Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, November 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23/11/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-11-2010
PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2010, PÀ®A 379 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 22/11/2010 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ²æà gÁd¥Áà ªÀ¯Éè¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ïUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 25 KVA «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀªÀÅ UÁ½ ªÀļɬÄAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «zÀÄåvï ¥ÀjªÀvÀðPÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ PÉƬįï, PÉÆ¬Ä¯ï °A§, ¸ÁÖöåAqï, £Àmï¨ÉÆïïÖ, ¸ÀAlgïgÁqï ¯Áå«ÄãÉñÀ£ï ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À C.Q. `.3500/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2010, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20,21-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, eÁw J¸ï ¸Á: ¸ÀAUÀ£À½î ¸ÀzÀå ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀªÀzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà ®R£À, 36 ªÀµÀð, J¸ï.¹ G CmÉÃAqÀgÀ ¸Á ¹.JA.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉvÀAzÀgÀÄ OµÀ¢ü ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 21-11-2010 gÀAzÀÄ 0510 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2010, PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 20 ªÀµÀð, J¸ï.¹ zÀ°vÀgÀÄ ¸Á gÀPÁë¼À ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ±ÀjgÀ ¥ÀÆwðAiÀiÁV PÉƼÉvÀ ±ÀªÀ ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÁWÀªÀiÁgÉ, 56 ªÀµÀð, zÀ°vÀgÀÄ G QgÁt ªÁå¥ÁgÀ ¸Á gÀPÁë¼À ¹.JA.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2010, PÀ®A 279, 338.L¦¹ eÉÆvÉ 187 L ,JªÀiï,« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/11/2010 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠰AiÀiÁPÀvÀ° vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á: ¹AzÉÆïï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢PàgÀ£ÀÄß ©lÄÖ §gÀ®Ä ºÉÆÃV ©nÖ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆæ CAiÀÄħ vÀAzÉ AiÀiÁPÀħ° ¸Á: ¹AzÉÆïï EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀA PÉ.J 38 eÉ 2242 £ÉÃzÀÄÝ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AzÉ PÀĽwÛgÀÄvÁÛ£É DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÉÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯É ¹è¥ï CV ©¢ÝzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀ CAiÀÄħ EvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀiÁzÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ CVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/2010, PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/11/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:10 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd SÁ£Á¥ÀÆgÉ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ zÉêÀgÁd ºÉÆqÀªÀĤ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 16 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ¸Éj «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà zÀħ®UÀÄAr eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÉæ¥Áà zÀħ®UÀÄAr ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀjUÉ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. C®èzÉ gÁwæ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÈvÀgÀÄ £ÉãtÄ ºÁQPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ aÃnAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀgÀÄ §gÉ¢nÖzÀgÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ZÀAzÁ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: qÉæöʪÀgï ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2010, PÀ®A 323, 341, 354, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄãÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CdªÀÄ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA ¸Á : PÀAzÀUÀƼÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ§Ä @ vÀ§¸ÀĪÀÄ E§âgÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ «zÁåªÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ£ÀÄ ¥ÀmÉî ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ§Ä EªÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä AiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ vÀ§Äâ EªÀ½UÉ ¨É¤ß£À°è UÀÄ¢ÝgÀÄvÁÛ£É. C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄÄfç ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÃj dUÀ¼À ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2010, PÀ®A 323, 504, 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-11-2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw «ÄãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ £Á«§âgÀÄ ºÉArjzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁr EnÖgÀÄvÁÛgÉ. vÀ£ÀUÉ M§â¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀĸÀÆAiÀiÁ EªÀ¼À ±Á¯ÉAiÀÄ ¦ü¸ï vÀÄA§ÄªÀ ¸À®ÄªÁV ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄUÀ¼À ±Á¯ÉAiÀÄ ¦üøï PÀlÖ®Ä 1000/- gÀÆ PÉýzÁUÀ C°è ºÁdjzÀÝ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¨Á§Ä ªÀiÁ£ÀPÁj EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è UÀÄ¢Ý PÁ®°èAiÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ vÀ£Àß JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÁ®¤AzÀ vÀ£Àß PÁ® ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 22.11.2010 gÀAzÀÄ 1420 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-gÁd®§AqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÉêÀ£À¥À°è PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ¸Á: gÁd®§AqÁ FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ 36/n.8881 mÁæ° £ÀA PÉJ 36/n.8882 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà PÉqÀ« ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ «ÃgÉñÀ FvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀļÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À CtÚ£ÁzÀ ²æà §AUÁgÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: gÁd®§AqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ dĪÀiÁä ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 09.11.2010 gÀAzÀÄ ²æà d¯Á° vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà Fv£ÀÄ vÀ£Àß ¢£À¤vÀåzÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄĸÀ¯É¥Àà AiÀiÁzÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀÄ ¸ÉÃj F »AzÉ zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ «ªÁzÀzÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è d¯Á° EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ,CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr,CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr,fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¹éÃPÀÈwAiÀiÁzÀ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¢£ÁAPÀ 22.11.2010 gÀAzÀÄ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 21.11.2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ C¼À¥Àà,18 ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÄgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ zÀ£À PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV, ²æà ªÉAPÉÆç vÀAzÉ CAiÀiÁå¼É¥Àà EªÀgÀ §vÀÛzÀ UÀzÉÝAiÀÄ°è ªÉÄêÀ£ÀÄß PÉÆAiÀÄåwÛgÀĪÁUÀ £ÁUÀgÀ ºÁªÀÅ §®UÁ°£À ºÉ§âgÀ½UÉ ºÁUÀÄ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄð£À QðUÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è CgÀV£À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ºÀĸÉä vÀAzÉ D¼À¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 22.11.2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁ®ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ UÀgÀqÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; eÁ®ºÀ½î ¸ÉÃj ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï -¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ²æà ºÉZï.© ¸ÀtªÀĤ ¦.J¸ï.L eÁ®ºÀ½î ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÉÃj zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ , E¸ÉÖÃmï dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.1200/-ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ , DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 22.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §Ä¢Ý¤ß UÁæªÀÄzÀ PÀÄ.gÁeÉñÀéj vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà f£ÁߥÀÄgÀ ,16 ªÀµÀð FPÉAiÀÄÄ ªÉÄêÀÅ vÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÉÄêÀÅ QvÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÁeÉñÀéjAiÀÄ PÉÊ»rzÀÄ, ,JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ PÀaÑzÀÄÝ C®èzÉà F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ®ÄèvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß gÁeÉñÀéjAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ ºÉýzÀÝjAzÀ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà EªÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ §rUÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ gÁeÉñÀéj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 22.11.2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ-ªÀÄ¹Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà,25 ªÀµÀð, ºÀjd£À , PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: CUÀ¸À£ÀÆgÀÄ (J¦) ºÁ.ªÀ. ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ F£ÀvÀÄ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 J¸ï 9279 PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦.J¸ï.L §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÀÄ£B ¥Àæ±ÁéªÀ½ ªÀiÁrüzÁUÀ vÁ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19.11.2010 gÀAzÀÄ dªÀżÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀzÀ , Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, F ¢£À AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ ¥j²Ã°¸À¯ÁV EzÀgÀ Zɹì£A MBLHA 10EE8HM0385 ªÀÄvÀÄÛ EAf£ï £ÀA§gÀ 15797M3GBG CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ., F §UÉÎ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 22.11.2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ CAiÀÄå¨Ër ºÀwÛgÀ ²æà ±À¦ü CºÀäzï vÀAzÉ CPÀÛgï ¥ÁµÁ ¸Á: ºÀÄAqÉPÀgï PÁ¯ÉÆä J¯ï ©.J¸ï £ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ mÉA¥ÉÆà mÁæPïì £ÀA PÉJ 36-5994 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä ©ÃUÀgÀ£ÀÄß ¥Á°Ì ¥ÀAPÀë£ï ºÁ°¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÀÆìgï FvÀ£ÀÄ CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ 32/2601 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CqÀØ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÉ Qà ZÉÊ£ÀÄ ¸ÀÄwÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr §®UÀtÂÚUÉ UÀÄ¢Ý UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ±É¦ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÁ®¨sÁ« vÁAqÁzÀ°è ¢£ÁAPÀ 22.11.2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ §ÆzÉÝ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CzÉà vÁAqÁzÀ ²æà »ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ oÁPÉgÉ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ E¤ßÃvÀgÀ E§âjUÉ »A¢£À ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ºÀ¯Éèà ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝòvÀgÁV CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀæöçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QlQ ,¨ÁV®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ £ÀÄVÎ ºÀ¯Éè ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà »ÃgÉ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 03.11.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 0700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ¹Ì £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀÆeÁj ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ,¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÉAzÀ¥Àà ºÁUÀÆ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: ªÀÄ¹Ì EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, ºÉÆqÉzÀÄ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV »A¸É ¤Ãr, PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj EªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀéAiÀÄ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ²ÃªÀAiÉÆÃV vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ¸ÀAPÀ£ÀÆgÀ ¸Á|| ¨sÀAPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ±ÀºÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ¨sÀAPÀÆgÀ PÁæ¸À PÀqÉUÉ n.«.J¸ï.JPÀì¯ï ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA:PÉJ 32 « 9490 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ C®¸ÁÖªÀÄ PÀA¥À¤AiÀÄ QæÃqÁAUÀt gÉÆÃr£À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ ¯Áj £ÀA:PÉJ 32/2597 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

DvÀäºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉ :²æêÀÄw gÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà «ÄgÀeÁ¥ÀÆgÀ ¸Á|| dªÀ¼ÁUÁ[©] gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ CqÀZÀuÉUÁV ¨ÁåAPÀUÀ½AzÀ ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, F ªÀµÀð vÉÆUÀj ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀ ©wÛzÀÄÝ vÉÆUÀjAiÀÄÄ CwªÀÈ¶× ªÀÄ¼É DV vÉÆUÀj ¨É¼É ºÁ¼ÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß UÀAqÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨É¼É £Á±ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ¨ÁåAQ£À ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ. F ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. ªÀiÁ£ÀågÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀgÉÆÃuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.