Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 25, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 20-09-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀÄzÁåºÀß2-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À £ÀlgÁd PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀA/PÉ.gÁªÀĸÁé«Ä 28ªÀµÀðeÁ:F½UÉÃgï G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:J¯ÉPÀÆrèV PÁåA¥ï ºÁ.ªÀ:£ÀlgÁd PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸ÉàAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA .PÉJ.36/«.3528 CHESSI NO. MBLHA10EE9HM33678 ENGINENO .HA10EA9HM25144 C.Q.gÀÆ.30,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.


 

djãÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¤¸ÁgïCºÀäzï ¸Á:¸Á®UÀÄAzÁ ,vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁ.ªÀ: PÁn¨Éøï Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ ®UÀߪÀÅ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ ¤¸Ágï CºÀäzï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¢:09-07-2010 gÀAzÀÄ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è 5 vÉÆ¯É §AUÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ 1 ®PÀë gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀģɧ¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¤¸ÁgïCºÀäzï ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ ªÀÄ»§Æ¨ï ºÀĸÉãï¸Á¨ï,©Ã©eÁ£ï ,¸ÀªÀÄzï £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ ºÁ.ªÀ: UÀAUÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & RweÁ¨ÉÃUÀA ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ:PÀĵÀÖV , §AzÀV ºÀĸÉãï¸Á¨ï ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ vÁ:PÀĵÀÖV ,dĨÉÃzÁ¨ÉÃUÀA £ÁAiÀiï̪Ár ªÀiÁ£À« , ¸À°ÃªÀiï¸Á¨ï J.¦.JªÀiï.¹ AiÀiÁqïð ªÀiÁ£À« djãÁ ¨ÉÃUÀA½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ , DPÉAiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀzÀ PÁgÀt ¤¸Ágï CºÀäzï £ÀÄ ªÉÄîÌAqÀ gÀªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 19-09-2011 gÀAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ djãÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr J¼ÉzÁr PÉʬÄåAzÀ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉmÁÖUÀĪÀAvÉ ºÀ¯Éè ªÀiÁr vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ£À ªÀÄAiÀiÁðzÉ ©Ã¢ ¥Á®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ djãÁ ¨ÉÃUÀA gÀªÀgÀÄ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2011 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ gÀªÉÄÃ±ï ¸Á: vÀÄ«ðºÁ¼ï UÁæªÀÄ ºÁ.ªÀ; ªÀÄÆgÀÄ ªÉÄÊ®ÄPÁåA¥ï vÁ; ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉUÉ PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉÆä ºÀħâ½î £ÀUÉgÀ gÀªÉÄñï vÀAzÉ gÉêÀt ¹zÀÝ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÀÅ ¢:21-04-2000 gÀAzÀÄ ºÀħâ½îAiÀÄ°è ®UÀߪÁVzÀÄÝ 2004 gÀªÀgÉUÉ ¸ÀÄeÁvÁ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ M¼ÉîAiÀÄ fêÀ£À ¸ÁV¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÀªÉÄñï FvÀ£ÀÄ G½zÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà J®ègÀÆ PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ºÀħâ½î EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ½UÉ 2,00,000/- gÀÆ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr 2005 £Éà ¸Á°£À°è vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ JaÑjPÉ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÄÝ ¸ÀÄeÁvÁ¼ÀÄ «¢ü¬Ä®èzÉà vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-09-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÄ樀 PÁåA¦UÉ mÁmÁ EArPÁ gÉqï PÁj£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ EzÀÝ ¸ÀÄeÁvÁ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ AiÀiÁPÉ vÀgÀ°®è CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÀÄeÁvÁ¼ÀÄ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄ¢AzÀ 24-09-11 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À eÁVÃgÀÄ¥À£ÀÆßgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÉtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÄÌ®ÄvÀ£À FvÀ£ÀÄ EwÛÃaUÉ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ºÀªÁå¸ÀPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 21-09-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV C°èAiÉÄà EnÖzÀÝ £ÉÆêÉÆÃPÁæ£ï Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj Qæ«Ä£Á±ÀPÀªÀÅ ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ¸ÉÃj MAzÀÄ UÀÄlÄPÀÄ ¨Á¬ÄAiÉƼÀUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀiÁ£À«UÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ,C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 24.09.2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£ÀÀ« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

n. £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ n. ¸ÀħâtÚ ªÀ: 59, eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ²æäªÁ¸À PÁåA¥ï ºÁ/ªÀ: DzsÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÉÆèï , zÉÆqÀØ¥Àà , £Á¬ÄPÀgÀ gÁªÀÄtÚ , UÀAmÉ¥Àà£À ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ UÀAmÉ¥Àà£À CtÚ£À ªÀÄUÀ . J®ègÀÆ ¸Á: ²æäªÁ¸ÀPÁåA¥ïEªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÁ®ÄªÉ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¸ÀA§AzsÀ zÉéõÀ EzÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ n. £ÁUÉñÀégÀgÁªï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉAPÉÆèï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¨É£ÀÄß ºÀwÛ §AzÀÄ n. £ÁUÉñÀégÀgÁªï gÀªÀgÀÄ ¤°è¹ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉ¯Éämï vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸À°PɬÄAzÀ, ¦PÁ¹ PÁ«¤AzÀ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ n. £ÁUÉñÀégÀgÁªï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:-23-9-2011 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ªÀÄ®è¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå zÉƹV£ÀªÀgÀÄgÀªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ HgÉÆüÀUÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀªÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå 25 ªÀµÀð , §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ®ZÀĪÀÄAiÀÄå 35 ªÀóµÀð,ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ®ZÀĪÀÄAiÀÄå 40 ªÀµÀð ºÁUÀÆ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ®ZÀĪÀÄAiÀÄå 30 ªÀµÀð J®ègÀÆ «£ÁPÁgÀtªÁV §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ : 24.09.2011 gÀAzÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå zÉƹV£ÀªÀgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ


 

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀªÀÄä vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå 15 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ FPÉUÉ ªÀÄÄlÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV DUÀ¢zÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ §AzÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ E¯ÁdÄ ¥Àr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁUÀzÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 24-9-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4;00 UÀAmÉUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ §ºÀ¼À §AzÀÄ MzÁÝr vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄvÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢ÝzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ eÁ®ºÀ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄUÁV gÁAiÀiÁZÀÆjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÁåzÀ°è gÁwæ 12;30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀA§A¢ü ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå 33 ªÀµÀð eÁ;- £ÁAiÀÄPÀ G;- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;- ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


¢£ÁAPÀ 24-09-11 gÀAzÀÄ 6-40 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄqÁ UÁæªÀÄzÀ°è gÀAUÀtÚ£À CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è PÀj«ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, 55 ªÀµÀð, ªÀÄrªÁ¼À, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ºÀÄqÁ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.2) DzÁ¥ÀÆgÀÄ ²ªÀ£ÀUËqÀ 3) PÀA¨ÁgÀ gÀAUÀtÚ 4) PÀÄj £ÁUÀ¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ ºÀÄqÁ £ÉÃzÀÝgÀªÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV ¸ÉÃj CzÀgÀ°è PÀj«ÃgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ dÆeÁlzÀ°è §AzÀ ºÀt ¤ªÀÄUÉ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. vÉUÉzÀÄPÉƽîj CAvÁ G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EªÀgÀÄ £ÀA§gÀ §A¢zÀÝ ºÀt PÉÆrj CAvÁ PÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉAzÀÄ SÁwæ ¥Àr¹PÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr è PÀj«ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, 55 ªÀµÀð, ªÀÄrªÁ¼À, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ºÀÄqÁEªÀ£À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ aÃn, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1000/-, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §ÄQÌAiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ ºÀqÀ¥Àzï ¸Á: ¹gÀÄUÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV CAvÁ w½¹zÀÄÝ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2011 gÀAzÀÄ 105 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,800/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

Gulbarga District Reported Crime

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 25-09-11 ರಂದು ಶ್ರಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂ ಶರಣಪ್ಪಾ ದುದಣಗಿ ಸಾ:ಶಾಂತನಗರ ಶಹಾಬಾದ. ಇವರ ಶಾಂತನಗರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೋಟೋ ಸ್ಟೋಡಿಯೋದ ಕಿಟಕಿಯ ಗ್ರೀಲ್ ಬೀಚ್ಚಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್.ಜಿ. ಮಾನಿಟರ , ಸಿ.ಪಿ.ಯು,, ಪ್ರೀಂಟರ, ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ. 22,575/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 25-09-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-09-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-09-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà PÀ¥ÀÆðgÀ, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤, ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À, eÁw Qæ±ÀÑ£À ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ (J¦) ¸ÀzÀå ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 02/09/2011 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÉÆ®zÀ°è GqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁV PÀaÑzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-09-2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 189/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ : 23/09/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ ªÀÄgÁoÁ ¸Á|| vÁ|| ¤®AUÁ f|| ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ.J/28-8066 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ GzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì UÀÄgÀÄ ¥Àæ¸À£Àß PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀUÀqÉ M§â mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉ.J/39-2279 n-34¹ £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁr mÁæ° ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ EAf£À ªÀiÁvÀæ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/11 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 24-09-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉüÀªÁ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ CtÚ£À ºÉAqÀw C¤ÃvÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±Á°ªÁ£À CªÀÄzÁ¨ÁzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è GzÀÄÝ §rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ dAUÀ° zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¨sÁ°Ì gÀÆr£À ªÉÄÃ¯É gÁªÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ CªÀÄzÁ¨ÁzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð ¸ÀÄvÁgÀ ¯Áj £ÀA feÉ-12-9417 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: D£ÀAzÀªÁr vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAzÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ ¸ÀA¢Ã¥À EvÀ£À ªÉÄðAzÀ ¯Áj Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¸ÀA¢Ã¥À EªÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ DvÀ£À JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ¯Áj mÉÊgÀ ºÉÆVzÀjAzÀ vÉÆqÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁUÀzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 17/2011 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/09/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¨sÀUÀªÁ£À PÀzÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÆgÀUÁAªÀ ( zÁ¢æ ) vÁ: f £ÁAzÉÃqÀ ( JªÀiï.ºÉZï.) EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ PÀzÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉÆgÀUÁAªÀ ( zÁ¢æ ) vÁ: f £ÁAzÉÃqÀ ( JªÀiï.ºÉZï.) EªÀgÀÄ ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (©)PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥Àgï «Ä¯ï £À°è ªÀÄzsÁåºÀß 4:30 UÀAmÉUÉUÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ¸ÀAqÁ¸À gÀÆ«Ä£À°è DPÀ¹äÃPÀªÁV JzÉ £ÉÆêÀÅ GAmÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪಾ ಧನಗರ ಸಾ: ಬೆನಕೇಪಳ್ಳಿ ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವಳಿಗೆ 2010 ರಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣಾ ಹೀರೆ ಕುರಬರ ಸಾ: ಕೊಡಂಬಲ ಇತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಧುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಗಳು ಸುಮಾರು 3-4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಣಂತನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಾದ ಬೆನಕಾಪಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಗಳಾ ಮಾಡುವದು ಹೊಡೆ ಬಡಿ ಮಾಡುವದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳು 03 ತಿಂಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದಾಗ ಜಗಳಾ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿದ್ದು ಆಗಾ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ದಿನಾಂಕ 24-09-2011 ರಂದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೆ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಐನಾಪೂರದಿಂದ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದ್ದು ಇದ್ದು, ನಾನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊಗಿ ನೋಡಲು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಲಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೋರಳಿಗೆ ಹಗ್ಗದಿಂದ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ್ತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಹೊಗಿ ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಜಂತ್ತಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹಗ್ಗದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಸೂತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳ ಎರಡು ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ನೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು, ಮುಖಾ ಬೋರಲಾಗಿ ಬಿದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಳಿಯ ಸಂಜೀವ ಕುಮಾರ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಉರುಲು ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದ್ಊರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ.ಅಮರೇಶಗೌಡ ತಂದೆ ಸಡಕ ಶರಫಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, , ಸಾ|| ಅರವಿ ತಾ|| ಮಾನ್ವಿ, ಜಿ|| ರಾಯಚೂರ ಇವರ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಜರ ಸಂಬಂಧ ಮಿಟಿಂಗ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ: 24-09-11 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಮಾರುತಿ ಝನ್ ಕಾರ ನಂ:ಕೆಎ 36 ಎಮ್ 2501 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವು. ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಿಟಿಂಗ ಲೇಟ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜಗತ ಸರ್ಕಲ ಕಡೆಗೆ ಬಂದೇನು. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿರದ ಕಾರಣ ಜಗತ ಸರ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡೇನು. ಅವರು ನನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ.ಟಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಸೇಡಂ ರೋಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಖರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ ಬಂಕದಿಂದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಿಂಗ ರೋಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಮಿಲತ ನಗರದ ಹೊರಗಡೆ ಖುಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಏನು ಇದೆ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರು ಆಗ ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೇನು. ಅವರು ನನಗೆ ಕಾರಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಒಬ್ಬನು ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಏನು ಇದೆ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳೀದನು. ಆಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ನಗದು ಹಣ 15000/-, ಒಂದು 8 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಸರ ಅ||ಕಿ|| 15,000/- ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರ ಅ||ಕಿ|| 20,000/- ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ ಅ||ಕಿ|| 3000/- ಒಟ್ಟು ಅ||ಕಿ|| 53,000/- ರೂಪಾಯಿ ಬಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ಮೇಲೆ ಚಾಕು ಹಿಡಿದನು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ನನ್ನ ಕಾರು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರಿಂಗ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 24-09-11 ರಂದು ಶ್ರೀಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹುಸನಪ್ಪ ಬೇಲೂರ ಸಾ:- ಕುಮಸಿ ತಾ:-ಜಿ:-ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕುಮಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಾರಾಯ ದರಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟಲಕ್ಕೆ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಹೋಗಿ ಹೋಟೇಲದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಗುರನಾಥ ಬಡೀಗೇರ ಇವರು ಜನರು ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಆಸನ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ಆಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ @ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ನಾಟೀಕಾರ ಇತನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಭೈದು ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾಕ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ತಕರಾರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಮನೆಯಿಂದ ಅವನ ತಮ್ಮಂದಿರರಾದ ಶಿವಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇವರು ಬಂದವರೆ ಇಬ್ಬರು ನನ್ನೊಂದಗೆ ತೆಕ್ಕಿ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಎತ್ತಿ ಒಗೆದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ: 24-9-2011 ರಂದು ನಗರದ ಆರ್.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ದಿಂದ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್ ಡಿಪೊ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟೊರೀಕ್ಷಾ ನಂ:ಕೆಎ 32 835 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರ್.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಎಕ್ಸ ಎಲ್.ಮೊ/ಸೈಕಲ್ ನಂ:ಕೆಎ 32 ಕೆ 125 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಮತಿ ರುಕ್ಸಾನಾ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಹ್ಮದ ಸಾ: ಜಿಲಾನಾ ಬಾದ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಇಕ್ಬಾಲ ಅಹ್ಮದ ಇವರಿಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಸಾದಾ & ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಸಮೇತ ಓಡಿ.ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ
:ಶ್ರೀ
ತಿಪ್ಪಣ್ಣ
ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಟೋಪೆ ಸಾ|| ಸವಳೇಶ್ವರ
ತಾ|| ಆಳಂದ
ಹಾವ:

ಡಾಮಿನೇಟ ದಾಭಾ ಹತ್ತಿರ ಕುಸನೂರ
ಕ್ರಾಸ್ ಶಹಬಾದ
ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ
ರವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇತನು ಫೀರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ

ಡಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ
ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ
ಸಂಡಾಸ ಕೂಡಬೇಡಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ
ಮಧ್ಯೆ
ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು ನಂತರ 11-.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಬಾರ
ರೋಡಿಗೆ ಇರುವ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೋಟೆಲ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಅಲ್ಲೆ ಡೊಮಿನೇಟ ದಾಭಾ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದ
ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ ಇಬ್ಬರು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಅಂತಾ ಕರೆದು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇತನು ಪಂಚದಿಂದ ನನ್ನ
ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಡದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ ಇವನು ಅಲಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೋಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದನು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.