Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 24, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ " 23-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:00 UÀAmÉUÉ UÀÆUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è ವಿಜಯ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ವ:50 ಜಾ:ನಾಯಕ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಹಿರೇರಾಯಕುಂಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 09 ಜನರು PÀÆr ¸ÀÄvÀÛ®Æ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹PÉÆAqÀÄ, PÉÊAiÀÄ°è ºÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤£ÀßzÀÄ UÉzÀÝgÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä ¤£ÀUÉ PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, £À£ÀßzÀÄ UÉzÀÝgÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ, E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ £Á£ÀÄ D ºÀÄAdzÀ PÀqÉ, ¤Ã£ÀÄ F ºÀÄAdzÀ PÀqÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ ºÀÄAdUÀ¼À PÁ°UÉ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ dUÀ¼ÀPÉÌ ©lÄÖ CzÀȵÀÖzÀ PÉƽ ¥ÀAzÀåzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 01 jAzÀ 06£ÉÃAiÀĪÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, 07 jAzÀ 10 £ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹QÌ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 8600/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 05 ºÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß, 02 PÀwÛUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹PÀÌ 05 ºÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ºÀgÁdÄ ºÁQ CzÀjAzÀ 1450 gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÀAUÀ滹 MlÄÖ 10,050/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, JgÀqÀÄ PÉÆý PÁ°UÉ PÀlÄÖªÀ PÀwÛ ºÁUÀÆ ¥ÀgÁj¬ÄgÀĪÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ 04 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2014 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¢-23-01-2014 gÀAzÀÄ 16.45 gÀAzÀÄ J.J¸ï.L. ¹ÃvÁgÁªÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀjUÉ  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ UÀĪÀÄqÁZËPÀ  ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ  ºÉÆÃV ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÁ§ vÀAzÉ gÁdªÀĺÀäzï ªÀAiÀiÁ-45 eÁw- ªÀÄĹèA ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ  aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß  £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 1420/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ  ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ , MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï ,ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ M§â ªÀåQÛ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ  w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ   zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2014  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
                    ¢-23-01-2014 gÀAzÀÄ 16.30  UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ J£ï.f.N D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¦.J¸ï.L. (PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀjUÉ  §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ( PÁ&¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß  §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä 1) ±ÀA±ÀzÁ° @ C° vÀAzÉ ªÀĺɧƧ° ªÀAiÀiÁ-55 eÁw-ªÀÄĹèA G-¥Á£À±Á¥À  ¸Á|| J¸ï.©.ºÉZï.PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÆUÀÆ gÀ 2) ªÀĺÀäzÀ AiÀÄƤ¸ï  vÀAzÉ ªÀĺɧƧ° ªÀAiÀiÁ-22 eÁw-ªÀÄĹèA G-¥Á£À±Á¥À  ¸Á|| J¸ï.©.ºÉZï. PÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀEªÀgÀÄ  ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ  aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß  £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ 2400/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ , JgÀqÀÄ ¨Á¯ï¥É£ï , ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èzÀÝ M§â ªÀåQÛ ºÉýzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀA§gï ºÀwÛzÀgÉ ºÀt PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2014  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
     ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà fAPÀ¯ï 30 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¥sÀ®PÀ£ÀªÀiÁgÀr FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4- 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Ä ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ, SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® vÉÆj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀzÉ,¥ÀÄ£ÀB ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ £ÉÆêÀÅ vÀ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ-23/01/2014 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɬÄAzÀ  ¢£ÁAPÀ-24/01/2014 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¥sÀ®PÀ£ÀªÀiÁgÀr UÁæªÀÄ¢AzÀ aAZÀjQUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀgÁd fAPÀ¯ï 25 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-¥sÀ®PÀ£ÀªÀiÁgÀr FvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è  vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ, ®ÄAV¬ÄAzÀ ¨É«£À ªÀÄgÀPÉÌ  {PÀÄwÛUÉUÉ }£ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÀ EgÀĪÀ¢®è ,CAvÁ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2014 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.01.2014 gÀAzÀÄ  01 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-01-2014

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-01-2014

  
zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2014 PÀ®A 147, 447, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ: 23/01/2014 ರಂದು 1430 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಹಲಗೆ ಸಾ/ನೀಲಂನಳ್ಳಿ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡೆಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ : 27/11/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ನೀಲಂನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಭೂಮಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 79 ರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಲು ಆರೋಪಿತರುಗಳಾದ 1] d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ±ÉÃqÉƼÉ, 2] eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À ±ÉÃqÉƼÉ, 3] gÁºÀÄ® vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À, 4] gÁªÀÄ vÀAzÉ zsÀļÁf PÁgÀ¨Áj, 5] ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ, 6] ¸ÉÊzÀ ¥sÉÊeÉÆâݣÀ J®ègÀÆ ¸Á/ ¤Ã®A£À½î vÁ/¨sÁ°Ì ಇವರುಗಳು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಉಳಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸುಟ್ಟಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಮಾದಿಗ ಸೂಳ್ಯೆಮಗನೆ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.  ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ gÉÆÃr£À §¢UÉ »mÁa JPïì 70 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ gÉÆÃr£À §¢UÉ C¤Ã¯ï PÁA§¼É, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¨ÉÃAzÉæ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-01-2014 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀ ±À§Ý §gÀĪÀzÀ£ÀÄß PÉý C¤Ã® JzÀÄÝ ¨Áålj ºÁQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀªÀÄä »mÁa JPïì 70 £ÉÃzÀgÀ°è£À r¸Éïï vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr »mÁa ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »mÁa M¼ÀV¤AzÀ JgÀqÀÄ PÁå£À r¸Éïï vÉUÉ¢zÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ £ÉÆÃr MAzÀÄ PÁå£ï 20 °Ãlgï r¸Éïï mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA PÉJ 38 7231 £ÉÃzÀgÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ¸ÀéwÛ C. Q. 1150/- gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ d£ÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛ¯Áè. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà dAiÀÄgÁd vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd GZÉÑ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ G// UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á// OgÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2014 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «gÉñÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀwgÁªÀ C¯ÁäeÉ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ G// ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// UÁA¢ü ZËPÀ OgÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è (PÉgÉAiÀÄ zÉêÀgÀÄ) EgÀĪÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð ¢£ÁAPÀ 22-01-2014 jAzÀ 23-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è. ¥ÀÆeÁjAiÀÄÄ 0900 UÀAmÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¥Àæw¢£À ¨É½îUÉ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ zÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ (PÉgÉAiÀÄ zÉêÀgÀÄ) EgÀĪÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ zÉêÀgÀ ªÀÄÆwð ¢£ÁAPÀ 22-01-2014 jAzÀ 23-01-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉrUÀ¼ÀÄ ¨sÀUÀßUÉÆý¹ £ÉîÌPÉ PÉÃqÀ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ °ÃTvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/01/2014 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r. E¨Áæ»A vÀAzÉ JA.r. E¸Áä¬Ä® ªÀ:65 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: JA.L.JA. ¸ÀQæAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀð ¸Á:ªÀÄ.£ÀA:7-5-36 zÀUÁð¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀ  gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ : 01/01/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß ªÀiÁåPÀì ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J 38/4333 £ÉÃzÀÝgÀ JgÀqÀÄ ZÀPÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ qÉPÀì, lÆ®ì, eÁUï, vÁqÀ¥Àwæ ºÀUÀÎ EvÁå¢ MlÄÖ 20,000/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀzÀÄÝ £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 23/01/2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Áà ¦®AUÉƯÉ, ªÀAiÀÄ: 40, eÁ: UÉÆ®è, ¸Á: PÁA§¼ÉªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 18/01/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¥ÀÆuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ GgÀĽ PÁAZÀ£À UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ J£ïºÉZï-9 JqÀ §¢UÉ EgÀĪÀ zsÁ¨ÁzÀ°è ¯Áj £ÀA. JAºÉZï-25 AiÀÄÄ-9101 ¤°è¹ HlPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦ü£Á¯ÉPïì J¯ÉQÖçPÀ Pɧ¯ï £Á®ÄÌ ¥ÉèÃmï ªÉÊAiÀÄgÀ ¨ÁPïì. C:Q: 7,06,612=00 gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆA¸ÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ C¥ÀgÁzsÀ £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀzÀ ªÁå¦ÛUÉ ¥ÀæPÀgÀt ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2014 PÀ®A 79 (3) Pɦ PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-01-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥À »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ, ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät JA§ÄªÀªÀgÀÄ CAQ ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 10/- gÀÆ.UÉ 80/- gÀÆ. 100/- gÀÆ. UÉ 800/- gÀÆ PÀÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀZÀѹPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1630 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃj ªÀÄzÀåzÀ°è EgÀĪÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è E§âgÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ 1 gÀÆ.UÉ 8/- gÀÆ. 10/- gÀÆ.UÉ 80/- gÀÆ. 100/-gÀÆ. UÉ 800/- gÀÆ. CAvÀ agÁqÀÄvÁÛ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RaÃvÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E§âjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹ CAUÀgÀhÄrÛ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä 1) ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á¯É ªÀAiÀÄ  32 ªÀµÀð eÁw: ¥ÀzÀä±Á° ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ EªÀ£Àß ºÀwÛgÀ gÀÆ. 1574/- £ÀUÀzÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥Á¬ÄAl ¥ÉãÀ EzÀݪÀÅ 2) ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ¥ÀAqÀ® ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: ¥ÀzÀä±Á° ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ CAvÀ EzÀÄÝ EªÀ£À ºÀwÛgÀ gÀÆ. 835/- ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥Á¬ÄAl ¥ÉãÀß EzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ. 2409/- JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¨Á® ¥Á¬ÄAl ¥ÉãÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä EªÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ vÀA¨ÁPÉ ¸Á: ªÀĸÀ̯ï EªÀgÀ JeÉAl CAvÀ EzÀÄÝ d£ÀjAzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ  ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀjUÉ PÉÆlÄÖ CªÀjAzÀ 100 PÉÌ 10 gÀAvÉ PÀ«ÄµÀ£ï ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj E§âjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 02/2014 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
 ¢£ÁAPÀ 23/01/2014 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà «¨sÀÆw ªÀAiÀÄB 35 ªÀµÀð, eÁwB °AUÁAiÀÄvÀ, GB ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸ÁB UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgïnN ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃl¯ï ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. DgïnM ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ M§â CAzÁdÄ 50 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ CqÁØqÀÄvÀÛ DgïnM ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ J¯Áè ºÉÆÃmɯïUÀ¼À°è Hl ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÁUÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÀgÉ ªÉÄÃgÁ £ÁªÀiï CªÀÄgï ºÉÊ CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DzÀgÉ vÀ£Àß «¼Á¸À ºÉüÀÄwÛgÀ°®è. »ÃVgÀĪÀ°è  ¢£ÁAPÀB 22/01/2014 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ºÀÄZÀÑ£ÀÄ DgïnN ZÉPï¥ÉÆøïÖ ºÀwÛgÀ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ ©zÀÄÝ £ÀgÀ¼ÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ  108 CA§Äå¯É£ïìUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀB 23/01/2014 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ºÀÄZÀѤUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉaÑ£À aQvÉì PÉÆr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¸ÀzÀj ºÀÄZÀÑ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt F ¨UÉÎ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2014 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 23/01/2014 gÀAzÀÄ 13:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀÄgÉÃSÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ GªÀiÁPÁAvÀ ¥ÁmÉÆÃzÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/01/2014 gÀAzÀÄ 12:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀıÀð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä G¥ÁàgÀ d£ÀjUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] ±ÉAPÀgÀ vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ ¥ÁmÉÆÃzÉ ¸Á:ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ, 2] ¨ÁfgÁªÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁmÉÆÃzÉ ¸Á:ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ, 3] ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÉAPÀgÀ ¥ÁmÉÆÃzÉ ¸Á:ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ, 4] gÁt vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁmÉÆÃzÉ ¸Á: ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÁ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ AiÀiÁPÉ ¨ÉÃqÁ CAvÁE¢Ýj CAvÁ «ZÁj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÉÊ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ  UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzïÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2014 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹  :-
¢£ÁAPÀ 23/01/2014 gÀAzÀÄ 15:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÉAPÀgÀgÁªÀ ¥ÁmÉÆÃzÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] gÁªÀÄ vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ¥ÁmÉÆÃzÉ ¸Á:ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ, 2] ¸ÀÄgÉÃSÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ GªÀiÁPÁAvÀ ¥ÁmÉÆÃzÉ ¸Á:ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ, 3] G±Á¨Á¬Ä vÀAzÉ GªÀiÁPÁAvÀ ¥ÁmÉÆÃzÉ ¸Á:ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ , 4] ¸ÀĦæAiÀiÁ UÀAqÀ gÁªÀÄ ¥ÁmÉÆÃzÉ ¸Á: ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀlÄÖªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj eÁUÉ £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÉÊ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/52014 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/01/2014 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà gÁ¸ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: «zÁåyð ¸Á: ºÀÄqÀÄV gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°èzÁÝUÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ªÀÄ®Äè vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §A¢zÀÄÝ HgÀÄPÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£É CAvÀÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ HgÀÄPÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ J®ègÀÆ PÀÄr ºÉÆUÉÆuÁ ¨Á CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á«zÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ vÀ£Àß eÉÆvÉ ¸ÀAdAiÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: ºÀuÉUÁAªÀ vÁ: zÉÃUÀ®ÆgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄÝ 1300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®Äè EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅ 3 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹Ã«Ä£ÁUÀuÁÚ PÁæ¸À ¸À«Ä¥À CAzÁdÄ 1330 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ®Äè EvÀ£ÀÄß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J 56 E 4333 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, §® ªÉÄ®QUÉ, §® bÀ¥ÉàUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄ®Äè EvÀ¤UÉ JqÀ ºÀuÉUÉ ºÀÄ©âUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnAiÀÄÄ ºÀjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® PÀ¥ÀUÀAqÀUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀAdAiÀÄ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §® ªÉÄ®Q£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2014 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 22/01/2014 ²æà PÉÆmÉñÀ vÀAzÉ QñÀ£À fUÀ¤ 30 ªÀµÀð, PÉƪÀÄn, QgÁt CAUÀr, ¸Á/ VæÃ£ï ¥ÁPÀð PÁ¯ÉƤ PÀgÀªÀĤ WÁmï gÀ¸ÉÛ £ÀA. 2 ¥Áèmï £ÀA. 105 ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ J¦ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä gÀªÀiÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ «ÄvÀæ£ÁzÀ gÁd±ÉÃRgÀUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ PÁgÀ £ÀA. J¦-28/¹ºÀZï-0862 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ²gÀr ¸Á¬Ä¨Á¨Á zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆV ªÀÄvÉÛ CzÉ PÁj£À°è ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 24/01/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ²gÀr ©lÄÖ gÁ.ºÉ.-9 gÀ°è §gÀĪÁUÀ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸ï ºÀvÀÛgÀ 0500 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁ¨ÁzÀ PÉqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï-04/f¹-2650 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄtÂPÀlÄÖ ªÀÄÄjÃzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ JqÀUÀt£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ EvÀ¤UÉ JqÀUÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄUÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2014 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23-01-2014gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß PÁ¯ÉÃf£À°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà ¸ÀܽAiÀÄ ªÀåQÛ vÀÀªÀÄä PÁ¯ÉÃf£À gÀ¦üÃPÀ G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ JA§ÄªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ PÁ¯ÉÃf£À°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå §¼ÀUÁgÀ G¥À£Áå¸ÀPÀjUÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¸ÀzÀ ¦üAiÀiÁ𢠠ªÀÄvÀÄÛ gÀ¦üÃPÀ ¸ÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æqÀÓUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå EªÀjUÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨ÉúÀĸÀ DVzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¥À®ìgÀ PÉJ-39 eÉ5842 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ EzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À ZÀPÀæ ¸ÉÃj §A¥ÀgÀ ±ÉÆà ¥ÀÆwð qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀìUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɬĹ CA§Ä¯ÉãÀì §AzÀ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ £ÉÃgÀªÁV ©ÃzÀgÀ C¥ÉÃPÀì D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrgÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå  EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  

Gulbarga District Reported Crimes

ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಂಧನ :
ಕಾಳಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 23-01-2014 ರಂದು 00-15 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣ ಧಾಬಾದ ಹತ್ತಿರ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ  ಅಂತ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ,ಬಾಹರ ಎಂಬ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹ್ಮದ ರಫೀಕ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಗಪೂರ ಸಂಗಡ 7 ಜನರು ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ತಾ:ಚಿಂಚೋಳ್ಳಿ  ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಬಳುಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಟ್ಟು 9101/-ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಳಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಲಾಗಿದೆ. 02-25 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಳಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಎಸ್,ಹೆಚ್,ಓ ರವರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 05/2014 ಕಲಂ 87 ಕೆ,ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ,
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಾನಂದ ಮೂಲಗೆ   ಸಾ: ಗೌಡಗಾಂವ ತಾ: ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾ:ವ: ದೇವಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಅಣ್ಣನಾದ ಅಶೋಕ ರವರು  ದಿನಾಂಕ 23-01-2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-15 ಹೆಚ್-6672 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ಡಿ ಪೆಟ್ರೊಲ ಪಂಪ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪಂಪ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ಸನ್ ಇಂಟರ ನ್ಯಾಷನಲ ಹೋಟೆಲ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-02 ಇಡಬ್ಲೂ-4584 ರ ಸವಾರನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅಣ್ಣನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತಾನು ಗಾಯಹೊಂದಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ವರಕ್ಷಣೆ ಕಿರುಕಳ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಂಕಾ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಕುಂಬಾರ  ಸಾ;ಸುಂಟನೂರ ತಾ;ಆಳಂದ ಜಿ;ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 01-02-2013  ರಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ನರೋಣಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ 50.000/- ರೂಪಾಯಿ 3 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮುದವೆಯಾದ ನಂತರ 1 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು ತದ ನಂತರ ಇನ್ನುಳಿದ 50.000/- ರೂ ಹಣ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ತರುವಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದರು. ದಿನಾಂಕ 23-01-2014 ರಂದು 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಸುಂಟನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಶಹಾಬಜಾರ ನಾಕಾದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಮೈದುನ ನಾಗರಾಜ ಮತ್ತು ಮಾವ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಇವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ ರಂಡಿ ನಿನಗೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ 50.000/- ರೂ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದರೆ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಕೈಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಹತ್ತಿರ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ನಾಗರಾಜ ಇತನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದನು. ಮಾವ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇತನು ತಲೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಸಾಯಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಮೂರನೆತ್ತಿ ಸಾ|| ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ರವರ ಹೊಂಡಾ ಸೈನ್ ಕಂಪನಿಯ ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರ ಇದ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂ. KA-32 ED-0830 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅದರ ಚಸ್ಸಿ ನಂ. ME4JC36JBD7337170  ಇಂಜೀನ ನಂ, JC36E77517931 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ನಾನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ದಿನಾಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸುತಿದ್ದೆನು. ದಿನಾಂಕ: 25-12-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೆನು. ದಿನಾಂಕ: 26-12-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡುವದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ  ಆಗ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮಗ ರಾಜು ಮೂರನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ವಿಶಾಲ ಕರ್ಚಿ ಕೂಡಿ ಅಂಕಲಗಿ, ಹೂಲ್ಲೂರ, ಅಫಜಲಪೂರಗೊಬ್ಬೂರ[ಬಿ] ಚಿಣಮಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ಯಾರೊ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಹೊಂಡಾ ಸೈನ್ ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ:ಪ್ಲಾಟ ನಂ:61 ದತ್ತ ನಗರ ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು  ದಿನಾಂಕ  18-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಹಿರೊಹೊಂಡಾ  CBZ Extreme  ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂ: KA-32 V-8708 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ: MBLKC12EC9GH08292  ಇಂಜಿನ ನಂ: KC12EB9GH07833 ನೇದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 19-01-2014  ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8:00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ  ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ರಟಕಲ್ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ಮೋಹನ ರಾಠೋಡ ಸಾ||ಕೊರವಿದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 23-01-2014 ರಂದು 09.00 ಎ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೂಡಿ ಹಣಮಂತ ಇತನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಗಂಡನು ಹಣಮಂತನಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನು ಅಂದಿದ್ದಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಣಮಂತ ಇತನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನೂಕಿಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಬಲವಂತ ಹಾಗು ಹೆಂಡತಿ ಸುನೀತಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ  ಅವಾಚ್ಯಬೈದು ನನಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಜೀವದಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಟಕಲ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಗುಂಡೇನಾಯಕ ತಂದೆ ದಿಪ್ಲಾನಾಯಕ ರಾಠೋಡ ಸಾ: ಮೇದಕ ತಾಂಡಾ ತಾ : ಸೇಡಂ ರವರ  ಮನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ತಂದೆ ತುಳಜ್ಯಾನಾಯಕ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಮನೆಯು ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಗ ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಶಂಕರ ತಂದೆ ತುಳಜ್ಯಾನಾಯಕ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಸಂಡಾಸ ಮತ್ತು ಏಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕರ ಇವನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ನೀಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಲಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಆಗಿನಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ವೈಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 22.01.14 ರಂದು 10 ಪಿ ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಂಡದವರಾದ ರುಖ್ಯಾನಾಯಕ ತಂದೆ ದೇವಜ್ಯಾನಾಯಕ ರಾಠೋಡ, ರಾಜು ತಂದೆ ರುಖ್ಯಾನಾಯಕ ರಾಠೋಡ, ಗುಂಡ್ಯಾನಾಯಕ ತಂದೆ ಪಾಂಡ್ಯಾನಾಯಕ ಚವ್ಹಾಣ ಇವರು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ ಶಂಕರ ತಂದೆ ತುಳಜ್ಯಾನಾಯಕ ರಾಠೋಡ, ಗೋಪಾಲ ತಂದೆ ತುಳಜ್ಯಾನಾಯಕ, ಜೈರಾಮ ತಂದೆ ತುಳಜ್ಯಾನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸೇವಾಲಾಲ ತಂದೆ ತುಳಜ್ಯಾನಾಯಕ  ರಾಠೋಡ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಹೀಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ತುಳಜಾ ನಾಯಕ ರಾಠೋಡ ಸಾ || ಮೇದಕ ತಾಂಡಾ ತಾ|| ಸೇಡಂ ಇವರು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 22-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಗುಂಡ್ಯಾ ತಂದೆ ದೀಪಲಾನಾಯಕ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಗುಂಡ್ಯಾ ತಂದೆ ದೀಪಲಾ ನಾಯಕ ರಾಠೋಡ ಮತ್ತು ರಾಜು ತಂದೆ ರುಕ್ಯಾನಾಯಕ ರಾಠೋಡ ಇವರು ಗುಂಡ್ಯಾ ತಂದೆ ದೀಪಲಾ ನಾಯಕ ರಾಠೋಡ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದರು ನಾನು ಬರುವುದನು  ನೋಡಿ ಅವರು ಏದ್ದು  ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನನಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಹೋಗುವುದು ಬರುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿ ಅಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೋಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೋಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುಧೋಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸರಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಆಳಂದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 22/01/2014  ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08 ಗಂಟೆಗೆ  ಬಿದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯೂಟೌನ  ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ 15/2014 ಕಲಂ 143 147 148 324 ಐಪಿಸಿ ಸಂ 3 ಪ್ರಿವೇನಸೆನ ಆಪ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಟು ಪಬ್ಲೀಕ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್‌ 1984  ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನ್ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಕಡತವನ್ನು ಹೆಚ್‌ಸಿ 736 ಸುಜ್ಞಾನಿ ನೌಟಾನ ಠಾಣೆ ಬಿದರ ರವರು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಳಾಸದವನಿದ್ದು ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪೇದೆ ಅಂತಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 15/01/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಬೀದರ ರವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಖಜೂರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಬರುವವರಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಾವಲು ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಆರ್‌‌ಪಿಐ ರವರೊಂದೊಗೆ ನಾನು & ನನ್ನ ಜೋತೆ ಸುನೀಲ್ ಎಪಿಸಿ 300 ಗಿರಿಧರ ಎಪಿಸಿ 348 ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕನಾದ ಶೇಖ್ ಫಾರೂಖ್ ಎಪಿಸಿ 344 ರವರಿಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ 16/01/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀದರ ಹಬ್ಸಿಕೋಟ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಇವರ ಬೆಂಗಾವಲು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಖಜೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿಯ ದಿ|| ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಂಡೆ ಪಿಎಸ್‌ಐ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಇಂದು 1330 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊದೇವು, ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಮಾರು 20000/- ಜನರು ನೆರೆದಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಸುಮಾರು 500 ಜನರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ನನ್ನ ಮುಖದ ಎಡಕೆನ್ನೆಗೆ ಹತ್ತಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಜನರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಎ 38 ಜಿ 352 ಟವೇರಾ ವಾಹನದ ಮಧ್ಯದ & ಹಿಂಭಾಗದ ಗಾಜುಗಳು ಒಡೆದಿರುತ್ತವೆ, & ವಾಹನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಸುಮಾರು 20000 ದಿಂದ  25000 ಸಾವಿರ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ವಾಹನದ ಸ್ವತ್ತು ಲುಕಸಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೆ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ 38 ಜಿ 727 ಇನೋವಾ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಜನರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ವಾಹನದ ಬಾಡಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಆಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 25000 ಸಾವಿರ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಲುಕಸಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ 01 ಜಿ 5513 ನೇದ್ದು ಸಹ ಜಖಂ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಅಂದಾಜು 20000 ಸಾವಿರ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಲುಕಸಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, & ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ 01 ಜಿ 5110 ನೇದು ಸಹ ಜಖಂ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಅಂದಾಜು 15000 ಸಾವಿರ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಲುಕಸಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಖಂ ಮಾಡಿದ ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಆಳಂದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.