Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 9, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-11-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-11-2014

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 385/2014, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÀÆgÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÀįÉêÀiÁ£À¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ºÀÄt¸À£Á¼À, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÆ©£Á© EªÀ½UÉ ¥sÀAiÀiÁd EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ C½AiÀiÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, C½AiÀÄ ¥sÀAiÀiÁd EvÀ£ÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É, GzÀVgÀ¤AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ¯Áj vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 08-11-2014 gÀAzÀÄ C½AiÀiÁ ¥sÀAiÀiÁd EvÀ£ÀÄ GzÀVgÀPÉÌ ¯ÉÆqÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁ°Ì CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸ÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¤ß £Á£ÀÄ GzÀVgÀ¢AzÀ §AzÀÄ C°è ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CA¨ÉøÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤vÁÛUÀ C½AiÀÄ GzÀVgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ CA¨ÉøÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ M§â ªÀåQÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ CªÀgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉýzÁUÀ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÉUÀuÉ ªÀÄÄ: ¨sÁvÀA¨Áæ ¨ÉÆgÀªÉî Jeɤì PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ CA¨É¸ÀAUÁ« PÁæ¸À¢AzÀ¯É vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® §ºÀ¼À ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨sÁ°Ì zÁzÀgÀ ©æd ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉƵÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀdvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì zÁzÀgÀ ©æd ºÀwÛgÀ PɼÀUÉ gÀ¨sÀ¸ÀªÁV vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV NªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, DUÀ E§âgÀÄ NªÉÄä¯É ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄ°AzÀ ºÁj ©zÀÄÝ zÁzÀgÀ ©æd gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, ºÀuÉ ªÉÄïÉ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAvÉƵÀ gÀªÀjUÉ £ÉÆqÀ®Ä CªÀjUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV MqÉzÀÄ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ, UÀmÁ¬Ä ªÉÄïÉ,  ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 281/2014, PÀ®A 279, 337, 304(J), 429 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw §qÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: zsÀ£ÀUÀgÀ, ¸Á: ªÀi˪À°, vÁ: ªÀÄÄSÉÃqÀ, f: £ÁAzÉÃqÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨sÁªÁ£ÁzÀ ªÀĵÁÚf vÀAzÉ ²ªÁf gÁdÆgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zsÀ£ÀUÀgÀ, ¸Á: C¼ÀA¢, vÁ: ©¯ÉÆ°, f: £ÁAzÉÃqÀ E§âgÀÄ PÀ§Äâ PÀrzÀÄ  PÀ§â£ÀÄß ¥sÁåPÀÖjUÉ ¸ÁV¸À®Ä 5-6 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÀ JA.f.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåPÀÖj ºÀÄtf(J), vÁ: ¨sÁ°ÌUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 08-11-2014 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀ§Äâ vÀÄA© vÀgÀ®Ä E§gÀÄ MAzÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ Hj£À ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ§Ä vÉÆPÀÌ®ªÁqÀ, ¸ÀAvÀÆPÁ vÀAzÉ D£ÀAzÁ gÁPÀÆ°, gÁªÀŸÁ§ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw aAzÀªÀÄÄ®ªÁqÀ, zÀvÁÛ vÀAzÉ ¨Á¨ÁgÁªÀ ºÁªÀgÀUÉ, ±ÉÃR ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃR ¥sÀvÀÄæ¸Á§, ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw §lÆgÉ J®ègÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä JwÛ£À §ArUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JA.f.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ ºÉÆÃgÀnzÀÄÝ §Ar J®ègÀ »AzÉ EgÀÄvÀÛzÉ, ©ÃzÀgÀ GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÁå£À® ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ GzÀVÃgÀ PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ LZÀgÀ £ÀA. PÉJ-33/J-3125 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÉ EzÀÝ JwÛ£À §ArUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JwÛ£À §ArAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ E§âgÀÄ JwÛ£À §Ar¬ÄAzÀ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¨sÁªÀ ªÀĵÁÚf gÁdÆgÉ EªÀjUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä EªÀgÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, JwÛ£À §Ar dRAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ, §ArAiÀÄ MAzÀÄ JvÀÄÛ PÀÆqÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ, E£ÉÆßAzÀÄ JvÀÄÛ PÀÆqÀ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2014, PÀ®A 504, 341, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
EAZÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: EAZÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ 3 JPÀÌgÉ d«Ä£ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ PɼÀUÀqÉ vÀªÀÄÆägÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ¥sÀÄ¯É gÀªÀgÀ ºÉÆî EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆîPÉÌ ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï CªÀgÀ ºÉÆîzÉÆüÀVAzÀ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ¤ÃgÀÄ §gÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 07-11-2014 gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ EvÀ£À ºÉÆîzÀ°è PÉzÀj ¤Ãj£À ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï £ÉÆÃrzÀzÀÄ, »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 08-11-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆîzÀ PÀmÉÖUÉ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á ¥sÀÄ¯É ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 2) £ÀgÀ¹AUï ¥sÀįÉ, 3) UËvÀªÀÄ ¥sÀįÉ, 4) «£ÉÆÃzÀ ¥sÀÄ¯É J®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ PɼÀzÉ  £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è  KPÉ PÉzÀj¢ JAzÀÄ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ AiÀiÁªÉÇÃzÉÆà MAzÀÄ QmÁ£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÁQ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀÄr¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 272/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ a¢æ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ 2009 gÀ°è MAzÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£À ¥ÉÆæà ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ4139 £ÉÃzÀ£ÀÄß Rjâ¹zÀÄÝ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ EAf£À £ÀA. ºÉZï.J.10.E.r.9.f.eÉ.47071, ZÉ¹ì £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.E.Dgï.9.f.eÉ.16724, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ C.Q 45,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ., »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 26-05-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁt°®è, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°®è, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-11-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Press Note and Reported Crimes


                                 
                        ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢ü ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ºÉaÑ£À £ÁUÀjPÀjUÉ EzÀgÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10.11.2014 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÀÄÝ, ¨sÀwðªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 15.11.2014 gÉƼÀUÁV ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. £ÁUÀjÃPÀgÀÄ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
:: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ  ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»wUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

          ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉæöÊeï UÉ¢ÝgÀÄ«j ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA§gÀ£ÀÄß  J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁr, CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. PÀ½¹, CAvÀæeÁ®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹®ÄQ¹ §gÀħgÀÄvÁÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt EAvÀºÀ CAvÀæeÁ®zÀ°è ¹®ÄQ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è,  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 06/11/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ವಿರುಪಣ್ಣ ಅವಟಿ, 44ವರ್ಷ, ಗಾಣಿಗೇರ, ಕಾರ್ ಚಾಲಕ, ಸಾ.ಕಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಿಳಗಿ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಕಾರ್ ನಂ. ಕೆಎ-29/ಎಮ್-6216 ನೇದ್ದನ್ನು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮುದಗಲ್-ಲಿಂಗಸ್ಗೂರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಾಟಿ ನಂತರ ಕಾರ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ನ್ನು ಪಲ್ಟಿಗೊಳಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಎಡಗೈ ಎಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ, ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕೊಡಿಗೆಪ್ಪಗೋಳ, 31ವರ್ಷ, ಪೊಟೋ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ, ಹಿಂದೂ ಕುರಬರು, ಸಾ.ಗಾಂದಿನಗರ ಬಿಳಗಿ ತಾ.ಬಿಳಗಿ ಜಿ.ಬಾಗಲಕೋಟೆ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ   ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2014 PÀ®A 279, 337 L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢:09-11-2014 gÀAzÀÄ K¸ÀÄ vÀAzÉ qÁ夯ï, ªÀAiÀiÁ:30ªÀµÀð, Qæ²ëAiÀÄ£ï,    ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  EªÀgÀÄQæµÀÚ£À¢AiÀÄ°è «Ää£À eÁ° vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ãj£À ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤Ãj£À°è d¼ÀPÀªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ G¸ÀÄgÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಫಿರ್ಯಾದಿ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®èAiÀÄå,C£ÀégÀzÀªÀgÀÄ,65ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ  ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಸರಕಲ್ ಸೀಮಾಂತರದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.422 ರಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ¦ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋದಾಗ 1] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà,23ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ,  2] ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 20ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ E§âgÀÄ  ¸Á:-«¨sÀÆw ºÀ½î vÁ:±ÁºÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಕಳುಹಿಸದೇ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾದ-ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲು ಹೋಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ:08/11/2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ  ಆರೋಪಿತರು  OmDUಮೊಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಗಂಡನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಪುನ: ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ತಾನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿಂಗಪ್ಪನು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನಲೇ ಈವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಸಾಕಿ ತಾವು ತಂದ ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲನ್ನು ನೋಡಲು ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.33/ಹೆಚ್-7657 ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ    UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 119/2014 PÀ®A: 323, 324, 504, 506  ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                    ಫಿರ್ಯಾದಿ f. C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä ¸Á:J£ï.n.E. ¥sÁªÀÄð¹ PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕ 08-11-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೂಮಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲೇಔಟನಲ್ಲಿರುವ ನವೋದಯ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 09-11-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ವಿನೋದ, ವಿಕ್ಕಿ, ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನಃ ಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆನ್ನೆಗೆ, ಎಡಗಾಲಿಗೆ, ಭುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ದುಃಖಾಪಾತಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೇತಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.106/2014 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.11.2014 gÀAzÀÄ 4 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 700/-   UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄjÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.