Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, March 7, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 07-03-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 07-03-2017

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå vÀ¥À¸Áå¼À UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå vÀ¥À¸Áå¼À gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ LzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ PɼÀUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 05, 06-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À£ÉÆAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è£À §§¯É ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ£À ¸Á«UÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀPÀgÁgÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 04/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಬ್ದುಲ ಸುಬಾನಿ ತಂದೆ ಎಮಡಿ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ನಿರಣೆವಾಲೆ  ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಮಂಠಾಳ ರವರ ಅಕ್ಕಳಾದ ಅಸ್ಮತ ಬಾನು ಇವಳ ಮದುವೆ 1996 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವಳ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡನ ಮದ್ಯ ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆದು ಅವಳು ಇಂದಿಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಪ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾಳೆ, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 28-02-2017 ರಂದು ಅಸ್ಮತ ಬಾನು ಇವಳು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವಳ ಸೀರೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಮೈ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಚೀರಾಡುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೆಂಡತಿ ಸಮಿಮೋಮಿಶಾ ಹಾಗು ಮನೆಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಬಂದು ನೋಡಲು ಅಕ್ಕಳ ಮೈಸುಟ್ಟಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಖೌದಿ ಹೋದಿಸಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಸ್ಮತ ಬಾನು ಇವಳು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖವಾಗದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಸಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದು ಅವಳ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2017, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 06-03-2017 ರಂದು ರಾಹೆ ನಂ. 218 ಹುಮನಾಬಾದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ ಏರಿಯಾದ ಡಿಲಕ್ಸ ಸ್ಟೀಲ ಕಂಪನಿ ಎದುರು ಒಂದು ಹಿಟಾಚಿ ಚೇಸಿ ನಂ. 140303 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಇತನು ರೋಡಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಹಿಟಾಚಿಯನ್ನು ರೋಡಿನ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ನೋಡಲಾರದೇ ಒಮ್ಮೇಲೆ ನಿಸ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ರೋಡಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುವಿದಾಗ ಅದೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕಾರ ನಂ. ಕೆಎ-56/ಎಂ-0586 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 2 ಅತೀಕ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಈತನು ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಿಟಾಚಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರು ರೋಡಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದೇ ವೇಳೆ ಕಾರಿನ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆಎ-56/2062 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ. 3 ಅಹೇಮದಪಾಶಾ ಇಬ್ರಾಹೀಮವಾಲೆ ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ಈತನು ಸಹ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ರೋಡಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬ್ರೀಜಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಶಾಮಿಯಾ ಮಾಶೂಲ್ಲಾ ಸಾ: ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಈತ ತಲೆಗೆ, ಎಡ ಮೇಲುಕಿಗೆ, ಎಡ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅತೀಕ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಈತನಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಧಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಹೇಮದಪಾಶಾ ಇಬ್ರಾಹೀಮವಾಲೆ ಇತನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬಲಗೈಗೆ ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದು, ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಾಲಕ ಸಲಾವೋದ್ದಿನ ಸಾ:ತಾಳಮಡಗಿ ಈತನ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕ್ಲಿನರ ಸಂಜು ಸಾ: ತಾಳಮಡಗಿ ಈತ ಬಲ ಕೈಬೆರಳಿಗೆ, ಕೆಳ ತುಟಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಹೇಮದಪಾಶಾ ಈತನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶೇಕ ವಲಿಯೋದ್ದಿನ ಸಾ: ಹುಮನಾಬಾದ ರವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2017, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-03-2017 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ µÀqÀPÀëgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ²ªÀgÁd gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§A¢PÀjUÉ ºÀAa¸À®Ä CªÀgÀ lªÉÃgÁ UÁrAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÁAvÀ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ºÀgÀ£Á¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ 1) ¹zsÀÞgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä 2) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæAiÀiÁå ¸Á: ZÁ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ, 3) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á: ¨sÁUÀå £ÀUÀgÀ, 4) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ E¸ÁªÉÆâݣÀ ¸Á: ¨ÁeÉÆüÀUÁ J®ègÀÄ ¤eÁªÀiÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁqÀðªÀ£ÀÄß ºÀAa ¢£ÁAPÀ 06-03-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ gÉÆÃqÀ ¨ÉÃqÀPÀÄAzÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ µÀqÀPÀëgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ vÀ£Àß lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À £ÀA. JªÀiï.JZï-12/¹.PÉ-2814 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀĪÁUÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ gÉÆÃr£À JqÀ §¢UÉ vÉVΣÀ°è ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¹zÀÝgÁdUÉ JqÀUÁ°£À ¦AqÀjUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ §®UÁ°£À ªÉÆüÀPÁ¼À PÉüÀUÀqÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄÄRPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»§Æ§ gÀªÀjUÉ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ, PÁ°£À »AzÀÄUÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ J®ègÀÆ MAzÀÄ fæ£À°è aÃQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ©ÃlÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 06-03-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.      

ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2017, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 05-03-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°ªÀiÁ UÀAqÀ ¤eÁªÀĸÁ§ ªÀÄįÁè ¸Á: §UÀzÀÆj gÀªÀgÀ vÁ¬Ä gÁ©£Á© UÀAqÀ ºÀ¤Ã¥sÀ ¸Á§ gÀªÀgÀÄ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä §UÀzÀÆj UÁæªÀÄzÀ°è QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃV QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §UÀzÀÆj-SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. J¦-25/J£ï-9897, mÁæ° £ÀA. PÉJ-56/n-0896 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¢UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁr UÁ§jUÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ JqÀUÁ°£À »ªÀÄärUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÁ¬ÄUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄqÀ©UÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀiUÁðPÉÌ ºÉÆÃV aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 06-03-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ©ÃzÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2017, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±À vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°Pï °AUÀzÀ½PÀgï, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n (ªÀqÉAiÀÄgÁeï), G: DmÉÆà ZÁ®PÀ, ¸Á: qÁ: gÁdPÀĪÀiÁgï ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ, ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgï gÀªÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõï vÀAzÉ ©üêÀıÁ ªÀÄÄAvÀAV, ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n (PÉƽ), ¸Á: ¥Áèmï £ÀA. 102, U˽ ¯ÉÃOmï, ²ªÀ£ÀUÀgÀ (G), ©ÃzÀgï gÀªÀgÀ DmÉÆà jÃPÁë £ÀA. PÉJ-38/8278 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥ÀfêÀ£À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DmÉÆà jPÁëªÀ£ÀÄß ¢£Á®Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¸ÀÄwÛzÀÄÝ, »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 08-02-2017 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DmÉÆà jÃPÁëªÀ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄ ¢£À ¢£ÁAPÀ 09-02-2017 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤°è¹zÀ DmÉÆà jÃPÁë EgÀ°®è, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆà jÃPÁëªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ DmÉÆà jÃPÁë «ªÀgÀ 1) DmÉÆà jÃPÁë £ÀA. PÉJ-38/8278, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.r.2.J.26.J.gÀhÄqï.7.E.qÀ§Äè.JªÀiï.06550, 3) EAf£ï £ÀA. ©.J.gÀhÄqï.qÀ§Äè.E.JªÀiï.0595, 4) ªÀiÁqÀ¯ï-2014, 5) §t:Ú PÀ¥ÀÄà, 6) C.Q 48,000/- gÀÆ. EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà jÃPÁëªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 08-02-2017 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 09-02-2017 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2017, PÀ®A 435 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠱Á°ªÁ£À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀAUÀªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 51 gÀ°è 2 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ ºÁUÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 37 gÀ°è 2 JPÀgÉ 24 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ±ÁAvÀªÀÄä EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀªÉð £ÀA. 37 gÀ°è 1 JPÀgÉ 28 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è F ªÀµÀð gÀ©â ¨É¼ÉAiÀiÁV PÀqÀ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÀĸÀÄ¨É ¨É¼É ¨É¼É¢zÀÄÝ, PÀqÀ¯É MtV gÁ²UÉ §A¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¢£ÁAPÀ 05-03-2017 gÀAzÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 51 gÀ d«Ää£À°è J¯Áè PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr MvÀÛnÖUÉ ¨sÀtªÉÄ ºÁQzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ D¼ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀÄƪÀgÀÄ gÁwæ 12 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ CAzÁdÄ 50 QéAmÁ® PÀqÀ¯É ¨É¼ÉAiÀÄ ¨sÀt«Ä C.Q 2 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ. ¨sÀt«ÄUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.