Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, April 20, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-04-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-04-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀiÁ° ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: mÉÆÃPÀgÉ PÉÆý, G: C¹¸ÉÖAmï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸Á: ¥ÀAqÀgÀUÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: ¸ÀPÁðj dƤAiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃeï ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èè vÉÆnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ PÁgÀt ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁgÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ, C®ªÀiÁjAiÀÄ ¯ÁPÀgï ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,71,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DåPïÖ :-

ªÀÄÈvÀ DPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: amÁÖ UÁæªÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-03/ºÉZï-7020 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ fêÀ£À vÀAzÉ CdÄð£À ¥ÀgÀªÀÄ£ÀUÀj ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£À M¼ÀUÉ «Ä®£À ¥sÀAPÀë£ï ºÁ® ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÁ±À EªÀj§âgÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÀvÀÛVj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-38/4670 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ DPÁ±À EªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CªÀ£À ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄðAzÀ ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §¢UÉ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ DPÁ±À EªÀ¤UÉ ¸ÉÆAlzÀ°è, JzÉ, ¨É£ÀÄß, JgÀqÀÄ PÁ°£À ºÉ§ÄâgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwgÀĪÀ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 19/04/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĪÀuÁð UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà ªÉÄʯÁgÀzÉÆgÀ ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ ¨sÁ¹AUÀ WÉÆÃqÀªÁr E¯Áä¬Ä¯ï SÁzÀj zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ©lÄÖ §gÀ®Ä DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ¨sÀAqÁj gÀªÀgÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3872 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ WÉÆÃqÀªÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÁ¹AUÀ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀA§®PÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀ¥ÀPÀ½AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¥Á®PÁgÀ ²ªÀgÁd gÀªÀjUÉ JqÀ¥sÀPÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ°£À ¥ÁzÀzÀ PÀtÂUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà ¸Á: ElUÁ gÀªÀjUÉ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-04-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¤¸ÁgÀ CºÀäzÀ ªÀĺÀäzÀ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà 4-5 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ §AzÀÄ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀzÀ°ègÀĪÀ gÀÆ«Ä£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ eÁ§ ¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÀAPÀgÀ ªÀĶ£ï£À ªÁZÀªÀiÁå£ï ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ ¥Á¸ï gÉÆÃr£À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ »A¢£À ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ 2 eÁ§ ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°è §A¢zÀÄÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°ègÀĪÀ UÀ°èAiÀÄ°è wgÀÄV¹ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 2 eÁ§ ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀPÀÄ E¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ d£ÀjUÉ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-38/eÉ-2899 EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PÀ¼ÀîgÀÄ gÀÆ«Ä£À°è EnÖzÀÝ 4 eÁ§ ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ 2 eÁ§ ¥ÉèÃmïUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÁUÀ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä 4-5 d£ÀgÀÄ PÀAPÀgÀ ªÀIJãÀUÉ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÁZÀªÀiÁå£À ºÁªÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 427, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 ¦r¦¦ DåPïÖ 1984 :-

ºÀ¼É ¨sÁ°ÌAiÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ PÁæ¸ÀzÀ°è zÀ°vÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CPÀæªÀĪÁV PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀgÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ JAzÀÄ ¥sÀ®PÀ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj PÀmÉÖAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ CPÀæªÀĪÁV PÀnÖzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-4-2012 gÀAzÀÄ zÀ°vÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀªÀgÀÄ PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅ PÀÄjvÀÄ ¸À¨sÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸À¨sÉAiÀÄ°è J¯Áè zÀ°vÀ £ÁAiÀÄPÀgÀÄ 14£Éà K¦æ¯ï qÁ. ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAw DzÀ £ÀAvÀgÀ C°è MAzÀÄ PÀªÀiÁ£ÀÄ PÀnÖ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅUÉƽ¹j JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 19-4-2012 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉÎ 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ £ÁUÀgÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÀ ¸À¨sÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£É ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆð¸ï §AzÉÆç¸ÀÛ£À°è PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¨É½îUÉÎ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 9:02 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ, 2) DPÁ±À vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¨sÁ«PÀmÉÖ, 3) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÆÃgÉ, 4) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ, 5) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ±Á°ªÁ£À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 6) C«£Á±À vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ §gÀÆgÉ, 7) PÀgÀÄt vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ªÉÆÃgÉ, 8) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¯ÁªÀįÉ, 9) gÀ« vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¯ÁªÀįÉ, 10) fêÀ£À vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÉÆÃgÉ, 11) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÁåUÉ, 12) ¦AlÄ C°AiÀiÁ¸À ¥ÉæêÀĹAUï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï, 13) CdAiÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ, 14) GvÀÛªÀÄ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ, 15) ±ÀAPÀgÀ ªÀªÀiÁð «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä, 16) vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÁåUÉ, 17) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÁ«PÀmÉÖ, 18) ¸ÀwõÀ ªÀiÁzÀ¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 19) «¯Á¸À £ÁªÀÄzÉêÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 20) ªÀiÁgÀÄw «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 21) gÁPÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ §gÀÆgÉ, 22) gÀvÀ£À vÀAzÉ «¯Á¸À ªÉÆÃgÉ, 23) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÆÃgÉ, 24) ¥Àæ¯ÁízÀ PÁA§¼É, 25) CªÀÄgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÆ gÁqï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ WÉÆõÀuÉ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É PÀmÉÖ vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛÃj EAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÀbÉÃjAiÀÄ°è £ÀÄVÎ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À mÉç®UÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄð£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼À mÉ箣À UÁè¸ï ºÁUÀÆ PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀÄvÀÄÛ QlQAiÀÄ UÁè¸À MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ (¦fDgï ¸É¯ï) £À°è £ÀÄVÎ ¦fDgï ¸É¯ï UÁè¸ï ¥sÁå£ï PÀA¥ÀÆålgÀ ºÁUÀÆ ¦æAlgï MqÉzÀĺÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀZÉÃjAiÀÄ°è£À PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ PÀbÉÃj vÀÄA¨Á ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ F ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ mÉç¯ï PÀA¥ÀÆålgÀ ºÁUÀÆ ªÉÄÃf£À UÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5.00 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸ÀPÁðgÀzÀ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/04/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ (¸ÀzÀå: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¥ÀArvÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: d£ÀªÁqÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸À¸ÀÜ£ÁVzÀÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ, CgÉà ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÀÄZÀÄÑ CªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è £ÀÄgÀįÁè dªÀÄzÁgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è QæÃ«Ä £Á±ÀPÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥Àr¹ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°èè §gÉzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2012 PÀ®A 295 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19/04/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 08.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjaÃvÀ QrUÉÃr ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ CªÀÄgÀ ºÁ¸ÀÖ¯ï ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DªÀgÀtzÀ°èAiÀÄ ¸Á¬Ä¨Á¨Á ªÀÄÄwðAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀUÀß ªÀiÁr ªÀÄA¢ÃgÀPÉÌ C¼ÀªÀr¸À¯ÁzÀ C®Æå«Ä¤AiÀÄA jÃ¥ÀgÀ ºÁUÀÆ UÁdÄ MqÉzÀÄ JgÀqÀÄ PÀÄAqÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀAPÉ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà gÀqÉØÃgÀ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁ.gÀrØ °AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.dÆ®UÀÄqÀØ vÁ.°AUÀ¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä zÉêÀgÀqÀØ¥Àà ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-26/PÀÆå-9197 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV-E®PÀ¯ï gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj-13 gÀ ªÉÄÃ¯É E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀqÉÃPÉÆ¥Àà PÁæ¸ï E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ QÃ.«Äà zÀÆgÀ EgÀĪÁUÀ ¨É¼ÀV£À 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À zÉêÀgÀqÉØ¥Àà¤UÉ oÀPÀÌgï DV DvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ EvÀgÀ PÀqÉUÀ½UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV vÀ¯É¬ÄAzÀ «ÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlnzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt zÀAr£ï ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢: 19-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤£Éß gÁwæ zÁR¯ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀfÓ ¸Á: »gÉêÀÄ£ÁߥÀÆgÀ EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¤£Éß ¢: 18-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ £ÀUÀj ºÁqÀðªÉÃgï ºÀwÛgÀ £À£Àß ¸ÉßûvÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ FvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÀƪÀiï PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä ¨ÁdÄ PÁgï £ÀA: PÉJ-37/4131 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà MªÀÄä¯É £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï UÉ ºÁ¬Ä¹zÀÄÝ C®èzÉ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ F C¥ÀWÁvÀzÀ°è £À£ÀUÉ §®PÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨ÁªÀÅ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. DAd£ÉÃAiÀÄ ¦J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಶಹಾಬಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ದೇವಿಂದ್ರ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ನಗನೂರ ಸಾ:ಹನುಮಾನ ನಗರ ಶಹಾಬಾದ ರವರು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳಾದ ಪ್ರೇಮಾ ಇವಳು ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಾಗ ರವಿ ಇತನು ಅವಳನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅತನನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೆನೆ.ನಂತರ ರವಿ ತಂದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜು ತಂದೆ ಗಂಗಾರಾಮ, ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮಸ್ವಮಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಕುಂಬಾ, ಬಾಬು ವಡ್ಡರ, ಅರ್ಜುನ, ಕೊಳ್ಳಪ್ಪಾ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ವಡ್ಡರ ರವ ರು ನನ್ನ ಕರೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಪೈಪನಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ರೇಣುಕಾ, ತಾಯಿಯಾದ ತಾರಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಪ್ರಿತಿ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 40/2012 ಕಲಂ: 147 341 323 324 504 ಸಂ;149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ತುಳಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಚಂದಪ್ಪ ಭಗವಂತನೋರ ಸಾ|| ಮೀನ ಹಾಬಾಳ ಸೇಡಂರವರು ನನ್ನ ಗಂಡನಾ ಚಂದಪ್ಪಾ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:19-04-2012 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 0800 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಟಂಟಂ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರದೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಇತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬ ಚಂದಪ್ಪ ಭಗವಂತನೂರ ಇವನು ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಸೇಡಂದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಟಂಟಂ ತಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸೇಡಂ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ-24 ಎಮ್-1616 ನ್ನೇದ್ದರ ಕಾರ ಚಾಲಕನಾದ ದತ್ತಾತ್ರಯ @ ದತ್ತು ತಂದೆ ಶೇಷಯ್ಯ ಐನಾಪೂರ ಸಾ: ಕೊಮಟಿಗಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ಇವನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಂಟಂಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಮೃತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 87/2012 ಕಲಂ,279,337,304[ಎ]ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ ,187 ಐ,ಎಂ,ವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ತಂದೆ ಮಾಂತಯ್ಯಾ ಹಿರೇಮಠ ಉ|| ಹೋಟೆಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲಸ ಜ್ಯಾ|| ಜಂಗಮ ಸಾ|| ಮನೆ ನಂ 71/1+2 ಉದಯ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 19/04/2012 ರ ನಸುಕಿನ ವೇಳೆ 4.00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5.00 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಧ್ಯುತ ಶಾರ್ಟ ಸಕ್ಯೂರ್ಟದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ನಗದು ಹಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಮನೆ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಸುಮಾರು 1,54,760=00 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವು ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.