Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, March 19, 2014

Special Press Note of Raichur District

«±ÉõÀ ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
     ZÉPï ¥ÉÆøïÖ PÀvÀðªÀåzÀ°è ¤®ðPÀëvÀ£À vÉÆjzÀ ²ªÀgÁd ¹.¦.¹ 215 ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ gÀªÀgÀªÀgÀ£ÀÄß ²æà JA.J£ï. £ÁUÀgÁd L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀPÀët¢AzÀ eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ PÀvÀðªÀå¢AzÀ CªÀiÁ£ÀvÀÄÛ ªÀiÁr DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.                                                                                             

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀÄ»w:-
                     ದಿನಾಂಕ:-18/03/2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ಜಲಾಲಬಾಷ ಈತನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ಮಹಿಮೂದಾ ಈಕೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಮೃತ ಜಾಲಲ್ ಬಾಷ ಈತನಿಗೆ ತಂಗಿಗೆ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಬಿಡು ಯಾಕೇ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆತನು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೊಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಾಸ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು.ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಷಕ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವಿಸಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಗಳು, ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿ ಆತನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಗಲಪರ್ವಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ರಾತ್ರಿ 11-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಬುದ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಮಿನಾಷಕ ಎಣ್ಣ ಕುಡಿದಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಮೃತ ನನ್ನ ಮಗನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.03/2014.ಕಲಂ.174.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೋಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                      ದಿನಾಂಕ 18-03-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಬಸಪ್ಪ ಗೋಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಎನ್.ಇ.ಎಸ್. (ರಿ) ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶ ಎನೆಂದರೆ  ನ್ಯೂ ಎಜ್ಯೂಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ)ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ,ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 30.03.2014 ರಂದು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದೂ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಈ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 18.03.2014 ರಂದು ನಾಮ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರುವಾಗ ಆರೋಪಿತನಾದ ಡಾ//ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ ರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಯುನಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈಧ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದು ನಾಮ ಪತ್ರಸಲ್ಲಿಸಲು ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾಮಪತ್ರ ದಾಖಲೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸದ ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರು ಕೇಳಿದಾಗ ಡಾ//ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಇವರು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಅವರ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಡಾ//ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿರವರು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿತರಾದ ಡಾ//ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಖಾದ್ರಿ, ಅಷ್ವಕ್, ಎ.ಆರ್.ಸಮದಾನಿ, ಅಷ್ರಫ್ ರವರೆಲ್ಲರೂ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯದಿಯ  ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 75/2014 ಕಲಂ-384,504,506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ:18-03-2014 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d¯Á® £ÀUÀgÀzÀ°è PÀ¸ÀÆÛj vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ:32 ªÀµÀð eÁ:PÀ¨ÉâÃgÀÄ G:ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:d¯Á® £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ DPɬÄAzÀ 1 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ 10 °Ã. «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.100/- 2) MAzÀÄ ¹ÖÃ¯ï ªÀÄUï 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.50/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ  DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 49/2014 PÀ®A:273.284 L¦¹ 32.34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
                 ದಿನಾಂಕ: 18-03-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ Asst Director of Town Planning Raichur ಹಾಗು ಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2014 ರಾಯಚೂರು ರವರು ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆಮಾಲನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ;18-03-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ 2014 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ರಾಯಚೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ ಇವರು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬರುವವರಿದ್ದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಸವನಗೌಡ ಬ್ಯಾಗ್ವಾಟ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನರಸಪ್ಪ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಜಯ, ರಾಮು ತಂದೆ ಕಿಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ಶಿವಾಜಿ ಎನ್ನುವವರು ನಗರದ ಗಂಗಾ ನಿವಾಸದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮುಂಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಗುಡಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮತಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgÀ §eÁgÀ ಠಾಣಾ ಎನ್,ಸಿ ನಂ:04/2014 ಕಲಂ 171(), 188 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣವು ಅಸಂಜ್ಞೆಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 74/2014 ಕಲಂ 171(), 188 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  03 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 03 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.03.2014 gÀAzÀÄ   56 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-03-2014


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-03-2014

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2014 PÀ®A 143 147 148 448 504 323 324 308 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ C¤Ã® vÀAzÉ ¨sÁªÀÅgÁªÀ ªÉÆgÉ ¸Á; ºÉÆPÁæuÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ°è §gÉzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 10;07 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ wæA§PÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 12 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ºÉÆPÀæuÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°. §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ C¥ÀgÁ¢üPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀvÀå ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/14 PÀ®A 143 147 148 448 504 323 324 342 384 308 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ¸Á; ºÉÆPÁæuÁ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ°è §gÉzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ EzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 10;45 UÀAmÉUÉ   DgÉÆævÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ® PÀ¸ÀÆÛgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 14 d£ÀgÀÄ  J®ègÀÆ ¸Á; ºÉÆPÀæuÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°. §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ C¥ÀgÁ¢üPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀvÀå ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/14 PÀ®A 143 147 148 448 504 323 324 308 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ gÁdÆgÉ ¸Á; ºÉÆPÁæuÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ°è §gÉzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ  17/03/2014 gÀAzÀÄ 10;15 UÀAmÉUÉ   DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÁUÀÄ E£ÀÄß 76 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÉÆPÀæuÁ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ PÀÆr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°. §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ C¥ÀgÁ¢üPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀvÀå ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/14 PÀ®A PÀ®A 143,147,148,447,435,454,457,380 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17.03.2014 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ ¸ÉÆãÁgÀ ¸Á|| ¹AzÉÆî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrgÀĪÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzÉÆî UÁæªÀÄzÀªÀ½zÀÄÝ ¹AzÉÆî ²ªÁgÀzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ  UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É MlÄÖ 5JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ C®èzÉ ¹AzÉÆ® UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ªÀģɠ ¸ÀºÀ EgÀÄvÀÛzÉ.MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ  ªÀÄUÀ UÀt¥Àw EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ,  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28/2/14 gÀAzÀÄ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR¯ÁVzÁÝUÀ, ¢£ÁAPÀ 01/03/2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁUÁ¢ü DgÉÆævÀgÀvÁzÀ 1) CdÄð£À¥Áà vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà 2) ¥ÁAqÀ¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À¥ÁàÀ 3) §¸À¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À¥Áà 4) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà 5) ¥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ ¥ÁAqÀ¥Áà J®ègÀÄ ¸Á|| gÁdVÃgÁ. gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¸Á|| ¨ÉãÀPÀ£À½î gÀªÀgÀ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38/4954£ÉÃzÀgÀ°è   ¹AzÉÆî ²ªÁgÀzÀ°è£À ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 6/2 £ÉÃzÀgÀ°è  CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ºÉÆîzÀ°è£À CUÀ¹ ¨É¼ÉUÉ  ºÁ¤ ªÀiÁr ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 10-03-2014 gÀAzÀÄ ¹AzÉÆîzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÁAqÀ¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À¥Áà 2) ¥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ ¥ÁAqÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ 3) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ  ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ  ªÀÄ£É ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ,ªÉÇlgÀ PÁqÀð,PÀȶ ¨ÁåAPÀ ¥Á¸À §ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ læAPÀzÀ°èzÀÝ ºÀt gÀÆ 4500/- £ÉzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/14 PÀ®A 32, 38(J) PÉE JPÀÖ-1956 :-

¢£ÁAPÀ 17-03-2014 gÀAzÀÄ  1115 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀ¼ÀzÀPÉÃj ºÀwÛgÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨Á »AzÀÄ UÀqÉ PÁr£À°è  DgÉÆævÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ  UÁzÀV ªÀAiÀÄ 25 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¸Á¬Ä zsÁ¨ÁzÀ°è ªÉÃlgï ¸Á|| PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀAUÀ滹 vÀ£Àß ¯Á¨sÀUÉÆøÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ²æà PÀȵÀÚPÀĪÀÄgÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd gÀªÀgÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ CªÀ¤AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 20 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ (MAzÀÄ ¨Ál® ±ÁåA¥À¯ï ¸À»vÀ) C|| Q|| 1200/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 500/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/14 PÀ®A 392 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-03-2014 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ CdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G;SÁ¸ÀV £ËPÀj PÉ®¸À ¸Á:J£ï.f.N PÁ¯ÉÆä d»gÁ¨ÁzÀ (J.¦.) oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥sÁwªÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® UÀ¤ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;PÀÆ° PÉ®¸À EªÀ¼ÀÄ FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ CªÀgÀ ªÀiÁªÀiÁ CTî vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ«ÄAiÀÄå ¸Á:C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛ¼É.  ¥sÁwªÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ CªÀgÀ ªÀiÁªÀiÁ ºÀt PÀÆqÀĪÀzÀÄ EgÀĪÀzÀÝjAzÀ ¥sÁwªÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀiÁ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆUÉÆÃuÁ CAvÁ w½¹zÀPÉÌ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¨sÁªÀ CPÁ±À vÀAzÉ gÀ« gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð eÁw ®ªÀiÁt G;9 £Éà vÀgÀUÀw ¸Á;zÀvÁÛVj PÁ¯ÉÆä d»gÁ¨ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁwªÀiÁ ¨ÉÃUÀA £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ  PÀÆr £À£Àß ¥À®ìgï ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À.£ÀA.J.¦-23-2667 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 17-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d»gÁ¨ÁzÀ ¢AzÀ ©lÄÖ ©ÃzÀgÀPÉÌ C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥sÁwªÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À ªÀiÁªÀiÁ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ eÉÆvÉ ºÀt PÀÆqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár ªÀÄgÀ½ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁwªÀiÁ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ CPÁ±À ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀUÉ  ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É d»gÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁå£À 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä ¢éZÀPÀæªÁºÀPÉÌ ¤°è¹ £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀjUÉ ¤°è¹ C¯Éè ¨ÁdÄ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁwªÀiÁ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ CPÁ±À ªÀÄƪÀjUÉÆ  ¨ÉzÀj¹ ‘’ vÉƪÀiÁgÉ ¥Á¸À PÁå ºÉÊ ¤PÁ¯ÉÆ £ÉÊvÉÆ ºÀªÀiï vÀĪÉÆÌ bÉÆÃqÀAUÉ £À» ‘’ CAvÁ CAzÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr ¥sÁwªÀiÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ ªÉƨÉʯï EzÀgÀ £ÀA.8897082816 EzÀgÀ C.Q.4500=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ ZÉÊ£Á ªÉƨÉʯï CzÀgÀ £ÀA§gÀ 9676277603 EzÀgÀ C.Q.1000=00 gÀÆ ºÁUÀÆ £À£Àß ¥À®ìgï ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄ EzÀgÀ £ÀA.PÉ. J.¦-23-2667 £ÉÃzÀÄÝ EzÀgÀ C.Q.30,000=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 34800=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/14 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18/03/2014 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L OgÁzÀ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è «±Àé£ÁxÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 10.670/- gÀÆ ºÁUÀÄ E¸ÉÖÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀgÁªÀ PÀzÀA§ ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ºÀA¢PÉÃgÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                                                      
OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/14 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/03/2014 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ±ÁæªÀt eÉÆò ªÀ.32 ªÀµÀð eÁ. eÉÆò G. ¨sÁAr CAUÀr  ¸Á, OgÁzÀ gÀªgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA¸À £ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠤£Éß ¢£ÁAPÀ 17/03/2014 gÀAzÀÄ ¢£À¤£ÀåzÀAvÉ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è VgÁQ ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉÃUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EAzÀÄ ¨ÉýUÉ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ ªÉįÁѪÀ¤ vÀUÀqÀ vÉUÉ¢zÀÄݬÄvÀÄÛ ªÀ¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°èzÀ UÀ®zÀ°è EzÀÝ 12000 gÀÆ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ EzÀgÀ§UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «Aw CAvÀ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁ¢AiÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ 118/14 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/03/2014 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¸ÀmÁéf  eÉÆò ªÀ.23 ªÀµÀð eÁ. eÉÆò G. ¨sÁAr CAUÀr  ¸Á, OgÁzÀ gÀªgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA¸À £ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠤£Éß ¢£ÁAPÀ 17/03/2014 gÀAzÀÄ ¢£À¤£ÀåzÀAvÉ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è VgÁQ ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É½UÉÎ 1015 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ ªÉįÁѪÀ¤ vÀUÀqÀ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr¢zÀÄݬÄvÀÄÛ ªÀ¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°èzÀ 4000/- gÀÆ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/14 PÀ®A 457,380  L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/03/2014 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã® vÀAzÉ §AqÉ¥Á «ÄÃ¸É ªÀ.39 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ  G. ¨sÁAr CAUÀr  ¸Á, OgÁzÀ gÀªgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA¸À £ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 17/03/2014 gÀAzÀÄ ¢£À¤£ÀåzÀAvÉ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è VgÁQ ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ªÀÄ£ÉÃUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É½UÉÎ CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ ªÉįÁѪÀ¤ vÀUÀqÀ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr¢zÀÄݬÄvÀÄÛ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°èzÀ UÀ®zÀ°è EzÀÝ 3000/- gÀÆ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/14 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 18-03-2014 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ RaÃvÀ ¨sÁwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ  f¥ï £ÀA. PÉJ 38/f 243 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀzÀ ¸ÀgÀPÁj ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è ªÁºÀ£À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £Ë¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀgÀ ºÀwÛgÀ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ £À¹Ã©£À dÆeÁl CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ DqÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄäÃ¯É CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 6 d£ÀjUÉ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ M§â ªÀåQÛ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ZÁAzÀ¥ÁµÁ vÀAzÉ §¹ÃgÀ ¸Á¨ï EªÀiÁ£ÀzÁgï, ªÀAiÀĸÀÄì: 36 ªÀµÀð, G: ºÉÆÃmÉïï PÉ®¸À, ¸Á: dªÀÄVÎ, vÁ:OgÁzï 2] gÁdÄ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ¨sÀAUÀÆgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £Ë¨Ázsï 3]GªÉÄñï vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà CqÉØ£ÉÆÃgï, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, G: SÁ¸ÀV PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgï. 4] CfªÀiï SÁ£ï vÀAzÉ ¦üÃgÉÆÃeï SÁ£ï, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, G: ºÉÆÃmÉïï PÉ®¸À, ¸Á: £Ë¨Ázï 5] ªÀÄ£ÉÆúÀgï vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, G: ºÉÆÃmÉïï PÉ®¸À, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgï. 6] £ÁUÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ qÉÆÃuÉÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À, ¸Á: C°AiÀiÁ¨Ázï, ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ, gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2520/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/14 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-
        
¢£ÁAPÀ: 18/03/2014 gÀAzÀÄ ¨É¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĤîgÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀiÁgÉrØ ¸Á: ¨É¯ÁݼÀ. vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr 90 JªÀiï J¯ï 160 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ CA:Q: 3864/-gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.      

                   
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/14 PÀ®A 279,337,304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« .JPÀÖ :-    
¢£ÁAPÀ 18-03-2014 gÀAzÀÄ ²æÃ. zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà zÀAr£ï ªÀAiÀÄB 42 ªÀµÀð eÁB PÀÄgÀħ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB GqÀĪÀÄ£À½î gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÀgÀPÀ£À½î §PÀÌ ¥Àæ¨sÀÄ eÁvÁæ EzÀÝjAzÀ vÀ£Àß CfÓUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ  ºÁªÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ gÀªÀgÀ CmÉÆà £ÀA PÉ.J.-39 -4387 £ÉÃzÀgÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ CdªÀÄvï vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ¥sÀQÃgÀ, ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ C¨ÁægÀ ºÀĸÉãÀ ¸ÉÃjPÁgÀ gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ - ¨sÀAUÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ²ªÁgÀzÀ ©üªÀÄgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 18-03-2014 gÀAzÀÄ 1600 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DmÉÆ ZÁ®PÀ ºÁªÀ¥Áà£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ MªÀÄä¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆzÀ »rvÀvÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÁAiÀÄ ºÀwÛgÀ , §®PÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ªÀÄÄjzÉ ,ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ CPÀæªÀĤUÉ §®PÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ CzÉPÁ½£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CdªÀÄvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß WÀl£É ¸ÀÜzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ   Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀAiÀÄB 20 ªÀµÀð eÁB PÀÄgÀħ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB GqÀĪÀÄ£À½î EvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ DgÉÆæüvÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/14 PÀ®A 379 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀB 19/03/2014 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²ªÁf vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á|| £ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢UÉ  zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 89 «¹ÛÃtð 3 JPÀÌgÉ 07 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁAUÀ ¸Á|| NvÀV UÁæªÀÄ EªÀjUÉ ¥Á®¢AzÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÉÆ®zÀ°è vÉÆUÀgÉ ¨É¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¨É¼É ¨É½¢gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀB 16/03/2014 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ vÉÆUÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃAiÀiÁ ¨É¼É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæPÁ±À zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ ºÁUÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀiÁzÁ ºÀtPÀÄt EªÀjUÉ ºÉÆ®PÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉýzÉãÉAzÀgÉ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄzsÁå÷í£À CAzÁdÄ 1-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ £ÁUÀ¥Áà ªÀiÁAUÀ ªÀÄvÀÄÛ FgÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¸Á|| zsÀĪÀÄ£À¸ÀÄgÀ EªÀj§âgÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ vÉÆUÀgÉ ºÁUÀÄ ¸ÉÆAiÀiÁ ¨É¼É gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀIJä¤AzÀ gÁ² ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ aîzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÁªÀÅ CªÀjUÉ F ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ²ªÁf ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ F ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ vÉÆUÀj ºÁUÀÄ ¸ÉÆAiÀiÁ ¨É¼É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÁÝgÉ. DzÀgÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ gÁ² ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ýj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà EªÀ£ÀÄ ``K ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É F ºÉÆ® £ÀªÀÄä¢zÉ £ÁªÀÅ gÁ² ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝêÉ. CzÀ£ÀÄ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ ¤ªÁågÀÄ E°AzÀ ¸ÀĪÀÄä£É ªÁ¥À¸À ºÉÆÃVæ ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÁrzÀgÉ ¤ªÀÄä PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ºÉzÀjPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §A¢zÉÝÃªÉ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÁAAiÀÄPÁ® 5 ¦.JA. UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ vÉÆUÀj ºÁUÀÄ ¸ÉÆAiÀiÁ ¥ÀÆwð ¨É¼É CAzÁdÄ 8 aî vÉÆÃUÀj CA.Q. 30,000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ CAzÁdÄ 5 aî ¸ÉÆÃAiÀiÁ CA.Q. 15,000/-  »ÃUÉ MlÄÖ 45,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ FgÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ºÁUÀÄ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁAUÀ ¸Á||NvÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¦ügÁå¢ ¥Á®PÁgÀ £ÁUÀuÁÚ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® ºÉÆÃV §A¢zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ ¹UÀºÀzÀ PÁgÀt vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzsÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.  CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. 

Koppal District Crimes¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA 07/2014 PÀ®A 279, 337 , L¦¹.
ದಿನಾಂಕ 18-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಟಿವಿಎಸ್ ಹೆವಿಡ್ಯೂಟಿ ನೇದ್ದನ್ನುಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಕಿರಣ ಇತನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಅಂಬಾಬವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 7-35 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಬಾಬವಾನಿ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕೈಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂಡಿಕೇಟರ ಹಾಕಿ ಗುಡಿ ಕಡೆಗೆ  ಮೋ/ಸೈ ಟರ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇವೇಳೆಗೆ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈ ನಂ ಕೆ.ಎ. 37-ಯು 2854 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಬಲಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ, ಬಲಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಎಡಕೈ ಮೋಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ತೆರೆಚಿದಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಎಡಕೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿ ಮೋ/ಸೈ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸೈಯದ್ ದಾವುದ್ ತಂದೆ ಸೈಯದ್ ಖಾಜಾಮೀಯಾ ಸಾ: ಗಂಗಾವತಿ ಇತನಿಗೆ ಸಹಾ ಎಡಕಪಾಳಕ್ಕೆ ತೆರೆಚಿದಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು , ಬಲಗಾಲ ಮೋಣಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಎಕ್ಸ ಎಲ್ ಮೋ/ಸೈ ನಂಬರ ಬರೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ ಎಂಡಿ621ಬಿಡಿ197266691 ಇರುತ್ತದೆ.      ಕಾರಣ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಕಲಂ 279 337 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 02/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹
ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ DUÁUÉÎ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ; 18-03-2014 ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖ£ÉÆë PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ zÁåªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw PÀ¸ÀÆÛgɪÀé ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV C¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä UÁr ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄßµÀÖgÀ°è ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÉÃUÀ C£ÀÄPÀÆ® E®èzÀ PÁgÀt ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj gÉÃtÄPÁ EªÀ¼À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè..CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA : 11/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà PÁvÀgÀQ, 20 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-03-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀuÁ¥ÀÆgÀ PÉgÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀÅ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-03-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ aPÀÌAqÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÉðzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 89/2014 PÀ®A 379 L¦¹
ದಿನಾಂಕ: 18-03-2014 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತಾನು ಗುಮಾಸ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಭಾಕರ ಎಜೆನ್ಸಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲಿಕರು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ 3,22,806-00 ರೂ.ಗಳ  ಒಂದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ  1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಯ ಎಸ್.ಬಿ. ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದರಂತೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 3,22,806-00 ರೂ. ಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪೈಕಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಹಾಕಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನುಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ ಅಂಗಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗೆ ರೂ. 2,22,806-00 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಜೇನಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೀಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 100  ಮತ್ತು 10 ರೂ ಗಳ ನೋಟುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವುಗಳು ತನ್ನವೇ ಅಂತಾ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ 2,22,806-00 ರೂ.ಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶ ಇರುತ್ತದೆ