ÀÆß 3 J®ègÀÆ ¸Á: eÉÆöUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀUÀ¼Àî£À §AzÀ£À

ªÀÄ°èPÁdÄð£À. PÉ. §AqÉ ¦.J¸ï.L ¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð £ÀUÀgÀzÀ°è CmÉÆà ZÁ®PÀgÀ ªÀÄĵÀÌgÀzÀ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ, JªÀiï.J¸ï.PÉ «Ä¯ï ¥ÁlPï ºÀwÛgÀ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃrzÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ CªÀ£À ¥ÁåAn£À JqÀUÀqÉAiÀÄ eÉéUÉ PÉÊ MwÛPÉÆAqÀÄ NqÀvÉÆqÀVzÀ£ÀÄ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä, CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sÀ vÀAzÉ ±À©âÃgÀ ªÀ|| 14, ¸Á|| £ÀÆgÁ¤ ªÉƺÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À CAUÀ ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À JqÀUÀqÉAiÀÄ ¥ÁåAn£À eÉé£À°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÀªÀgÀ£À°è MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À EzÀÄÝ, CzÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ EzÀÄ ªÁgÀ¸ÀÄìzÁgÀj®èzÀ PÀ¼ÀÄ«£À ¸ÀévÉÛAzÀÄ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :

¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÁªÀ¥ÀàUÉÆüÀ ¢£ÁAPÀ 23-05-2010gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ±ÀnÖ PÁA¥ÉèPïì ºÀwÛgÀzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉÃPÀj ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀA PÉJ-32/J¯ï-6675 mÁåAPÀ ªÉÄð£À ¨ÁåUÀ£À°è ¥Á¸À¥ÉÆÃlð £ÀA 9526519 /©.J£ï.f.f 00013109, ¢£ÁAPÀ 01-02-2010, ¥Á¸À¥ÉÆÃlð £ÀA 9531712/©.J£ï.f.f 00013009, ¢£ÁAPÀ 05-02-2010£ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

§¸ÀtÚ £ÁAiÉÆÌÃr ¨Á»¢ð¸ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¸ÉÆ£Àß ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÄvÀÛPÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ lAlA £ÀA PÉJ33/2730 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQ̺ÉÆzÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §¸ÀtÚ EªÀ£ÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ eÉêÀVð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. rQ̺ÉÆzÉzÀ lAlA ZÁ®PÀ FgÀ¥Àà lAlA ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt

ªÀÄAzÉêÁ® UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀªÉÄÃ¯É zÁ½ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ¸ÀgÀtÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ°AUÀ¥Àà ªÀįÁèqÀ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀ ¸Á; ªÀÄAzÉêÁ®gÀªÀjAzÀ MlÄÖ 2980/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. £É¯ÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:13.07.2010 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, «.3815 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 27 ªÀµÀð, ¸Á: QjAiÀÄ ªÀÄ»¼Á DgÉÆÃUÀå ¸ÀºÁAiÀÄQ G¥ÀPÉÃAzÀæ PÀ«vÁ¼À EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ-ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï GgÀĽ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:14.07.2010 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §¸À¥Àà ¸Á: ªÀĺÁAvÀ£ÀUÀgÀ ºÀnÖ EªÀ£ÀÄ lªÀiïlªÀiï DmÉÆêÀ£ÀÄß ºÀnÖUÁæªÀÄzÀ ºÀnÖºÉƸÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.32, E.9562 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á: ºÀnÖ EªÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÉñÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:14.07.2010 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: ªÀÄÄzÀ¨Á¼ï EªÀ¤UÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ mÉƪÀiÁl¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà EªÀ£ÀÄ SÁ° eÁUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ZÀAzÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 14.07.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁd¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝAiÀÄå£ÀªÀgï wªÀÄä¥Àà 16 ªÀµÀð, ¸Á:GqÀªÀÄUÀ¯ïUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À°è PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä vÀAiÀiÁgÁV ¤AwzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå£ÀªÀgï ªÀiÁgÉ¥Àà 23 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è ºÁQPÉÆArzÀÝ PÀqÀUÀ ºÀuÉUÉ vÀUÀÄ°gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁd¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:14.07.2010 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ¤ªÀÈvÀÛ PÀAqÀPÀÖgï ¸Á: §¸ÀªÀ£À¨Á« ºÀwÛgÀ ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÉ.¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ PÉ.£ÁUÀ¥ÀàEªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÃ¸ï ªÀiÁrzÀÄÝ, PÉ.¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà EªÀjUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ £ÉÆÃnÃ¸ï §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÁPÀgï¤UÀÆ ¸ÀºÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:14.07.2010 gÀAzÀÄ 19.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÉ.¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ PÉ.£ÁUÀ¥Àà ¸Á: §¸ÀªÀ£À¨Á« ºÀwÛgÀ ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄEªÀgÀÄ vÀ£Àß J¸ïnr CAUÀr ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ CªÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ªÀÄUÉÃPÉ ¨sÁUÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À CwÛUÉ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÀÆ ¸ÀºÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉ.¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:14.07.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ UËgÀAiÀÄå ¸Á: gÁd®§AqÁ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ©üêÀiÁ vÀAzÉ ªÀÄÄQÌÃgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥Àæw¢£À PÀÄrzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®èªÉAzÀÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝPÉÌ, ©üêÀiÁ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁdÄ & £À«Ã£À EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ & PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ PÀªÀÄ®ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ°UÉ¥Àà EªÀjUÀÆ ¸ÀºÁ PÉʬÄAzÀ, PÀÄqÀÄUÉÆÃ®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    qÁ: VjñÀ ±ÉlÌgï ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ªÀÈwÛ ¸Á: ªÀģɸÀA:375, 1£Éà PÁæ¸ï, dqïÓ¸ï PÁ¯ÉÆä, Dgï.n.£ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.560032 EªÀgÀÄ C.Q.gÀÆ:20,000/- ªÀiË®åzÀ vÉÆò¨Á PÀA¥À¤AiÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ï & gÀÆ:4000/- ªÀiË®åzÀ ¹.UÉÃmï PÀA¥À¤AiÀÄ ºÁqÀð JPïìlæ£À¯ï ºÁqÀð r¸ïÌ 500 f©£ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:13.07.2010 gÀAzÀÄ 15.20 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ qÉAl¯ï PÁ¯ÉÃeï£À MgÀ¯ï ¸Àdðj r¥ÁlðªÉÄAmï£À°èlÄÖ HlPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 16.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¯Áå¥ï mÁ¥ï EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ C°èzÀÝ CmÉAqÀgï ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:14.07.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 14-07-2010 gÀAzÀÄ D¥Á¢vÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¸ÁéªÀÄ¥Àà vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄlPÀ dÆeÁl £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 350-00 d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 13-07-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªï ¸Á|| §¸Á¥ÀlÖt EvÀ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ mÁæöåPÀÖgÀ£À ¥ÀlègÀ §Ä±ï vÀgÀ®Ä UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀªÀ£À ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ §¸À¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ J¦ 02-n-8689 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C«ÄÃzÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªï FvÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgïÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ gÀ§¸ÀPÉÌ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ gÁªÀĪÉÆúÀ£ÀgÁªï FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà ¤°è¹zÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ.

3] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2010 PÀ®A 279, 337, L¦¹

¢£ÁAPÀ:14-07-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß n«J¸ï JPïì.J¯ï.¸ÀÄ¥Àgï ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-37/Dgï-2689 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÀuÉñÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ M.J¸ï.©. gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ªÁV ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-35/PÉ-7632 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁåzÀÄzÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á EªÀ½UÉ §® ªÉÆÃtPÁ®zÀ PɼÀUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï AiÀÄÄrDgï £ÀA. 30/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 13-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw zÉÆqÀا¸ÀªÀÄä¸À UÀAqÀ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° ¸Á: DgÁå¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ,  "¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 17 ªÀµÀð, ¦.AiÀÄÄ.¹. «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: DgÁå¼À EªÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁVgÀ°¯Áè. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 13-07-2010 gÀAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãÉAiÀÄ ¨ÁzsÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw"  CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2010 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 14-07-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀlV UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ JA§ ªÀåQÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ F HgÁUÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ £À£Àß vÀAmÉUÉ §gÀvÁ£À, CAvÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Àß £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÉÆâ®è CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è CªÀ¤AzÀ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAmÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀgÀ DgÉÆæ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ : 14-07-2010 gÀAzÀÄ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ vÀļÀeÁgÁªÀÄ vÀA¢ CA§tÚ gÀAUÁj ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: gÀAUÁj G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á : ºÀĽ̺Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀw. EvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 560=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï ºÁUÀÆ ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À ¥ÀnÖ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.