Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 7, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07/06/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÁr PÉÆÃgÀ¼À°zÀÝ vÁ½AiÀÄ£ÀÄß ºÀj¢zÀjAzÀ ºÉAqÀwAiÀÄÄ oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉÃUÉ ºÉÆUÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥sÁå¤UÉ ¹gɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2010 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À °A¨ÁgÉ ¸Á: C®UÀÆqï EªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ ¥ÉÆÃ¥Àmï EvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DV¯ÁèªÉAzÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¸Àgï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ C®è°è NqÁqÀÄvÁÛ EgÀÄvÁÛ£É. 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ PÁA§¼ÉªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj CgÀtåzÀ ²ªÁzÀ°è ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸Á«vÁæ UÀAqÀ ²ªÀgÁd ªÀÄÄ£ÀÆßgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀ gÀr,Ø ¸Á: ªÉÆÃUÀzÁ¼À, vÁ: & fÃ: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ ¸ÀIJ®ªÀÄä ¸Á: ªÉÆÃUÀzÀ¼À EªÀgÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸ï £ÀA PÉ.J.38 J¥sï 265 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄPÀ§Æ® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥À¸Á§ J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ (§¸ï ZÁ®PÀ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ r¥sÉÆ EvÀ£ÀÄ »A¨sÁUÀ¢AzÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀÌfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CvÉÛAiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¥ÀuÁÚ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà vÀj ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: «ÄãÀPÉÃgÁ ºÁUÀÆ DgÉÆæ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀ®ªÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA-PÉJ 38 eÉ 8278 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀj§âgÀÄ E§âgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/eÉ-8278 £ÉÃzÀgÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ «ÄãÀPÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AUÉÆüÀ ©æf ºÀwÛgÀ DgÉÆæ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04,05/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è J¸ï.«.r¹Ö®j ¥Áæ.°. ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀzÀ ¥sÁPÀÖj DªÀgÀtzÀ°è ºÉƸÀzÁV ¸Áܦ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¨ÁAiÀÄègï£À ©r¨sÁUÀ¼À£ÀÄß C.Q. gÀÆ.35,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹.ºÉZï. VjñÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁå£Édgï J¸ï.«.r¹Ö®j ¥Áæ.°.ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 06/06/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ ®ÆªÀÄZÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ºÀ£ÉUÁAªÀ, f¯Áè: G¸Áä£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §ÄgÀwÛzÁUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÀÄæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-28/JA-1857 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/04/2010 gÀAzÀÄ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀjUÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀ ¦AZÀt ªÀÄAdÆgÁw PÀÄjvÀAvÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ G¥ÀPÁAiÀÄðzÀ²ð ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ E¯ÁSÉ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è «gÀ¸ÀAUÀ¥Áà CªÀgÀ ªÀÄUÀ C±ÉÆÃPÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd ¹gÀ¹ ªÀQîgÀÄ ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀuÉUÉ ºÁdgÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ £ÀqÉzÀ £ÀqÀĪÀ½UÉ ¸À» ºÁPÀzÉà DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ¹gÀ¹ ªÀQîgÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ «gÀÄzÀÝ zÀĪÀvÀð£É ªÀiÁr GzÀÝlvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.J¯ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀgÁªÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ D¢üãÀ PÁAiÀÄðzÀ²Ãð ¹.D¸ÀÄE (D¸ÀÄ) EªÀgÀ PÀbÉÃj ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±À ºÁUÀÄ ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä vÀAzÉ gÀ« ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀªÁ, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀAVÃvÁUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2010 PÀ®A 328 L¦¹ eÉÆvÉ 32, 34 PÉ.E JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ; 06-06-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ«vÁ UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¥ÀmÉïï, 2) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ C¯Éè¥ÀÆgÀ J®ègÀÄ ¸Á: amÁÖ ªÁr UÁæªÀÄ F 3 £ÀgÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¯Á®ªÁr ¦ÃgÀ ªÀĸÁÛ£À ±ÀjÃ¥sï zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ£À°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C°¸Á§ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢ü ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉJ- 38 f.143 £ÉÃzÀgÀ°è ¯Á®ªÁr ¦ÃgÀ ªÀĸÁÛ£À ±ÀjÃ¥sï zÀUÁð ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV 03 d£ÀgÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ C°èAzÀ 03 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ F±Àéj UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨sÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ²ªÁf EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÁQzÁzÀ DgÉÆævÀ½UÉ AiÀiÁPÉ ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¸À vÀAzÀÄ ºÁPÀÄwÛ CAvÀ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ²ªÁf, 2) GµÁ vÀAzÉ ²ªÁf, 3) ªÀÄzsÀÆ vÀAzÉ ²ªÁf, 4) ²ªÁf vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà, 5) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ²ªÁf J®ègÀÄ ¸Á: amÁÖªÁr UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ F eÁUÀ £ÀªÀÄäzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PÉüÀ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼ÀªÉÃPÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸À.¹. J¸À.n JPÀÖ 1989
£ÁAPÀ 06-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ²ªÁf, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£ï, ¸Á: amÁÖªÁr UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß DgÉÆæ PÀ«vÁ EªÀgÀ ªÉÄ£ÀAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ SÁ° eÁUÀzÀ°è ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ PÀ«vÁ EªÀ¼ÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ 1) PÀ«vÁ UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ, 2) UËgÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ, 3) dUÀzÉë UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ, 4) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ §¸Àì¥Áà, 5) F±Àéj UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ, 6) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, ¸Á. amÁÖªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ¼À UÀAqÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/06/10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¨Áålj ºÁQzÁUÀ ¨Áålj ºÁPÀĪÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ NqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ JzÀÄÝ DgÉÆæUÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ KPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆAqÁUÀ ¨Áålj ºÁQ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw §UÉÎ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »UÉPÉ C£ÀÄßwÛzÀÝ CAvÁ PÉýzÁUÀ E¤ß§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÄ FgÀ¥Àà£À EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ KPÉ dUÀ¼À CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/06/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁ®½î ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ ªÀÄZÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸À¥Àà¼À PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨Áålj ºÁQzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ AiÀiÁªÀ£ÉÆà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §qÉUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2010 PÀ®A 394 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 07-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀgÁd EAZÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr §¸ÀªÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ §AzÀ ªÀiÁr ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀzÀ°èzÀÝ ºÀj ¨Á宺À½î E§âgÀÆ Q° ºÁQ ºÉÆgÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ 0300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ C¥ÀjavÀ £Á®ÄÌ d£À PÀ¼ÀîgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J©â¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊ ZÉPÀ ªÀiÁr ¤£Àß eÉé£À°è K£ÀÄ EzÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ d§j ªÀiÁrzÀgÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ K£ÀÄ E¯Áè CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÃ§Ä ºÀjzÀÄ eÉé£À°èzÀÝ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ£À Q° vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀªÉƼÀPÁ® ªÉÄïÉ, PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ Q° PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ±ÉlgÀ Qð vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ C®ªÀiÁj ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ Q° MqÉzÀÄ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ mÉç¯ï qÁæ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ JgÀqÀÄ ¸Á«gÀ K¼ÀÄ £ÀÆgÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ 3,700 gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß zÉÆaPÉÆAqÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ EzÀÝ ºÀj EvÀ£ÀÄ ©qÀ¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ ªÀÄÄRPÉÌ §mÉÖ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQzÀgÀÄ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉʯï C.Q 1350/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¹zÀPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 394 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 07-06-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzï C° vÀlUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¨ÉùUÉ zsÀUɬĢÝzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀgɯÁè ªÀÄ£ÉAiÀÄ Dgï.¹.¹ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 0100 UÀAmɬÄAzÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ N¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¸ÀAzÀÄQ£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000/- ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ 6,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆqÉAiÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆèÉʯï CA.Q 3,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 39,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¨É½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ºÉZÀÄѪÀj ¸ÀAZÁj oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-06-10 gÀAzÀÄ 07:15 ¦.JªÀiï.PÉÌ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ EAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ qÉxÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ ªÀ¸ÀƯÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ ªÀÄÈvÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¥Àj¹Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀªÀzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀĸÁà EªÀ¼À ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 30-05-10 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥ÀWÁvÀzÀ°è zÀÄR¥ÀvÀ: ºÉÆ¢zÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ±ÁAvÁ¨Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀPÉÌ CAvÁ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £À£Àß vÁ¬ÄAiÀÄÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è GAmÁzÀ ¨sÁj ¥ÉnÖ¤AzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ¢AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-06-10 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 6-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304 (J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀÄgÀªÀtÂà ºÉýPÉ & JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ ®UÀwÛlÄÖ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ N.¦ PÀvÀðªÀåzÀ ¦.¹ 911 C±ÉÆÃPÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀÄ¢üñÀPÀĪÀiÁgÀ JA¨ÁvÀ£ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀĺÉÆA¢ G¥ÀZÁgÀPÁÌV D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁUÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤¸ÀÛAvÀÆ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÝjAzÀ gÁwæ 9:15 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æÃ.¸ÀÄ¢üñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, ªÀAiÀÄ|| 34 ªÀµÀð, eÁw|| J¸ï.¹, ¸Á|| CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁð FvÀ£À ¦üAiÀiÁðzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ F ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ C©ü¯Á±À vÀAzÉ ¨Á§Ä±Á UÁAiÀÄPÀªÁqÀ E§âgÀÄ £ÀvÀðQ ¨ÁjUÉ ºÉÆÃV ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ªÀĺÁAvÉñÀ gÀªÀjUÉ MAzÀÄ Njd£À¯ï ZÁ¬Ä¸ï PÁélgï ¥Á¸Àð® PÉÆqÀÄ CAvÁ 50 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ ¨ÉƸÀr ªÀÄUÀ£É ¸Àé®à zÀÆgÀ ¤®Äè DªÉÄÃ¯É ¥Á¸Àð¯ï PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ¨ÁgÀ CAUÀr¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ zÀ©â F ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ ºÉÆ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ §AzÁUÀ®Ä vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É EªÀ¤UÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è E£ÉÆߧ⠪ÀiÁå£ÉÃdgï gÁºÀÄ® JA¨ÁvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ£À PÉÊAiÀÄ°è£À PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß JgÀqÀÄ PÁ°UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀ UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ C©üµÉÃPÀ¤UÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀ®èzÉ ¨Áj£À°èzÀÝ E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:135/10. PÀ®A: 143, 147, 148, 504, 323, 324, ¸ÀAUÀqÀ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (I) (x) J¸ï.¹/J¸ï.n. ¦.J.DPïÖ 1989 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÁr ¥Éưøï oÁuÉ ¢£ÁAPÀ 06-06-2010 gÀAzÀÄ 9.00 ¦ JªÀiïPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠧gɹzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26-05-2010 gÀAzÀÄ 2.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ªÁr ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¤°è¹ C½AiÀÄ gÉ樀 UÁrAiÀÄ nPÉÃmï vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¹¤«ÄÃAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß 102/2010 U/s 366,109, R/W 149 IPC £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ.

eÉêÀVð ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¢£ÁAPÀ:06-06-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÀįÉÃ¥Àà CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À CªÀ£À CtÚ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr, eÉêÀVð ¬ÄAzÀ vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §¹ìUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÄzÀ¨Á¼À PÉ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ E½zÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉÉ eÉêÀVð PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ mÁmÁ £ÀA. PÉJ-32 JA-4787 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ¤UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ£À vÀ¯É »A¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈl ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÉƽ¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÁUÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.117/10 PÀ®A.279, 304(J) L¦¹ ¸ÀA.187 LJA« DPïÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 06.06.2010 gÀAzÀÄ 1350 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á: agÀvÁß¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36J 0910 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄZÀѼÀ PÁåA¥ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀ PÁgÀ £ÀA PÉJ 36 JªÀiï3582 £ÉÃzÀÝgÀ »A¢£À ¨ÁdÄ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà¤UÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwÛzÀÝ vÀ£ÀUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀzÉÝ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 06.06.2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ,11 ªÀµÀð,6£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ¸Á: ¨sÀUÀvÀ¹AUÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ºÀÆ«£ÀºÀqÀUÀ° ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è Fd®Ä ºÉÆÃV Fd®Ä ¨ÁgÀzÉà ¤ÃgÀÄ PÀÄr¢zÀÄÝ, ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÀ PÁ®PÉÌ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 06.06.2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À J¦JªÀiï¹ 2 £Éà UÉÃmï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÀqÉتÀÄä ºÉÆÃl¯ï »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ gÁAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃl dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÁzÀ ²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ,DgÉÆævÀjAzÀ E¸ÉáÃl dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6100/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 06.06.2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À vÁ®ÆQ£À CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦£À ºÉÆgÀ ¨sÁUÀz°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ©.gÀªÀÄtgÀrØ ºÁUÀÆ E¤ßçâgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï E¸ÉàÃl dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÁzÀ ²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr ,DgÉÆævÀjAzÀ E¸ÉáÃl dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3100/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 06.06.2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²ªÀ¥Àà ¸Á: PÀ¨ÉâÃgÀ Nt eÁ®ºÀ½î FvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, AiÀiÁªÁUÀ®Æ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀ¯É ¸Àj E®èzÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §AzÀÄ , PÀÄrzÀÄ ¤±ÉAiÀÄ°è fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw gÀÆ¥Á EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ²æà «ÃgÀtÚ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ¸Á: ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄzÀ §¸ÀªÀ mÉæÃqÀ¸ÀðzÀ°è UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 05.06.2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ J¸ï.©.L ¨ÁåAPïzÀ°è 1,60,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÉÊqï ¨ÁåV£À°èlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®Æ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAPÀÑgï DVzÉ CAvÀ ºÉýzÁUÀ vÁ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ UÁågÉÃfUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ §¸ÀªÀ ²æà £ÀgÀ¹AUï ºÉÆÃA ªÉÄrPÀ¯ï ±Á¦UÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¨ÁåV£À°èzÀÝ ºÀt EgÀ°®è. vÀ£ÀUÉ ¥ÀAPÀÑgÀ DVzÉ CAvÀ ºÉýzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.