Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 16, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 15.07.2013 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. UÀÄgÀUÀÄ£ÁxÀ gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸Á: 43/2, f.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ PÁåA¥ï. EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ £ÀA:01 gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ £ÀA:01 gÀªÉÄñÀ &02 VÃvÁ E§âgÀÆ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: f.Dgï PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ PÁåA¥ï.EªÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ - vÁ¬ÄUÉ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®PÉÌ ºÉÆUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2013 PÀ®A. : 323.324.354.504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉà L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:01-04-2013 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ ªÀiÁ° ¥Ámɯï,ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ d«Ä¤£À°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è «±ÁæAw vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ. £ÀA. 1 CAiÀiÁå¼À UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉÆêÉÄä¯É ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉüÀPÁAV¯Éãï, zÀ£ÀzÀ ¸ÀUÀt ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÁQPÉƼÀÄî CAvÁ CzÀ©lÄÖ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÁPÀ®Ä JµÀÄÖ ¸ÀÆPÀÄÌ ¤ªÀÄUÉ CAvÁ CAzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ QgÀÄaPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ. £ÀA.2 gÁd¥Àà vÀAzsÉ CAiÀiÁå¼À UÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÁÝ£À ©qÀ¨ÁgÀÄzÀÄ CAvÁ CAzÀÄ ¨ÉäßUÉ PÁ°¤AzÀ MzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ DgÉÆæ. £ÀA.3 ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À UÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:32ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ ºÁUÀÆ 4)ªÀÄÄzÀÝ¥Àà vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À UÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð 5) zÁåªÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀiÁå¼À UÀÄAqÀ¥ÀàªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð 6) F±À¥Àà vÀAzsÉ CAiÀiÁå¼À UÀÄAqÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð J¯Áè eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: AiÀÄ®UÀmÁÖ UÁæªÀÄ J¯ÁègÀÆ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀĪÉÄß ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ EªÀ£À PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄƯÉUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ, F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£À fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÁÝgÉ CAvÁ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå WÀ£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2013 PÀ®A: 143.147.323.504.506. ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:15-07-2013 gÀAzÀÄ ¨ÉýUÉÎ 08.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ©üªÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AqɨÁ« UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è UÀ¼ÉªÀÅ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝUÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üªÀÄAiÀÄå 2) wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ©üªÀÄAiÀÄå 3) vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ©üªÀÄAiÀÄå J¯ÁègÀÆ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: §AqɨÁ«£ÉÃzÀݪÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ D.£ÀA.1 FvÀ£ÀÄ J£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É AiÀiÁªÀUÁ®Ä ¤£Àß ºÉAqÀw ªÀiÁvÀÄ PÉýPÉÆAqÀÄ E£ÀÆß ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä §gÀ¨ÉÃQzÉ CAvÁ PÉüÀÄwÛAiÉÄãÀ¯É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà PÉüÀUÉ ©¢zÀÝ »rUÁvÀæzÀ PÀ®è£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉäßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ, ºÉÆqÉzÁUÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, DUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 02 FvÀ£ÀÄ ¸ÀƼÉAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼À DUÁåzÀ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀgÉ vÁ£ÀÄ ©qÀ¸À°PÉÌ §A¢zÁÝ¼É CAvÁ CAzÀÄ C°èAiÉÄà PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀqÉ vÉÆqÀUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ M¼À¥ÀmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ D.£ÀA.03 FPÉAiÀÄÄ PÀÆqÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2013 PÀ®A. : 323,324, 504.506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆÃUÉÆAqÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 15.07.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAQÃvÀð vÀAzÉ «ÃgÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt, 24ªÀµÀð, §AUÁgÀzÀ ªÁå¥Áj, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA.7-6-20/35J ªÁ¸À« £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¢£À¤vÀåzÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 ªÉÊ 7131 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÁ¸À« zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ EArPÉÃlgï ºÁQ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï l£ïð ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹ K£À¯Éà £ÁªÀÅ UÁrªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÆ £ÀªÀÄä£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÉÝÃ£É ¤ªÀÄä£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁr®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÊQÛAiÀÄÄ £À£ÀUÉ JZÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ JµÀÖ¯Éà ¤£ÀUÉ zÉÊAiÀÄð CAvÁ ºÉý ªÀÄZÀÄÑ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ PÉÊ CqÀØqÀ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ §®UÉʪÀÄÄAUÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV aÃgÁqÀÄvÁÛ MqÀ®Ä »A§°¹ ºÉÆqÉzÁUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §® Q«AiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aÃgÀqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ §A¢zÀÝjAzÀ EªÀvÀÄÛ G½zÀÄPÉÆAr¢Ý E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £À£ÀUÉ UÀÄgÀ¬Ä¹zÀgÉ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ªÀiÁgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.07.2013 gÀAzÀÄ £ÉÃvÁf
£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: .118/2013 PÀ®A.341.504.307.506(2) ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 15.07.2013 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ - D£Àéj gÀ¸ÉÛAiÀÄ »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀܼÀzÀ° §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ. FvÀ£ÀÄ .vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA: PÉJ-36 ªÉÊ-3605 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D£Àéj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì D£Àéj¬ÄAzÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÁ®PÉÌ »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹ÌÃqÁØV ©zÀÄÝ, DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2013 PÀ®A. : 279.337.338 L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

PÀ¼ÉzÀ ªÀiÁZÀð wAUÀ¼À£À°è gÁwæ 08.00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ü PÀÄ. VÃvÁ vÀAzsÉ dA§tÚ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: f.Dgï. PÁ¯ÉƤ ºÀnÖ PÁåA¥ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 15-07-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)gÉrØ UËqÀ@ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ 2) ¸ÀAUÀtÚ 3)ºÀA¥ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀtÚ 4)§¸ÀìªÀÄä vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ J¯ÁègÀÆ eÁ: °AUÁ¬ÄvÀ ¸Á: f.Dgï. PÁ¯ÉƤ ºÀnÖ PÁåA¥ï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀnÖ PÁåA¥ï f.Dgï. PÁ¯ÉƤ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÉrØ UËqÀ@ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ PÀÄ. VÃvÁ vÀAzÉ dA§tÚ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¸ÀĪÀÅzÁV £ÀA©¹ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ. £ÀA.1 FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑ vÀ£Àß D¸É FqÉÃj¸ÀÄ, ¤£ÀߣÀÄß RArvÁ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ºÉý QgÀÄZÁqÀzÀAvÉ ¨Á¬ÄUÉ §mÉÖ vÀÄgÀÄQ §®ªÀAvÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV ºÀoÀ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁr CvÁåZÁgÀ ªÉ¸ÀVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ F ¸ÀÄ¢Ý AiÀiÁjUÁzÀgÀÄ ºÉýzÀgÉ, ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£ÀߣÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ eÁwAiÀĪÀ¼ÀÄ E¢ÝAiÀiÁ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÉAiÀiÁUÀÄ¢¯Áè CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄvÉÛà ¢£ÁAPÀ:15-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA:01 FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£É N¼ÀUÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ D.£ÀA.2 FvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ QüÀÄ eÁwAiÀiÁzÀ ¨ÁåqÀgÀ eÁwAiÀĪÀ¼ÀÄ E¢ÝAiÀiÁ ¤£ÀߣÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ PÀlÄÖªÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ D.£ÀA.2.&3 EªÀgÀÄ J¯Éà ¨ÉÃqÀgÀ ¸ÀÆ¼É ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÉãÀÄ ªÀiÁqÉÆÌAwAiÀiÁ CAvÁ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ J¼ÉzÁr zÀ©â, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ. £ÀA. 02 FvÀ£ÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ©qÉÆt JAzÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É JuÉÚ ¸ÀÄjzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ QgÀÄaPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA156/2013 PÀ®A. : 448,376,354,323,504,506,307, ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ. & 3(1), (10),(11), (12) J¸ï.¹ & J¸ï.n PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.:


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:16.07.2013 gÀAzÀÄ 95 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 13,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-07-2013This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-07-2013

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå: 05/2013 :-
¢£ÁAPÀ 15-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà M¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PËëjPÀ, G: PÀÄ® PÀ¸À§Ä, ¸Á: ¹JªÀiï¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ EªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä CAUÀr ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀÄqÀÄwÛzÉÝ CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CVß ±ÁªÀÄPÀ E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ gÀÆ¥sï «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï¢AzÀ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, Kgï PÀArµÀßgï ªÀIJãï£À J¯ÉPÁÖç¤Pïì ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 ¸Á«gÀ gÀÆ, ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÉÄãïì §Æån ¥Á®ðgï PÁ¸ÉänPïì ªÀÄvÀÄÛ ºÉÃgï PÀnAUï ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1 ®PÀë gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAUÀrAiÀÄ E¤ßvÀgÀ ¥sÀ¤ðZÀgïUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀiË®åzÀÄÝ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ïªÀlðgï ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18 ¸Á«gÀ gÀÆ. ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃUÉ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 2 ®PÀë 28 ¸Á«gÀ gÀÆ. ªÀiË®åzÀ ¸ÀévÀÄÛ «zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÆåðmï¢AzÀ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÁzÀV UÁæªÀÄzÀ ¸À¥Áß vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ªÉÄʯÁgÉ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ¢±À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ ¸Á: ºÀÆ£Àß½îªÀÄ ¸ÀzÀå: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: UÁzÀV EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw ¸À¥Áß EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉAqÀw DgÉÆæAiÀÄ eÉÆvÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¸À¥Áß EPÉAiÀÄ vÀAzÉUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ «ªÁºÀ «ZÉÒÃzÀ£É PÉÆqÀ®Ä ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ CªÀPÁ±À PÉÆqÀ®Ä PÉýPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, DUÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆä£À°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »ÃUÀgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 14-07-2013 gÀAzÀÄ a®èðV UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÁµÀÄtQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀ§â°UÀ, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¤UÉ CqÀÄUÉ vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ JPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÀqÉzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÉÛ £ÀªÀÄä HjUÉ §gÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CAzÀªÀ£É §rUɬÄAzÀ §®¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÉà §rUɬÄAzÀ §®¨sÀÄdPÉÌ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, PÁ°¤AzÀ §® gÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è §AzÀ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E£ÉÆßêÉÄä £ÀªÀÄä UÁzÀV GjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2013, PÀ®A 323, 353, 332, 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÉÆÃqÀ¨ÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, G: ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ¨Á宺À½î (qÀ§Æèöå), ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ (©), vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå GzÉÆåÃUÀ ¸ÀzÀj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, EªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ UÉÆÃqÀ¨ÉÆÃ¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ(©), vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¢ÃPÁë¨Á¬Ä EªÀ½UÉ 6 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ½UÉ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä, UÁAeÁ PÀÆrzÀ CªÀÄ°£À°è vÉÆAzÀgÉ PÀÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, CzÉà MAzÀÄ PÁgÀt¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 15-07-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CrØ, DvÀAPÀ GAlÄ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀÄ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢ನಾಂಕ 11-07-2013 ರಂದು ¦üರ್ಯಾದಿ ಸತೀಶ ತಂದೆ ಬಸವತಿರ್ಥಪ್ಪಾ ಬಿರಾದಾರ ವಯ: 32 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಭಾತಂಬ್ರಾ EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಉಚ್ಚಾಟ್ಟೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭಾಲ್ಕಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಜ ಮೇಡಿಕಲ್ ಎದರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಭಾಲ್ಕಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಚೌಕ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಂಡಾ ±ÉÊನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-39/ಕೆ-3751 ರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ¸Á: ಕನಕಟ್ಟಾ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢UÀ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-07-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.