Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, August 12, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 12-08-2012

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÁ®½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÁªÉÃj UÀAqÀ ²æÃ¥Àw ªÉÄÃvÉæ  ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ªÀÄ®V, vÁ: d»gÁ¨ÁzÀ (J¦) EªÀ½UÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ZÀºÁ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¸ÉÆÖà ºÀZÀÄѪÁUÀ ¸ÉÆÖà ¢AzÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÉaÑUÉ §AzÀÄ CzÀPÀÌ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä PÀrØ VÃjzÁUÀ MªÉÄä¯É DPÀ¹äÃPÀªÁV PÁªÉÃjAiÀÄ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀAzÀÄ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄïɠ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ RvÀUÁAªÉ ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr EvÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀAUÀªÀiÁä vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ RvÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀÄ®è¥Á ªÁw EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr ¸Àà®à «±ÁæAwUÉAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁUÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁªÀÅ PÀaÑ ¸Àé®à gÀPÀÛ f«ÄäzÀAvÉ EvÀÄÛ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÉÌAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæ ¨sÁ°ÌUÉ vÀgÀĪÁUÀ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ²ªÁf vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ZÀAzÀæUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-07-2012 gÀAzÀÄ 06:00 UÀAmÉUÉ ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ©¹ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÉÊAiÀÄ°è£À PÉÆqÀ eÁj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄÈvÀ ²ªÁf EvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ £À¹Q£À eÁªÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°è£ÁxÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ZÀAzÀæUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A 324, 504, 354, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁ¸À ²ªÀgÀrØ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: SÉÃqÁð(©) EªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ DgÉÆæ FgÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ²ªÀgÀrØ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: SÉÃqÁð(©) EvÀ£À »¸ÉUÉ §AzÀ 1 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß 2004 gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁnUÉÃd ªÀiÁr PÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄzsÀå ªÉÊ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzsÀÝ ¹«¯ï zÁªÉ ºÉÆrzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹ ¢£ÁAPÀ 08-08-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ ªÉÄðgÀĪÀ PÉøÀÄ ªÁ¥À¸À vÉUÉzÀÄPÉÆ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅzÉÆ®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, PÉÊ »rzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ¹ÃgÉ, ¥ÉÆ®Ì »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁAiÀÄ£Áß vÀAzÉ zÉêÀ£Áß ¥ÀgÀZÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: EZÉÆÒÃqÁ, vÁ: ¨ÉÆxÁ, f: D¢¯Á¨ÁzÀ (J.¦) EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ¸Á: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/J¯ï-748 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¥ÀnÖUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, §® Q«UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÉÊ-PÁ®ÄUÀ½ÃUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ¨Á¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫.JªÀiï.UÉÆÃR¯É ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ 1) NAPÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ°AUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 2) ªÀiÁ¼À¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉÆqÀħ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀj§âgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸Àé RĶ¬ÄAzÀ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀgÀ CAUÀ d¦Û ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 02 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 300 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ¹QÌzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                   ¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ UÀÄAqÀÄgÁªï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 20 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/»ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß £ÁgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆArzÀÄÝ CUÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 50 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/»ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ £À£Àß £ÁgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, £À£ÀUÀÆ ¸Àé®à ©qÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ  ¹nÖUÉ §AzÀªÀ£Éà ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛà ªÀiÁrPÉÆà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ JgÀqÀĪÀj EAa£À £ÀA¢ ¥ÉÊ¥ÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, C KlÄ CvÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ©zÀÄÝ M¼ÀªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉà E£ÉÆߪÉÄä ¹UÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2012 PÀ®A. 324,504,506 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ UÀÄAqÀÄgÁªï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 20 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/»ÃgÁ¥ÀÆgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÁgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆArzÀÄÝ CUÀ  AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 50 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/»ÃgÁ §AzÀÄ UÀÄAqÀÄgÁ«ßUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß £ÁgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, £À£ÀUÀÆ ¸Àé®à ©qÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀªÀ£Éà ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛà ªÀiÁrPÉÆà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ JgÀqÀĪÀj EAa£À £ÀA¢ ¥ÉÊ¥ÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, C KlÄ CvÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ©zÀÄÝ M¼ÀªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉà E£ÉÆߪÉÄä ¹UÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2012 PÀ®A. 324,504,506 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƪÀÄrgÀÄvÁÛgÉ..


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                
               ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉqÀØ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ ªÀÄvÀÄÛ   ZÀAzÀæPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀÄ SÁ¸À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ  £ÀqÀÄªÉ ZÀAzÀæ§AqÁ¹ÃªÀiÁzÀ ¦vÁÛfÃvÀ ºÉÆ®¸ÀªÉð £ÀA: 656 5JPÀgÉ 3 UÀÄAmÉ d«Ää£À eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ F §UÉÎ PÉÆnð£À°è  ¸ÀºÁ ¹«¯ï zÁªÉ  £ÀqÉ¢zÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ: 11.08.2012 ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ZÀAzÀæPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ,«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ,¸ÀÄgÉñÀ ¥À®ÌAzÉÆrØ, ®QëöäÃzÉë UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀgÉrØ, ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀªÀÄvÀÄÛ  ®vÀªÀÄä J¯ÁègÀÆ eÁ: gÉqÀØ ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ gÉrØ  ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉqÀØ ªÀAiÀiÁ: 54 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØEªÀgÀÄ SÁ¸À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÀqÀÄªÉ ZÀAzÀæ§AqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ ¦vÁæfðvÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 656 5 JPÀgÉ 3 UÀÄAmÉ d«Ää£À ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ F §UÉÎ PÉÆÃnð£À°è ¸ÀºÁ ¹«¯ï zÁªÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 11.08.2012 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 01)  ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ02) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÉrØ03) QgÀt vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÉrØ04) ¸Á¬ÄgÉrØ05) gÀAfvÁ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀiÁPÁAvÀgÉrØ J¯ÁègÀÆ eÁ: gÉqÀØ ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀgÉrØ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §°Ã¸ï PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝĽzÀªÀgÀÄ §°è¸ï PÀnÖUɬÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2012 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  


EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ : 10-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03.00 UÀAmÉUÉ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÞgÁªÀÄ¥Àà ¨ÉAqÉAUÀA§½ ªÀ: 65 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.ºÉÃgÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA. 101/1 ºÉÆ®zÉƼÀUÉ ¸ÀzÀgï ºÉÆ®zÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÝ zÉéõÀ¢AzÀ ¥ÀªÀðvÀgÉrØ vÀAzÉ °AUÀtÚ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠸Á: gÉÆlßqÀV vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgï n®ègï¢AzÀ §¸À°AUÀ¥Àà£ÀÀ 05 JPÀgÉAiÀĵÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄ®ètÚ EªÀgÀ 06 JPÀgÉAiÀĵÀÄÖ ºÉÆ®zÉƼÀUÉ ¨É¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2012 PÀ®A: 447, 427 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                   ªÀÄAvÁd¨ÉÃUÁA UÀAqÀ ªÀĺÀ§°¸Á§ 40 ªÀµÀð. eÁ:-ªÀÄĹèA.G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À. ¸Á;-AiÀiÁ¥À®¥À«ð.vÁ;-¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ .UÀ¤¸Á§ vÀAzÉ ªÉÆâ£À¸Á§ 35 ªÀµÀð eÁ;-ªÀÄĹèA.G:-ªÁå¥Ágï,ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀd£À¨ÉÃUÁA UÀAqÀ UÀ¤¸Á§ 30 eÁ;-ªÀÄĹèA.G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,E§âgÀÄ ¸Á:-AiÀiÁ¥À®¥À«ð ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ E§âgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Áèl ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À«zÀÄÝ. ªÀÄAvÁd¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ  ¨sÁªÀ D¯A¸Á§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ¥Áèl ªÀiÁqÀĸÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.08.2012 gÀAzÀÄ  PÉýzÀÝPÉÌ E§âgÀ°è dUÀ¼ÀªÁV F §UÉÎ CªÀgÀÄ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ UÀ¤¸Á§ FvÀ£ÀÄ ''¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß UÀAqÀ J°èzÁÝ£É ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåAiÀÄå®Ä CPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà F jÃw ¨ÉåAiÀÄÄåwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£Àß UÀAqÀ  £ÀªÀÄä CtÚ C¯A¸Á§¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ¢zÁÝ£É CªÀ£ÀÄ FUÀ J°èzÁÝ£É CAvÁ PÉýzÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÀºÀd£À¨ÉÃUÁA FPÉAiÀÄÄ ¤£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ C¯ÁA¸Á§¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ£É ¤£ÀUÉ ºÉý°PÉÌ §gÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉãÀÄ ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉå¬ÄAzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dVÎ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2012. PÀ®A.504, 341, 323 s¸À»vÀ 34 L¦¹  £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.08.2012 gÀAzÀÄ  4   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.