Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 13, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 11-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D¥É DmÉÆà £ÀA PÉ.J 36 /J 6749 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ PÀAqÀ¥Àà zÉêÀgÀUÀÄqÀØ£ÀªÀgÀ 21ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,«zÁåyð ¸Á- ªÀĸÀgÀPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À «ÄÃAiÀiÁå¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï£À ºÀwÛgÀ £ÁUÀgÉqÀØ¥ÀàUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ£ÁzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ ®ZÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå @«ÄêÀÄAiÀÄå ¸Á-ªÀĸÀgÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£À §AzÁUÀ M«ÄäAzÉÆêÉÄä¯É ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ £ÉqÁQzÀÝ ¨ÁAqÀPÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÁUÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÀÆ PÀÆqÀ vÀ¯ÉUÉ,PÉÊUÉ PÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÀlÄÖUÀ¼ÁV PÉÊ ªÀÄÄjzÀAvÁV ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.232/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:13.08.2013 gÀAzÀÄ 69 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-08-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-08-2013

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/13 PÀ®A 143,147,148,326,323,324,504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :- 

¢£ÁAPÀ 12-08-2013 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄÈvÀAiÀÄå vÀAzÉ §AzÀAiÀÄå UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁw: EqÀUÉÃgÀ G: QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: C®PÀÆqÀ vÁ: aAZÉƽî f¯Áè: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ £ÀgÀ¹AºÀ gÀhÄgÀuÁ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£À ¸À®ÄªÁV §AzÀÄ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ¸Àé®à eÁUÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ¸Á: UÁzÀV ºÁUÀÄ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ. PÀÆr DPÀæªÀÄ PÉÆÃl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢PÀgÀUÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ 143/2013  PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
            

¢£ÁAPÀ: 12-08-2013 gÀAzÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĤî vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á|| UÉÆgÀ£À½ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ UÉÆÃgÀ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 15 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀiÁUÀðªÀÅ §Azï ªÀiÁrzÀjAzÀ F §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, PÀ®Äè, »r¢PÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢UÉ  CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ   ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ  ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ¸Áé«ÄzÁ¸À, ¸ÀÄzsÁPÀgÀ, QgÀt, £ÀgÉÃAzÀæ, Qæ¸ÉÆÖÃ¥ÀgÀ ,¸ÀÄgÉÃAzÀæ ,±ÉÆèsÁ, EªÀgÉ®èjUÉ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ  ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä®jUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ CfðAiÀÄ°è EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                                    

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/13 PÀ®A 143,147,498(J), 323,324,504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-


¢£ÁAPÀ 12/08/2013 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JªÀiï.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr E§âgÀÄ UÁAiÀļÀÄUÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ. UÁAiÀļÀÄ ±ÀgÀ¥sÉƢݣÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ EgÀ¥sÁ£Á ¨ÉÃUÀA ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ 5-6 wAUÀ¼À ªÀiÁvÀæ ZÉ£ÁßVzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ PÀÄ®¸ÀĪÀÄ ©Ã, ªÀiÁªÀAiÀiÁzÀ ªÀĸÁÛ¸À, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ E¨Áæ»A¸Á§,E¸Áä¬Ä®, SÁ°Ã®,d°Ã® EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¢£Á®Ä ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV¯Áè, ¤Ã£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ ¨ÉgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁÛqÀÄwÛ, CAvÁ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ §Ä¢Ý ªÀiÁvÀÄ ºÉý £À£ÀUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀgÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄvÉÛ QgÀÄPÀƼÀ PÉÆlÄÖ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ PÀÄgÀÆPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ,  £À£ÀUÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«zÀÄÝ CvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ DAiÀiÁå£À EgÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÁUÀ  ¢£ÁAPÀ 12/08/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É JA¢£ÀAvÉ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀƼÀ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ §gÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ   vÀAzÉ ºÁUÀÆ aPÀÌ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀªÀÄä gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÀÄ CªÀjUÉ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀAzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ºÁUÀÆ £À£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/13 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12-08-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð PÀlUÉ E§âgÀÆ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÁ®ßqÀUɬÄAzÀ ºÉƤßPÉÃj ¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄA¢gÀPÉÌ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1015 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Á¯Á¨ÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ §¸Àì £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀªÀÄÆwð PÀlUÉ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj §¸Àì £ÀA§gÀ PÉJ 38 J¥sï 622 EgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²ªÀªÀÄÆwð PÀlUÉ EªÀjUÉ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj PÀvÀÛj¹zÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®gÉÆmÉÖUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ dgÀÄVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/13 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 135(J), 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 12/08/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÀªÀÄ¢AiÀiÁ ªÀÄfÓzÀzÀ°è E±Á£ÀQà £ÀªÀiÁd ©Ã¼ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁ𢠲æà £À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ºÁfà CPÀâgï¸Á§ §qÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ vÁ: § PÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ 1. E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀÄPÀÌ§Æ¯ï ¸Á§ §qÀÄgÉ, 2. ªÀĺÉçħ vÀAzÉ ªÀĺÀvÁ§ ¸Á§ §qÀÄgÉ, 3. ªÀĺÉçħ ªÀÄįÁè, 4. ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ §qÀÄgÉ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀiÁdÄ N¢¸ÀĪÀ M§â ¥ÉõÀEªÀiÁªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀiÁd ©Ã¼ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ £ÀªÀiÁd ©Ã¼ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄfÓÃzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ KPÉÆÃzÉݱÀ¢AzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ «gÀÄzÀÝ CPÀæªÀÄ PÀÆl  gÀa¹PÉÆAqÀÄ eÁw CxÀªÁ PÉÆ«Ä£À GzÉÝñÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ eÉÊ ¨sÀªÁ¤, eÉÊ ²ªÁf CAvÀ PÀÆUÀÄvÁÛ CªÀgÀ CªÀgÀ PÉÊUÀ¼À°è PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ »rUÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄfÓzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè J¸ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ agÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀiÁdPÉÌ §AzÀªÀjUÉ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÀªÀiÁdÄ ©Ã¼ÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ »ÃUÉPÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj. CAvÀ CAzÁUÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ £ÀgÀÆuÉ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ d£ÀgÉ®ègÀÆ eÉÊ WÉÆõÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÁÛ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¸ÁrzÁÝgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ:
ಶಹಾಬಾದ  ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ದಿನಾಂಕ:12/08/2013  ರಂದು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ಎಎಸ್‌ಐ ರವರು ವರದಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ,  ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಚೆಕಿಂಗ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಂಗಡ ಸಿಪಿಸಿ.306 ರವರೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ 5 ಎಎಮ್‌ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಂದು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದೇನಂದರೆ,ಕಾಗೀಣಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಧನ ತುಂಬದೆ ಮತ್ತು ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪರವಾನನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ರವರೊಂದಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಶಹಾಬಾದ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಪಿಐ ಶಹಾಬಾದ ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ ವಾಡಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮೂರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳು  ಮತ್ತು ಒಂದು ಲಾರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸದರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಕು ತುಂಬಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ  ಮತ್ತು ಲಾರಿ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ 1] ಟಾಟಾ ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆಎ-23/5438 ಲಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 2,50,000/- ಅದರಲ್ಲಿಯ ಉಸಕಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು. 8,000/- ರೂಪಾಯಿ  2] ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ-32 / 5495 ನೇದ್ದರ ಕಿಮ್ಮತ್ತು. 2,00000/- ಅದರಲ್ಲಿ ಉಸಕಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು. 2500/-  3] ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಟಿಎ-3144 ನೇದ್ದರ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ5 ಕಿಮ್ಮತ್ತು. 2,00000/- ಅದರಲ್ಲಿಯ ಉಸಕಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು. 2.500/- 4] ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಟಿಎ-5297  ನೇದ್ದರ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅ.ಕಿ. 2,00000/- ಅದರಲ್ಲಿ ಉಸಕಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು. 2500/-  ಇದ್ದು ಸದರಿ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರ ಹೆಸರು ಕ್ರಮವಾಗಿ  1] ಅರುಣ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಮಹಾಗಾಂವ ವ:25 ಜಾ:ಹರಿಜನ ಉ:ಟಾಟಾ ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆಎ-23 / 5438 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ:ಹುಳಗೇರಾ ತಾ:ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಹಾ:ವ: ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎದರುಗಡೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು.ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕರಾದ 2] ಆನಂದ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರೆಪ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ವ:28 ಜಾ:ಕುರುಬರು ಉ:ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ3-32 / 5495 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ 3] ಬಾಬು ತಂದೆ ರಾಮು ಮಡಿವಾಳ ವ:19 ಜಾ:ಮಡಿವಾಳ ಉ:ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಟಿಎ-3144 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ 4] ರೇವಣಸಿದ್ದ ತಂದೆ ನಾಗಣ್ಣಾ ಪೂಜಾರಿ ವ:18 ಜಾ:ಕುರುಬರು ಉ:ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ. ಕೆಎ-32 ಟಿಎ-5297 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ:ಮೂವರುಶಂಕರವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು. ಸದರಿವರಿಗೆ ಉಸುಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಅಂತಾ ಕೇಳಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಉಸುಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಇರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.ಸದರಿ ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾರಿಗೆ ಉಸುಕು ತುಂಬಿದ ಸದರಿ 4 ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಒಟ್ಟು ಉಸಕಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು, 15,500/- ನೇದ್ದು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಮರಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಉಸುಕು ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರುವದಿಲ್ಲಾ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸರಕಾರದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.ಕಾರಣ ಮಾನ್ಯರವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ಮತ್ತು 3 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗಳು  ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರನ್ನು ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
ಬೆಂಕಿ ಪ್ರಕರಣ:
ದಿನಾಂಕ 12/08/2013 ರಂದು  ಯಾರೋ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸುಂಟನೂರದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲ ಕಲೆಕ್ಟರ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಜಿಸ್ಟರ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅಲಮಾರಿ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಅಲಮಾರಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ದಸ್ತಾವೇಜು ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಫೋಟೊ,ಗಡಿಯಾರ, ಟೇಬಲ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 5,000/-ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಲುಕ್ಸಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಗೈರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.