Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, November 27, 2008

Daily Crime Update-Bidar, 27-11-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-11-2008

 

¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAw ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀ£À zÀ¸ÀÛVj

 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß  £ÀA        :192/2008   PÀ®A        : 110(f) ¹.Cgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 261/11/08 gÀAzÀÄ 1200 WÀAmÉUÉ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÀæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ UÀÄr JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ  zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 28 ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ)     ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÁ£ÀÄ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè £Á£ÀÄ ºÉÃzÀgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁUÀÆ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

 

Raichur District Reported Crimes

: PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀ ªÀiÁgÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À : 30 °Ãlgï ºÉAqÀ d¦Û :

²æÃ. ¥ÀA¥ÀtÚ JJ¸ïL. EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 2611.2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0845 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ V¯Éè¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ CgÉÆæ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀ¤AzÀ 30 °Ãlgï ºÉAqÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ.150/-£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.125/08 PÀ®A: 273, 284,308,328 ¨sÁ.zÀA.¸ÀA. ¸À»vÀ 23,24,32, 34 C¨ÁÌjPÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ, vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ CgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ.

: ¥ÀævÉåÃPÀ ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, MªÀð£À ¸ÁªÀÅ, ªÀÄƪÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 26.11.08gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0430 UÀAmÉ ¸ÀªÀiÁjUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ-£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ¨É¼ÀÆîgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CgÉÆæ zÉÆqÀØ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ 36/4984£ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀVΣÀ°è JUÀj¹zÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÄj, 30 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgï, ¯Éçgï PÉ®¸À ¸Á:lPÀ̼ÀQ ºÁ:ªÀ. ªÀÄgÀ½ FvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ²æà PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÄj EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.164/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:25.11.08gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆvÀÛzÉÆrØgÀªÀgÀÄ ¤AUÀ¥ÀàgÀªÀgÉÆA¢UÉ PÁj£À°è §AzÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆj¤AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì eÁ®ºÀ½îUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ wAyt ©æqïÓ-eÁ®ºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ «ÃgÀUÉÆÃl UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ36/n-7207 n-7208gÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¯ÉÊn£À r¥ÀàgïPÉÆqÀzÉ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ¥ÀPÀÌPÀÆÌ E½AiÀÄzÉ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CzÉà jÃw ¦AiÀiÁð¢ü PÀĽvÀ PÁj£À ZÁ®P£ÁzÀÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä ¸Á: eÁ®ºÀ½î PÁgï £ÀA.PÉJ 33/5543 FvÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ E½AiÀÄzÉ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ lPÀÌgï DV ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¤AUÀ¥Àà¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.108/2008 PÀ®A 279, 337, 338L¦¹ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:26.11.08gÀAzÀÄ 1830UÀAmÉUÉ £ÁgÀ§AqÁ ºÀ¼Àî zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¹gÀªÁgÀ-ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CgÉÆæ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢® è FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁA mÁA CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JzÀÄjAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÀªÀiÁAqÀgï fæUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fæ£À »A¢£À ¹Ãn£À §®¨sÁUÀzÀ°è PÀĽwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ²æà ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÀªÀjUÉ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVgÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.234/2008 PÀ®A 279, 338L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

:UÀAqÀ¤AzÀ QgÀÄPÀļÀ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä:

¦AiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw ºÀĸÉãÀªÀÄä, 35 ªÀµÀð, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: CvÀÆßgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ CgÉÆæ ªÉAPÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ «£ÁB PÁgÀt ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:25.11.08gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁgÀÄPÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA.233/2008 PÀ®A 498(J), 324 L¦¹ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

:Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ MªÀð£À ¸ÁªÀÅ:

4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå, 48 ªÀµÀð, G:MPÀ̮ģÀ ¸Á: ¨ÉlÖzÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ C®è°è vÉÆÃj¹PÉÆAqÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.11.08gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zÉêÀªÀÄä ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrCgï £ÀA.35/2008 PÀ®A 174 ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ vÀ¤SÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß.£ÀA 273/08, PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: gÀrØ G: L.n.L «zÁåyð ¸Á: EAzÀgÀV vÁ: PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ 26.11.08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ EAzÀgÀV UÁæªÀÄPÉÌ §¸Àì £ÀA. PÉ.J. 37 / 3937 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀnzÁÝUÀ QrzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ì£À ¤ªÁðºÀPÀ£ÀÄ ¥Áå¹AdgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÀĽwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ¹n ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éà ªÉÃUÀªÁV £ÉqɹzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨ÁV® M¼ÀUÉ ¤AwzÀÝ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÀÅ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀ®Ä §¸Àì ¤°è¹zÁUÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃr «ZÁj¸À®Ä ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: ¨sÁUÁå£ÀUÀgÀ EvÀ¤UÉ vɯÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀÝ°è PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ²æà J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃmï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 255/08 PÀ®A: 279, 337 L¦¹:

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀ°Ã¨ÁµÁ vÀAzÉ C§Äݯï gÀºÉªÀiÁ£ï ªÀ:23ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:CmÉÆà £ÀA: JA.E.qÀ§Æèöå 8823 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:vÉVΣÀPÉÃj, PÉÆ¥Àà¼À. EAzÀÄ ¢:26-11-08 gÀAzÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆà JAEqÀ§Æèöå 8823 £ÉÃzÀÝgÀ°è «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÉÄÃn ºÁUÀÆ UÀAUÀªÀÄä ªÉÄÃn J£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ PÉ.¹.¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ §¸ï¸ÁööåAqï PÀqÉUÉ C±ÉÆÃPÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ J£ïºÉZï 63 ªÉÄÃ¯É D²ÃªÁðzÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß ¤Ã° mÁæöåPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà vÀ£Àß CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV, CzÀgÀ°èzÀݪÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÀUÉÊgÉ DUÀ°¯Áè. mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 299/08 PÀ®A: 87 Pɦ DPÀÖ

²æÃ. Dgï.Dgï. ¥Ánî ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ D£ÉUÉÆA¢AiÀÄ ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ°è dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 32 DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉƦvÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 32,000/- ºÁUÀÆ 52 J¯ÉUÀ¼ÀÄ 1 ¥Áè¹ÖPÀ a® 39 ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® & 11 ªÉƨÉÊ® d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉƦvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 26-11-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1105 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ ªÀ¸ÀÄAzsÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ²æÃ. ¸ÀĨsÁ£À ¸ÁºÉç RªÁ¸ï, ¦L r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr 8 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr EªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 46,650/-00, 8 ªÉÆèÉʯï, 1 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A 354, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀPÀĪÀiÁj UÀAqÀ ¨sÁgÀzÀéd ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 26/11/2008 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥À£À°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ D¥Á¢vÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ eÉÆÃgÀÄ zsÀé¤AiÀÄ°è PÀÆV PÀgÉ¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §AzÀÄ «ZÁj¹zÀÝjAzÀ D¥Á¢vÀgÀÄ CªÀjUÉ ¤£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä zsÀtÂAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÁÝgÉ, CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆgÀUÉ PÀ½¹j PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄUÀ먀 ¥ÀæAiÀÄwß¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß zÀ¨Áâr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÉzÀj ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ D¥Á¢vÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2008 PÀ®A 504, 506 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÉõÀ£ÀUËqÀ ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛ, ¢£ÁAPÀ 26/11/2008 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀzÀ°ègÀĪÀ
vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÉ.¨sÁgÀzÀéd ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¯Éà ¸ÀÄgÉñÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä zsÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è §gÉ¢zÉÝÃ£É K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁrPÉÆÃ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÀPÀì¯ï PÉù£À°è ªÀÄqÀðgï ªÀiÁr¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/2008 PÀ®A 504, 506 L.¦.¹.:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆ®¥Àà PÀrè ¸Á: dAiÀÄ£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ 26/11/2008 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÉ.¨sÁgÀzÀéd ¸Á: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ¯Éà ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï «gÀÄzÀÝ ¥ÀwæPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ §AzÀÄ K£ÀÄ ¢ªÀiÁPÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ, ¤ÃªÀÅ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¤£Àß ªÉÄÃ¯É ¥Éưøï PÉøÀÄ ªÀiÁr §A¢zÉÝãÉ, £Á£ÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÀPÀì¯ï£À°è ªÀÄqÀðgï ªÀiÁr¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ±ÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ
: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:
    ¢£ÁAPÀ
26-11-08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw J¸ï.«. eÁ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ²gÉÆêÀÄt C¢üÃPÀëPÀgÀÄ QªÀÅqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆPÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É D¼ÀAzÀ gÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä QªÀÅqÀ ªÀÄPÀ̼À ±Á¯ÉAiÀÄ 1.ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀ|| 14, 6 £Éà vÀgÀUÀw, 2.¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ ªÀ|| 12, 5 £Éà vÀgÀUÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA. ¹zÀÝtÚ zÀAqÀUÀÄAqÀ ªÀ:12 ªÀµÀð F ªÀÄƪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢: 25-11-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Nr ºÉÆÃzÀ ªÀÄPÀ̼À°è E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄgÀ½ ±Á¯ÉUÉ §A¢zÀÄÝ. E£ÉÆߧ⠺ÀÄqÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ zÀAqÀUÀÄAqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. PÁgÀt vÀªÀÄä ±Á¯É¬ÄAzÀ NrºÉÆÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ¨Á®PÀ£À «ªÀgÀ:

1)ºÉ¸ÀgÀÄ: ¸ÀÄgÉñÀ zÀAqÀUÀÄAqÀ 2)vÀAzÉ: ¹zÀÝtÚ 3)eÁåw: »AzÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ 4)JvÀÛgÀ: 5' Cr. 5)ªÀAiÀĸÀÄì: 17 ªÀµÀð 6)«¼Á¸À: qÀ¥sï&qÀªÀiï QªÀÅqÀ&ªÀÄÆPÀ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀPÁðj ±Á¯É C¼ÀAzÀgÀ¸ÉÛ UÀÄ®§UÁð 7)ZÀºÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄ: zÀÄAqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, £ÉÃgÀªÁzÀ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÀzÀÈqÀªÁzÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà §tÚ EgÀÄvÀÛzÉ. 8)ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ: ªÀÄÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ QªÀÅqÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. 9)§mÉÖUÀ¼ÀÄ: ¤Ã° §tÚzÀ CAV, SÁQ §tÚzÀ ¥sÀÄ¯ï ¥ÁåAmï ºÁQzÁÝ£É.

PÁgÀt F ªÉÄîÌAqÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ ªÀÄÆPÀ ªÀÄvÀÄÛ QªÀÅqÀ£ÁVzÀÄÝ,
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹PÀÌ°è UÀÄ®§UÁð ¥Éưøï PÀAmÉÆæïï gÀƪÀiï CxÀªÁ gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ zÀÆgÀªÁt ¸ÀA: 08472-263619 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ