Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, May 31, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ:30-05-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಧಿ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAzÁ£ÀUËq ¥Ánïï 35 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: §AiÀiÁå¥ÀÆgÀ FvÀನು ಮೂಡಬಿದರೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು  ಬಯ್ಯಪೂರಗೆ ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬಂಡಿಸುಂಕಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬ ಟಾಟಾ ವ್ಯಾಜೀಕ್ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಕಾರಿನ ಎದುರಿಗೆ ತಂದು ತನ್ನ ವಾಹನದ ಲೈಟನ್ನು ಡಿಮ್ ಡಿಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಹಾಗೇಯೇ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಆಗ ಪಿರ್ಯಧಿದಾರ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಾಹನವನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ ಟಾಟ  ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂ.ಕೆ.-36/-5548 £ÉÃzÀÝgÀ ಚಾಲಕನ ಶ್ರೀನಾಥ ತಂದೆ ನಿಂಗನಗೌಡನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಡಿಮ್ ಡಿಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೇಯೇ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ನೀನು ಏನು ಕೇಳೊತ್ತಿ ಎಂದು ಪಿರ್ಯದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಆಕ್ರಮ ಕೂಡ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಶ್ರೀನಾಥ ಈತನು ತನ್ನ ಟಾಟ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ  ಕೊಡಲಿ, ಕಬ್ಬಣದ ರಾಡು, ಬಡಿಗೆ, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು 1)²æãÁxÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ,2) ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ, 3)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ, 4)UËqÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ, 5)£ÁUÀ¥Àà UËÀAr, 6)ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¦qÀØ£ÀUËqÀ, 7)ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UËAr,8)AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà UËAr ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 jAzÀ 20 d£ÀgÀÄ ¸Á: J¯ÁègÀÆ ¨sÉÆêÀÄä£Á¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಬಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೋರಿನ ವಾಹನವನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಲೇ ಎಂದು ಪಿರ್ಯಧಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೂಗಾಡುತ್ತಾ ಆರೋಫಿತರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿ ಬಡಿಗೆ ರಾಡು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಫಿ ಶ್ರೀನಾಥನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ  ಬೀಸಿದ್ದು  ಆಗ ಏಟನ್ನು ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/14 PÀ®A. 143, 147, 148, 448,307,504,506 gÉ/«.149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Àà eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀÄ-35ªÀµÀð G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:§®èlV FvÀ£ÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý DPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÀªÉÇ°¹ £ÀA©¹ ¢.13-05-2014gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00UÀAmÉ £ÀAvÀgÀ §®èlV UÁæªÀÄzÀ°èAzÀ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß [ªÀÄÈvÀ¼À£ÀÄß] PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîzɤãÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä JAzÀÄ ¢.28-05-2014gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ±ÀgÀtªÀÄä¼À£ÀÄß §®èlV UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ©lÄÖ DvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝ jAzÀ ¢.30-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00UÀAmÉUÉ §®èlV UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆAqÀÄ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ ¢.30-05-14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-50UÀAmÉUÉ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ²æà DAd£ÉÃAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ºÉUÀÎqÀ¢¤ß eÁw:£ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀÄ-50ªÀµÀð G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:§®èlV  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ,  UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2014 PÀ®AB 366,420,306 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 30-05-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦qÀ§Æèr PÁåA¦£À ±ÀQÛ ªÀÄl£À SÁ£ÁªÀ½ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ 01 1) VjñÀ vÀAzÉ CA¨Á¸Á ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ¸ÁªÀf G: ªÀÄl£ï SÁ£ÁªÀ½ ¸Á: ±ÀQÛ ªÀÄl£ï SÁ£ÁªÀ½ ¦qÀ§Æèr PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉƨÉʯï£À°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ n.« ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ 20-20 L¦J¯ï QAUïì J¯ÉªÀ£ï ¥ÀAeÁ¨ï ªÀ¸Àð¸ï ZÉ£ÉÊ ¸ÀÄ¥Àgï QAUïì QæPÉmï DlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆrVzÁÝUÀ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ)gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 835/-, MAzÀÄ ªÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ.500 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÁAUï n.« C.Q.gÀÆ. 4000/- £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ 2) «µÀÄÚ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð,  G: ¸ÁªÀf SÁ£ÁªÀ½ ¸Á: §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄjUÉ PÀªÀįÁ¥ÀÆgï ºÀA¦ ºÀwÛgÀ .3) ©üªÀĸÉãï gÁAiÀĨsÁV ¸Á: ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ  £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ ¨ÉnÖAUï DrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.125/14 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ: ¥ÁªÀÄtÚ ¥ÀÆeÁj, 60ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ,    ¸Á: eÉÆüÀzÉqÀV vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj   £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤ÃrzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ £ÀAvÀgÀzÀ°è vÁ£ÀÄ JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ®Ä M¦àUÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÁQ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PËnA©PÀ zËdð£Àå PÁAiÉÄÝAiÀÄr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ wÃ¥ÀÄð ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¥ÀgÀªÁV §A¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29-05-14 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ°è eÉÆüÀzÀqÀV UÁæªÀÄzÀ°è£À vÀªÀÄä UÀÄr¸À®°è EzÁÝUÀ 1) ¥ÁªÀÄtÚ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj 2) ±ÀgÀtªÀÄä @ «ÄãÁQë  E§âgÀÆ ¸Á: eÉÆüÀzÉqÀVEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß UÀÄr¸À°AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ J¼ÉzÀÄ UÉÆdÓ°£À°è PÉqÀ« ºÁQ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÄ vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr `` £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉøÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛAiÉÄãÀÄ ¸ÀƼÉà PÉÆÃlð §AzÀÄ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ ¤£ÀߣÀÄß UÀÄr¸À°£À°è ¸ÀÄlÄÖºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ CA¢zÀÄÝ C®èzÉà CgÉÆæ £ÀA. 02 £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀÄr¸À°UÉ ¨ÉAQ ºÀZÀÑ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2014 PÀ®A,- 498(J),323, 324, 355, 506, 436, 511 ¸À»vÀ 34  L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ©üêÀĪÀé UÀAqÀ F±À¥Àà, 43ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀģɠ PÉ®¸À, ¸Á: G®Ì§AqÀvÁAqÀ, FPÉAiÀÄ UÀAqÀ F±À¥Àà FvÀ£ÀÄ »UÉÎ 10-15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 29-05-2014gÀAzÀÄ «¥ÀjvÀªÁV ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ 9J PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è zÁlĪÁUÀ F±À¥Àà£ÀÄ DQäPÀªÁV PÁ®ÄeÁj PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°èAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ £ÉlÄÖ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¹gÀªÁgÀzÀ°è vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÉÆåAiÀÄĪÁUÀ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 08/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

          DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ¨sÉÆUÁ¥ÀÆgÀ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀ£Áßj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄvÁÛ ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛà CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É PÀ£Áßj UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ  PÀ£Áßj UÁæªÀÄzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ  K£À¯Éà §zÁä¸ï gÀAqÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ E°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄwÛà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ §qÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ   FUÀ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ §gÀzÉ EzÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  115/2014 PÀ®A. 498(J) 323 504 506 , L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2014 gÀAzÀÄ 185 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 32,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-05-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-05-2014

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
OgÁzÀ (©) ²ªÁgÀzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÁoÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¢£ÁAPÀ 31-01-2014 gÀAzÀÄ ¥sÉî DVgÀĪÀ n.n AiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¹Û ªÀiÁr C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁªÀÄzsÀåð 63 PÉ.«.AiÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 120 °lgÀ D¬Ä® PÉ¥Áå¹n EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 26-05-2014 gÀAzÀÄ gÉÊvÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ¤Ãj£À ªÉÆÃmÁgÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛ¯Áè CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ¥sÀƯÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, G: ±ÁSÁ C¢üÃPÁj eÉøÁÌA OgÁzÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV n.¹ ZÉÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ n.¹ zÀ°è£À 120 °lgÀ D¬Ä® AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ C.Q 10,800/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ Cfð ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd  ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2014, PÀ®A 143, 147, 498 (J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ JPÀÖ 1961 :- 
¢£ÁAPÀ 30-05-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁjPÁ UÀAqÀ PÀªÀįÁPÀgÀ EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw EqÀUÁgÀ, ¸Á: ¨ÁªÀV, ¸ÀzÀå: ©qÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÀPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EzÀÄÝ UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ¨ÁªÀV UÁæªÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 05-05-2009 gÀAzÀÄ ¨ÁªÀÀV UÁæªÀÄzÀ PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà EqÀUÁgÀÀgÀªÀgÀÆA¢UÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ  ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è 10 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, 3 ®PÀë gÀÆ PÉýzÀÝjAzÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ, 1.5 ®PÀë gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ PÀªÀįÁPÀgÀ EªÀgÀÄ ©gÀV (©) UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÁæxÀ«ÄPÀ DgÉÆÃUÀå PÉÃAzÀæzÀ°è ¯Áå§ mÉÃPÀ¤²ÃAiÀÄ£ï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¢£Á®Æ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ PÀªÀįÁPÀgï, CvÉÛ UÀAUÀªÀiÁä @ §¸ÀªÀiÁä, ªÀiÁªÀ UÀÄAqÀ¥Áà, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ, gÀ« J®ègÀÆ ¨ÁªÀV UÁæªÀÄzÀ°è ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, ¨ÁªÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀAqÀ¤UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ©ÃgÀV (©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ® DUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt J®ègÀÆ ¨ÁªÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ  ©ÃzÀgÀzÀ°è UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©qÀ¥Áà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è £ÁUÀ£ÁxÀ SÁAPÀgÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ©ÃzÀgÀzÀ°è §AzÀÄ G½zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀªÀįÁPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà  EqÀUÁgÀ, 2) UÀAUÀªÀÄä @ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà EqÀUÁgÀ, 3) UÀÄAqÀ¥Àà EqÀUÁgÀ, 4) ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà, 5) gÀ« vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÁªÀV, ¸ÀzÀå: ©qÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÅ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ PÉýzÀµÀÄÖ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè, ªÀÄUÀ¤UÉ £ËPÀjUÉ ºÉÆÃV §gÀ®Ä vÉÆAzÀgÉ DUÀÄwÛzÉ CAvÀ «£ÁB PÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DUÁUÀ UÀAqÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀÄÝ, F CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ©üðt EzÁÝUÀ ºÉjUÉ PÀÄjvÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÆ ¸ÀºÀ  UÀAqÀ£ÁUÀ°Ã CxÀªÁ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁUÀ°Ã ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀÄ«UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀiÁvÁqÀ®Ä, PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀ¤UÉ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸À® w½¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÁjPÁ EªÀ½UÉ £ÁªÀÅ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ  ¤ÃªÀÅ E£ÀÆß G½zÀ 5 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 2 ®PÀë gÀÆ ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆlÖgÉ ªÀiÁvÀæ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛªÉ E®èªÁzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ¤ÃªÉ ElÄÖPÉƽî CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ DUÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ CµÉÆÖAzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉý vÉÆÃnÖ®Ä PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è 3 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ 1 ®PÀë gÀÆ ºÀt PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀgÀÀ eÉÆÃvÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÀl ©qÀzÉ ªÉÄðAzÀ ªÉÄïɠ «£ÁB PÁgÀt ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »AiÀiÁ½¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ¤£ÀUÉ J£ÀÆ PÀ°¹gÀÄvÁÛgÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ »AiÀiÁ½¹ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀgÀÆ ¢£ÁAPÀ 07-04-2013 gÀAzÀÄ »jAiÀĪÀgÁzÀ  §¸ÀªÀgÁd UÀĪÀiÁä, ¹zÀÝ¥Áà C¯Áèè¥ÀÆgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£À PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ F jÃw «£ÁB PÁgÀt vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀi¯Áè ¤ÃªÀÅ PÉýzÀµÀÄÖ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ ªÀÄvÉÛ KPÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛ¢Ýj ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƽîj CAvÀ w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉý ºÉÆgÀlÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÆ vÀ£Àß ºÀl ©qÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ©nÖgÀĪÀÅ¢¯Áè, F CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÉÛ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ¼À »AzÉ ºÉjUÉ ¸À®ÄªÁV vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÀÆßAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÁUÀ CªÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄUÀÄ«UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, CªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr £ÁªÀÅ ©ÃzÀgÀzÀ°è MAzÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖwÛzÉÝªÉ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ E£ÀÆß 2 ®PÀë gÀÆ RaðUÉ PÉÆlÖgÉ ªÀiÁvÀæ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛªÉ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 29-05-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAzÉ, vÁ¬Ä vÀªÀÄä CA§jõÀ ºÁUÀÆ »jAiÀÄgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd UÀĪÀiÁä, ¹zÀÝ¥Áà C®è¥ÀÆgÉ EªÀgÉ®èjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÁzÀ°èzÀÝ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£À §AzÀAvÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÁUÀ, ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ PÉýzÀgÉ ºÉÃUÉ DUÀÄvÀÛzÉ, ¤ÃªÀÅ PÉýzÀQÌAzÀ ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ ªÀÄvÉÛ J°èAzÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj E¯Áè ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɬĹ PÉƽîj CAvÀ ºÉýzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀPÀëuÉ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀt PÉÆlÖgÉ ªÀiÁvÀæ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîvÉÛªÉ E®è¢zÀÝgÉ E¯Áè CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£ÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä PÁ°UÉ ©¼ÀÄvÉÛ£É ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉƽî CAvÀ PÁ°UÉ ©zÁÝUÀ CvÉÛ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀAzÉ, vÁ¬Ä vÀªÀÄä CA§jõÀ EªÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ, UÀAqÀ PÀªÀįÁPÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀjAzÀ JqÀ PÀtÂÚUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, vÀªÀÄä¤UÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EªÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄĶÖà ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, vÁ¬ÄUÉ CvÉÛ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £ÀÆQPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ J®ègÀÆ PÀÆr vÀAzÉ vÁ¬Ä, vÀªÀÄä¤UÉ E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ ¸ÁjPÁ EªÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©qÀ®Ä §AzÀgÉà ¤ªÀÄUÉà fêÀAvÀªÁV ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-05-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2014, PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 19-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ C¥ÀàuÁÚ ªÀÄqÀªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄrªÁ¼À G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®ªÁzÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÁgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ F §UÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÉ J¯Áè UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁgÀuÉ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É J£ÀÄߪÀ ªÀiÁ»w UÉÆvÁÛVgÀĪÀ¢¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ w½¸ÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-05-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/2014 PÀ®A 420, 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2014 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀÄeÁvÁ ¨Ágï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÀĪÀAvÀºÀ OµÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ (£À±É) ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ PÀ¦Ã®zÉêÀ J.f ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ RavÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀÄeÁvÁ ¨Ágï ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀÄeÁvÁ ¨Ágï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï ¥sÀAiÀiÁeï vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 32ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §gÀĪÀAvÀºÀ OµÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ (£À±É) ªÀiÁvÉæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ ºÀt ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ »rzÁUÀ ºÀt PÉÆlÄÖ OµÀ¢ü ªÀiÁvÉæ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-05-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C§Äݯï RAiÀÄƪÀiï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§Äݯï SÁzÀgï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-8-113 mË£ï ¥Éưøï oÁuÉ JzÀÄjUÀ Z˨ÁgÁ gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ¤«ÄvÀå vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹.r-100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-2695 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÀÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ ¯ÁqÀÓUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß ¯ÁqÀÓ£À ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ¯ÁqÀÓUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ «ªÀgÀ 1) »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹.r-100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-2695, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. 97eÉ10J¥sï01659, 3) EAf£ï £ÀA. 97eÉ10E05799, 4) ªÀiÁqÀ¯ï-1997, 5) §tÚ: PÀ¥ÀÄà, 6) C.Q 15,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-005-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Friday, May 30, 2014

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ 28-05-2014 gÀAzÀÄ CªÀĪÁ¸É EzÀÝjAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAnUÉ zÉêÀjUÉ dUÀ° ºÀwÛgÀ ¢Ã¥À ºÀaÑzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAl ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ MAzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥À ºÀaÑ dAwUÉ £ÉÃvÀÄ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀªÀÅ UÁ½UÉ eÉÆÃgÁV ºÀwÛ ¥ÀPÀÌzÀ®zÀ°è EzÀÝ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ 1)MAzÀÄ QéAmÁ® CQÌ C.Q.-3000/-2) MAzÀÄ QéAmÁ® ©½ eÉÆüÀ C.Q.3000/3) 9 ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q. 6000/4) ªÀÄ£É C¼ÀªÀr¹zÀ dAw PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ C.Q.80000/5)10 UÁæA. §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt C.Q.25000/6) ¢£À §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q.5000/7) MAzÀÄ C®ªÀiÁgÀ C.Q.3000/»ÃUÉ MlÄÖ 1,25,000/ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.(gÉñÀ£ï PÁqÀð. DzsÁgÀ PÁqÀð ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀĸÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀĪÀé UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:60 eÁw:£ÁAiÀÄPÀ. G: PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; gÁeÁ¨sÀPÀë zÀUÁðgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 04/14    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÀ ªÀiÁ»w:-
                    ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 29-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ¸À°ÃA vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 2) EµÁðzÀ vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 3) ¥sÁgÀÆPï vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 4) eÁ»ÃzÀ vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á§ 5) ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À¸Á 6) £ÀªÁ§ vÀAzÉ E¨Áæ»A J®ègÀÆ eÁ-ªÀÄĹèA, ¸Á-vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿ ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ¨Á¬ÄUÀqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-vÀ®ªÀiÁj gÀªÀgÉÆAದಿಗೆ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ,ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ದುಖಃಪಾತಗೊಳಿಸಿ £ÀAvÀgÀ PÀÄqÀUÉÆÃ®Ä vÉÆÃj¹ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:62/2014 PÀ®A 147, 148, 504, 506(2), 323, 324, 355, 109 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
1)        ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå 2) ¸ÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå 3) ¸Áé® ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ zÀļÀîAiÀÄå 4) HzÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ HzÀÄ ©üêÀÄAiÀÄå 5) F±ÀégÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ 6)«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ 7) §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¥À®èAiÀÄå 8) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸Áé® ©üêÀÄAiÀÄå, J®ègÀÆ ¸Á-«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 28-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಡಾರ, ಸಲಕೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸ÀtÚ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ G¨ÉÃzÀÄ®è, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-«ÄeÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£À ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದು ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗಡಾರದಿಂದ ಹೊಡೆದು ದುಖಃಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ತಡೆಯಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಫಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದಾಜು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳು ಲುಕ್ಸಾನು ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2014 PÀ®A 143, 147, 148, 427, 504, 506, 323, 324, 354 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

      ¢£ÁAPÀ:- 30-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ï £ÀA. PÉ.J.33 J¥sï. 20 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ SÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ: ªÀĺÉçƨï C°, PÉ.J¸ï.Dgï.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J.33 J¥sï. 20 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ r¥ÉÆà zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  §¸ïì£ÀÄß PÉÆ¥ÀàgÀ UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAqÁ¹UÉAzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆUÁgÀrØ vÀAzÉ: ¤AUÀ£ÀUËqÀ ªÉÄÃn, 40ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §ÆzÀ£Á¼À vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À  ªÀÄUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ: ¸ÀÆUÁgÀrØ, 8ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §ÆzÀ£Á¼À F ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝjAzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ  ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ   UÀÄ£Àß £ÀA. 97/2014  PÀ®A. 279,  304(J) L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 17-04-14gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-18 ¤«ÄµÀPÉÌ ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ 30-04-14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 01-35 ¤«ÄµÀPÉÌ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀASÉå 9902093528 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆèÉÊ¯ï ¸ÀASÉå 9731780781 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀgɪÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ ¸ÀvÀå ¸ÀAUÀwUÀ¼À ªÀgÀ¢ ¥ÀæPÀn¹zÀÝPÉÌ CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EgÀĪÀÅzÀ®èzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß zÀħð¼ÀPÉ ªÀiÁrPÉÆArzÁgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.96/2014. PÀ®A 504,506 L¦¹. 66 (J) Ln PÁAiÉÄÝ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    
                                                         

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2014 gÀAzÀÄ 151 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,500/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.