Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, November 11, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE -11-11-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 11-11-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/11 PÀ®A 3 ¦æªÉãÀë£ï D¥sÀ qÁåªÉÄÃeï lÆ ¥À©èPï ¥Áæ¥Ànð DåPïÖ 1984 :-

¢£ÁAPÀ: 10-11-2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÉ¥Áà ªÉÄʯÁgÉ ªÉêzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 05-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ PÉ®ªÀÅ QrUÉrUÀ¼ÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj CD¸ÀàvÉæAiÀÄ 4 QlQUÀ¼À UÁdÄ, OµÀ¢ü «vÀgÀuÉ PËAlgÀ£À UÁdÄ ºÉÆÃgÀgÉÆV anAiÀÄ PËAlgÀ£À UÁdÄ ºÁUÀÆ ¤jãÀ ¦ü®Ögï MqÉzÀÄ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÀ 35 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¸ÀPÁðj ¸ÀévÀÄÛ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/11 PÀ®A 120 (©) 409 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 10-11-2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀĹAUï gÁoÉÆÃqï PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÁ®ÄPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ OgÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)C¤Ã® ©gÁzÁgÀ ªÀiÁf UÁæ.¥ÀA. CzsÀåPÀëgÀÄ aªÉÄUÁAªÀ 2)¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÀ ©qÀ¥Áà PÁAiÀÄðzÀ²ð UÁæ. ¥ÀA. aªÉÄUÁAªÀ ªÀÄvÀÄÛ 3)gÁeÉÃAzÀæ GzÀVÃgÉ QjAiÀÄ EAfäAiÀÄgÀ UÁæ.¥ÀA.aªÉÄUÁAªÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 2009-2010 £Éà ¸Á°£À°è aªÉÄUÁAªÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀzÀ°è ªÀiÁrgÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¥ÀÆtð ¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ PÁªÀÄUÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA©¸ÀzÉ ºÀt qÁæ ªÀiÁr mÉAqÀgÀzÁgÀjUÉ ªÀÄÄAUÀqÀ ¥ÁªÀw ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁåAPÀ SÁvÉ ¥Àj²Ã°¸ÀzÉ ZÉPï ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ¤ªÀð»¸ÀzÉ EgÀĪÀÅzÀÄ UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CrAiÀÄ°è 34 PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ 56,73.172/- RZÀÄð ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¨ÁåAQ£À Rað£À vÀSÉÛ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ 95,64.493/- gÀÆ ¥ÁªÀw¸ÀzÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆPÀæuÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/11 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/11/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ gÀPÁë¼À(©) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj GzÀÄð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ JªÀiï.r gÀ¦ü vÀAzÉ JªÀiï.r DdªÀiï ªÀÄZÀPÀÆj, JªÀiï.r PÀ°ÃªÀiï, PÀıÁ®gÁªÀ, ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ MlÄÖ 6850/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/11 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 10/11/2011 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ C¸ÁáPï vÀAzÉ G¨ÉÃzÀ gÀªÀgÀÄ CdªÀÄvÀ FvÀ£À CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38/6385 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ UÉÆgÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀUÀÄA¥Á- ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÉÆgÀ£À½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjaÃvÀ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢UÉ JqÀPÁ°£À »ªÀÄärUÉ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®PÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ CmÉÆÃZÁ®PÀ CdªÀÄvÀ FvÀ¤UÉ §®ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®¨sÁUÀzÀ ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj §¸ï ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ:03-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8 jAzÀ ¸ÀAeÉ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è D£ÀAzÀ wxÀð vÀAzÉ: PÀlÖZÁAiÀÄð, 25ªÀµÀð, ¨ÁæºÀät, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ PÉÆ¥ÀàgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ®ègÀĪÀ, PÀÄQðºÀ¼ÀîzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÀwÛ ¨É¼ÉUÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹A¥Àr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ¥ÀæwPÀÆ®ªÁV OµÀzÀªÀÅ ªÉÄÊAiÀÄ°è DªÀj¹PÉÆArzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥ÀàgÀzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV, £ÀAvÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀð ºÁUÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À N¥ÉÃPï D¸ÀàvÉæAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV E¯ÁdĤAzÀ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 10/11/11 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ²æà PÀmÁÖZÁAiÀÄð vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ DZÁj, gÀªÀgÀÄ¢£ÁAPÀ: 10.11.2011 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï,£ÀA: 36/2011 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á. ¥ÉÆÃvÀUÀ¯ï vÁ: gÁAiÀÄÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CdÓ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 186/2 £ÉÃzÀÝgÀ°è 5 JPÀgÉ 5 UÀÄAmÉ ºÉÆ® EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀgÀ¸À¥Àà FvÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÉUÉ M§â¼ÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ £ÀAvÀgÀ CvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 186/2 £ÉÃzÀÝPÉÌ ªÀA±ÀªÀ½ ¥ÀæPÁgÀ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀgÁUÀÄvÁÛgÉ CzÀgÉ ªÀÄÈvÀ £ÀgÀ¸À¥Àà£À vÀªÀÄä ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÉƸÀ¢AzÀ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£ÀÀ°è ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÁvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ CªÀÅ £ÉÊdå JAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀÄð®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹ Dgï.Dgï. £ÀA. 19/2007-2008 ¢: 4.10.2007 gÀ¥ÀæPÁgÀ vÀ£Àß ºÉ¸Àj¯Éà ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà EªÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.11.2011 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 10-11-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ eÁ®¥ÀÆgÀÄ PÁåA¦£À°è AiÀiÁgÉÆà C£À¢PÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¦.J¸ï.L ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀ 180 JA.J¯ï.£À NjÃf£À¯ï ZÁAiÀÄì 56 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 2,240/ UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ gÁªÀÄtÚ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁAJ UÀÄ£Éß £ÀA 192/2011 PÀ®AB 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.11.2011 gÀAzÀÄ 153 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 33200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ :
ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ದಿನಾಂಕ 11.11.2011 ರಂದು 0100 ಗಂಟೆಗೆ ಚೌಕ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಂಡೆ ಬಜಾರ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾಯಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸಿನ ಎರಡನೆ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ ತಂದೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಪಾಟೀಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಃ ಕಿರಾಣಾ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಗಣೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಮಟಿ ಪಾರ ಸಾಃ ಪುಟಾಣಿ ಗಲ್ಲಿ, ಮದುಸುಧನ ತಂದೆ ಕಿಶನ ಚಮದ್ರಗಾದಿ ಸಾಃ ಗಂಜ ಕಾಲೋನಿ, ಸಂತೊಷ ತಂದೆ ಶಂಕರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಾಃ ಪುಟಾಣಿಗಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ಬಾಬು ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ಜಗತ, ರಮೆಶ ತಂದೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಬೆಲಸೂರೆ ಸಾಃ ಓಂನಗರ, ಸಂತೊಷ ತಂದೆ ಬನ್ಸಿಲಾಲ ತಿರುಮಲ ಸಾಃ ಶಹಾಬಜಾರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ ಸಾಃ ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಶ್ರೀಧರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಸಾಃ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ, ರಾಜು ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೇಟ್ಟಿ ಸಾಃ ಜಯನಗರ, ಸುನಿಲ ತಂದೆ ಚಂದ್ರನಾಥ ಡಾಂಗೆ ಸಾಃ ವಸಂತ ನಗರ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಲಬರ್ಗಾದವರು ವಿದ್ಯುತ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂದರ ಬಾಹರ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪೊಲೀ್ಸ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗೆಳು ಮತ್ತು 1,60,530-00, ಹಾಗು 11 ಮೋಬೈಲಗಳು, ಎರಡು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 232/2011 ಕಲಂ 79, 80 ಕೆ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಉಡ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:
ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಸ್ಟೆಫಿ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಭರಣಿ ವ: 20 ವರ್ಷ ಸಾ: ನವರಂಗ ಚಾಳ ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ಗೆಳತಿಯಾದ ಆಶ್ವಿನಿ ತಂದೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೊಂಡ ಎಕ್ಟಿವ್ ಕೆಎ 32 ಎಸ 32 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯಾದ ಸಭಾ ಅರಸಿಕೇರಿ ಇವಳಿಗೆ ಆರಾಮವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಕ್ವಾಟರ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮರಳಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಗ ಹೋರಟಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಟೆರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ ವಿಭಾದ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಮೂವರು ಅಪರಿಚಿತರು ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರದ 5 ಗ್ರಾಂ ಚೈನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 5- ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಚೈನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿದ್ದ 2500/- ರೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕೈಬೆರಳಲ್ಲಿದ್ದ 5 ಗ್ರಾಂನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೈಬೆರಳಲ್ಲಿದ್ದ 5 ಗ್ರಾಂನ 2 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ನೋಕಿಯಾ ಎನ್-8 ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಸಿ-5 ನೊಕಿಯಾ ಮೋಬೈಲಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 256/11 ಕಲಂ 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಕಮಲಾಪೂರ ಠಾಣೆ :

ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಇಂಗಿನಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಃಶಹಾಬಾದ ತಾಃ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಬಿರಾಳ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮನ್ನಾಖೇಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ ಖರಿದಿ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಗುಲಬರ್ಗಾ ಹುಮನಾಬಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ.218 ನೇದ್ದರ ರೋಡಿನ ಕಮಲಾಪೂರ ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಆಫಿಸ್ ಹತ್ತಿರ ಅಂದಾಜು 1-45 ಪಿಎಂಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂತ್ರ ವಿರ್ಸಜನೆ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮೂತ್ರ ವಿರ್ಸಜನೆ ಮಾಡಿ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂಜಾ ಟ್ರಾವೇಲ್ಸ ಬಸ್ಸ ನಂ. ಕೆಎ:39-7209 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ನಾಗಣ್ಣಾ ಉಚ್ಚಾ ಸಾಃನಾವದಗಿ ತಾಃಭಾಲ್ಕಿ ಈತನು ತನ್ನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಎಮ್ಮೆ ಕರುವಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಮಾವನಾದ ಬಸವರಾಜ ಹಾಜಪ್ಪನವರ ಇವರು ಮಾರುತಿ ಸ್ವೀಪ್ಟ್ ಕಾರ ನಂ ಕೆಎ:32,ಎನ್:184 ನೇದ್ದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ರೋಡಿನ ಬಲಗಡೆ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡುವಿ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದನು. ಆಗ ನಾನು, ಮತ್ತು ಶರಣಬಸಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬರು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕಿಡಾದ ಕಾರನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿ, ನನ್ನ ಮಾವನವರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಅಶೋಕ ಜಾಧವ ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾವ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಗೆಳೆಯನಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ@ಬಾಬುರಾವ ಸೇರಿ ಈತನ ಬಲಗಾಲು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ. ಬಲಕೈತೋಳಿಗೆ, ಬಲಕಣ್ಣಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥೀತಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಿಲ್ಲಾ. ಇವರಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು 108 ಅಂಬುಲೇನ್ಸಗೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ಕರೆಯಿಸಿ, ಗುಲಬರ್ಗಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಮ್ಮೆ ಕರು ಕೂಡಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 140/2011 ಕಲಂ. 279, 337, 338, 429, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂ. 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಠಾಣೆ :
ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ. ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೋಜಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ ವಯ;35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಕಬ್ಬಲಿಗ್ ಉ; ಕೂಲಿ ಕೇಲಸ್ ಸಾ: ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ಬಸವರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಳಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಮ್ಮೂರ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ನಮ್ಮೂರ ಗುರಪಾದಪ್ಪ , ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ, ಖಂಡಪ್ಪ, ವಿಠ್ಠಲ, ಶರಣಪ್ಪ , ಬಸವರಾಜ , ಸಾತಪ್ಪ , ಶಿವಾನಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಕರೆ ಸಾ: ಎಲ್ಲರೂ ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ 2-3 ಜನರು ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ನೋಡಿದರೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತೆನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವನಿದ್ದಲಿಗ್ಗೆ ಬಂದವರೆ ಅವಾಚ್ಯೆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿತ್ತಾ ಗುರಪಾದಪ್ಪನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 68/2011 ಕಲಂ 143,147,323,324,504,506 ಸಂಗಡ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.


ಅಪಘಾತ ಪ್ರರಕಣ:


ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಖಾಡೆ ವ: 60 ವರ್ಷ ಉ:ಚಾಲಕ ಸಾ: ಆನಂದವಾಡಿ ತಾ: ಜಾಮಖೇಡ ಜಿ; ಅಹ್ಮದನಗರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹಾ: ವ: ರಹೇಮತನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 10/11/2011 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಓಮೀನಿ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಮ್‌‌ 8159 ನೇದ್ದರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ರಾಮಮಂದಿರ ಕಡೆಗೆ ಉದನೂರ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ ಚಾಲಕನ ಉದನೂರ ಕ್ರಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ತೋರಿಸಿದ ಅತಿವೇಗ & ಅಲಕ್ಷನತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 331/2011 ಕಲಂ 279,337, ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಮವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರರಕಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/2011 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¸À«ÄÃgÀ ªÀÄÄAqÁ @ ¯Á® vÀA/ ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄÄAqÁ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð, eÁ. ¨sÉÆëÄeï G. ºÉ®àgÀ PÉ®¸À ¸Á. PÀÄgÁæ ¥ÀƸÀÖ. PÀƸÉÆÃ°Ø ¨ÁUÀªÀÄÄAr ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÉÖõÀ£ï vÁ. ZÀgÀAUÀr f. ¥ÀÄ°ðAiÀiÁ (ªÉ¸ÀÖ ¨ÉAUÁ® gÁdå) ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀÌ¥Àà dAUÀ¯ï ªÀÄÄAqÁ FvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è w櫸ÁÖ ¹Ö¯ï DAqÀ ¥ÀªÀgÀ ¥ÁæªÉÃmï °«ÄmÉqïzÀ ªÀgÀÄtPÀĪÀÄgÀ r.f.JA., ºÁUÀÆ ªÀiÁ®vÉñÀ PÉÆÃn ºÉZï.Dgï.JA, ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸ÀgÉrØ ¥ÉÆæÃ¸É¸ï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ºÁUÀÆ ¥À«vÁæ ¯ÉçgÀ PÁAmÁæPÀÖgÀ(Nj¸Áì) ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ JvÀÛgÀzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀÌ¥Àà¤UÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV ªÀiÁ¸ÀÌ, ¸ÉÃ¦Ö ¨É®Ö, ºÉ¯ÉäÃl, §ÆlÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÆß ¤ÃqÀzÉ, gÁwæªÉÃ¼É ¸ÁPÀµÀÄÖ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ®èzÉ, ºÁUÀÆ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉìAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ E®èzÉ, ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀzÉ F jÃw PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÆ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ aPÀÌ¥Àà dAUÀ¯ïªÀÄÄAqÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-9 «ÄÃlgÀ JvÀÛgÀzÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ. 09-11-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ wªÀæ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ºÉÆ£ÀߥÀà J.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2011 PÀ®A. 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA/ UÀÄqÀzÀ¥Àà C¼ÀªÀAr ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð, eÁ. PÀÄgÀħgÀÄ G. ºÉ®àgÀ PÉ®¸À ¸Á. CUÀ¼ÀPÉÃgÁ vÁ. f. PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ£À FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀµÀðzÀ E¸Áàvï ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ CdÎgÀSÁ£ï JA.r, C¯Áè¸Á§ ºÉZï.Dgï.JA, ºÁUÀÆ F±ÀégÀgÁªï ªÉÄPÁå¤PÀ¯ï E£ïZÁdð ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉçgÀ PÁAmÁæPÀÖgÀ ªÀiÁgÀÄw ©¸À£À½î ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ ¥ÁåPÀÖjUÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÁV ªÀiÁ¸ÀÌ, ¸ÉÃ¦Ö ¨É®Ö, ºÉ¯ÉäÃl, §ÆlÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÁ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÆß ¤ÃqÀzÉ, gÁwæªÉÃ¼É ¸ÁPÀµÀÄÖ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ®èzÉ, ºÁUÀÆ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉìAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ E®èzÉ, ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀzÉ F jÃw PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÆ, ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ eÉÆvÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ FgÀtÚ CAUÀr FvÀ£ÀÄ ¨É®ÖzÀ°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ. 10-11-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ wªÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà «oÀ×® ¸ÉÆãÁgÀ ºÉZï.¹. 112 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 282/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:10-11-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L. ²æà n.f. £ÁUÀgÁd, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 27, ¦.¹. 323, 117, 190, 289, 186, 320, 277 J¦¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ ¦ÃgÀªÀĺÀäzï ªÀAiÀĸÀÄì: 52 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ-UÀAUÁªÀw [2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ vÀ®Ä¦ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) FgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨Á«PÀnÖ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¹PÀ̪ÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 620-00, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ mÁªÀ¯ï£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÉÊd£ÁxÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ (1) zsÀªÀÄð¹AUï vÀAzÉ ªÉAPÀl¹AUï §¼Áîj, 32 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ, G: ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀqÀØgÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: »gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀ (3) DzÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà dPÁÌ¥ÀÄgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (4) ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ PÀjÃA¸Á§ SÁf, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (5) ±Áå«ÄÃzï¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: SÁ¸ÀV ZÁ®PÀ, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (6) ±Áå«ÄÃzï vÀAzÉ ±ÀªÀĵÉÃgïSÁ£ï ¥ÀoÁt, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (7) gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ªÀĢݣÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (8) £Á¹gï vÀAzÉ E¸ÁPïSÁ£ï ¥ÀoÁt, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ºÉÆÃmɯï, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ (9) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §ÄqÀPÀÄAn, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ 'CAzÀgï ¨ÁºÀgï' JA§ E¹àÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æà ²ªÀ¥Àà D®ªÉÄî J.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 4,435-00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¥ÀªÁqÀ ±ÉlÖgÀ ¦.L. r.¹.L.©. PÉÆ¥Àà¼À ¦AiÀiÁð¢ Cfð ¤ÃqÀĪÀzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 10-11-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 2 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è £À£Àß PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°ègÀĪÁUÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¨É£ÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ, F §UÉÎ £Á£ÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¦ J¸ï. L ²æà £ÁUÀgÁd JA PÀªÀiÁägÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÉÆãÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ¸ÁQë PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¸ÀvÀæ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §A¢gÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÉÆA¢UÉ ºÁUÀÄ £À£Àß PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ¹§âA¢gÁzÀ ºÉZï.¹. 96, 107, 80 ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀgÁzÀ J.¦.¹. 12 £ÀªÀÄä fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉ.J. 37-f-302 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä fÃ¥À £ÀA PÉ.J. 37-f-186 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆ¥Àà¼À¢AzÁ 15-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉUÉ ¹§âA¢gÀ£ÀÄß ¨É£ÀPÀ£Á¼ÀzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ §gÀ®Ä ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w w½¸À®Ä 16-45 UÀAmÉUÉ ¨É£ÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ J.J¸ï.L gÁzÀ ±ÉÃR ªÀĺÉçƧ ºÁUÀÄ ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÉZï.¹. 83 ºÁUÀÄ ¦.¹. 18 gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ §A¢zÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1] ZÀAzÀ¥Àà PÉAZÀ¥Àà PÀÄzÀj ªÀAiÀÄ: 37 eÁw: ¥À.eÁw. G; MPÀÌ®vÀ£À ¸Á; ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ 2] ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ; 50 eÁ: PÀÄA¨ÁgÀ G: ªÁå¥Áj ¸Á; ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ §A¢zÀÄÝ, ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl ¨Áwä §A¢zÀÄÝ ªÀiÁ»w w½¹ zÁ½ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ w½¹ J®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀܼÀ¢AzÁ ºÉÆgÀlÄ ¨ÁwäC£ÀéAiÀÄ ¨É£ÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÉƼÀV¤AzÁ AiÀÄ®§Äta UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §Ar gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ J.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨ÁwäC£ÀéAiÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÁ ¥ÀƪÀðPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 200 «ÄÃlgÀ CAvÀgÀ ªÀÄļÀÄî PÀApAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁ®Ä zÁj »rzÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸Àé®à RįÁè eÁUÉ EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽwzÀÄÝ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ CAvÁ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ PÀArzÀÄÝ £Á£ÀÄ ºÁUÀÄ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 6 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ 3 d£À ¸ÀܼÀzÀ°è ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1] ªÀiÁºÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ 2] CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ 3] CAeÉãÀAiÀÄå vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå ¸Á: UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ gÀªÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ §UÉÎ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV 4] ²ªÀPÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁºÁAvÀ¥Àà ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ 5] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀĸÁ ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ 6] ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÁ¬Ä zÀÄgÀUÀªÀé ¸Á:: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£À Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ CAvÁ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ CgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÄ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ dÆeÁl ºÀt Kt¸À¯ÁV MlÄÖ 19,010=00 gÀÆ. ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÄeÁlªÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¥Áè¹ÌÃPï §gÀPÁ ºÁUÀÄ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁlªÁqÀ®Ä ¸ÀܼÀPÉÌ vÀA¢zÀÝ 5 ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÁzÀ 1] PÉ.J. 29.J¯ï 7576 §eÁd ¹.n. 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï 2] PÉ.J. 34 .J¯ï 7506 »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàÃA®ØgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï 3] PÉ.J. 29. n 3802 n«J¸ï. ®Æ£Á 4] PÉ.J. 37 Cgï 1347 §eÁd r¸À̪ÀgÀ 5] n.«.J¸ï ªÀiÁåPÀì 100 CzÀgÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. ZÉ¹ì £ÀA £ÉÆÃqÀ¯ÁV 5811 J¥sï 194329 EgÀÄvÀÛzÉ.

CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÄ eÁeÁlzÀ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ 5 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 10/11/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-25 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L UÀĪÀÄUÉÃj gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÁgÁAiÀÄt¸Á vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀ¸Á CAmÁ¼ÀªÀÄgÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð eÁ: ¸ÁªÀf ¸Á: ªÀÄÄaUÉÃgÀNt ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt¸Á CAmÁ¼ÀªÀÄgÀzÀ EªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÄ 250/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÁgÀlV ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 10-11-11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-45 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ£ÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ ºÁ°£À qÉÊj ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA¢ ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà FrUÉÃgï ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀ9 eÁ: FrUÉÃgï ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÀ®è vÁ: UÀAUÁªÀw. ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÉÎ ²æÃ. £ÁUÀgÉÃrØ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-40 ¦¹ 293, 103, 393, 396 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄmÁÌ £ÀA§j£À ¥ÀnÖ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, PÀÆV PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ ¹QÌ©zÀݪÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£À PÀqɬÄAzÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ ºÀt 470=00 gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß, ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ ¥ÀnÖ zÉÆgÉwzÀÄÝ,EgÀÄvÀÛzÉ Nr ºÉÆzÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä £Á¤ @ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ¸Á: §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¹QÌ©zÀÝ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.