Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 23, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

 ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 17/2016 PÀ®A 279.337.338.L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 L.JA.«.AiÀiÁPïÖ :- ದಿನಾಂಕ 22/01/2016 ರಂದು ಠಾಣೆಯ ಶ್ರೀ ಸಾಬರಡ್ಡಿ ಹೆಚ,ಸಿ,106 ರವರು ಕಾಮರಡ್ಡಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಗಾಯಳು ಗಿರೆಪ್ಪ  ತಂದೆ ಭೀಮರಾಯ ಹಬ್ಬಾಳ್ಳಿ ಸಾ||ಇಟಗಿ(ಎಸ) ಇವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 20/01/2016 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 17-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಸೈಕಲ್ ಮೋಟರ ನಂ  ಕೆ.ಎ.-33 ಎಲ್ -755 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮಾವ ಭೀಮಣ್ಣ ಗೋಸಿ ಈತನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ  ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಶಹಾಪೂರ ಯಾದಗರಿ ಮೇನ್ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎಸ.ಕೆ.ಪೇಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್  ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ ಕೆ.ಎ.-33 ಟಿ -3704 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಫಘಾತಪಡಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 17/2016 ಕಲಂ 279.337.338 ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಂ.ವಿ.ಯಾಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2016 PÀ®A:379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 21(3)(4) 22 JªÀiïJªÀiïDgï r DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:22/01/2016 gÀAzÀÄ 04.30 J.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ «±ÉÃó PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ  DgÉÆævÀgÀÄ  vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£À°è ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà zÁR¯Áw (JªÀiï.r.¦)¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁåPÀÖgÀ£À°è MlÄÖ 750=00 gÀÆ QªÀÄäwÛ£À MlÄÖ CAzÁdÄ 01 WÀ£À «ÄÃlgï ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÀÆArzÀÄÝ CzÉ.
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2016 PÀ®A ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ PÁuÉ :- 16. PÉù£À ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À:- ¦gÁå¢AiÀÄÄ 2008jAzÀ ¸ÀºÀ²PÀëPÀ£ÁV PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ¢||13.03.2011gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÁ« f¯ÉèAiÀÄ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ®zÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà §¤ßVqÀzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®vÁ C°AiÀiÁ¸ï ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ, vÀªÀÄä zÁA¥ÀvÀå¢AzÀ 2012gÀ°è MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ d¤¹zÀÄÝ CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¹» EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Ä ªÀiÁ£À¹PÀ T£ÀßvɬÄAzÀ PÀÆrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£ÀUÉ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ CªÀ½UÉ zÁgÀªÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. C¸ÁzsÁgÀt ªÀÄ£À¹Üw ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß ºÉAqÀw DUÁUÉÎ vÀ£ÀUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃV PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ:19/01/2016gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ±Á¯Á PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀAeÉ 5.30UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ Qð ºÁQzÀÄÝ EvÀÄÛ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄ°®è vÁ£ÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, ªÀÄÄzÉÝ©üºÁ¼À, ¨ÁUÀ®PÉÆÃlUÉ ºÉÆÃV ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉAqÀw ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt vÀ£Àß ºÉAqÀw ¢£ÁAPÀ:19/01/2016gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£ÀUÉ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¹» EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2016 PÀ®A ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/2016 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 22/01/2016 08-30 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 22/01/2016 gÀAzÀÄ 06-30 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉÃ¸ï  ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 50, ¦¹-74 gÁªÀÄ¥Àà , ¦¹-269 gÀ« gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ 07-00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨ÉÃ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV DªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ RqÀè¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ|| 24 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á|| ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀ ¨Éøï AiÀiÁzÀVj. ¸ÀzÀjAiÀĪ£À CAUÀ±ÉÆzÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV 1800/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 300/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 2100/ gÀÆ d¦Û ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ F ªÀÄlPÁ ºÀt AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛAiÀiÁ JAzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ±ÉÃR ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ £ÀfÃgÀ ªÀiÁ½ ZÀmÁ£À KjÃAiÀiÁ AiÀiÁzÀVj EvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅDV w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉƸÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ 07-00 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 08-00 ¦.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ §gÉzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ 08-30 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß RqÀè¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05:45 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2016 PÀ®A 78 (3) Pɦ DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-01-2016¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-01-2016

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗಮ್ಮಾ ಗಂಡ ತುಕರಾಮ ಬಾಡಿಬಾಯಿ ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಕ್ರಿಶ್ಚನ, ಸಾ: ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ರವರ ಗಂಡನಾದ ತುಕರಾಮ ಇವರು ಹಳ್ಳಿಖೇಡ[ಬಿ] ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಂಪ ಅಟೆಂಡರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ದಿನಾಲು ಶೀಫ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ದಿನಾಂಕ 22-01-2016 ರಂದು 2130 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಡ ತುಕರಾಮ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ (ವಾಟರ ಬೈಲಿಂಗ ಹೌಸ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ) ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ 23-01-2016 ರಂದು ಗಣಕೀಕ್ರತ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2016, PÀ®A 287, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÁæªÀt vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw; J¸ï.¹ ªÀiÁ¢ÃUÀ, ¸Á; ºÀÄtf(J) gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Hj£À CdAiÀiï vÀAzÉ ºÀj¨Á PÁA¨Éî, ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ vÁ£Áf eÁzsÀª ¸Á: PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr, gÁªÀÄgÀxÀ£À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªÀ vÉÆÃgÀuÉ ¸Á: PÀ¼À¸ÀzÁ¼À, ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ PÁA¨Éî ¸Á; qÉÆÃAUÀgÀUÁAªÀ, vÁ; OgÁzï, C«£Á±À vÀAzÉ ®PÀëöät ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á; rVÎ ªÀÄvÀÄÛ UËvÀªÀÄ ¸Á; ZÀAqÉÃUÁAªÀ (vÉîAUÁt gÁdå) J®ègÀÄ PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr UÁæªÀÄzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ £ÁAUÀgÉ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½¤AzÀ UÀÄwÛUÉ DzsÁgÀzsÀ ªÉÄÃ¯É ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥Àæ§Æ±ÉÃnÖ ªÁ¯É EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 30 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉƸÀzÁV ¤«Äð¹zÀ ¨Á«¬ÄAzÀ ªÀÄtÄÚ PÀ®Äè vÉUÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¨Á« ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÉæÃ£ï ªÀĶ£À EzÀÄÝ, PÉæÃ£ï ªÀĶ£À vÁ£Áf EªÀgÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 22-01-2016 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ J®ègÀÆ ¨Á«AiÀÄ°è£À ªÀÄtÄÚ vÉUÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ, PÉæãï ZÁ®PÀ£ÁzÀ vÁ£Áf EªÀgÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀÝjAzÀ ¨Á«AiÀÄ°è£À ¤ÃgÀÄ vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉæÃ£ï §ÄnÖAiÀÄ°è PÀÆr¹ M§â¤UÉ ªÉÆÃzÀ®Ä ¨Á«AiÀÄ°è E½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvï ºÁUÀÆ ±ÁæªÀt 3 d£ÀjUÉ ¨Á«AiÀÄ°è£À ªÀÄtÄÚ vÉUÉAiÀÄ®Ä vÁ£Áf EªÀ£ÀÄ PÉæÃ£ï ªÀĶ£À §ÄnÖ°è PÀÆr¹ ¨Á«AiÀÄ°è E½¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ªÉÄ°zÀÝ C«£Á±À ªÀÄvÀÄÛ UËvÀªÀÄ EªÀjUÉ vÁ£Áf EªÀ£ÀÄ PÉæÃ£ï §ÄnÖAiÀÄ°è PÀÆr¹ PÉæÃ£ï ªÀĶ£À ZÁ®Ä ªÀiÁr ¨Á«AiÀÄ°è §ÄnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉ eÉÆÃgÁV ©nÖzÀÝjAzÀ PÉæÃ£ï ªÀĶ£À VjQ¬ÄAzÀ ªÉÊgï MªÉÄä¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ §ÄnÖAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¨Á«AiÀÄ M¼ÀUÉ §gÀÄwÛzÀÝ C«£Á±À ªÀÄvÀÄÛ UËvÀªÀÄ EªÀgÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁÛ ¨Á«AiÀÄ M¼ÀÉUÉ EzÀÝ PÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ C«£Á±À EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ UËvÀªÀÄ EªÀ¤UÉ §®PÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¨Á«AiÀÄ°è ªÉÆÃzÀ®Ä ºÉÆÃV ¤AwzÀÝ ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ¤UÉ PÉæÃ£É §ÄnÖ §r¢zÀÝjAzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£À UÀmÁ¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢üUÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀgÀvÀ ºÁUÀÆ CdAiÀiï EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ 3 d£À UÁAiÀiÁ¼ÀÄzÁgÀjUÉ CzÉà PÉæÃ£ï §ÄnÖ¬ÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ vÉUÉzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ J®ègÀÄ 108 CA§Ä¯É£Àì §AzÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ, aQvÉì PÁ®zÀ°è UËvÀªÀiï FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀgÁzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ £ÁAUÀgÉ ¸Á: PÉÆÃlUÁå¼ÀªÁr (UÀÄvÉÛzÁgÀ ZÁ®PÀ), 2) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀƱÉÃnÖ ªÁ¯É ¸Á: ¨sÁ°Ì ¨Á«AiÀÄ ªÀiÁ°PÀ  EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀîzÉ ¤µÁ̼Àf ªÀ»¹zÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ Cfð ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2016, PÀ®A 32, 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 22-01-2016 ರಂದು ಜೊಳದಾಪಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದಿಲೀಪಕುಮಾರ ಬಿ. ಸಾಗರ ಪಿಎಸ್ಐ ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರವರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ರವರು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರನ್ನು ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಡೆನೆ ಜೊಳದಾಪಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಸುಭಾಶ ಚೌಕ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಿ ಸಂತೋಷ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾ: ಜೊಳದಾಪಕಾ, ತಾ: ಭಾಲ್ಕಿ, ಜಿಲ್ಲಾ: ಬೀದರ ಇತನು ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ  ಹಠಾತ್ತನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಬಿಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳಿದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು, ಸದರಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಲೈಸನ್ಸ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಖರಿದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು, ಸದರಿ ಬಿಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಚೀಲ ತೆರೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ದರಲ್ಲಿ 180 ಎಮ್.ಎಲ್ 28 ಯು.ಎಸ್ ವಿಸ್ಕಿಯ ಸಾರಾಯಿ ತುಂಬಿದ ಬಾಟಲಗಳಿದ್ದು ಅ.ಕಿ 1400/- ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸರಾಯಿಯನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÉĺÀPÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2016, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/22-01-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÉÆuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÆuÉAiÀÄ°èzÀÝ 1) d£ÀgÉlgï 5 ºÉZï.¦ C.Q 55,000/- gÀÆ., 2) 15 ¨ÁåljUÀ¼ÀÄ C.Q 01,80,000/- gÀÆ., 3) d£ÀgÉlgï «¯ï ¸ÁÖöåAqï C.Q 2000/- gÀÆ., »ÃUÉ MlÄÖ 2,37,000/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀî ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀ vÀAzÉ ªÀįÁígÁªÀ UÁAiÀÄPÁéqÀ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, G: ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.